eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gda雟ki › 安iadczenie us逝g pocztowych dla Zwi您ku Gmin WierzycaOg這szenie z dnia 2022-07-13


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zmianie og這szenia
安iadczenie us逝g pocztowych dla Zwi您ku Gmin Wierzyca

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZWI╴EK GMIN WIERZYCA Z SIEDZIB W STAROGARDZIE GDA垶KIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221785748

1.4.) Adres zamawiaj帷ego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. W豉dys豉wa Sikorskiego 18

1.4.2.) Miejscowo嗆: Starogard Gda雟ki

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.4.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 585621997

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgwierzyca.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.zgwierzyca.pl/index.php

1.5.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - zwi您ki podmiot闚, o kt鏎ych mowa wart. 4 pkt1 lub 2ustawylub podmiot闚, o kt鏎ych mowa wart. 4pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00251628

2.2.) Data og這szenia: 2022-07-13

SEKCJA III ZMIANA OGΜSZENIA

3.2.) Numer zmienianego og這szenia w BZP: 2022/BZP 00226406/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego og這szenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia

Przed zmian:
1.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy dotycz帷ych: 1)udzia逝 podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, je瞠li Wykonawca na 膨danie Zamawiaj帷ego przedstawi o鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Je瞠li zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo豉 si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; 2)zmiany zakresu podwykonawstwa; 3)wyst徙ienia si造 wy窺zej – rozumianej jako wyst徙ienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn皻rznego, niemo磧iwego do przewidzenia i zapobie瞠nia, kt鏎ego nie da這 si unikn望 nawet przy zachowaniu najwy窺zej staranno軼i, a kt鏎e uniemo磧iwia Wykonawcy wykonanie jego zobowi您ania w ca這軼i lub cz窷ci. W razie wyst徙ienia si造 wy窺zej Strony Umowy zobowi您ane s do這篡 wszelkich stara w celu ograniczenia do minimum op騧nienia w wykonywaniu swoich zobowi您a umownych, powsta造ch na skutek dzia豉nia si造 wy窺zej; 4)zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub wynikaj帷ych z prawomocnych orzecze lub ostatecznych akt闚 administracyjnych w豉軼iwych organ闚 – w takim zakresie, w jakim b璠zie to niezb璠ne w celu dostosowania postanowie Umowy do zaistnia貫go stanu prawnego lub faktycznego; 5)odpowiedniej zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego, b)wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, c)zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych, e)zmiany wysoko軼i stawek cenowych wskazanych w formularzu ofertowym w przypadku zmiany cennika powszechnych us逝g pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej lub w spos鏏 dopuszczalny przez obowi您uj帷e przepisy Prawa pocztowego, przy czym dotyczy to zar闚no wzrostu cen lub koszt闚, jak i ich obni瞠nia, wzgl璠em wysoko軼i cen lub koszt闚 przyj皻ych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, wed逝g nast瘼uj帷ych zasad: -maksymalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia nie mo瞠 przekroczy 40% warto軼i umowy z dnia jej zawarcia; -waloryzacja nie mo瞠 s逝篡 do sanowania b喚d闚 Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mog one prowadzi, do zmniejszenia ryzyka zwi您anego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawc; -Wykonawca ma obowi您ek zmiany wynagrodzenia nale積ego podwykonawcom, je瞠li Wykonawcy temu zmieniono warto嗆 wynagrodzenia, w zwi您ku ze zmianami cen i koszt闚 realizacji zam闚ienia; -waloryzacja wysoko軼i wynagrodzenia w zwi您ku ze wzrostem cen i koszt闚 mo磧iwa b璠zie po przedstawieniu przez Wykonawc, wnioskuj帷ego o zmian warto軼i umowy szczeg馧owej analizy opartej na obiektywnych 廝鏚豉ch potwierdzaj帷ych te zmiany. Analiza musi uwzgl璠nia okoliczno軼i, kt鏎e wyst瘼owa造 w trakcie sk豉dania ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizacj przedmiotu zam闚ienia oraz te, kt鏎e wyst徙i造 nagle i spowodowa造 wzrost cen. 6) Zamawiaj帷y przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy w okoliczno軼iach i przypadkach okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz w ust. 2 Pzp.

Po zmianie:
1.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy dotycz帷ych: 1)udzia逝 podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, je瞠li Wykonawca na 膨danie Zamawiaj帷ego przedstawi o鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Je瞠li zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo豉 si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; 2)zmiany zakresu podwykonawstwa; 3)wyst徙ienia si造 wy窺zej – rozumianej jako wyst徙ienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn皻rznego, niemo磧iwego do przewidzenia i zapobie瞠nia, kt鏎ego nie da這 si unikn望 nawet przy zachowaniu najwy窺zej staranno軼i, a kt鏎e uniemo磧iwia Wykonawcy wykonanie jego zobowi您ania w ca這軼i lub cz窷ci. W razie wyst徙ienia si造 wy窺zej Strony Umowy zobowi您ane s do這篡 wszelkich stara w celu ograniczenia do minimum op騧nienia w wykonywaniu swoich zobowi您a umownych, powsta造ch na skutek dzia豉nia si造 wy窺zej; 4)zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub wynikaj帷ych z prawomocnych orzecze lub ostatecznych akt闚 administracyjnych w豉軼iwych organ闚 – w takim zakresie, w jakim b璠zie to niezb璠ne w celu dostosowania postanowie Umowy do zaistnia貫go stanu prawnego lub faktycznego; 5)odpowiedniej zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego, b)wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, c)zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych, e)zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczeg鏊nych pozycjach wpisanych przez Wykonawc w Formularzu cenowym (stanowi帷ym za陰cznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w spos鏏 dopuszczony przez Prawo pocztowe; je瞠li w trakcie obowi您ywania umowy nast徙i zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczeg鏊nych us逝g, Zamawiaj帷y, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowi您uje si do uiszczenia op豉ty za 鈍iadczone us逝gi w wysoko軼i obowi您uj帷ej na dzie wykonania us逝gi.. 6) Zamawiaj帷y przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy w okoliczno軼iach i przypadkach okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz w ust. 2 Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.1. Termin sk豉dania ofert

Przed zmian:
2022-07-13 10:00

Po zmianie:
2022-07-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmian:
2022-07-13 10:15

Po zmianie:
2022-07-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.4. Termin zwi您ania ofert

Przed zmian:
2022-08-10

Po zmianie:
2022-08-18

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.