eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalety › POPRAWA JAKOŚCI DRÓG NA TERENIE MIASTA KALETY

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
POPRAWA JAKOŚCI DRÓG NA TERENIE MIASTA KALETY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALETY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury, 2

1.5.2.) Miejscowość: Kalety

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-660

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 352 76 30

1.5.8.) Numer faksu: 34 352 76 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kalety.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-708744a5-a8a4-11ee-a06e-7a3efa199397

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POPRAWA JAKOŚCI DRÓG NA TERENIE MIASTA KALETY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-708744a5-a8a4-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00570660/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00000011

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBM.271.02.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety”, obejmujące:
1) Przebudowę drogi gminnej, ul. Wiejska w Kaletach, w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m na długości ok. 146 mb,
 wykonania obramowania jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm zlicowanym z konstrukcją jezdni (wyniesienie 0 cm),
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego,
 wykonania zjazdów indywidualnych do posesji z betonowej kostki brukowej,
 wykonania kanału technologicznego,
 wykonania przesunięcia i zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej,- tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym i stałym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.

2) Przebudowę drogi gminnej, ul. Powstańców w Kaletach, w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 3,5 - 5,00 m na długości ok. 325 mb,
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego,
 wykonania zjazdów indywidualnych do posesji z betonowej kostki brukowej,
 wykonania kanału technologicznego,
 wykonania przesunięcia i zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej
i elektroenergetycznej,- tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym i stałym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.

3) Przebudowę drogi gminnej, ul. Zapolskiej w Kaletach, w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m na długości ok. 146 mb,
 wykonania obramowania jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm zlicowanym z konstrukcją jezdni (wyniesienie 0 cm),
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego,
 wykonania zjazdów indywidualnych do posesji z betonowej kostki brukowej,
 wykonania kanału technologicznego,
 wykonania przesunięcia i zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej,
 tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym i stałym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.

4) Przebudowę drogi gminnej, ul. Piaskowa w Kaletach, w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m na długości ok. 226,11 mb,
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
 wykonania kanału technologicznego,
 wykonania remontu istniejącej kanalizacji deszczowej,
 tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym i stałym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.

5) Przebudowę drogi gminnej, ul. Szkolna w Kaletach, w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,50 - 5,00 m na długości ok. 343 mb,
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
 wykonania kanału technologicznego,
 wykonania remontu odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej,
 tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.
Czasowa organizacja ruchu dla ul. Szkolnej względem drogi wojewódzkiej traci ważność 30 czerwca 2024 roku.

6) Przebudowę drogi gminnej, ul. Rymera-Lema w Kaletach wraz z rozbudową sieci wodociągowej,
w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z wodoprzepuszczalnej kostki betonowej o szerokości 4,50 – 5,00 m na długości ok. 489 mb,
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m,
 wykonania zjazdów indywidualnych do posesji z betonowej kostki brukowej,
 wykonania kanału technologicznego,
 usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną,
 wykonania sieci wodociągowej Ø110 PE o długości 324 mb wraz z hydrantami p-poż.,
 włączenia wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci w ul. Rymera i Lema,
 tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym i stałym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.

7) Przebudowę drogi gminnej, ul. Jaworowej w Kaletach – II etap wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej, w zakresie:
 wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m na odcinku od km 0+000 do km 0+310,
 wykonania pobocza (po obu stronach jezdni) o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 0,50 m,
 wykonania zjazdów indywidualnych do posesji z kruszywa łamanego,
 wykonania remontu przepustu z rury stalowej,
 budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 200 mm SN 8 SDR 34 lite, typ ciężki, - 206,0 mb,
 przewiertu sterowanego rurami PE o średnicy 280 mm – 7 mb, - droga powiatowa,
 budowy studni rewizyjnej z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400, - 1 sztuka, studzienki kanalizacyjnej systemowej o średnicy 425 mm – 6 sztuk,
 inspekcji telewizyjnej wykonanego kanału sanitarnego,
 tyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobów.

W związku, że posiadana organizacja ruchu drogowego o charakterze czasowym i stałym traci swoją ważność należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty oraz uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja - kalkulacja własna, wykonanie aktualizacji istniejących organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 9 do SWZ –dokumentacja techniczna do niniejszego SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5169652,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6888000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5169652,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 575-138-34-87

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5169652,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-11-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

„Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety”
Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.