eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otrębusy › ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA "MAZOWSZE" IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGOOgłoszenie z dnia 2023-04-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PZLPiT Mazowsze

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275458

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Świerkowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Otrębusy

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-805

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mazowsze.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowsze.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00186180

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00154683

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia udowodnili posiadanie zdolności ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 zł, wraz z dowodem opłacenia ostatniej składki;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia udowodnili posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie Wykonawcy:
- w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż ten okres – wówczas w okresie prowadzenia działalności - wykonał należycie minimum dwie realizacje dostawy Ekranu/Ekranów LED o wielkości nie mniejszej niż 60m2 (w każdej realizacji) wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN netto każda, potwierdzone protokołem dostawy bez zastrzeżeń Zamawiającego (lub innym dokumentem wskazującym na należytą dostawę, np. referencje), z których co najmniej jedna została wykonana na potrzeby sceniczne (lub kinowe / teatralne) dla państwowej lub samorządowej jednostki instytucji kulturalnej.
Przez dostawę Zamawiający rozumie się tylko i wyłącznie umowę sprzedaży. Zamawiający nie uzna dostawy na umowę najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnych charakterze.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedna osoba przypisana do realizacji tego projektu która posiada: doświadczenie w kalibracji pojedynczego ekranu LED w konfiguracji zakrzywionej o rozstawie piksela <5mm i całkowitej rozdzielczości przekraczającej łączną ilość 4 milionów pikseli

Należy dostarczyć wykaz projektów, w których wykonane zostały powyższe kalibracje wraz z wskazaniem osoby kontaktowej po stronie klienta w celu weryfikacji spełnienia wymogu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał poniższe certyfikaty: - ISO 14001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo;
- ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty (pod groźbą odrzucenia oferty w całości i wykluczenia z postepowania) potwierdzające:
• Autoryzację producenta oferowanego ekranu LED w zakresie: projektowania, sprzedaży, instalacji i serwisowania.
• Certyfikat producenta oferowanego systemu sterowania potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie technicznym w szczególności: kalibracji ekranów LED, obsługi oprogramowania, konfiguracji, tworzenia systemów backup, usuwania usterek i błędów
• Certyfikat ISO9001:2015 oraz 14001:2015 dla Wykonawcy, co najmniej w zakresie: projektowania, sprzedaży oprogramowania oraz ekranów LED oraz w zakresie serwisu i konsultingu.
• Karty katalogowe dla minimum następujących urządzeń: ekran LED, kart nadawczych, systemu processingu wideo.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia udowodnili posiadanie zdolności ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 zł, wraz z dowodem opłacenia ostatniej składki;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia udowodnili posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie Wykonawcy:
- w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż ten okres – wówczas w okresie prowadzenia działalności - wykonał należycie minimum dwie realizacje dostawy na potrzeby sceniczne (kinowe / teatralne) Ekranu/Ekranów LED o wielkości nie mniejszej niż 60m2 (w każdej realizacji) wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN netto każda, potwierdzone protokołem dostawy bez zastrzeżeń Zamawiającego (lub innym dokumentem wskazującym na należytą dostawę, np. referencje).
Przez dostawę Zamawiający rozumie się tylko i wyłącznie umowę sprzedaży. Zamawiający nie uzna dostawy na umowę najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnych charakterze.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedna osoba przypisana do realizacji tego projektu która posiada: doświadczenie w kalibracji pojedynczego ekranu LED w konfiguracji zakrzywionej o rozstawie piksela <5mm i całkowitej rozdzielczości przekraczającej łączną ilość 4 milionów pikseli

Należy dostarczyć wykaz projektów, w których wykonane zostały powyższe kalibracje wraz z wskazaniem osoby kontaktowej po stronie klienta w celu weryfikacji spełnienia wymogu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał poniższe certyfikaty: - ISO 14001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo;
- ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty (pod groźbą odrzucenia oferty w całości i wykluczenia z postepowania) potwierdzające:
• Autoryzację producenta oferowanego ekranu LED w zakresie: projektowania, sprzedaży, instalacji i serwisowania.
• Karty katalogowe dla minimum następujących urządzeń: ekran LED, kart nadawczych, systemu processingu wideo.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.