eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otrębusy › ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA "MAZOWSZE" IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGOOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PZLPiT Mazowsze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Otrębusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-805

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mazowsze.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowsze.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92682955-cd9e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92682955-cd9e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy")
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania, w tym korzystania z „Formularzy do komunikacji", nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty (wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt XIV SWZ), inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
11. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania
ofert, odbywa się drogą elektroniczną:
a. za pośrednictwem systemu e-Zamówienia przy wykorzystaniu formularzy do komunikacji
dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik");
b. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej zp@mazowsze.waw.pl.
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
■ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Karolinie; ul. Świerkowa 2; 05-805 Otrębusy.
■ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym iod@mazowsze.waw.pl lub pisemnie na adres: ul. Świerkowa 2; 05-805 Otrębusy.
■ Pani/Pana dane zawarte w ofercie i jej załącznikach będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy do zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oferenta, wyrażana poprzez przystąpienie do postępowania, a także niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
■ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- zainteresowane podmioty i osoby, z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze, konsultingowe), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
- niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
- organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
■ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
■ Przysługuje Pani/Panu:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,
telefon: (22) 531 03 00.
■ Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
■ Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby, zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe pośrednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego zestawu ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego wraz z niezbędnym osprzętem, okablowaniem, skrzyniami transportowymi typu case, systemem montażu na scenie w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz konstrukcją pozwalającą na rozstawienie ściany video na/przy scenie zewnętrznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia udowodnili posiadanie zdolności ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 zł, wraz z dowodem opłacenia ostatniej składki;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia udowodnili posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie Wykonawcy:
- w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż ten okres – wówczas w okresie prowadzenia działalności - wykonał należycie minimum dwie realizacje dostawy Ekranu/Ekranów LED o wielkości nie mniejszej niż 60m2 (w każdej realizacji) wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN netto każda, potwierdzone protokołem dostawy bez zastrzeżeń Zamawiającego (lub innym dokumentem wskazującym na należytą dostawę, np. referencje), z których co najmniej jedna została wykonana na potrzeby sceniczne (lub kinowe / teatralne) dla państwowej lub samorządowej jednostki instytucji kulturalnej.
Przez dostawę Zamawiający rozumie się tylko i wyłącznie umowę sprzedaży. Zamawiający nie uzna dostawy na umowę najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnych charakterze.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedna osoba przypisana do realizacji tego projektu która posiada: doświadczenie w kalibracji pojedynczego ekranu LED w konfiguracji zakrzywionej o rozstawie piksela <5mm i całkowitej rozdzielczości przekraczającej łączną ilość 4 milionów pikseli

Należy dostarczyć wykaz projektów, w których wykonane zostały powyższe kalibracje wraz z wskazaniem osoby kontaktowej po stronie klienta w celu weryfikacji spełnienia wymogu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał poniższe certyfikaty: - ISO 14001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo;
- ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty (pod groźbą odrzucenia oferty w całości i wykluczenia z postepowania) potwierdzające:
• Autoryzację producenta oferowanego ekranu LED w zakresie: projektowania, sprzedaży, instalacji i serwisowania.
• Certyfikat producenta oferowanego systemu sterowania potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie technicznym w szczególności: kalibracji ekranów LED, obsługi oprogramowania, konfiguracji, tworzenia systemów backup, usuwania usterek i błędów
• Certyfikat ISO9001:2015 oraz 14001:2015 dla Wykonawcy, co najmniej w zakresie: projektowania, sprzedaży oprogramowania oraz ekranów LED oraz w zakresie serwisu i konsultingu.
• Karty katalogowe dla minimum następujących urządzeń: ekran LED, kart nadawczych, systemu processingu wideo.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach określonych w art. 127 ust. 2 ustawy Pzp.
6. W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:

a) oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
b) podmiotowych środków dowodowych,
c) innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
d) jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
dostarczenia następujących dokumentów:
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (polisa) wraz z dowodem opłacenia ostatniej składki.
2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
dostarczenia następujących dokumentów:
- wykaz wykonanych dostaw - dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, np. referencje, protokoły odbioru - załącznik nr 4 do SWZ.
. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ - według wzoru interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe";
2) oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
3) karty katalogowe (specyfikacje techniczne) oferowanego sprzętu - potwierdzające spełnianie parametrów technicznych (określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ);
UWAGA - Zamawiający wymaga aby wraz z formularzem ofertowym został złożony formularz techniczno-cenowy oraz karty katalogowe w dniu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z wymaganymi minimalnymi parametrami technicznymi i funkcjonalnościami, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych (ogólnodostępnych, bez konieczności logowania), na których są dostępne wszystkie wymagane informacje.
5) dodatkowo do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy):
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach Konsorcjum;
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. W sytuacji zmiany lub rezygnacji Podwykonawców wskazanych w ofercie będących jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby Wykonawcy jest możliwa wyłącznie wtedy jeśli zaproponowany Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże, że zgodnie z treścią SWZ:
a) spełnia określony warunek udziału w postępowaniu,
b) nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Katalog zmian określonych w ust. 2 powyżej określa zmiany, na które Strony mogą wyrazić zgodę, nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do skorzystania z przesłanek dotyczących zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.