eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Założenie ogrodu sensorycznegoOgłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Założenie ogrodu sensorycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Rynek 1-5

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 470 82 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.lemanska@um.zary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-932d679f-be54-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Założenie ogrodu sensorycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-932d679f-be54-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037353/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Założenie ogrodu sensorycznego w Żarach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143241

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 283153,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie ogrodu sensorycznego na działce nr 392/25 przy ul. Podwale w Żarach.
Ogród ma służyć zarówno edukacji, jak i spełniać cele terapeutyczne dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności psychoruchowej.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
1) Budowę ciągów pieszych – spacerowych o naturalnej nawierzchni mineralnej;
2) Budowę rabat podniesionych w wysokich obrzeżach ze stali kortenowskiej do uprawy roślin przez mieszkańców oraz pozwalających na dotykanie roślin przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
3) Budowę obiektów małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady;
4) Nasadzenie roślinnych obejmujących 5 zmysłów w tym roślin jadalnych;
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
1) wykonanie pełnego zakresu robót wynikających z dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Złożenie ogrodu sensorycznego”,
2) wykonanie i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej, będącej jednocześnie tablicą informacyjną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Tablica powinna być wykonana zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej który dostępny jest na stronie: https://www.eog.gov.pl/stron /zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/wytyczne-dotyczace informacji-i-promocji/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji/.
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób jego realizacji został zawarty w Projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262210-6 - Fundamentowanie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ramach przedmiotowego postępowania nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.