eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dostawa zestawów komputerowych dla LOW NFZOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawów komputerowych dla LOW NFZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podgórna 9b

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@nfz-zielonagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawów komputerowych dla LOW NFZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-318bb9ce-cee0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00319188/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa 40 szt. komputerów stacjonarnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-318bb9ce-cee0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu Platformy
e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.;
b) Za datę przekazania oferty, oświadczeń lub dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-zamówienia.
c) Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na Platformie e-zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: f) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie Platformy e-Zamówienia oraz instrukcji, dostępnych na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego NFZ04-WAG-II.251.3.2023

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą/;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ04-WAG-II.251.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

20 zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego, dwóch monitorów, uchwytu do trwałego montażu dwóch monitorów do blatu biurka, klawiatury, myszy, zastawu słuchawkowego i dodatkowego zestawu składającego się z klawiatury i myszy USB. Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) C – cena, waga 60%
Ilość punktów w powyższym kryterium liczona będzie zgodnie ze wzorem:
C = (CN/ COB x 100) x 60%, gdzie:
CN - najniższa zaoferowana cena brutto
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Ocenie podlega cena brutto określona w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
b) W - ilość jednocześnie obsługiwanych wątków przez procesor w komputerze,
waga 20 %
Dodatkowe punkty za ilość jednocześnie obsługiwanych wątków zostaną przyznane zgodnie z poniższym zestawieniem:
poniżej 8 wątków – 0 punktów
8 wątków lub więcej – 20 punktów
Ocenie podlega ilość wątków zaoferowanych w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
c) G – długość gwarancji, waga 15%
Ilość punktów w powyższym kryterium liczona będzie zgodnie ze wzorem:
G = (GOB/ GON x 100) x 15%, gdzie:
GOB – długość gwarancji w ofercie badanej
GON – długość gwarancji w ofercie z najdłuższym oferowanym terminem gwarancji.
Ocenie podlegać będzie ilość oferowanych miesięcy gwarancji powyżej 36 obligatoryjnych, w formularzu ofertowym. - załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaoferować maksymalnie 60 miesięcy gwarancji.

d) R – maksymalna rozdzielczość monitora, waga 5%
Dodatkowe punkty za maksymalną natywną rozdzielczość zaoferowanego monitora, przyznane zostaną zgodnie z poniższym zestawieniem:
Poniżej 2560x1440 pikseli – 0 punktów
2560x1440 pikseli lub więcej – 5 punktów
Ocenie podlegają wartości podane w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty innowacyjne

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość jednocześnie obsługiwanych wątków

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozdzielczość monitora

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

20 zestawów komputerowych składających się z komputera przenośnego, monitora, stacji dokującej, klawiatury, myszy, zastawu słuchawkowego, torby transportowej, i dodatkowego zestawu składającego się z klawiatury i myszy USB.
Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) C – cena, waga 60%
Ilość punktów w powyższym kryterium liczona będzie zgodnie ze wzorem:
C = (CN/ COB x 100) x 60%, gdzie:
CN - najniższa zaoferowana cena brutto
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Ocenie podlega cena brutto określona w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
b) W - ilość jednocześnie obsługiwanych wątków przez procesor w komputerze,
waga 20 %
Dodatkowe punkty za ilość jednocześnie obsługiwanych wątków zostaną przyznane zgodnie z poniższym zestawieniem:
poniżej 8 wątków – 0 punktów
8 wątków lub więcej – 20 punktów
Ocenie podlega ilość wątków zaoferowanych w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.
c) G – długość gwarancji, waga 15%
Ilość punktów w powyższym kryterium liczona będzie zgodnie ze wzorem:
G = (GOB/ GON x 100) x 15%, gdzie:
GOB – długość gwarancji w ofercie badanej
GON – długość gwarancji w ofercie z najdłuższym oferowanym terminem gwarancji.
Ocenie podlegać będzie ilość oferowanych miesięcy gwarancji powyżej 36 obligatoryjnych, w formularzu ofertowym. - załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaoferować maksymalnie 60 miesięcy gwarancji.

d) R – maksymalna rozdzielczość monitora, waga 5%
Dodatkowe punkty za maksymalną natywną rozdzielczość zaoferowanego monitora, przyznane zostaną zgodnie z poniższym zestawieniem:
Poniżej 2560x1440 pikseli – 0 punktów
2560x1440 pikseli lub więcej – 5 punktów
Ocenie podlegają wartości podane w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty innowacyjne

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość jednocześnie obsługiwanych wątków

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozdzielczość monitora

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy
składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 5 do
SWZ – składane z ofertą
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia – składane na wezwanie Zamawiającego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) certyfikat 80 PLUS Bronze, potwierdzający sprawność energetyczną co najmniej 85 % (dotyczy Zadania I) - składane z ofertą,
b) deklaracja zgodności CE - w zakresie oferowanych monitorów (dotyczy Zadania I, II) – składane z ofertą,
c) dokument potwierdzający zgodność ze standardem EPEAT lub TACO - w zakresie oferowanych monitorów (dotyczy Zadania I, II) – składane z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) certyfikat 80 PLUS Bronze, potwierdzający sprawność energetyczną co najmniej 85 % (dotyczy Zadania I) - składane z ofertą,
b) deklaracja zgodności CE - w zakresie oferowanych monitorów (dotyczy Zadania I, II) – składane z ofertą,
c) dokument potwierdzający zgodność ze standardem EPEAT lub TACO - w zakresie oferowanych monitorów (dotyczy Zadania I, II) – składane z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga, aby oferta została zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie I – 3 300,00 zł
Zadanie II – 2 600,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z członków konsorcjum.
2.w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,
w Formularzu ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika do reprezentowania
3. przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczeniew zakresie pkt 5.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.