eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › "Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu "Ogłoszenie z dnia 2021-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825725430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bff64f7a-e2f4-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113460/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZO.8.3.2021.ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 385822,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu.
2.Informacje dotyczące leasingu operacyjnego:
1)wartość netto przedmiotu leasingu do 330 000,00 zł;
2)okres leasingu: 60 miesięcy (umowa leasingu 60 miesięcy w tym 59 rat leasingowych);
3)opłata wstępna wynosić będzie minimum 20% - maksimum 50% wartości przedmiotu zamówienia, płatna będzie do 14 dni od daty podpisania umowy leasingowej;
4)spłata 59 rat leasingowych odbywać się będzie w miesięcznych równych ratach zgodnie z harmonogramem spłat, który będzie dołączony do umowy leasingu, pierwsza rata płatna w następnym miesiącu po dacie odbioru zamówienia;
5)waluta leasingu – polski złoty (PLN), raty leasingowe oraz inne wartości są stałe w okresie leasingowania;
6)opłata końcowa (wykup) związany z zakupem przedmiotu leasingu wynosić będzie do 1% wartości przedmiotu zamówienia;
7)pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzne regulacje u leasingodawcy (o ile istnieją) oraz postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zm.)
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmioty zamówienia został zawarty w SWZ - link do SWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SWZ_dostawa_ladowark.pdf oraz jego zmianach, link do miniportalu pod którym znajdują się wszystkie niezbędne dla Wykonawcy informacje: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8370ab3c-9754-4eb6-86e8-ff0823485f05

4.5.3.) Główny kod CPV: 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474561,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 474561,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474561,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BNP Paribas Lease Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 113-20-61-128

7.3.3) Ulica: Grzybowska 78

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-844

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474561,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.