eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › "Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu "Ogłoszenie z dnia 2021-07-16


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00116870 z dnia 2021-07-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.4.2.) Miejscowość: Włodawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 825725430

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116870

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00113460/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu.
2.Informacje dotyczące leasingu operacyjnego:
1)wartość netto przedmiotu leasingu do 330 000,00 zł;
2)okres leasingu: 60 miesięcy (umowa leasingu 60 miesięcy w tym 59 rat leasingowych);
3)opłata wstępna wynosić będzie minimum 20% - maksimum 50% wartości przedmiotu zamówienia, płatna będzie do 14 dni od daty podpisania umowy leasingowej;
4)spłata 59 rat leasingowych odbywać się będzie w miesięcznych równych ratach zgodnie z harmonogramem spłat, który będzie dołączony do umowy leasingu, pierwsza rata płatna w następnym miesiącu po dacie odbioru zamówienia;
5)waluta leasingu – polski złoty (PLN), raty leasingowe oraz inne wartości są stałe w okresie leasingowania;
6)opłata końcowa (wykup) związany z zakupem przedmiotu leasingu wynosić będzie do 1% wartości przedmiotu zamówienia;
7)pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzne regulacje u leasingodawcy (o ile istnieją) oraz postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zm.)
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmioty zamówienia został zawarty w SWZ - link do SWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SWZ_dostawa_ladowark.pdf

Po zmianie:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu.
2.Informacje dotyczące leasingu operacyjnego:
1)wartość netto przedmiotu leasingu do 330 000,00 zł;
2)okres leasingu: 60 miesięcy (umowa leasingu 60 miesięcy w tym 59 rat leasingowych);
3)opłata wstępna wynosić będzie minimum 20% - maksimum 50% wartości przedmiotu zamówienia, płatna będzie do 14 dni od daty podpisania umowy leasingowej;
4)spłata 59 rat leasingowych odbywać się będzie w miesięcznych równych ratach zgodnie z harmonogramem spłat, który będzie dołączony do umowy leasingu, pierwsza rata płatna w następnym miesiącu po dacie odbioru zamówienia;
5)waluta leasingu – polski złoty (PLN), raty leasingowe oraz inne wartości są stałe w okresie leasingowania;
6)opłata końcowa (wykup) związany z zakupem przedmiotu leasingu wynosić będzie do 1% wartości przedmiotu zamówienia;
7)pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzne regulacje u leasingodawcy (o ile istnieją) oraz postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zm.)
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmioty zamówienia został zawarty w SWZ - link do SWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SWZ_dostawa_ladowark.pdf oraz jego zmianach, link do miniportalu pod którym znajdują się wszystkie niezbędne dla Wykonawcy informacje: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8370ab3c-9754-4eb6-86e8-ff0823485f05

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.
1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udz.zam.Wykonawcę,wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia,o których mowa w art.108ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.110ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza więc z postępowania o udz.zam. wyklucza się wykonawcę:
1)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego
b)handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,
c)o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie
d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego
e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa
f)powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. poz. 769)
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307Kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe
h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15.06.2012 r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1
3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczn
5)jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie
6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje odnośnie zamówienia zostały zawarte w SWZ.Link:http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SWZ_dostawa_ladowark.pdf

Po zmianie:
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.
1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udz.zam.Wykonawcę,wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia,o których mowa w art.108ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.110ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza więc z postępowania o udz.zam. wyklucza się wykonawcę:
1)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego
b)handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,
c)o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie
d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego
e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa
f)powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. poz. 769)
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307Kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe
h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15.06.2012 r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1
3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczn
5)jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie
6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Link do miniportalu, pod którym Wykonawca znajdzie wszystkie informacje:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8370ab3c-9754-4eb6-86e8-ff0823485f05

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Po zmianie:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały opisane w załączniku Nr 2 do zmiany treści SWZ z dn. 15.07.2021 r.

2021-07-16 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.