eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO - GAĆ W KM 0+000 - 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŻNOOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO - GAĆ W KM 0+000 – 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŻNO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO - GAĆ W KM 0+000 – 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŻNO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-605f340c-c889-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060730/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO-GAĆ W KM 0+000-1+085 W MIEJSCOWOŚCI KOSINA I ROGÓŻNO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-605f340c-c889-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy E-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl lub e.balawejder@gminalancut.pl m.kluz@gminalancut.pl. za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający realizuje w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający realizuje w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO – GAĆ W KM 0+000 – 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŹNO.
2. Zamówienie obejmuje roboty budowlane w formule „Zaprojektuj – zbuduj” w zakresie budowy drogi gminnej publicznej Rogóżno – Gać” w miejscowościach Kosina, Rogóżno na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2.1. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie drogi gminnej publicznej „Rogóżno - Gać”, od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 109879R do granicy gminy z gminą Gać.
2.2. Zmówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi na odcinku około 1 085 mb na zasadach i w zakresie opisanym w dokumentacji koncepcyjnej. Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie koncepcyjnym przy zachowaniu minimalnych parametrów wynikających z umowy oraz dokumentacji przetargowej.
3. W zakres zamówienia wchodzą również czynności powiązane z organizacją procesu budowlanego, zabezpieczenie placu i zaplecza budowy, uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie wyłączeń i związane z tym koszty i nakłady, prace z zabezpieczeniem stanowisk lub/i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i utworzenia tymczasowych przejazdów (jeżeli będą wymagane). Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane ze zmianą bieżących granic pasa drogowego i poniesie koszty w tym stabilizacja pasa drogowego za wyjątkiem odszkodowań za zajęte tereny. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach/radach budowy zorganizowanych prze Zamawiającego w terminach przez niego wskazanych, z obowiązkową obecnością kierownika budowy. Wykonawca zobowiązuje się oddać drogę do użytku w terminach określonych w niniejszej umowie, tj. przeprowadzić procedurę dla wszystkich elementów objętych zamówieniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
4. Zamawiający załącza opracowaną dokumentację projektową (koncepcyjną), którą wykonawca może wykorzystać celem uzyskania zgód i pozwoleń na realizację zadania, a w przypadku procedury ZRID dokumentację należy przygotować na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 162).
5. W ramach robót budowlanych należy wykonać w szczególności roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, podwójne oczyszczenie nawierzchni drogowych, podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, docelowo konstrukcje nawierzchni, roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne i podbudowy na odcinkach bez istniejącej nawierzchni bitumicznej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury, budowę kanału technologicznego (jeżeli wymagany). Zadanie obejmuje również wykonanie poszerzeń, zjazdów. Przebieg i konstrukcja drogi winna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1518) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz.1693 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
5.1. Zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji obejmuje wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi wg opracowanej dokumentacji koncepcyjnej w następującym zakresie:
1) wykonanie warstw nawierzchni, podbudowy i konstrukcji pod nawierzchnię zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i ustawami stosowanie do kategorii ruchu oraz podłoża, a także zgodnie z katalogiem konstrukcji typowych;
2) jezdnia o szerokości min. 3,50 m oraz zgodnie z wymienionymi wyżej rozporządzeniami i ustawami;
3) budową skrzyżowania: z drogą gminną;
4) budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, o parametrach zgodnych z wymienionymi wyżej rozporządzeniami i ustawami
4) wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
5) wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego;
6) wykonanie oznakowania: pionowego i poziomego;
7) wykonanie elementów odwodnienia jezdni;
8) wykonanie umocnienia skarp, skarp i dna rowów, wlotów/wylotów przepustów, humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.
9) dodatkowo należy zaprojektować i wykonać całość rozwiązań związanych z przebudową kolizji zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów wszystkich branż;
10) dodatkowe wzmocnienia podłoża jeśli będą wymagane;
11) elementy wymagane lub narzucone decyzją środowiskową i pozwoleniem wodno – prawnym;
12) Wykonawca winien współpracować na etapie realizacji inwestycji z wykonawcami badań archeologicznych, w tym badań sondażowych i wykopaliskowych, wyłonionymi przez Zamawiającego, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować Program robót do terminów prac archeologicznych (jeśli wymagane);
13) oprócz wersji papierowej należy każdorazowo przekazać wersję elektroniczną wszystkich opracowań wykonawcy;
14) w razie potrzeb należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego.
15) Zadanie obejmuje budowę przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa zgodnie z WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4
5.2.Wykonawca w zakresie zadania wykona koncepcję budowy drogi, która zostanie przedłożona Zamawiającemu w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy celem uzgodnienia.
5.3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych oraz innych nie wymienionych wyżej robót i czynności opisanych w dokumentacji przetargowej, a niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji zamówienia.
5.4. Wykonawca po sporządzeniu dokumentacji projektowej na 7 dni przed wejściem w teren, nie później niż do 30.08.2023 r., przedłoży ją Zamawiającemu celem akceptacji stosownie do trybu na podstawie, którego Wykonawca będzie realizował roboty budowlane na danym odcinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę lub/ i zezwolenia ZRID. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po uzyskaniu akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.
5.5. Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.
5.6. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres rzeczowy w stosunku do wartości jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć w danym roku budżetowym na realizację zadania tj. winien przystąpić do wykonania robót bez zbędnej zwłoki, a tym samym Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia w obrębie istniejącego pasa drogowego.
5.7. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien uzyskać odstępstwo od konieczności wykonania kanału technologicznego na własny koszt, a jedynie w przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy musi ponieść koszty zaprojektowania wspomnianego kanału. W takiej sytuacji Zamawiający wykona kanał technologiczny na własny koszt na podstawie projektu przekazanego przez Wykonawcę.
6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
9. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe.
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub rządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 7 dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w wykonaniu jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł. brutto/ a roboty te wykonane były w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; (Zał. Nr 6 do SWZ)
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia:
- w którym upływa termin składania ofert;
- złożenia podmiotowego środka dowodowego, w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 Pzp.

b) dysponuje lub będzie dysponował:
- osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) - art. 12, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; (Zał. Nr 7 do SWZ)

- osobą posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) - art. 12, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: inżynieryjnej – drogowej, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub uprawnień odpowiadających, wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, uprawniających do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówieniem. (Zał. Nr 7 do SWZ)

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazana rzez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Zał. Nr 6 do SWZ);

2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zał. Nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415)
1) Formularz ofertowy (Zał. Nr do SWZ)
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).
3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
4) Dowód wpłaty wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 19 000,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) do dnia 06.04.2023 r. do godz. 11.00.
Wadium wnoszone może być w:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut
96124026431111000037781763
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SWZ do terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTY WSPÓLNE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje wszelkie informacje i korespondencję.
8. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został opisany w dokumentach zamówienia i projekcie umowy (Zał. nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.