eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO - GAĆ W KM 0+000 - 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŻNOOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO - GAĆ W KM 0+000 – 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŻNO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-605f340c-c889-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO - GAĆ W KM 0+000 – 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŻNO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-605f340c-c889-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060730/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO-GAĆ W KM 0+000-1+085 W MIEJSCOWOŚCI KOSINA I ROGÓŻNO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145723

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ ROGÓŻNO – GAĆ W KM 0+000 – 1+085 W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I ROGÓŹNO.
2. Zamówienie obejmuje roboty budowlane w formule „Zaprojektuj – zbuduj” w zakresie budowy drogi gminnej publicznej Rogóżno – Gać” w miejscowościach Kosina, Rogóżno na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2.1. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie drogi gminnej publicznej „Rogóżno - Gać”, od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 109879R do granicy gminy z gminą Gać.
2.2. Zmówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi na odcinku około 1 085 mb na zasadach i w zakresie opisanym w dokumentacji koncepcyjnej. Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie koncepcyjnym przy zachowaniu minimalnych parametrów wynikających z umowy oraz dokumentacji przetargowej.
3. W zakres zamówienia wchodzą również czynności powiązane z organizacją procesu budowlanego, zabezpieczenie placu i zaplecza budowy, uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie wyłączeń i związane z tym koszty i nakłady, prace z zabezpieczeniem stanowisk lub/i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i utworzenia tymczasowych przejazdów (jeżeli będą wymagane). Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane ze zmianą bieżących granic pasa drogowego i poniesie koszty w tym stabilizacja pasa drogowego za wyjątkiem odszkodowań za zajęte tereny. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach/radach budowy zorganizowanych prze Zamawiającego w terminach przez niego wskazanych, z obowiązkową obecnością kierownika budowy. Wykonawca zobowiązuje się oddać drogę do użytku w terminach określonych w niniejszej umowie, tj. przeprowadzić procedurę dla wszystkich elementów objętych zamówieniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
4. Zamawiający załącza opracowaną dokumentację projektową (koncepcyjną), którą wykonawca może wykorzystać celem uzyskania zgód i pozwoleń na realizację zadania, a w przypadku procedury ZRID dokumentację należy przygotować na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 162).
5. W ramach robót budowlanych należy wykonać w szczególności roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, podwójne oczyszczenie nawierzchni drogowych, podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, docelowo konstrukcje nawierzchni, roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne i podbudowy na odcinkach bez istniejącej nawierzchni bitumicznej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury, budowę kanału technologicznego (jeżeli wymagany). Zadanie obejmuje również wykonanie poszerzeń, zjazdów. Przebieg i konstrukcja drogi winna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1518) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz.1693 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
5.1. Zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji obejmuje wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi wg opracowanej dokumentacji koncepcyjnej w następującym zakresie:
1) wykonanie warstw nawierzchni, podbudowy i konstrukcji pod nawierzchnię zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i ustawami stosowanie do kategorii ruchu oraz podłoża, a także zgodnie z katalogiem konstrukcji typowych;
2) jezdnia o szerokości min. 3,50 m oraz zgodnie z wymienionymi wyżej rozporządzeniami i ustawami;
3) budową skrzyżowania: z drogą gminną;
4) budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, o parametrach zgodnych z wymienionymi wyżej rozporządzeniami i ustawami
4) wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
5) wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego;
6) wykonanie oznakowania: pionowego i poziomego;
7) wykonanie elementów odwodnienia jezdni;
8) wykonanie umocnienia skarp, skarp i dna rowów, wlotów/wylotów przepustów, humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.
9) dodatkowo należy zaprojektować i wykonać całość rozwiązań związanych z przebudową kolizji zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów wszystkich branż;
10) dodatkowe wzmocnienia podłoża jeśli będą wymagane;
11) elementy wymagane lub narzucone decyzją środowiskową i pozwoleniem wodno – prawnym;
12) Wykonawca winien współpracować na etapie realizacji inwestycji z wykonawcami badań archeologicznych, w tym badań sondażowych i wykopaliskowych, wyłonionymi przez Zamawiającego, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować Program robót do terminów prac archeologicznych (jeśli wymagane);
13) oprócz wersji papierowej należy każdorazowo przekazać wersję elektroniczną wszystkich opracowań wykonawcy;
14) w razie potrzeb należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego.
15) Zadanie obejmuje budowę przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa zgodnie z WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4
5.2.Wykonawca w zakresie zadania wykona koncepcję budowy drogi, która zostanie przedłożona Zamawiającemu w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy celem uzgodnienia.
5.3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych oraz innych nie wymienionych wyżej robót i czynności opisanych w dokumentacji przetargowej, a niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji zamówienia.
5.4. Wykonawca po sporządzeniu dokumentacji projektowej na 7 dni przed wejściem w teren, nie później niż do 30.08.2023 r., przedłoży ją Zamawiającemu celem akceptacji stosownie do trybu na podstawie, którego Wykonawca będzie realizował roboty budowlane na danym odcinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę lub/ i zezwolenia ZRID. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po uzyskaniu akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.
5.5. Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.
5.6. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres rzeczowy w stosunku do wartości jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć w danym roku budżetowym na realizację zadania tj. winien przystąpić do wykonania robót bez zbędnej zwłoki, a tym samym Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia w obrębie istniejącego pasa drogowego.
5.7. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien uzyskać odstępstwo od konieczności wykonania kanału technologicznego na własny koszt, a jedynie w przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy musi ponieść koszty zaprojektowania wspomnianego kanału. W takiej sytuacji Zamawiający wykona kanał technologiczny na własny koszt na podstawie projektu przekazanego przez Wykonawcę.
6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
9. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe.
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub rządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.