eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2023)Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, który działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662117220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsk@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający działający wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczają spośród siebie Miasto Białystok jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania. Każdy z Zamawiających działających wspólnie w celu przeprowadzenia postępowania dokona udzielenia zamówienia samodzielnie
poprzez zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą na "Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych" dla Miasta Białystok i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2023)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2973163-ae8d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035305/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

htttps://miastobialystok.ezamawiający.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na
Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB
w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony
przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
II. Wymagania organizacyjne:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul.
Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem
ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 4. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały
okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w
przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie
danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17
RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSK-IX.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 618987,84 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 158130,08 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 31

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego:
A) określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15-Bagnówka numerami 193/144 o pow. 0,3527 ha i 193/145 o pow. 0,0071 ha, w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak DGE-IV.6831.171.2022 z 31 października 2022 r. została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344);
B) określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 24-Dojlidy Górne
jako działki o numerach 318/24 o pow. 0,0089 ha i 318/26 o pow. 0,0061 ha, w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości,
która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku
znak DGE-IV.6831.157.2022 z 08 listopada 2022 r. została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344);
C) określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15-Bagnówka numerem 99/13 o pow. 0,0268 ha, w tym odrębnie wartość gruntu oraz wartość nakładów poczynionych na nieruchomości, która na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak DGE-IV.6831.189.2022 z 07 grudnia 2022 r. została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Białystok, celem uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 1 – Bacieczki numerem 158 na działki o numerach 158/1 i 158/2;
2. 1 – Bacieczki numerem 160 na działki o numerach 160/1 i 160/2,
3. 2 – Wysoki Stoczek numerami 996 i 997 w związku z podziałem działki numer 996
na działki o numerach 996/1, 996/2, 996/3 i 996/4,
4. 2 – Wysoki Stoczek numerem 86/24 na działki o numerach 86/27 i 86/28
oraz numerem 87/7 na działki o numerach 87/10 i 87/11,
5. 2 – Wysoki Stoczek numerem 1352/4 na działki o numerach 1352/5 i 1352/6,
6. 3 – Antoniuk numerem 375/10 na działki o numerach 375/15 i 375/16,
7. 6 – Starosielce Płd. numerem 1106/3 na działki o numerach 1106/6 i 1106/7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1) 7 – Ścianka numerem 535 na działki o numerach 535/1 i 535/2;
2) 9 – Nowe Miasto numerem 250/2 na działki o numerach 250/3 i 250/4;
3) 9 – Nowe Miasto numerem 510/4 na działki o numerach 510/22 i 510/23;
4) 10 – Mickiewicza numerem 1018/5 na działki o numerach 1018/7, 1018/8, 1018/9
i 1018/10;
5) 11 – Śródmieście numerem 82 na działki o numerach 82/1, 82/2, i 82/3;
6) 12 – Białostoczek numerem nr 54 na działki o numerach 54/1 i 54/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1) 23 – Zawady numerem 264/10 na działki o numerach 264/11, 264/12 i 264/13,
2) 15 – Bagnówka numerem 148/18 na działki o numerach 148/19, 148/20 (aktualnie oznaczona numerami 148/26, 148/27, 148/28, 148/29) i 148/21 (aktualnie oznaczona numerami 148/23, 148/24, 148/25);
3) 15 − Bagnówka numerami 23/49, 23/50, 23/55, 23/56, 23/57 i 23/58 w związku
z podziałem działki numer 23/49 na działki o numerach 23/69 i 23/70, działki numer 23/50 na działki o numerach 23/71, 23/72, 23/73 i 23/74, działki numer 23/57 na działki o numerach 23/75 i 23/76 oraz działki numer 23/58 na działki o numerach 23/77 i 23/78,
4) 15 – Bagnówka numerem 22/7 na działki o numerach 22/34, 22/35, 22/36, 22/37 i 22/38 działka numer 22/10 na działki o numerach 22/39, 22/40 i 22/41, działka numer 22/16
na działki o numerach 22/42, 22/43, 22/44, 22/45 i 22/46, działka numer 22/17 na działki
o numerach 22/47 i 22/48, działka numer 22/19 na działki o numerach 22/49, 22/50, 22/51 i 22/52;
5) 15 – Bagnówka numerem 194/39 na działki o numerach 194/80, 194/81 i 194/82,
6) 15 – Bagnówka numerem 38/40 na działki o numerach 38/146, 38/147, 38/148, 38/149, 38/150, 38/151, 38/152 i 38/153;
7) 14 – Pietrasze numerem 1778 na działki o numerach 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1778/4, 1778/5, 1778/6, 1778/7, 1778/8, 1778/9 i 1778/10, działka numer 1779/1 na działki
o numerach 1779/3, 1779/4, 1779/5, 1779/6 i 1779/7, działka numer 1779/2 na działki
o numerach 1779/8, 1779/9, 1779/10, 1779/11 i 1779/12, działka numer 1780 na działki
o numerach 1780/1, 1780/2, 1780/3, 1780/4, 1780/5, 1780/6, 1780/7, 1780/8, 1780/9, 1780/10, 1780/11, 1780/12, 1780/13, 1780/14, 1780/15, 1780/16 i 1780/17, działka numer 1781 na działki o numerach 1781/1, 1781/2, 1781/3, 1781/4, 1781/5, 1781/6, 1781/7, 1781/8 i 1781/9, działka numer 1782 na działki o numerach 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/7, 1782/8 i 1782/9;
8) 14 – Pietrasze numerem 1028 na działki o numerach 1028/1 i 1028/2;
9) 14 – Pietrasze numerem 1726 na działki o numerach 1726/1 i 1726/2;
10) 15 – Bagnówka numerem 194/15 na działki o numerach 194/95, 194/96, 194/97, 194/98, 194/99, 194/100, 194/101, 194/102, 194/103 i 194/104.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych
w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1) 19 – Skorupy numerem 1040 na działki o numerach 1040/1 i 1040/2;
2) 19 – Skorupy numerem 1515/1 na działki o numerach 1515/2 i 1515/3;
3) 18 – Pieczurki numerami 2/2 i 3/4 w związku z podziałem działki numer 2/2 na działki o numerach 2/5 i 2/6;
4) 20 – Przemysłowy numer 71/4 na działki o numerach 71/7 i 71/8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu:
1. 26 – Halickie numerem 75/11 na działki o numerach 75/24, 75/25 i 75/26;
2. 26 – Halickie numerem 68/21 na działki o numerach 68/87, 68/88 i 68/89;
3. 24 – Dojlidy Górne numerem 88/18 na działki o numerach 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/27, 88/28 (aktualnie oznaczona numerem 88/32 i 88/33), 88/29, 88/30
i 88/31; numerem 96/8 na działki o numerach 96/12, 96/13, 96/14 i 96/15; numerem 96/9 na działki o numerach 96/16, 96/17, 96/18, 96/19 i 96/20; numerem 96/11
na działki o numerach 96/21, 96/22, 96/23, 96/24 i 96/25;
4. 24 – Dojlidy Górne numerem 124/48 na działki o numerach 124/71, 124/72, 124/73, 124/74 i 124/75; numerem 124/52 na działki o numerach 124/76, 124/77 i 124/78;
5. 24 – Dojlidy Górne numerem 216/117 na działki o numerach 216/127, 216/128, 216/129, 216/130, 216/131, 216/132, 216/133, 216/134 i 216/135;
6. 24 – Dojlidy Górne numerem 59/9 na działki o numerach 59/13 i 59/14;
7. 24 – Dojlidy Górne numerem 339/60 na działki o numerach 339/77, 339/78, 339/79, 339/80, 339/81, 339/82, 339/83 i 339/84 oraz numerem 336/62 na działki o numerach 339/85 (aktualnie numer 339/92 i 339/93), 339/86, 339/87, 339/88 i 339/89;
8. 24 – Dojlidy Górne numerem 297/2 na działki o numerach 297/7, 297/8 i 297/9; numerem 297/3 na działki o numerach 297/10, 297/11, 297/12 i 297/13;
9. 24 – Dojlidy Górne numerami 348/12, 348/13, 348/14, 348/15 i 349/5 w związku
z podziałem działki numer 348/13 na działki o numerach 348/16 i 348/17 oraz działki numer 348/15 na działki o numerach 348/18, 348/19 i 348/20;
10. 24 – Dojlidy Górne numerem 250/43 na działki o numerach 250/48, 250/49 i 250/50.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy ul. Portugalskiej - drogi gminnej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepacką do działki o nr 3845/24 (obr.6), oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 6– Starosielce Płd:
1. numerami 992/4 i 3845/28;
2. numerem 3845/24;
3. numerem 3845/23;
4. numerem 3845/76;
5. numerami 3845/74 i 3845/75;
6. numerem 3845/73;
7. numerami 3845/19 i 3845/20.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku
(w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki), zatwierdzonego uchwałą Nr LV/841/18 Rady Miasta Białystok z 12 października 2018 r., dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 17 – Bojary jako działka
numer 170.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ul. Pieczurki, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 18 – Pieczurki
jako działka numer 643/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon
ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J. K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza), zatwierdzonej uchwałą Nr LI/800/18 Rady Miasta Białystok z 18 czerwca 2018 r.,
dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 17 – Bojary jako działki o numerach 420/3 i 420/6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon
ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) – etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr IV/62/18 Rady Miasta Białystok z 17 grudnia 2018 r., dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 24 – Dojlidy Górne jako działki o numerach 299/35, 299/36, 299/37 i 299/38.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/747/18 Rady Miasta Białystok z 23 kwietnia 2018 r., dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 – Śródmieście jako działka numer 1686/11.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Górne i Cytrusowej, zatwierdzonego uchwałą Nr IV/63/18 Rady Miasta Białystok z 17 grudnia 2018 r., dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 26 – Halickie jako działka numer 5/29.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku
(rejon ul. Gen. W. Andersa i Al. 1000-lecia Państwa Polskiego), zatwierdzonego uchwałą Nr LI/803/18 Rady Miasta Białystok z 18 czerwca 2018 r., dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 13 – Białostoczek Płn. jako działka numer 63.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy drogi wewnętrznej w rejonie
ul. Marczukowskiej w Białymstoku oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynków miasta Białystok obrębu 4 – Starosielce Płn.:
1. numerem 801/12,
2. numerem 801/13,
3. numerem 801/14,
4. numerem 801/16,
5. numerem 803/4,
6. numerem 803/2,
7. numerem 803/3
8. numerem 804/17.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 478/4 o pow. 0,0054 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 11 – Śródmieście numerem 478/2.
B) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 1340/28 o pow. 0,0743 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 1341, wraz ze wszystkimi częściami składowymi.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerami: 478/19 o pow. 0,0464 ha,
1458/99 o pow. 0,0418 ha i 876/6 o pow. 0,0291 ha, przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki
numerem 878/19.
D) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 149/3 o pow. 0,0321 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerami 146/2, 147/1 i 148/1 i 150/1.
E) Określenie wartości rynkowej prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej
w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
obrębu 21 - Dojlidy numerami 690/2 o pow. 0,2520 ha i 691/2 o pow. 0,0117 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
A) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków obrębu 14 – Pietrasze numerem 1670/27 o pow. 0,9184 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
B) Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Sowlańskiej 16/1, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 20 – Przemysłowy numerem
727 o pow. 0,1079 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie wartości działki i budynku, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
C) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 949/1 o pow. 0,2428 ha,
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
D) Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 949/3 o pow. 0,2235 ha, przeznaczonej
do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK
A) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych w Białymstoku, oznaczonych
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerami
1744/3 o pow. 0,0009 ha, 1744/5 o pow. 0,0055 ha, 1744/6 o pow. 0,0067 ha
i 1744/7 o pow. 0,0043 ha, o łącznej powierzchni 0,0174 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie:
-wartości każdej z działek,
-wartości ewentualnych części składowych każdej z działek, w szczególności ogrodzeń trwałych,
przeznaczonych do nabycia przez Gminę Białystok.
B) Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 - Bagnówka numerem 193/4
o pow. 0,0499 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie:
-wartości działki,
-wartości ewentualnych części składowych, w szczególności utwardzenia nawierzchni drogowej oraz elementów sieci infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przewodu ks200,
przeznaczonej do nabycia przez Gminę Białystok.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego na nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych określającego wartość 1 m² oraz wartość całej niżej wymienionej nieruchomości gruntowej celem ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. (1 operat)

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na 2024 r. (87 operatów)

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową
dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem
z oględzin - 2 opracowania:
1. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/30 o pow. 0,0105 ha (z podziału 79/13
o pow. 0,1531 ha), położona w Białymstoku,
2. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/49 o pow. 0,0012 ha (z podziału 77/20
o pow. 0,3756 ha), działka niezabudowana numer 77/47 o pow. 0,0005 ha
(z podziału 77/19 o pow. 0,0354 ha) działka niezabudowana numer 77/53
o pow. 0,0010 ha (z podziału 77/25 o pow. 0,0294 ha), działka niezabudowana 77/51 o pow. 0,0077 ha (z podziału 77/24 o pow. 0,0900 ha) położone
w Białymstoku,
3. obręb 23 działka niezabudowana numer 78/45 o pow. 0,0004 ha (z podziału 78/34
o pow. 0,0892 ha), położona w Białymstoku,
4. obręb 23, działka niezabudowana numer 85/13 o pow. 0,0033 ha (z podziału 85/6
o pow. 0,3868 ha), położona w Białymstoku,
5. obręb 23, działka niezabudowana numer 82/43 o pow. 0,0053 ha (z podziału
82/26 o pow. 0,2735 ha), działka niezabudowana numer 82/41 o pow. 0,0050 ha
(z podziału 82/23 o pow. 0,2639 ha), położone w Białymstoku,
6. obręb 23, działka niezabudowana numer 81/58 o pow. 0,0142 ha (z podziału 81/37
o pow. 0,8231 ha), położona w Białymstoku,
7. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/102 o pow. 0,0015 ha (z podziału 80/85
o pow. 0,0987 ha), położona w Białymstoku,
8. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/104 o pow. 0,0077 ha (z podziału 80/98
o pow. 0,1928 ha), położona w Białymstoku,
9. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/28 o pow. 0,0325 ha (z podziału 79/6
o pow. 0,1273 ha), położona w Białymstoku,
10. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/12 o pow. 0,0167 ha, położona
w Białymstoku,
11. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/44 o pow. 0,0579 ha, położona
w Białymstoku,
12. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/48 o pow. 0,1557 ha, położona
w Białymstoku,
czasowe zajęcie działek
13. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/14 o pow. 0,1102 ha, położona
w Białymstoku,
14. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/3 o pow. 0,0826 ha, położona
w Białymstoku,
15. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/41 o pow. 0,1660 ha, położona
w Białymstoku,
16. obręb 23, działka zabudowana numer 77/48 o pow. 0,3744 ha (z podziału 77/20
o pow. 0,3756 ha),położona w Białymstoku,
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 162) – 1 opracowanie:
1. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/30 o pow. 0,0105 ha (z podziału 79/13
o pow. 0,1531 ha),położona w Białymstoku,
2. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/49 o pow. 0,0012 ha (z podziału 77/20
o pow. 0,3756 ha), działka niezabudowana numer 77/47 o pow. 0,0005 ha
(z podziału 77/19 o pow. 0,0354 ha), działka niezabudowana
numer 77/53 o pow. 0,0010 ha (z podziału 77/25 o pow. 0,0294 ha),
działka niezabudowana numer 77/51 o pow. 0,0077 ha (z podziału
77/24 o pow. 0,0900 ha), położone w Białymstoku,
3. obręb 23 działka niezabudowana numer 78/45 o pow. 0,0004 ha (z podziału 78/34
o pow. 0,0892 ha), położona w Białymstoku,
4. obręb 23 działka niezabudowana numer 85/13 o pow. 0,0033 ha (z podziału 85/6 o pow. 0,3868 ha), położona w Białymstoku,
5. obręb 23, działka niezabudowana numer 82/43 o pow. 0,0053 ha (z podziału
82/26 o pow. 0,2735 ha), działka niezabudowana numer 82/41 o pow. 0,0050 ha
(z podziału 82/23 o pow. 0,2639 ha), położone w Białymstoku,
6. obręb 23, działka niezabudowana numer 81/58 o pow. 0,0142 ha (z podziału
81/37 o pow. 0,8231 ha), położona w Białymstoku,
7. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/102 o pow. 0,0015 ha (z podziału 80/85 o pow. 0,0987 ha), położona w Białymstoku,
8. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/104 o pow. 0,0077 ha (z podziału 80/98 o pow. 0,1928 ha), położona w Białymstoku,
9. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/28 o pow. 0,0325 ha (z podziału 79/6
o pow. 0,1273 ha), położona w Białymstoku,
10. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/12 o pow. 0,0167 ha, położona
w Białymstoku,
11. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/44 o pow. 0,0579 ha, położona
w Białymstoku,
12. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/48 o pow. 0,1557 ha, położona
w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową
dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem
z oględzin - 2 opracowania:
1. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/30 o pow. 0,0105 ha (z podziału 79/13
o pow. 0,1531 ha),położona w Białymstoku,
2. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/49 o pow. 0,0012 ha (z podziału 77/20
o pow. 0,3756 ha), działka niezabudowana numer 77/47 o pow. 0,0005 ha
(z podziału 77/19 o pow. 0,0354 ha) działka niezabudowana numer 77/53 o pow. 0,0010 ha (z podziału 77/25 o pow. 0,0204 ha), działka niezabudowana 77/51
o pow. 0,0077 ha (z podziału 77/24 o pow. 0,0900 ha) położone w Białymstoku,
3. obręb 23 działka niezabudowana numer 78/45 o pow. 0,0004 ha (z podziału 78/34
o pow. 0,0892 ha), położona w Białymstoku,
4. obręb 23, działka niezabudowana numer 85/13 o pow. 0,0033 ha (z podziału 85/6
o pow. 0,3868 ha),położona w Białymstoku,
5. obręb 23, działka niezabudowana numer 82/43 o pow. 0,0053 ha (z podziału 82/26
o pow. 0,2755 ha), działka niezabudowana numer 82/41 o pow. 0,0050 ha
(z podziału 82/23 o pow. 0,2639 ha), położone w Białymstoku,
6. obręb 23, działka niezabudowana numer 81/58 o pow. 0,0142 ha (z podziału 81/37
o pow. 0,8231 ha),położona w Białymstoku,
7. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/102 o pow. 0,0015 ha (z podziału 80/85
o pow. 0,0987 ha),położona w Białymstoku,
8. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/104 o pow. 0,0077 ha (z podziału 80/98
o pow. 0,1928 ha),położona w Białymstoku,
9. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/28 o pow. 0,0325 ha (z podziału 79/6
o pow. 3,1273 ha),położona w Białymstoku,
10. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/12 o pow. 0,0167 ha, położona
w Białymstoku,
11. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/44 o pow. 0,1557 ha, położona
w Białymstoku,
12. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/48 o pow. 0,0579 ha, położona
w Białymstoku,
czasowe zajęcie działek:
13. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/14 o pow. 0,1102 ha, położona
w Białymstoku,
14. obręb 23, działka niezabudowana numer 78/3 o pow. 0,0826 ha, położona
w Białymstoku,
15. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/41 o pow. 0,1660 ha, położona
w Białymstoku,
16. obręb 23, działka zabudowana numer 77/48 o pow. 0,3744 ha (z podziału 77/20
o pow. 0,3756 ha),położona w Białymstoku,
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 162) – 1 opracowanie:
1. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/30 o pow. 0,0105 ha (z podziału 79/13
o pow. 0,1531 ha),położona w Białymstoku,
2. obręb 23, działka niezabudowana numer 77/49 o pow. 0,0012 ha (z podziału 77/20
o pow. 0,3756 ha), działka niezabudowana numer 77/47 o pow. 0,0005 ha
(z podziału 77/19 o pow. 0,0354 ha), działka niezabudowana numer
77/53 o pow. 0,0010 ha (z podziału 77/25 o pow. 0,0204 ha), działka niezabudowana numer 77/51 o pow. 0,0077 ha (z podziału 77/24 o pow. 0,0900 ha), położone w Białymstoku,
3. obręb 23 działka niezabudowana numer 78/45 o pow. 0,0004 ha (z podziału 78/34
o pow. 0,0892 ha), położona w Białymstoku,
4. obręb 23 działka niezabudowana numer 85/13 o pow. 0,0033 ha (z podziału 85/6 o pow. 0,3868 ha), położona w Białymstoku,
5. obręb 23, działka niezabudowana numer 82/43 o pow. 0,0053 ha (z podziału 82/26
o pow. 0,2755 ha), działka niezabudowana numer 82/41 o pow. 0,0050 ha
(z podziału 82/23 o pow. 0,2639 ha), położone w Białymstoku,
6. obręb 23, działka niezabudowana numer 81/58 o pow. 0,0142 ha (z podziału 81/37
o pow. 0,8231 ha),położona w Białymstoku,
7. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/102 o pow. 0,0015 ha (z podziału 80/85
o pow. 0,0987 ha),położona w Białymstoku,
8. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/104 o pow. 0,0077 ha (z podziału 80/98
o pow. 0,1928 ha),położona w Białymstoku,
9. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/28 o pow. 0,0325 ha (z podziału 79/6
o pow. 3,1273 ha),położona w Białymstoku,
10. obręb 23, działka niezabudowana numer 79/12 o pow. 0,0167 ha, położona
w Białymstoku,
11. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/44 o pow. 0,1557 ha, położona
w Białymstoku,
12. obręb 23, działka niezabudowana numer 80/48 o pow. 0,0579 ha, położona
w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Lipowej 41D, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem
1605/8 o pow. 0,2331 ha, w tym wyszczególnienie odrębnie:
• wartości działki,
• wartości budynku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie
decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 17 listopada 2009 r.,
nr rej. A – 265;
• wartości innych części składowych nieruchomości, w szczególności budynku niewpisanego do rejestru zabytków oznaczonego numerem ewidencyjnym 676, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu
17 - Bojary numerami 1103/2 i 1105 w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon
ul. Warszawskiej i Świętojańskiej) oraz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 11 - Śródmieście numerami 77, 90, 93
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon Al. J. Piłsudskiego i ul. Czystej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku
(w rejonie Sienkiewicza i Jagienki), dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok obrębu 17 - Bojary numerem 215.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową
dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem
z oględzin – 2 opracowania,
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 162) – 1 opracowanie:
1. obręb 11 – działka niezabudowana numer 481/4 o pow. 0,0028 ha (powstała
z podziału działki numer 481/1) położona w Białymstoku przy ul. Kijowskiej
i ul. Żółtej,
2. obręb 11 – działka niezabudowana numer 482/1 o pow. 0,0116 ha (powstała
z podziału działki numer 482), położona w Białymstoku przy ul. Żółtej 2,
3. obręb 11 – działka niezabudowana numer 483/1 o pow. 0,0182 ha (powstała
z podziału działki numer 483) położona w Białymstoku przy ul. Żółtej 4,
4. obręb 11 – działka niezabudowana numer 486/3 o pow. 0,0105 ha (powstała
z podziału działki numer 486/1) położona w Białymstoku,
5. obręb 11 – działka niezabudowana numer 515/5 o pow. 0,0085 ha (powstała
z podziału działki numer 515/3) położona w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności
oraz wartość prawa użytkowania wieczystego wraz z częściami składowymi, działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 13 Białostoczek Płn. numerem 127/92 o pow. 0,2023 ha, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania, stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344) w związku z jej przejęciem na rzecz Gminy Białystok – 1 operat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (6 operatów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2
oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 101 operatów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie operatów szacunkowych na każdą nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, określających wartość 1 m2 oraz wartość całych niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (92 operaty).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonania dla niżej wymienionych działek następujących czynności:
A) opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
(z ustaleniem co stanowi jej części składowe) wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną (w formie papierowej i na nośniku CD), protokołem z oględzin
- 2 opracowania:
1. obręb 23-Zawady, działka niezabudowana nr 128/62 o pow. 0,0300 ha, położona
w Białymstoku przy ul. Oleńki;
2. obręb 23-Zawady, niezabudowana część działki nr 128/96 o pow. 0,3261 ha,
w granicach czasowego zajęcia terenu, położona w Białymstoku przy ul. Oleńki;
B) operatu szacunkowego określającego wartość praw istniejących na nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi oraz z ewentualnie istniejącymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, które przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Białystok w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) – 1 opracowanie:
1. obręb 23-Zawady, działka niezabudowana nr 128/62 o pow. 0,0300 ha, położona
w Białymstoku przy ul. Oleńki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu:
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 1 do SWZ) - składa każdy Wykonawca
do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przedmiotowych zmian reguluje projekt umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH:
Część 1 – 14 dni od daty zawarcia umowy.
Część 2 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny, e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 3 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny, e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 4 – 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 5 – 21 dni od daty zawarcia umowy.
Część 6 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 7 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 8 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 9 – 21 dni od daty zawarcia umowy.
Część 10 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 11 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 12 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 13 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 14 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 15 – 21 dni od daty zawarcia umowy.
Część 16 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem,
jednak nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 17 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 18 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 19 – 14 dni od daty zawarcia umowy..
Część 20 –
 14 dni od dnia zlecenia, obejmującego do 20 operatów szacunkowych, nie później jednak niż 9 miesięcy od daty zawarcia umowy;
 21 dni od dnia zlecenia, obejmującego od 21 do 30 operatów szacunkowych
nie później jednak niż 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 21 –
A) 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
B) 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 22 –
A) 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
B) 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 23 – 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 24 – 21 dni od daty zawarcia umowy.
Część 25 – 21 dni od daty zawarcia umowy.
Część 26 –
A) 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
B) 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Część 27 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 28 – 14 dni od daty zawarcia umowy.
Część 29 – 30 dni od daty zawarcia umowy.
Część 30 – 60 dni od daty zawarcia umowy.
Część 31 –
A) 14 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
B) 30 dni od zlecenia przez Zamawiającego w sposób pisemny lub e-mailem, jednak
nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.