eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu FilmowegoOgłoszenie z dnia 2022-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356756914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 15/8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-143

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: patrycja.czarny@kff.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kff.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kff.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


fundacja

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40825ff1-aaae-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096404/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy: P/KFF/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. zamówienia NOCLEGI W HOTELU CZTEROGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ
Kwota do porównania i oceny ofert: 800 zł brutto

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 72000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2A. zamówienia NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Wartość części - 54.400 zł. Kwota do porównania i oceny ofert: 670 zł brutto
Część 2B. zamówienia NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Wartość części - 43.500 zł. Kwota do porównania i oceny ofert: 670 zł brutto
Część 2C. zamówienia NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Wartość części - 76.400 zł. Kwota do porównania i oceny ofert: 670 zł brutto
Część 2D. zamówienia NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Wartość części - 50.500 zł. Kwota do porównania i oceny ofert: 670 zł brutto

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 54,400 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. zamówienia NOCLEGI W POKOJACH GOŚCINNYCH obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Kwota do porównania i oceny ofert: 555 zł brutto

4.5.3.) Główny kod CPV: 55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 50,500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na część 1 złożono wyłącznie jedną ofertę (oferta złożona przez Grand Ascot Wrzecionek spółka jawna, ul. J. Szujskiego 4, 31-123 Kraków), która została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Oferta złożona została jako kopia (skan) podpisanego ręcznie dokumentu. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę należało złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podobny zapis znalazł się w rozdziale XI pkt 5.3 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Zeskanowany podpis odręczny nie odpowiada żadnej z wymaganych przepisami form – nie jest to podpis elektroniczny, podpis zaufany czy też podpis osobisty (podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem zamieszczonym w e-dowodzie - https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty ). Tym samym złożona oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp i podlega odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 510 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 690 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 550 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JAN-POL S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6761018086

7.3.3) Ulica: Westerplatte 15

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-033

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54,400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-29 do 2022-06-05

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie postępowania na część 3 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
Na część 3 zamówienia złożono dwie oferty. Oferta złożona przez wykonawcę Firma Express s.c. Mirosław Adamusiak, Joanna Adamusiak, ul. Poselska 20/9b, 31-002 Kraków, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawca złożył ofertę jako kopię (skan) podpisanego ręcznie dokumentu. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę należało złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podobny zapis znalazł się w rozdziale XI pkt 5.3 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Zeskanowany podpis odręczny nie odpowiada żadnej z wymaganych przepisami form – nie jest to podpis elektroniczny, podpis zaufany czy też podpis osobisty (podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem zamieszczonym w e-dowodzie - https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty ). Tym samym oferta złożona przez tego wykonawcę jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp i podlega odrzuceniu.
Cena oferty drugiej ze złożonych ofert (oferta złożona przez Symposium Cracoviense sp. z o. o., ul. Krupnicza nr 3, 31-123 Kraków) wynosi 560,00 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia kwotę 555 zł brutto a cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tego zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wskazany wykonawca wybrany także w części 2B, 2C i 2D z ceną jednakową dla wszystkich części. Wartość umowy dla części 2B - 43.500 PLN; dla części 2C - 76.400 PLN; dla części 2D - 50.400PLN. W części 2B złożono 3 oferty, w tym 2 przez wykonawców z sektora MŚP; najniższa cena 510 PLN/najwyższa cena 600PLN. W części 2C złożono 4 oferty, w tym 3 przez wykonawców z sektora MŚP; 1 oferta odrzucona; najniższa cena 510 PLN/najwyższa cena 630PLN. W części 2D złożono 3 oferty, w tym 2 przez wykonawców z sektora MŚP; 1 oferta odrzucona; najniższa cena 510 PLN/najwyższa cena 550PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.