eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu FilmowegoOgłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356756914

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Basztowa 15/8

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-143

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: patrycja.czarny@kff.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kff.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


fundacja

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104326

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00096404/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach (tj. łącznie w kryterium CENA, kryterium LOKALIZACJA i kryterium MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ANULACJI) uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocena ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymaganiami SWZ.

3. Szczegółowe informacje o punktacji zawarte są w SWZ.

Po zmianie:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach (tj. łącznie w kryterium CENA, kryterium LOKALIZACJA i kryterium MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ANULACJI) uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocena ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymaganiami SWZ.

3. Szczegółowe informacje o punktacji zawarte są w SWZ.
4. Zamawiający podzielił część 2 zamówienia na cztery części:
część 2A
część 2B
część 2C
część 2D

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1.Ofertę tworzą następujące dokumenty
1.1. wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ);
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty
2.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp opisane w rozdziale IX SWZ;
2.2. odpis lub informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą wykonawcy, w celu potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy.
2.3. pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. Zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 2.2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w 2.2 pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie wybrane części przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
1.Ofertę tworzą następujące dokumenty
1.1. wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ);
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty
2.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp opisane w rozdziale IX SWZ;
2.2. odpis lub informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą wykonawcy, w celu potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy.
2.3. pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. Zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 2.2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w 2.2 pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje 6 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie pięć wybranych części przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-31 13:00

Po zmianie:
2022-04-04 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-31 13:30

Po zmianie:
2022-04-04 13:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienił liczbę części postępowania - część 2 zamówienia została podzielona na cztery części opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.