eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu FilmowegoOgłoszenie z dnia 2022-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356756914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 15/8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-143

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: patrycja.czarny@kff.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kff.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

fundacja

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40825ff1-aaae-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kff.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający będzie się kontaktował z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy https://kff.eb2b.com.pl/ (w zakresie składania ofert) lub poczty elektronicznej Zamawiającego adres e-mail: patrycja.czarny@kff.com.pl
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Ofertę należy złożyć poprzez platformę - wczytanie oferty jako załącznik, według Instrukcji korzystania z Platformy, przy użyciu zakładki „Załączniki”.
4. (nie dotyczy składania ofert) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, email: patrycja.czarny@kff.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja elektroniczna prowadzona jest w języku polskim
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików składających się na ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: P/KFF/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. zamówienia NOCLEGI W HOTELU CZTEROGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-29 do 2022-06-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach (tj. łącznie w kryterium CENA, kryterium LOKALIZACJA i kryterium MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ANULACJI) uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocena ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymaganiami SWZ.

3. Szczegółowe informacje o punktacji zawarte są w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość bezkosztowej anulacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. zamówienia NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-29 do 2022-06-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach (tj. łącznie w kryterium CENA, kryterium LOKALIZACJA i kryterium MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ANULACJI) uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocena ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymaganiami SWZ.

3. Szczegółowe informacje o punktacji zawarte są w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość bezkosztowej anulacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. zamówienia NOCLEGI W POKOJACH GOŚCINNYCH obejmuje noclegi w pokojach jedno- i dwuosobowych wraz ze śniadaniem. Informacje o szacowanej liczbie pokoi i osób do zakwaterowania zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-29 do 2022-06-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach (tj. łącznie w kryterium CENA, kryterium LOKALIZACJA i kryterium MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ANULACJI) uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocena ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymaganiami SWZ.

3. Szczegółowe informacje o punktacji zawarte są w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość bezkosztowej anulacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednej grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt od 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji:
1) zmiany terminów noclegów lub okresu realizacji umowy, wynikających w szczególności ze zmiany daty organizacji 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego;
2) zmiany hotelu/obiektu, wynikającego z sytuacji niezależnych od stron, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni gościom Zamawiającego w zakresie wskazanym w umowie nocleg w hotelu/obiekcie odpowiadającym pod względem standardu i lokalizacji hotelowi/obiektowi wskazanemu przez Wykonawcę w ofercie;
3) zmiany liczby pokoi lub dób hotelowych, w tym minimalnej lub maksymalnej liczby pokoi lub dób hotelowych, wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub ze zmian programowych 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego;
4) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wówczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
5) zmiany umowy związanych z wystąpieniem okoliczności siły wyższej i koniecznych modyfikacji w tym zakresie;
6) zmiany, w tym też zmniejszenia, zakresu przedmiotowego niniejszej umowy i związanego z tym odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji gdy wykonanie umowy w pełnym pierwotnym zakresie będzie niezasadne ekonomicznie lub niecelowe z punktu widzenia Zamawiającego. Ceny jednostkowe pozostają bez zmian;
7) zmian wynikających ze zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
3. Każda ze stron może zawnioskować (pisemnie lub drogą elektroniczną) o wprowadzenie zmian zgodnie z ust. 2. Wniosek skierowany do drugiej strony powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne konieczności wprowadzenia zmian. Strona, która otrzymała wniosek zobowiązana ustosunkować się do wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. W przypadku zgody obu stron umowy przygotowywany jest stosowny aneks do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-31 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://kff.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-31 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Ofertę tworzą następujące dokumenty
1.1. wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ);
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty
2.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp opisane w rozdziale IX SWZ;
2.2. odpis lub informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą wykonawcy, w celu potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy.
2.3. pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. Zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 2.2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w 2.2 pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie wybrane części przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.