eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy SzczytnoOgłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451729617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowiec 20B

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka.lipowiec@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gbplipowiec.stronakultury.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c428af89-85ec-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521461

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty. Zamawiający dwukrotnie prowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 271 pkt 1 pzp (nr ref. RR.PFZ.271.31.2022 oraz RR.PFZ.271.35.2022), w obydwu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-17d63bf0-7158-11ed-aea3-5a7c432eaced

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 179330,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1A i 1B do Zaproszenia.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi – zwanej dalej Prawem energetycznym.
Szacowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy dla budynków i obiektów w okresie 12 m-cy wynosi:
CZĘŚĆ I – 608 MWh (607 600 kWh) - z prawem opcji ok. 668 MWh
CZĘŚĆ II – 208 MWh (207 178 KWh) - z prawem opcji ok. 228 MWh

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energa-Obrót SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 957-096-83-70

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 472

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-309

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.