eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bogatynia › Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz innych gminnych jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogatynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Daszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Bogatynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-920

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bogatynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bogatynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-743b6b17-9cb8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-743b6b17-9cb8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający szczegółowo opisał w pkt 8 i13 specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, adres: ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100, e-mail: umig@bogatynia.pl; inspektorem
ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, tel. 75 77 25 395, email: iod@bogatynia.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00023425/01 z dnia 2023-01-11
2023-01-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.4.2022.MA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres usług obejmuje:
1) obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych (Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Wydział Organizacyjno – Prawny wraz z Biurem Rady oraz Działem Informatycznym, Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji, Rzecznik Prasowy, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Finansowy, Wydział Podatków i Opłat, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji w tym Dział Drogownictwa oraz Dział Mieszkaniowy, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ, Biuro Kontroli i Audytu, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Biblioteka Publiczna w Bogatyni, Bogatyński Ośrodek Kultury, Straż Miejska w Bogatyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni),
2) bieżące udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa,
3) bieżące udzielanie porad prawnych w zakresie sporządzania wniosków do sądu o ukaranie,
4) sporządzanie pisemnych i ustnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących norm prawnych,
5) opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, umów, decyzji, postanowień, porozumień, pism, SWZ, regulaminów
i innych dokumentów oraz aktów prawnych wydawanych przez organy gminy,
6) prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
7) informowanie na piśmie organów gminy o uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień,
8) uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych Zamawiającego (sesjach / komisjach rady) lub organów przez niego wskazanych, także poza określonym wymiarem czasu pracy,
9) monitorowanie i informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawa i orzecznictwie sądów powszechnych,
10) występowanie przed sądami i urzędami w imieniu Zamawiającego w tym świadczenie usług zastępstwa prawnego i procesowego,
11) uczestnictwo w posiedzeniach i naradach organizowanych przez Burmistrza bądź jego Zastępcę,
12) reprezentowanie Zamawiającego w mediach w sytuacjach, w których Zamawiający uzna to za wskazane,
13) opracowanie projektów pism sądowych, projektów pism do organów ścigania oraz innych instytucji w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, egzekucyjnymi, cywilnymi i karnymi,
14) innych czynności wg Zamawiającego związanych z obsługą prawną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona oceny ofert wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu ustalone kryteria wyboru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność poza limitem godzin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe personelu Wykonawcy w zakresie obsługi jst

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe personelu Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe personelu Wykonawcy w zakresie obsługi spółek handlowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy muszą wykazać, iż posiadają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj, Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 ) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.), są wpisani na listę radców prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez np.: Okręgową Izbę Radców Prawnych / Okręgową Radę Adwokacką i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.
Powyższe dotyczy także wspólników spółki w sytuacji, gdy ofertę składać będzie spółka osobowa.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej i zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
4.1.) W okresie ostatnich 3 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (zakończone, każda zrealizowana w ramach jednej umowy) obejmujące swoim zakresem świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego) minimum w zakresie prawa oświatowego, zamówień publicznych, procesów inwestycyjnych, ochrony danych osobowych, obsługi spółek prawa handlowego, w tym spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


4.2.) Skierują do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj, Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 ) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.), wpisane na listę radców prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez np.: Okręgową Izbę Radców Prawnych / Okręgową Radę Adwokacką i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.
Osoby te MUSZĄ posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zakresie:
- stałej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia winny posiadać takie doświadczenie),
- stałej obsługi spółek handlowych, tj. S.A. i sp. z o.o. (co najmniej jedna osoba winna posiadać takie doświadczenie),
- ochrony danych osobowych (co najmniej jedna osoba winna posiadać takie doświadczenie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 7);
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej specyfikacji - zawierającego informacje wymagane w tym załączniku, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5);
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć (w sposób określony w pkt 13 ppkt 5 SWZ):
a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ),
b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych,
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy Wykonawcy;
e) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. ust. 4 – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółki cywilnej (załącznik nr 8 do SWZ);
f) Dowód/dokument wniesienia wadium (o ile Zamawiający wymaga wniesienia wadium) w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że z treści wadium wynika, że podpis taki nie jest wymagany w celu jego realizacji;
g) plik „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia” sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;
!!! UWAGA!!!!
Niezałączenie ww. pliku, lub też wypełnienie go w sposób uniemożliwiający dokonanie oceny i przyznanie punktów skutkować będzie przyznaniem w tym kryterium 0 punktów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14 ppkt 2 lit. a) SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie art. 455, ust. 1, pkt 1:
1.1. Zmiana ceny - warunki zmian zostały określone w Części III SWZ – Projekt umowy.
1.2. . Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji opóźnień w procedurze wyłonienia wykonawcy w celu świadczenia usługi obsługi prawnej na kolejny rok.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku zmian w zakresie obsługi prawnej komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 5.2. SWZ w przypadku dokonania przez Zamawiającego zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, jak również likwidacji lub utworzenia gminnych jednostek organizacyjnych.
1.4.. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, inne zdarzenia losowe, urlop itp.) dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie niż wskazana
w postępowaniu na osobę o porównywalnych kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym oraz uprawnieniach, jakich wymagał Zamawiający lub wyższych.
2 Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy wraz z poddaniem okoliczności uzasadniających zmianę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.