eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Usługa prania wodnego i prania chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania"- 2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Usługa prania wodnego i prania chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania"- 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 261398837

1.5.8.) Numer faksu: +48 261398813

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usługa prania wodnego i prania chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania"- 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f256ca97-a077-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034944/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługa prania wodnego i chemicznego w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż wszelka komunikacja z Wykonawcami odbywać się
będzie wyłącznie poprzez platformę zakupową, pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/25wog
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez System. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane
pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane
pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/W1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 384100 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa prania wodnego i prania chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) w m. Białystok, Hajnówka.

4.2.5.) Wartość części: 188450 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z treścią art.441 ustawy Pzp przewiduje w okresie realizacji umowy zastosowanie prawa opcji w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu.
Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę objętą prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia gwarantowanego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie
z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego
o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie Wykonawcy telefonicznie lub poprzez e-mail oraz posiadanie planu finansowego na ten cel. Przedmiot umowy:
Lp Wyszczególnienie JM. Ilość gwarantowana Ilość opcjonalna Ogółem
1 Pranie wodne w m. Białystok
kg 7000 15000 22000
2 Pranie chemiczne w m. Białystok
kg 1000 3000 4000
7 Pranie wodne w m. Hajnówka
kg 200 1800 2000
8 Pranie chemiczne w m. Hajnówka
kg 100 900 1000

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu kryterium:
1) cena oferty - 60 %
Cof.n
Cn = ------------ x 60 pkt
Cof.b.
gdzie: Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n – cena oferty najniższej
Cof.b – cena oferty badanej

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów, każda następna będzie przeliczana w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru jak powyżej.
2) Termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia (40 %):
 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia w terminie do 3 dni uzyska 40 pkt.
 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia w terminie do 4 dni uzyska 20 pkt
 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia w terminie powyżej 4 do 6 dni uzyska 0 pkt
Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany termin realizacji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji uzyska 0 pkt., gdzie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wskazany do 6 dni. Zaproponowanie terminu dłuższego niż maksymalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
2. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru w ust. 1 zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa prania wodnego i prania chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) w m. Łomża, Osowiec

4.2.5.) Wartość części: 195650 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę objętą prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia gwarantowanego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie
z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego
o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie Wykonawcy telefonicznie lub poprzez e-mail oraz posiadanie planu finansowego na ten cel.
Lp Wyszczególnienie JM. Ilość gwarantowana Ilość opcjonalna Ogółem
1 Pranie wodne w m. Łomża kg 4000 11000 15000
2 Pranie chemiczne w m. Łomża kg 2500 2500 5000
3 Pranie wodne w m. Osowiec kg 200 1800 2000
4 Pranie chemiczne w m. Osowiec kg 100 900 1000

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu kryterium:
1) cena oferty - 60 %
Cof.n
Cn = ------------ x 60 pkt
Cof.b.
gdzie: Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n – cena oferty najniższej
Cof.b – cena oferty badanej

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów, każda następna będzie przeliczana w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru jak powyżej.
2) Termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia (40 %):
 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia w terminie do 3 dni uzyska 40 pkt.
 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia w terminie do 4 dni uzyska 20 pkt
 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia w terminie powyżej 4 do 6 dni uzyska 0 pkt
Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany termin realizacji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji uzyska 0 pkt., gdzie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wskazany do 6 dni. Zaproponowanie terminu dłuższego niż maksymalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
2. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru w ust. 1 zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usługi od dnia odbioru do dnia dostarczenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie:
- zadanie 1 - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
- zadanie 2 -2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 4/W1/2023 zadanie ………… (wpisać jakiego zadania dotyczy).

UWAGA!
Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, zgodnie z art. 98 ustawy.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 98 ust 6 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany określone zostały w § 12 i 13 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/25wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.