eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa objęcia opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS produkcji ASSECO S. A. dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa objęcia opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS produkcji ASSECO S. A. dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670209356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-617

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa objęcia opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS produkcji ASSECO S. A. dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfd31722-9b04-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042916/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa objęcia opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego szpitalnego systemu informatycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mss.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę Marketplanet One Place. Wejście na platformę poprzez link: https://mss.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace. 2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. 3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich czytania na platformę Marketplanet OnePlace.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy Marketplanet Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi OnePlace w zakładce Korespondencja z Wykonawcami. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6.
Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452). 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zostały określone w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.341.08.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa objęcia opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS produkcji ASSECO S. A., na okres 12 miesięcy opisana szczegółowo w Załączniku nr 1, 2 i 3 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30211300-4 - Platformy komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72317000-0 - Usługi przechowywania danych

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72130000-5 - Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej

72227000-2 - Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

72228000-9 - Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie krytyczne „D”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie obsługi 2 szpitali z ilością stanowisk co najmniej 400 komputerów każdy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz sporządzony wg wzoru Załącznika 3 do niniejszej SWZ.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: zgodnie z treścią § 9 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami w w/w wykazie należy wskazać wyłącznie usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 10 osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi odpowiednie certyfikaty – aktualne certyfikaty wystawione przez ASSECO Poland w zakresie instalacji, konfiguracji i serwisowania systemów InfoMedica oraz AMMS w zakresie posiadanych przez Zamawiającego modułów dla minimum 10 serwisantów. Wykaz sporządzony wg Załącznika 2 do niniejszej SWZ.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt 6 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej co najmniej dwie usługi w zakresie obsługi 2 szpitali z ilością stanowisk co najmniej 400 komputerów każdy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykaz sporządzony wg Załącznika 3 do niniejszej SWZ.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia którymi dysponuje wykonawca, zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi odpowiednie certyfikaty – aktualne certyfikaty wystawione przez ASSECO Poland w zakresie instalacji, konfiguracji i serwisowania systemów InfoMedica oraz AMMS w zakresie posiadanych przez Zamawiającego modułów dla minimum 10 serwisantów. Wykaz sporządzony wg Załącznika 2 do niniejszej SWZ.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt 6 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Aktualne certyfikaty wystawione przez Asseco Poland S.A w zakresie Instalacji, konfiguracji i serwisowania systemów InfoMedica oraz AMMS w zakresie posiadanych przez Zamawiającego modułów.
b) Aktualne Certyfikaty Oracle Cloud Infrastructure 2020 Certified Architect Associate dla co najmniej dwóch specjalistów,
c) Aktualny Certyfikat Oracle Cloud Support Specialist Assessment dla co najmniej jednego specjalisty,
d) Aktualny Certyfikat Oracle w zakresie Administrowania Bazami Danych Oracle
e) Aktualny Certyfikat PRINCE2 Foundation Certificate In Project Management.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Aktualne certyfikaty wystawione przez Asseco Poland S.A w zakresie Instalacji, konfiguracji i serwisowania systemów InfoMedica oraz AMMS w zakresie posiadanych przez Zamawiającego modułów.
b) Aktualne Certyfikaty Oracle Cloud Infrastructure 2020 Certified Architect Associate dla co najmniej dwóch specjalistów,
c) Aktualny Certyfikat Oracle Cloud Support Specialist Assessment dla co najmniej jednego specjalisty,
d) Aktualny Certyfikat Oracle w zakresie Administrowania Bazami Danych Oracle
e) Aktualny Certyfikat PRINCE2 Foundation Certificate In Project Management.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowi Formularz oferty wypełnionego bezpośrednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace oraz niżej wymienione dokumenty:
2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonaców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp od podwykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, jak również podmiotowych środków dowodowych dla podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dostępnym na platformie zakupowej: https://mss.ezamawiajacy.pl/, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 pzp) – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:
a) wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP Wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.
b)określenie zakresu pełnomocnictwa,
c) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
a) zamówienia na usługi.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 5 do SWZ - wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mss.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.