eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika RydygieraOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790319362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.nowosadko@szpital.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f4a76bb-9bd0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.suwalki.pl; https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://epropublico.pl oraz poczty elektronicznej.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Na Platformie
postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
"– znak sprawy: 2/TP/MN/2023 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346); podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES;dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo –aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet;posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty
elektronicznej (email),komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) alboLinux,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, MicrosoftEdge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/TP/MN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA NARZĘDZI LITYCH, NARZĘDZI DO CHIRURGII MAŁO INWAZYJNEJ Z substancją wskaźnikową na bazie krwi owczej , której skład odpowiada składowi krwi ludzkiej
zgodny z norma PN –EN ISO 15883 – 5
kompatybilne z posiadanymi przyrządami op .a 50 szt " op. 50
TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA – W MYJNIACH – DEZYNFEKTORACH Wymiary testu 28 mm x 28 mm – poziom 4 (niebieski) op.a 320 szt. op. 1
PRZYRZĄD Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z UCHWYTEM DO ZAWIESZANIA NA TACY .Kompatybilny z poz. 2.op.a.10 szt. op. 1
TEST DO WALIDACJI I RUTYNOWEJ KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESÓW MYCIA W MYJNIACH ULTRADZWIĘKOWYCH Substancja wskaźnikowa zgodna z normą PN – EN ISO 15883 – 5 – odpowiednik krwi owczej – na nośniku z tworzywa sztucznego samoprzylepne op. a 40 szt. op. 1
PRZYRZĄD Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z UCHWYTEM DO ZAWIESZANIA NA TACY, kompatybilny z poz.4 op.10 szt. szt. 1
TEST CHEMICZNY DO KONTROLI PROCESU MASZYNOWEJ DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ PASKOWY – W MYJNIACH – DEZYNFEKTORACH Parametry krytyczne 90 st. C / 5 min. Opak.100 szt. op. 15
PRZYRZĄD DO BADANIA TWARDOŚCI WODY _STACJA UZDATNIANIA WODY szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"TEST POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH PROTEINOWY Do mytych , dezynfekowanych narzędzi przed sterylizacja parową i niskotemperaturową
zasada działania oparta na szacowaniu białka za pomocą reakcji barwnej – spełnia wymogi normy PN– EN ISO 1583 -1 – myjnie -dezynfektory
kompatybilny z posiadanym inkubatorem OP.100 SZT." szt. 100
BIOLOGICZNY ZESTAW TESTOWY O SZYBKIM ODCZYCIE DO TLENKU ETYLENU – 37 ST. C / 56 ST.C ODCZYT PO 4 GODZ Kompatybilny z posiadanym 10 komorowym autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych o ostatecznym odczycie po 4 godzinach - czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły , co 1 minuta i indywidualny dla każdej komory – wynik widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku „+” lub „-”oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku op. a 25 szt. szt. 400
BIOLOGICZNY ZESTAW TESTOWY O SZYBKIM ODCZYCIE DO PARY WODNEJ SYMULUJACY PAKIET POROWATY _13 Stc / 5 MIN ODCZYT PO 24 MIN. Kompatybilny z posiadanym 10 komorowym autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych o ostatecznym odczycie po 24 MIN. – czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły , co 1 minuta i indywidualny dla każdej komory – wynik widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku „+” lub „-”oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Opakowanie: karton. = 24 pakiety +5 wskaźników luzem szt. 552
NABOJE GAZOWE DO STERYLIZATORA GAZOWEGO SM – PRZEZNACZONE DO MODELU GS 5 ZGODNE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI STERYLIZATORA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WAGA 100 GRAM CZYSTEGO EO - nabój ma posiadać płaskie dno i wymiary : wysokość 16,5 cm, średnica 3,3 cm przy styku z gniazdem przebijaka , średnica dna naboju 3,8 cm Opakowanie 12 szt. szt.. 132
NABOJE GAZOWE DO STERYLIZATORA GAZOWEGO SM – PRZEZNACZONE DO MODELU GS 8 ZGODNE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI STERYLIZATORA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WAGA 170 GRAM CZYSTEGO EO - nabój ma posiadać płaskie dno Opakowanie 12 szt. szt. 96
ORYGINALNY PAPIER DO DRUKARKI STERYLIZATORA GAZOWEGO STERI – VAC 5 XL _ STERI – VAC 8XL Rolka 79 mm x 30 m – zgodny z instrukcją sterylizatorów posiadanych przez Zamawiającego Opakowanie: 2 rolki szt. 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SYSTEM KONTROLI WSKAŹNIKAMI CHEMICZNYMI SYMULACJA Pakietów Porowatych , N.Lite _ Test Bowie&Dick KONTROLA PROCESU /PA – testy kompatybilne z posiadanym przyrządem testowym gke_PCD walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez CS składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tw. Sztucznego op .a 500 szt. op. 2
SYSTEM KONTROLI WSKAŹNIKAMI CHEMICZNYM I SYMULACJA PAKIETÓW POROWATYCH , N. LITE, RUROWE KONTROLA WSADU – PARA –testy laminowane samoprzylepne paski do kontroli wsadu w procesie sterylizacji para wodną, z symetrycznie rozłożona substancją wskaźnikową na długości testu , do posiadanych przyrządów kontroli wsadu – rurka teflonowa i kapsuła z tworzywa sztucznego op. a 500 szt. op. 4
INTEGRATOR CHEMICZNY /PARA Teoretyczny mikroorganizm stanowiący podstawę konstrukcji wskaźnika to 1X106 SPOR BACCILLUS STEAROTHRMOPHILUS umożliwia monitorowanie i kontrolę penetracji cz. sterylizującego do wnętrza pakietu personel nie musi interpretować zmiany koloru wskaźnika lecz stwierdzić przesuniecie się substancji wskaźnikowej w określonym polu, jeden wskaźnik do wszystkich cykli w temp od 118 st. C – 138st.C, integruje efekt działania wszystkich parametrów - gwarantuje łatwy i jednoznaczny odczyt wynik wskaźników pozostaje bez zmiany przez cały okres przechowywania – co pozwala na dołączenie do karty pacjenta i rejestru cyklu ster. jako dowodu osiągnięcia prawidłowych parametrów zaliczony do klasy 5 jako wskaźnik zintegrowany normy międzynar.ISO1140-1 op. = a 100 szt.. op. 10
SYMULACJA KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ KONTROLA WSADU /EO - testy laminowane samoprzylepne paski do kontroli wsadu w procesie sterylizacji EO z symetrycznie rozłożona substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilny z posiadanym przyrządem gke op. a 250 szt. op. 3
ZINTEGROWANY TEST DO KONTROLI WSADU W PROCESIE STERYLIZACJI FORMALDEHYDEM Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z syntetycznie rozłożoną subst. wskaźnikową na całej długości testu kompatybilne z przyrządem testowym op. a 250 szt. op. 1
FIOLKOWY WSKAŹNIK BIOLOGICZNY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 134 ST.C. / 5MIN Zwalnianie wsadu bezpośrednio po procesie sterylizacji, kompatybilny z posiadanym przyrządem procesu compact – BIO –C –PCD, kompatybilny z posiadanym inkubatorem testów, zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10/6 zbudowany z zaszczepionego nośnika z papieru, szklanej ampułki z pożywką i chemicznego testu klasy 5 wg EN ISO 11140 – 1, umieszczonych w zamkniętej fiolce z tw. szt. z filtrem zapobiegającym skażeniu zawartości, na każdej fiolce samoprzylepna etykieta ze wskaźnikiem procesu czas inkubacji 24 h w temp. 55 – 60 st.C op.a 100 szt. op. 5
PRZYRZĄD TESTOWY DO TESTÓW BIOLOGICZNYCH – SPEŁNIA WYMAGANIA DLA PRZYRZĄDU TESTOWEGO HOLLOW WG NORMY EN 867 – obudowa z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym , wewnątrz rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test fiolkowy. kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wskaźników narzędzi rurowych, litych i wsadów porowatych szt. 3
FIOLKOWY WSKAŹNIK BIOLOGICZNY DO KONTROLI STERYLIZACJI W FORMALDECHYDZIE PASKI ZE SPORAMI BAKTERII GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS POPULACJA 10/6 nośnik papieru, czas inkubacji do 24 h w temp. 55 – 60 st. C kompatybilny z przyrządemPCD opak. a 50 szt. szt. 25

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPORAL A /PARA krążek bibuły nasycony zawiesiną B.Stearothermophillus inkubacja w temp. 56 st.C przez 7 dni op. a 10 szt. op. 5
SPORAL S/ SGPSTERYLIZACJA W CZASIE 2 GODZ. / 160 0 C Krążek bibuły nasycony zawiesiną 108 - 1010 B.Stearothrmophillus inkubacja w temp. 37st. C przez 7 dni do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji op. a 40 szt. op. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NABOJE DO STERYLIZATORA FORMOMAT - FO Formalina 2% stabilizowana w butelkach plastikowych 1 L szt. 12

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ETYKIETY DWUKROTNIE PRZYLEPNE /PARA 12 ROL X 750 SZT. ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI PARA WODNĄ Z miejscem informacyjnym: nr operatora, nr sterylizatora, nr cyklu ,kod pakietu,data ster., data ważności – przy każdym zapisie(1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne),kompatybilne z posiadana metkownicą trzyrzędowa alfanumerycznąz zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet op.a 12 ROL X 750 SZT. ETYKIET + WAŁEK Z TUSZEM KOMPATYBILNE Z POSIADANYMI METKOWNICAM + DODATKOWO 36 SZT.ROLEK TUSZU DO METKOWNIC WYMAGANE OŚWIADCZENIE PRODUCENTA METKOWNICY GKE 240 – 480 O KOMPATYBILNOŚCI METKOWNICY Z ETYKIETAMI op. 16
ETYKIETY DWUKROTNIE PRZYLEPNE /EO 12 ROL X 750 SZT. ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU z miejscem informacyjnym: nr operatora, nr sterylizatora, nr cyklu ,kod pakietu,data ster.,data ważności – przy każdym zapisie (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) kompatybilne z posiadana metkownicą trzyrzędowa alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet op..a 12 rol x 750 szt. etykiet + wałek z tuszem kompatybilne z posiadanymi metkownicami WAŁKI Z TUSZEM zapas – SZT.25 SZT WYMAGANE OŚWIADCZENIE PRODUCENTA METKOWNICY GKE 240 – 480 O KOMPATYBILNOŚCI METKOWNICY Z ETYKIETAMI op, 3
WAŁKI Z TUSZEM - kompatybilne z posiadanymi metkownicami szt. 12

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MARKER STERYLIZACYJNY DO OPAK. FOLIA – PAPIER szt. 65
PAPIER TERMICZNY DO DRUKARKI STERYLIZATORA MMM SELECTOMAT/UNISTERI SZER. ROLKI 110 MM/ ŚREDNICA ROLKI 42 MM szt. 71
PAPIER DO DRUKARKI MYJNI-DEZYNFEKTORA BHT SZER. ROLKI 58 MM/ ŚREDNICA ROLKI 45 MM szt. 11
KASETKA DO DRUKARKI MYJNI-DEZYNFEKTORA BHT szt. 9

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PLOMBA DO KONTENERÓW PA 7 CM uniwersalna etykieta zabezpieczająca z papieru, do pojemników sterylizacyjnych, z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej , z miejscem na opis lub wklejenie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku wymiary etykiety: 25 x 70 mm wymiary paska plomby :70 x 3,5 mm opak.a 1008 szt. op. 8
FILTR DO POKRYWY KONTENERA,PAPIEROWY, JEDNORAZOWY DO KONTENERA okrągły średnica 19 cm ze wskaźnikiem procesu sterylizacji para wodna op. a 1000szt. op. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA NIEBIESKA B/WSKAŹNIKA 19 MM X 50 M – DO WŁÓKNINY odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej – temp., wilgoć nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji , elastyczna,łatwa do odklejenia dla użytkownika - przy otwieraniu pakietu po sterylizacji rol 96
TAŚMA SAMOPRZYLEPNA NIEBIESKA ZE /WSKAŹNIKIEM 19 MM X 50 M – DO WŁÓKNINY odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej – temp., wilgoć nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji , elastyczna,łatwa do odklejenia dla użytkownika - przy otwieraniu pakietu po sterylizacji rol. 100
TEST DO KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ZGRZEWU W ZGRZEWARKACH ROTACYJNYCH DO OPAKOWAŃ FOLIA – PAPIER codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewu opak. 250 SZT WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NIEODPŁATNIE 1 X W ROKU WALIDACJI ZGRZEWÓW WYKONANYCH NA POSIADANYCH PRZEZ SZPITAL ZGRZEWARKACH - PRZED I PO STERYLIZACJI ZGODNIE Z PN-EN ISO 11607-1 op. 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Test kontroli sterylizatora - kontrola penetracji pary - wsady rurowe i porowate - 134°C/3,5 min. - 400 szt. + PCD op. 1
Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.
Testy kontroli mycia mechanicznego - STF - 100 szt. op. 1
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.
Testy kontroli mycia mechanicznego - Uchwyt STF - 1 szt. szt. 1
Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.
DES CHECK - Testy kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej - 90°C/5 min. - 100 szt. op. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"RĘKAW FOLIA – PAPIER – B/FAŁDY – PŁASKI O DŁ.200M PARA WODNA / TLENEK ETYLENU/FORM. uwagi w zakresie wymagań jakościowych dla pozycji nr 1-7 opakowanie medyczne składające się z papieru med. zgrzanego na gorąco z wielowarstwową folią pet/pp papier używany do produkcji rękawów – papier odpowiedni do procesu sterylizacji parą wodna i tlenkiem etylenu – zgodne z normami EN 868 - 1, EN 868 - 5 produkowany z bielonej masy celulozowej wolny od zanieczyszczeń , substancji toksycznych i nieprzyjemnego zapachu nie pozostawia w trakcie używania pyłów, włókien, gramatura: 70g/m2 +/- 5%, porowatość: 300 – 1000 ml/min nadruk na papierze medycznym wykonany metodą fleksograficzną, a wszystkie nadruki poza poza właściwym obszarem pakowania folia używana do produkcji rękawów folia przeźroczysta,7-warstwowa łącznie z klejem nietoksyczna nadaje się do zgrzewania termicznego nadaje się do sterylizacji w temp. 140st. C/ 30 min. gramatura: 52 +/- 10 % grubość: 50 mikronów + / - 10 % rękawy posiadają fabrycznie wykonany wytrzymały zgrzew żebrowany składający się z trzech równoległych linii, szerokość zgrzewu min. 6 mm wskaźniki sterylizacji rękawów wymagane na opakowaniu trzy rodzaje wskaźników – do sterylizacji parowej sterylizacji tlenkiem etylenu, formaldehydu zdecydowana zmiana barwy wskaźnika sterylizacji parowej następuje w czasie cyklu sterylizacji 15 min.120 stc zdecydowana zmiana barwy wskaźnika sterylizacji gazowej następuje w procesie sterylizacji przy ciśnieniu 1,3 bara, temp. 55 st.cC 37 st.C w czasie 4 h na rękawach w regularnych odstępach nadrukowany znak wskazujący właściwy kierunek otwarcia – zapewniający bezpyłowe otwarcie bez rozerwania zamawiający wymaga, aby : okres przechowywania toreb, rękawów papier - folia wynosił 2-3 lata od daty produkcji, przedmioty wysterylizowane w w/w opakowaniach mogły być przechowywane od ½ roku do 2 lat od daty sterylizacji każdy rękaw pakowany w osłonę z tworzywa sztucznego, następnie w karton z tektury, każdy karton posiada etykietę zawierająca następujące informacje:
opis produktu kod identyfikacyjny, ilość, numer wysyłki, numer partii produkcyjnej dat produkcji, datę przydatności do użycia, zalecenia odnośnie przechowywania.
wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez szpital zgrzewarkach przed i po sterylizacji zgodnie z PN-EN ISO 11607-1 załącznik Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu, poza obszarem pakowania, na papierze od strony folii (na rękawie seria, rozmiar, znak handlowy, nazwa wyrobu, symbol kierunku otwierania , symbol jednorazowego użycia, kolor wskaźników przed i po sterylizacji , odniesienie do obowiązujących norm EN 868 – 315 oraz ISO 11607-112 wymagane próbki z każdego asortymentu po 1 szt."
50 x 200 rol. 16
75 X 200 rol. 13
100 X 200 rol. 15
120 X 200 rol. 13
150 X 200 rol. 14
200 X 200 rol. 27
250 X 200 rol. 31
RĘKAW FOLIA – PAPIER - Z FAŁDĄ O DŁ.100 M PARA WODNA / TLENEK ETYLENU/FORM Uwagi w zakresie wymagań jakościowych dla pozycji nr 8-12 opakowanie medyczne składające się z papieru med. zgrzanego na gorąco z wielowarstwową folią pet/pp papier używany do produkcji rękawów – papier odpowiedni do procesu sterylizacji parą wodna i tlenkiem etylenu – zgodne z normami EN 868 - 1, EN 868 - 5 produkowany z bielonej masy celulozowej wolny od zanieczyszczeń , substancji toksycznych i nieprzyjemnego zapachu nie pozostawia w trakcie używania pyłów, włókien, gramatura: 70g/m2 +/- 5%, porowatość: 300 – 1000 ml/min nadruk na papierze medycznym wykonany metodą fleksograficzną, a wszystkie nadruki poza poza właściwym obszarem pakowania folia używana do produkcji rękawów folia przeźroczysta, 7 – warstwowa łącznie z klejem nietoksyczna nadaje się do zgrzewania termicznego nadaje się do sterylizacji w temp. 140st. C/ 30 min. gramatura: 52 +/- 10 % grubość: 50 mikronów + / - 10 % rękawy posiadają fabrycznie wykonany wytrzymały zgrzew żebrowany składający się z trzech równoległych linii, szerokość zgrzewu min. 6 mm wskaźniki sterylizacji rękawów wymagane na opakowaniu trzy rodzaje wskaźników – do sterylizacji parowej sterylizacji tlenkiem etylenu, formaldehydu zdecydowana zmiana barwy wskaźnika sterylizacji parowej następuje w czasie cyklu sterylizacji 15 min.120 st C zdecydowana zmiana barwy wskaźnika sterylizacji gazowej następuje w procesie sterylizacji przy ciśnieniu 1,3 bara, temp. 55 st.cC 37 st.C w czasie 4 h na rękawach w regularnych odstępach nadrukowany znak wskazujący właściwy kierunek otwarcia – zapewniający bezpyłowe otwarcie bez rozerwania zamawiający wymaga, aby : okres przechowywania toreb, rękawów papier - folia wynosił 2-3 lata od daty produkcji, przedmioty wysterylizowane w w/w opakowaniach mogły być przechowywane od ½ roku do 2 lat od daty sterylizacji każdy rękaw pakowany w osłonę z tworzywa sztucznego, następnie w karton z tektury, każdy karton posiada etykietę zawierająca następujące informacje: opis produktu kod identyfikacyjny, ilość, numer wysyłki, numer partii produkcyjnej dat produkcji, datę przydatności do użycia, zalecenia odnośnie przechowywania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez szpital zgrzewarkach przed i po sterylizacji zgodnie z PN-EN ISO 11607-1 załącznik Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu, poza obszarem pakowania, na papierze od strony folii (na rękawie seria, rozmiar, znak handlowy, nazwa wyrobu, symbol kierunku otwierania , symbol jednorazowego użycia, kolor wskaźników przed i po sterylizacji , odniesienie do obowiązujących norm EN 868 – 315 oraz ISO 11607-112
75 X 100 rol. 10
100 X 100 rol. 10
150 X 100 rol. 15
200 X 100 rol. 28
250 X 100 rol. 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"WYMAGANIA WOBEC OPAKOWAŃ FOLIA - PAPIER – WŁÓKNINA dla pozycji nr 1 – 11.
1. Wskaźnik procesu sterylizacji: PAROWEJ, TLENKIEM ETYLENU, FORMALDEHYDEM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 868-5/EN 868-5, PN-EN ISO 116/ISO 11607 – 1.
2. Załączone stosowane dokumenty wydane przez jednostkę notyfikowaną oraz producenta rękawów potwierdzającego zgodność z w/w normą.
3. Napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii;
4. Minimum 3 wskaźniki sterylizacji zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1/ISO 11140-1
5.Jednoznacznie oznakowany kierunek otwierania
6. Zgrzew fabryczny - min. 3 ścieżki o wytrzymałości niemniejszej niż 250nm
7. Papier o gramaturze nominalnej 70g/m2 - tolerancja WG PN-EN 868-3/EN 868-3
- WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WYDANA PRZEZ PRODUCENTA (NIE DYSTRYBUTORA)
- ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW < NIŻ 0,05%, SIARCZANÓW < 0,25% ,
-WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIA LINIOWE NA SUCHO W KIERUNKU WALCOWANIA NIE MNIEJ NIŻ 7,3 KNM W KIERUNKU POPRZECZNYM NIE MNIEJ NIŻ 4,2 KNM, WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEDARCIE W OBU KIERUNKACH NIE MNIEJ NIZ 800MN, WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEPUKLENIE NIE MNIEJ NIŻ 440 KPA;
8. FOLIA CO NAJMNIEJ 6 -CIO WARSTWOWA - GRUBOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ 52UM
- WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WYDANA PRZEZ PRODUCENTA (NIE DYSTRYBUTORA)
- PRZEZROCZYSTA, BEZ ROZWARSTWIEŃ, BEZ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH I PORÓW
- ZGRZEWALNA W TEMPERATURZE MIN. 170 DO 190 ST C
- DOPUSZCZA SIĘ REKAW NAWINIĘTY FOLIĄ DO WEWNĄTRZ
9. WŁÓKNINA - GRAMATURA 60G/M2
10. Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny czas przechowywania wyrobów po sterylizacji, zapakowanych w niżej WYMIENIONE OPAKOWANIA 11. ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA PROCEDURY ZGRZEWANIA WSZYSTKIE POZYCJE MUSZĄ POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA"
RĘKAW FOLIA/PAPIER O DŁ.200 M
125 mm x 200 m rol. 4
TOREBKI PAPIEROWO - FOLIOWE PŁASKIE
55 x 200mm a 2000 szt. op. 1
55 x 250mm a 2000 szt. op. 1
75 x 150mm a 2000 szt. op. 1
75 x 200 mm a 2000 szt. op. 1
75 x 250mm a 2000 szt. op. 1
75 x 300mm a 2000 szt. op. 1
100 x 150mm a 2000 szt. op. 1
100 x 200mm a 2000 szt. op. 1
100 x 250mm a 2000 szt. op. 1
RĘKAWY WŁÓKNINOWO - FOLIOWE PŁASKIE
200mm x 100m rol 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA 37 g/m2 UWAGI W ZAKRESIE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH; pięcio - warstwowa włoknina syntetyczna – polipropylenowa bez zawartości celuloz; o właściwej miękkości, układalności, wodoodporna; wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 44 N; wytrzymałość na rozdarcie w kierunku poprzecznym nie mniej niż 37 N; potwierdzone wynikami badań producenta opakowań; wymagane oświadczenie producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowaną; o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym; spełniający wymagania dyrektywy wyrobów medycznych MDD 93/42/EEC KLASA I ZNAK CE
75 X 75 NIEBIESKA op. 20
120 X 120 NIEBIESKA op. 4
WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA 47 g/m2,UWAGI W ZAKRESIE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH; pięcio - warstwowa włóknina syntetyczna – polipropylenowa bez zawartości celulozy; o właściwej miękkości, układalności, wodoodporna; wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 56 n; wytrzymałość na rozdarcie w kierunku poprzecznym nie mniej niż 42 n; ptowierdzone wynikami badań producenta opakowań; wymagane oświadczenie producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowaną; o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym; spełniający wymagania dyrektywy wyrobów medycznych MDD 93/42/EEC KLASA I znak CE; do pakowania ciężkich tac ortopedycznych i neurochirurgicznych
75 X 75 ZIELONA op. 15
100 x 100 ZIELONA op. 16
120 X 120 ZIELONA op. 4
100 x 100 NIEBIESKA op. 17
120 X 120 NIEBIESKA op. 5
WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA 75 g/m uwagi w zakresie wymagań jakościowych; pięcio warstwowa włóknina syntetyczna – polipropylenowa bez zawartości celulozy; o właściwej miękkości i układalności, wodoodporna w kolorze niebieskim; wytrzymałość na rozdarcie w kier. walcowania nie mnie niż 82 N; wytrzymałość na rozdarcie w kier. poprzecznym nie mniej niż 67 N; potwierdzone wynikami badań producenta opakowań; super wytrzymała , do zestawów ciężkich i wymagających specjalnych zastosowań
120 x 120 NIEBIESKA op. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPAKOWANIA WŁÓKNINOWE TYPU SMS z przeznaczeniem do sterylizacji parowej kolor niebieski/zielony gramatura 47g/m2
75 cm szt. 2000
90 cm szt. 2000
100 cm szt. 1000
120 cm szt. 1000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZYBKI TEST KONTROLI POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH– nie wymagający dodatkowego oprzyrządowania – odczyt wyniku od 1 min - za pomocą zmiany koloru z zielonej na fioletową – przy pozostałościach białkowych szt. 150
TEST KONTROLI MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI Z TWORZYWA – substancja wskaźnikowa zawiera m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości krwi NA TEŚCIE INFORMACJE W J. POLSKIM o normach, kolorze referencyjnym , nazwie produktu i numerze opakowanie strunowe :100 szt szt, 100
TEST CHEMICZNY DO KONTROLI PROCESU MASZYNOWEJ DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ PASKOWY Parametry krytyczne 90 st. C 5 min/ 93 st. C10 min opak strunowe :200 szt. szt. 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do kontroli procesu sterylizacji plazmowej w czasie od 20 minut. Kompatybilne z posiadanym inkubatorem CELERITY 20 HP do systemu V-Pro. Opakowanie 25 sztuk. szt, 50
Pojemnik ze środkiem sterylizującym zawierający 59% roztwór nadtlenku wodoru, o pojemności 113 ml, umożliwiający przeprowadzenie 20 cykli w sterylizatorze V-PRO 60. Na każdym pojemniku wymagana data ważności oraz numer serii oznaczony dodatkowo kodem DataMatrix. Opakowanie 3 sztuki szt, 18
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. szt, 2
Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji plazmowej - rolka - 500 szt. - 29 x 28 mm szt, 3
Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195 N w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5.
J.w. rozmiar 7,5 cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
J.w. rozmiar 10 cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
J.w. rozmiar 15cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
J.w. rozmiar 20cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
J.w. rozmiar 25cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
J.w. rozmiar 30cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
J.w. rozmiar 40cm / 70 m - 1 rol. szt, 1
Rolka tuszują do metkownicy trzyrzędowej do etykiet podwójnie przylepnych. szt, 2
Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEK (instrukcja zastosowania w zestawie).1 opakowanie 250 szt. testów szt, 1
Taśma neutralna, bez wskaźnika procesu sterylizacji, nie zawierająca celulozy - możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru, opakowanie: 9 rolek. szt, 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszej SWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ.
11.2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SWZ.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Lp. Wymagany dokument
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7.1. Zamawiający nie /żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami /kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/opisie kryteriów oceny ofert/wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia:
L.p. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2022 poz. 974.), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego.
2 Dokładne opisy katalogowe oferowanych produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ.
3 deklaracje zgodności CE
4 oświadczenie producenta metkownicy GKE 240 - 480 o kompatybilności metkownicy z etykietami - jeżeli dotyczy
5 oświadczenie Wykonawcy zawierające zobowiązanie do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach przed i po sterylizacji zgodnie z normą PN -EN ISO 11607-1 - jeżeli dotyczy
6 oświadczenie Producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowalną o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - jeżeli dotyczy
7 Uwaga:
Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek , oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SWZ .
8. Próbki zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

7.1. Zamawiający nie /żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami /kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/opisie kryteriów oceny ofert/wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia:
L.p. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2022 poz. 974.), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego.
2 Dokładne opisy katalogowe oferowanych produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ.
3 deklaracje zgodności CE
4 oświadczenie producenta metkownicy GKE 240 - 480 o kompatybilności metkownicy z etykietami - jeżeli dotyczy
5 oświadczenie Wykonawcy zawierające zobowiązanie do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach przed i po sterylizacji zgodnie z normą PN -EN ISO 11607-1 - jeżeli dotyczy
6 oświadczenie Producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowalną o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - jeżeli dotyczy
7 Uwaga:
Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek , oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SWZ .
8. Próbki zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty.
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.
Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ
pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2022 poz. 974.), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego.
Dokładne opisy katalogowe oferowanych produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ.
deklaracje zgodności CE
oświadczenie producenta metkownicy GKE 240 - 480 o kompatybilności metkownicy z etykietami - jeżeli dotyczy
oświadczenie Wykonawcy zawierające zobowiązanie do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach przed i po sterylizacji zgodnie z normą PN -EN ISO 11607-1 - jeżeli dotyczy
oświadczenie Producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowalną o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - jeżeli dotyczy
Uwaga:
Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek , oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SWZ .
Próbki zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2)Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3)ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania.
13.3. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
13.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
13.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 9, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
13.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4
b) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto;
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w zakresie łącznej wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 projektu umowy.
d) numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania – w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową; wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony.
e) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.).
f) wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym;
g) zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy.
h) zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,
b) rezygnacji podwykonawcy,
c) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
i) Zamawiający przewiduję zmianę umowy tj. zmniejszenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku vat. W takim przypadku cena brutto ulegnie obniżeniu o równowartość zmniejszenia stawki podatku
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
a. minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
b. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
c. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
d. zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.
e. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi ustępami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.