eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 1527 K oraz 1533 KOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 1527 K oraz 1533 K

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 64 88

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ccfc15b-722d-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 1527 K oraz 1533 K

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ccfc15b-722d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029213/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowo - mostowej dróg powiatowych nr (1527 K, 1533 K i 1510 K)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473485/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.72.2022.SC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 210277,47 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 90277,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1527K Nawojowa – Bącza Kunina w m. Nawojowa.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina od ok. km 0+365 – ok. km 0+649,00 w miejscowości Nawojowa.
b. Opracowana dokumentacja projektowa z uzyskaną decyzją ZRID ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
c. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SWZ.
d. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID).
e. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również - w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - nadzór autorski.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 67310,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją projektową przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa obejmująca opracowanie mapy do celów projektowych, programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), koncepcji projektowej, kalkulacji planowanych robót budowlanych oraz prac projektowych.
b. Opracowana dokumentacja obejmować będzie na odcinku w km od 0+820 do km 1+840 wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, odtworzenie istniejących i budowę nowych chodników wraz z odwodnieniem, oznakowaniem poziomym i pionowym, a także budową dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.
c. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4b do SWZ (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SWZ.
d. Opracowana dokumentacja projektowa ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poźn. zm.) na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 22967,47 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367426559

7.3.3) Ulica: 406

7.3.4) Miejscowość: Święcany

7.3.5) Kod pocztowy: 38-242

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60,00 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przed upływem terminu składania ofert postępowanie na Część I zostało unieważnione na podstawie art. 256 ustawy PZP

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.