eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbica › Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023 ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023
ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 37

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 48/6182059

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.wierzbica@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswierzbica.finn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://dspwierzbica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023
ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3458a9d6-748d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040139/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023 ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476514/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 540902,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz
wędlin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

15112100-7 - Świeży drób

15113000-3 - Wieprzowina

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 138020,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.5.5.) Wartość części: 68586,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie.
Kod CPV:
15500000-3 – artykuły mleczne i nabiał
15500000-3– masło

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 193065,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 97298,5 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów rybnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 32934,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa warzyw i owoców. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 87880,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa świeżych jaj. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 0,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowanie albo oferty podlegały odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.