eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbica › Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023 ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023
ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 37

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 48/6182059

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.wierzbica@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswierzbica.finn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://dspwierzbica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023
ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3458a9d6-748d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040139/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2023 ZADANIE PODZIELONE NA 7 CZĘŚCI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476514/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 540902,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz
wędlin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

15112100-7 - Świeży drób

15113000-3 - Wieprzowina

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 138020,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.5.5.) Wartość części: 68586,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie.
Kod CPV:
15500000-3 – artykuły mleczne i nabiał
15500000-3– masło

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 193065,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 97298,5 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów rybnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 32934,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa warzyw i owoców. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 87880,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa świeżych jaj. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 0,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193065,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193065,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowanie albo oferty podlegały odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.