eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2467/19, KIO 2474/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-20
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2467/19
KIO 2474/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Przemysław Dzierzędzki, Robert Skrzeszewski Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 i 19 grudnia 2019
r. w Warszawie odwołań
wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019 r. przez:
A.
wykonawcę HYMON ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Dojazd 16a (33-
100 Tarnów) – sygn. akt KIO 2467/19;
B. wykonawc
ę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej przy ul.
Majora Hubala 157 (95-
054 Wola Zaradzyńska) – sygn. akt KIO 2474/19
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą
w Luborzycy przy
ul. Jagiellońskiej 7 (32-010 Luborzyca), która działa jako zamawiający
upoważniony w rozumieniu art. 16 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), do
przeprowadzenia
postępowania w imieniu działających wspólnie zamawiających: Gminy
Bochnia, Gminy Miasta
Bochnia, Gminy Bolesław, Gminy Brzeźnica, Gminy Bukowina
Tatrzańska, Gminy Dąbrowa Tarnowska, Gminy Dębno, Gminy Drwina, Gminy Gnojnik,
Gminy Gręboszów, Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Gminy Iwanowice, Gminy
Jerzmanowice-
Przeginia, Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminy Koniusza, Gminy Koszyce,
Gminy Mędrzechów, Gminy Michałowice, Gminy Nowe Brzesko, Gminy i Miasta Nowy
Wiśnicz, Gminy Olesno, Gminy Osiek, Gminy Oświęcim, Gminy Pałecznica, Gminy Poronin,
Gminy i Miasta Proszowice, Gminy Przeciszów, Gminy Radogoszcz, Gminy Radziemice,

Gminy Skała, Gminy Słomniki, Gminy Spytkowice, Gminy Sułoszowa, Gminy Szczucin,
Gminy Szczurowa, Gminy Trzciana, Gminy Wielka Wieś, Gminy Wojnicz, Gminy Zator,
Gminy Zielonki, Gminy Żegocina
przy udziale:
A. wykonawcy SANITO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 476 (02-884
Warszawa),
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
z
amawiającego w sprawach o sygn. akt KIO 2467/19 i KIO 2474/19;
B. wykonawcy HYMON ENERGY Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Dojazd 16a (33-
100 Tarnów), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
z
amawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19;
C. wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej przy ul.
Majora Hubala 157 (95-
054 Wola Zaradzyńska), zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO
2467/19

orzeka:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19 w zakresie
zarzutu podniesionego w pkt VI lit. a)
odwołania z uwagi na jego cofnięcie przez
odwołującego;
2.
Oddala oba odwołania;
3.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę HYMON ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie oraz FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez ww. wykonawców
tytułem wpisów od odwołań, w tym:
A.
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez
wykonawcę HYMON ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie tytułem wpisu
od odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 2467/19;

B.
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez
wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli
Zaradzyńskiej tytułem wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19;
3.2.
zasądza od ww. wykonawców kwotę 7 200 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy dwieście
złotych zero groszy) na rzecz zamawiającego – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z
siedzibą w Luborzycy stanowiącą uzasadnione koszty strony, w tym:
A.
zasądza od wykonawcy HYMON ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie kwotę 3
600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz
zamawiającego – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Luborzycy
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocników w sprawie o sygn. akt KIO 2467/19;
B.
zasądza od wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli
Zaradzyńskiej kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) na rzecz zamawiającego – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w
Luborzycy stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocników w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.


Przewodniczący: …………………………….

Członkowie:
…………………………….

…………………………….
Sygn. akt: KIO 2467/19

KIO 2474/19

U z a s a d n i e n i e


Gmina Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Luborzycy zwana dalej: „zamawiającym”,
która działa jako zamawiający upoważniony w rozumieniu art. 16 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 ze zm.)
zwanej dalej: „Pzp”, do przeprowadzenia postępowania w imieniu działających
wspólnie zamawiających: Gminy Bochnia, Gminy Miasta Bochnia, Gminy Bolesław, Gminy
Brzeźnica, Gminy Bukowina Tatrzańska, Gminy Dąbrowa Tarnowska, Gminy Dębno, Gminy
Drwina, Gminy Gnojnik, Gminy Gręboszów, Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Gminy
Iwanowice, Gminy Jerzmanowice-
Przeginia, Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminy Koniusza,
Gminy Koszyce, Gminy Mędrzechów, Gminy Michałowice, Gminy Nowe Brzesko, Gminy i
Miasta Nowy Wiśnicz, Gminy Olesno, Gminy Osiek, Gminy Oświęcim, Gminy Pałecznica,
Gminy Poronin, Gminy i Miasta Proszowice, Gminy Przeciszów, Gminy Radogoszcz, Gminy
Radziemice, Gminy Skała, Gminy Słomniki, Gminy Spytkowice, Gminy Sułoszowa, Gminy
Szczucin, Gminy Szczurowa, Gminy Trzciana, Gminy Wielka Wieś, Gminy Wojnicz, Gminy
Zator, Gminy Zielonki, Gminy Żegocina, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż instalacji
solarnych, mikro-
instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła powietrzną i instalacji z
kotłem ciepła na biomasę - pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
mieszkańców gmin partnerskich w ramach projektu pn. Partnerski projekt budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego
(znak sprawy:
ZP.OZE.2.2019
), zwane dalej: „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 9
września 2019 r., pod numerem 2019/S 173-421656.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Sygn. akt KIO 2467/19

W dniu 5 grudnia 2019 r. wykonawca HYMON ENERGY Sp. z o.o.
z siedzibą w
Tarnowie (zwany
dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie od niezgodnych z przepisami
ustawy czynności zamawiającego podjętych oraz zaniechanych w postępowaniu w zakresie
części IV - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych
na nieruchomościach prywatnych, tj. od:

a)
czynności badania i oceny oferty złożonej przez wykonawcę SANITO Sp. z o.o. z
siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 476 (02-884 Warszawa), zwanego dalej:
„SANITO”;
b) zaniechania czy
nności odrzucenia oferty wykonawcy SANITO;
c)
zaniechania dokonania wyboru oferty złożonej przez odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej.
Czynnościom i zaniechaniom zamawiającego w zakresie części IV - dostawa i
montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach
prywatnych, odwołujący postawił następujące zarzuty:
1. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw.
z art. 82 ust. 3 Pzp przez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy SANITO,
pomimo że jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
2. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z naruszeniem art. 91 ust. 1 Pzp przez
dokonanie wyboru oferty wykonawcy SANITO jako najkorzystniejszej oferty oraz przez
zaniechanie
dokonania
wy
boru
oferty
złożonej
przez
odwołującego
jako
najkorzystniejszej oferty.
W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i nakazanie zamawiającemu, aby w zakresie części IV - dostawa i montaż wraz z
uruchomieniem 2438 mikro-i
nstalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych:
1)
unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy SANITO jako najkorzystniejszej
oferty;
2)
dokonał ponownego badania i oceny oferty złożonej przez wykonawcę SANITO;
3)
odrzucił ofertę wykonawcy SANITO z przyczyn wskazanych w odwołaniu;
4)
w
konsekwencji
dokonał
czynności
wyboru
oferty
odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty.
Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, ponieważ
niewątpliwie jest wykonawcą, który ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia w
zakresie części IV - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji
fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych. Odwołujący wyjaśnił, ze jest
zainteresowany udzieleniem mu przedmiotowego zamówienia w zakresie części IV. W tym
celu złożył ofertę, której treść odpowiada treści SIWZ, wykazał spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i ubiega się o udzielenie mu zamówienia w zakresie ww. części
postępowania. Ponadto odwołujący wskazał, że w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Pzp poniósł szkodę. Gdyby zamawiający postąpił zgodnie z przepisami Pzp, to
dokonałby wszystkich wskazanych powyżej i zaniechanych czynności, natomiast nie
dokonałby wskazanych powyżej czynności niezgodnych z przepisami Pzp. W konsekwencji,

zgodnie z określonymi w SIWZ kryteriami oceny ofert, oferta odwołującego zostałaby
wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie części IV, bowiem po odrzuceniu oferty
wykonawcy SANITO to oferta odwołującego będzie najkorzystniejszą ofertą. Poprzez
dokonani
e i zaniechanie powyższych czynności zamawiający doprowadził zatem do sytuacji,
w której odwołujący utracił szansę na uzyskanie zamówienia w zakresie części IV oraz na
osiągnięcie zysku, który odwołujący planował osiągnąć w wyniku jego realizacji (lucrum
cessans).

Powyższe stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez odwołującego
ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 Pzp. Odwołujący stwierdził
ponadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów Pzp niewątpliwie miało istotny
wpływ na wynik postępowania w zakresie części IV, a zatem biorąc pod uwagę art. 192 ust.
2 Pzp Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić przedmiotowe odwołanie. Efektem
wskazanych powyżej czynności i zaniechań zamawiającego jest bowiem uniemożliwienie
wybor
u oferty odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, co w istotny sposób wpłynęło na
wynik postępowania w zakresie części IV.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z naruszeniem art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 Pzp poprz
ez zaniechanie czynności odrzucenia oferty
wykonawcy SANITO, pomimo że jej treść nie odpowiada treści SIWZ, odwołujący stwierdził
w pierwszej kolejności, iż treść oferty wykonawcy SANITO nie odpowiada treści SIWZ, a
zatem zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
w zw. z art. 82 ust. 3 Pzp powinna zostać odrzucona
przez zamawiającego. Odwołujący za wyrokiem Izby z 13 listopada 2013 r. o sygn. akt KIO
2478/13 wskazał, iż (...) niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
polega albo na niezgod
ności zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża wykonawca i
przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje
zamawiający i które opisał w SIWZ; ewentualnie na niezgodnym z SIWZ sposobie
wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu owego zobowiązania w ofercie.
W ocenie
odwołującego w niniejszej sprawie mieliśmy do czynienia z obiema ww. postaciami
niezgodności treści oferty wykonawcy SANITO z treścią SIWZ.
Odnośnie pierwszej postaci niezgodności treści oferty wykonawcy SANITO z treścią SIWZ
odwołujący podniósł, że w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 3.4. SIWZ zamawiający
wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest: „W ramach CZĘŚCI IV - dostawa i montaż wraz z
uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych
na nieruchomościach prywatnych:
wykonanie 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie
należących do mieszkańców gmin partnerskich polegające na dostawie elementów instalacji
i przeprowadzeniu na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z uruchomieniem
instalacji i instruktażem użytkowników. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co


najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji
wsporczej,
inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej,
instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
dostarczenia/odbioru energii elektrycznej.
Nas
tępnie, w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia,
ppkt 3.4.8. SIWZ zamawiający wskazał, że: „UWAGA! Zamawiający informuje, że w tabelach
zbiorczych
instalacji
fotowoltaicznych
zamieszczonych
w
Grupowych
Projektach
Technicznych instalacji fotowoltaicznych pojawi
ły się omyłki dotyczące niektórych mocy
instalacji.
Zamawiający uzupełnił Formularz ofertowy o poprawne dane inwerterów
wymaganych dla danych mocy instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający ustala, że dane
inwerterów wymaganych dla odpowiednich mocy instalacji fotowoltaicznych. zawarte w
Formularzu ofertowym, należy traktować jako korektę omyłek w tabelach zbiorczych w
projektach technicznych, czyli w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi inwerterów w
Formularzu ofertowym, a danymi w tabelach zbiorczych w projektach technicznych, aktualne
i poprawne są dane w Formularzu ofertowym.W związku z powyższym przyjęte rozwiązania
należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej
.
Jak wynika z powyższego w ocenie odwołującego, wykonawcy dobierając i oferując
inwertery,
stanowiące jeden z najważniejszych elementów mikro-instalacji fotowoltaicznych,
powinni zastosować się do danych (do parametrów) inwerterów wymaganych dla
poszczególnych mocy instalacji fotowoltaicznych, które to dane (parametry) zostały
zamieszczone przez z
amawiającego w formularzu ofertowym, i zaoferować inwertery
posiadające parametry takie jak wymagane w formularzu ofertowym. Zauważył przy tym, że
w pkt 7. Opis sposobu przygotowania ofert, ppkt 7.5. SIWZ z
amawiający wskazał, iż: Ofertę
należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią
formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW (Zamawiający dopuszcza
odtworzenie tekstu formularza) z podaniem
cen jednostkowych, wartości netto, stawki i
dolicz
onej wartości podatku VAT, ceny brutto za przedmiot zamówienia, a także producenta i
modelu podstawowych urządzeń, terminu, warunków realizacji zamówienia, okresu
gwarancji.

Wymóg podania producenta i modelu podstawowych urządzeń został
doprecyzowany przez z
amawiającego we wzorze formularza oferty (załącznik nr 1 do IDW),
gdzie z
amawiający wskazał, że przez podstawowe urządzenia w przypadku części IV
rozumie panel fotowoltaiczny i inwerter.
Następnie odwołujący wyjaśnił, że w toku postępowania zamawiający udzielił wyjaśnień
treści SIWZ. W piśmie z dnia 3 października 2019 r. zamawiający zamieścił m.in.
następujące wyjaśnienia dotyczące doboru inwerterów (inaczej: falowników):
Zapytanie nr 21 (z dnia 19.09.2019 r.)
Czy zamawiający dopuści dobór falowników w przedziale 0,8-1,2 mocy instalacji?
Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza dobór mocy falownika w przedziale 0,8-1,1 mocy instalacji.
Jak wynika z powyższego zamawiający zgodził się na to, aby zamiast inwerterów
posiadających parametry (m.in. moce) wskazane w formularzu ofertowym, zaoferować mu
inwertery o innych mocach, przy czym w każdym wypadku moc inwertera musiała się
mieścić w przedziale od 0,8 do 1,1 mocy instalacji. Zatem wykonawcy nie mogli zaoferować
inwerterów o mocy niższej niż 0,8 mocy instalacji, jak i nie mogli zaoferować inwerterów o
mocy wyższej niż 1,1 mocy instalacji. W ocenie odwołującego jest przy tym oczywiste, że
przez moc instalacji w ww. wyjaśnieniu zamawiającego rozumieć należy moc konkretnej
instalacji fotowoltaicznej zaoferowanej przez
danego wykonawcę. Powyższe wynika zarówno
z tego, że w SIWZ określono jedynie minimalne wymagane moce instalacji fotowoltaicznych
a wykonawcy mogli zaoferować instalacje fotowoltaiczne o wyższych mocach, jak i z tego, że
w celu prawidłowej pracy inwertera jego moc musi być dopasowana do mocy tej konkretnej
instalacji fotowoltaicznej, do której inwerter zostanie podłączony. Odwołujący wskazał, że w
Grupowych Projektach Technicznych (Część III SIWZ), w pkt. 2.3.2 Panele fotowoltaiczne,
zamawiający zastrzegł, że projektuje się w ramach każdej instalacji fotowoltaicznej panele o
mocy 280W każdy. W toku postępowania zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ. W
piśmie z dnia 3 października 2019 r. zamawiający zamieścił m.in. następujące wyjaśnienia
dotyczące doboru modułów (inaczej: paneli):
Zapytanie nr 12 (z dnia 19.09.2019 r.)
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie większej mocy modułu niż 280 Wp ? Jeżeli lak to
czy Wykonawca ma dobrać moduły do mocy jaką Zamawiający wskazał czy ma się trzymać
wskazanej ilości modułów?

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej mocy modułu niż 280 Wp. Zgodnie z SIWZ
IDW parametrem nadrzędnym instalacji jest jej moc, a nic liczba modułów. Jednakże
Wykonawca, w związku z zastosowaniem modułów o wyższej mocy, jest zobowiązany do
sprawdzenia doborów urządzeń i aparatury zabezpieczeniowej. W przypadku, gdy z obliczeń
będzie wynikać, że nastąpić musi zmiana dobranych w projekcie urządzeń, Wykonawca
takiej zmiany dokona i zastosuje odpowiednie urządzenia. Zastosowaniem modułów o
wyższej mocy i ewentualna konieczność zmiany urządzeń i aparatury zabezpieczeniowej nic
będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia, ani terminu realizacji
.
W ocenie odwołującego z powyższego wynika, że zamawiający dopuścił zastosowanie
paneli o większej mocy niż 280 Wp, dlatego też wykonawca SANITO zaoferował moduły o
mocy 365 W. Jednak zamawiający w przytoczonych powyżej wyjaśnieniach zastrzegł, że
jeżeli wykonawca zamierza zastosować moduły o wyższej mocy, to musi zmienić też dobór
urządzeń, jeżeli konieczność takiej zmiany będzie wynikać z obliczeń. Zatem każdy
wykonawca przy doborze elementów instalacji fotowoltaicznej każdorazowo musiał odnosić

się do mocy oferowanej instalacji fotowoltaicznej, którą określa sumaryczna moc
oferowanych modułów fotowoltaicznych. Dobór mocy inwertera musiał ściśle mieścić się w
zakresie dopuszczalnej maksymalnej mocy po stronie prądu stałego DC, jak również mieścić
się w zakresie dopuszczalnych zakresów napięć. Każdy z wykonawców, oferując moduł z
mocą wyższą niż 280 Wp, dobierając inwerter musiał odnosić do mocy finalnej oferowanej
instalacji, która musiała być równa bądź wyższa od mocy wskazanej przez zamawiającego w
formularzu ofertowym. Tak więc dopuszczenie doboru inwertera w przedziale 0,8-1,1 mocy
instalacji musi
ało odnosić się do mocy instalacji zaoferowanej przez wykonawcę, a nie do
mocy instalacji wskazanej przez zamawiającego w formularzu ofertowym. W formularzu
ofertowym zamawiający wskazał kilkadziesiąt typów instalacji fotowoltaicznych o różnych
mocach minimalnych, zlokalizowanych na lub w budynku mieszkalnym (o powierzchni do
300 m
2
) jak i poza budynkiem mieszkalnym. Dla każdego typu instalacji fotowoltaicznej
zamawiający zamieścił też opis inwertera, określając wymagane parametry inwertera, w tym
jego moc.
Zdaniem odwołującego wykonawca SANITO, zgodnie z wymaganiami SIWZ, w złożonym
przez siebie formularzu ofertowym dla każdego typu instalacji fotowoltaicznej podał
producenta i model oferowanego panelu fotowoltaicznego oraz inwertera. Ponadto, również
zgod
nie z wymaganiami SIWZ, wykonawca SANITO wraz z ofertą złożył kartę techniczną
oferowanego panelu fotowoltaicznego oraz karty techniczne oferowanych inwerterów
fotowoltaicznych. Po zapoznaniu się z wszystkimi ww. dokumentami odwołujący stwierdził,
że w przypadku co najmniej trzech typów instalacji fotowoltaicznych wykonawca SANITO nie
zastosował się do przytoczonych powyżej postanowień SIWZ i wyjaśnień SIWZ i w rezultacie
zaoferował inwerter o nieodpowiedniej mocy.
Odwołujący wyjaśnił, że w tabeli w formularzu ofertowym, w pozycji Lp. 17a, zamawiający
wskazał, że wymaga zaoferowania: Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 1,96 kW oraz
określił następujące wymagane parametry inwertera: 1 faz. 2x1100 W. Z przytoczonego
opisu inwertera wynika zatem, że zamawiający wymagał zaoferowania dwóch inwerterów
jednofazowych o mocy 1100 W (Wat). W ocenie odwołującego wykonawca SANITO w swojej
ofercie, w pozycji Lp. 17a, wskazał, że oferuje moduł fotowoltaiczny MP-M-365 producenta
MP Solar Group oraz inwerter 1500-S producenta Growatt. Odpowiednio do tego do swojej
oferty wykonawca SANITO załączył kartę techniczną dla modułu fotowoltaicznego MP-M-365
producenta MP Solar Group oraz kartę techniczną dla inwertera 1500-S producenta Growatt.
Wykonawca SANITO nie wskazał przy tym w swojej ofercie ani z ilu konkretnie modułów MP-
M-
365, ani z ilu konkretnie inwerterów 1500-S będzie się składać instalacja fotowoltaiczna
opisana w pozycji Lp. 17a. W ocenie odwołującego przyjąć jednak trzeba, że skoro instalacja
fotowoltaiczna opisana
w pozycji Lp. 17a ma mieć moc minimum 1,96 kW a wykonawca
SANITO zaoferował do jej zbudowania moduły MP-M-365 o mocy 365 W, to oczywiste jest,

że w celu osiągnięcia wymaganej minimalnej mocy ww. instalacji fotowoltaicznej wykonawca
SANITO zaoferował do jej zbudowania 6 modułów MP-M-365, gdyż 6 x 365 W = 2190 W =
2,19 kW. Zaoferowanie mniejszej liczby modułów powodowałoby bowiem, że nie byłby
spełniony wymóg co do minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznej opisanej w pozycji Lp.
17a, gdyż np. 5 x 365 W = 1825 W = 1,825 kW, czyli poniżej minimum wynoszącego 1,96
kW. Zaoferowanie większej liczby modułów nie było natomiast potrzebne i powiększałoby
jedynie koszty wykonania zamówienia a co za tym idzie cenę oferty, której wysokość
stanowiła podstawowe kryterium oceny ofert. Przyjąć zatem trzeba, że instalacja
fotowo
ltaiczna zaoferowana przez wykonawcę SANITO w pozycji Lp. 17a ma moc 2,19 kW
(2190 W).
Przechodząc do zaoferowanego przez wykonawcę SANITO inwertera 1500-S
producenta Growatt
odwołujący wskazał, że zgodnie ze złożoną przez wykonawcę SANITO
kartą techniczną dla tego inwertera jego moc wynosi 1600 W (1,6 kW). Powyższe wynika z
tabel zamieszczonych na str. 2 ww. karty technicznej, gdzie w tabeli
Dane wyjściowe (prąd
przemienny - AC)
w wierszu
Moc wyjściowa dla modelu 1500-S wskazano właśnie 1600 W
(1,6 kW). Zestawienie mocy zaoferowanego inwertera 1500-S producenta Growatt (1600 W)
z mocą inwertera wymaganą przez zamawiającego w pozycji Lp. 17a Formularza ofertowego
(1100 W) nie pozostawia żadnych wątpliwości, że zaoferowany inwerter nie odpowiada
wymaganiom z
amawiającego określonym w tej pozycji odnośnie mocy, gdyż jest inwerterem
o innej mocy niż wymagana przez zamawiającego. Jeżeli idzie natomiast o przytoczone
powyżej wyjaśnienia treści SIWZ (odpowiedź na zapytanie nr 21), to zgodnie z nimi moc
zaoferowanego inwertera musiała się mieścić w przedziale od 0,8 do 1,1 mocy instalacji. Jak
to wskazano
powyżej uznać należy, że moc instalacji zaoferowanej przez wykonawcę
SANITO w pozycji Lp. 17a wynosi 2190 W (2,19 kW), zatem moc inwertera dla tej instalacji
musi się mieścić w przedziale od 1752 W (1,752 kW) do 2409 W (2,409 kW). Nie ma
żadnych wątpliwości, że moc inwertera zaoferowanego przez wykonawcę SANITO,
wynosząca 1600 W (1,6 kW), w tym przedziale się nie mieści, gdyż jest niższa niż 1752 W
(1,752 kW). Jeżeli przyjąć by nawet, że wykonawca SANITO w pozycji Lp. 17a zaoferował
dwa inwertery 1500-
S producenta Growatt (zamawiający wymagał bowiem zaoferowania
dwóch inwerterów jednofazowych o mocy 1100 W), to również w takim wypadku wymóg
zamawiającego dotyczący dopuszczalnego przedziału mocy nie będzie spełniony. Łączna
moc dwóch inwerterów 1500-S producenta Growatt będzie bowiem wynosić 3200 W (3,2
kW), co wynika z obliczenia: 2 x 1600 W (1,6 kW). Zatem także łączna moc dwóch
inwerterów 1500-S producenta Growatt nie mieści się w przedziale mocy dopuszczonym
przez zamawiającego, gdyż jest większa niż 2409 W (2,409 kW).
Następnie odwołujący podniósł, że tabeli w Formularzu ofertowym, w pozycji Lp. 25 i Lp. 66,
zamaw
iający wskazał, że wymaga zaoferowania: Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 4,2
kW

oraz określił następujące wymagane parametry inwertera: 3-faz. 4500 W. Z

przytoczonego opisu inwertera wynika zatem, że zamawiający wymagał zaoferowania
jednego inwertera
trzyfazowego o mocy 4500 W. Odwołujący wyjaśnił, że wykonawca
SANITO w swojej ofercie, w pozycji Lp. 25 i Lp. 66, wskazał, że oferuje moduł fotowoltaiczny
MP-M-365 producenta MP Solar Group oraz inwerter 5000TL3-S producenta Growatt.
Odpowiednio do tego do
swojej oferty wykonawca SANITO załączył kartę techniczną dla
modułu fotowoltaicznego MP-M-365 producenta MP Solar Group oraz kartę techniczną dla
inwertera 5000TL3-
S producenta Growatt. Wykonawca SANITO nie wskazał przy tym w
swojej ofercie z ilu konkretn
ie modułów MP-M-365 ani z ilu konkretnie inwerterów 1500-S
będzie się składać instalacja fotowoltaiczna opisana w pozycji Lp. 25 i Lp. 66. W ocenie
odwołującego przyjąć jednak trzeba, że skoro instalacja fotowoltaiczna opisana w pozycji Lp.
25 i Lp. 66 ma
mieć moc minimum 4,2 kW a wykonawca SANITO zaoferował do jej
zbudowania moduły MP-M-365 o mocy 365 W, to oczywiste jest, że w celu osiągnięcia
wymaganej minimalnej mocy ww. instalacji fotowoltaicznej wykonawca SANITO zaoferował
do jej zbudowania 12 modułów MP-M-365, gdyż 12 x 365 W = 4380 W = 4,38 kW.
Zaoferowanie mniejszej liczby modułów powodowałoby bowiem, że nie byłby spełniony
wymóg co do minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznej opisanej w pozycji Lp. 25 i Lp. 66,
gdyż np. 11 x 365 W = 4015 W = 4,015 kW, czyli poniżej minimum wynoszącego 4,2 kW.
Zaoferowanie większej liczby modułów nie było natomiast potrzebne i powiększałoby jedynie
koszty wykonania zamówienia a co za tym idzie cenę oferty, której wysokość stanowiła
podstawowe kryterium oceny ofert.
Przyjąć zatem trzeba, że instalacja fotowoltaiczna
zaoferowana przez wykonawcę SANITO w pozycji Lp. 25 i Lp. 66 ma moc 4,38 kW (4380
W). Przechodząc do zaoferowanego przez wykonawcę SANITO inwertera 5000TL3-S
producenta Growatt wskazać trzeba, że zgodnie ze złożoną przez wykonawcę SANITO kartą
techniczną dla tego inwertera jego moc wynosi 5000 W (5 kW). Powyższe wynika z tabel
zamieszczonych na str. 2 ww. karty technicznej, gdzie w tabeli
Dane wyjściowe (prąd
przemienny - AC)
w wierszu
Moc wyjściowa dla modelu 5000TL3-S wskazano właśnie 5000
W (5 kW). Zestawienie mocy zaoferowanego inwertera 5000TL3-S producenta Growatt
(5000 W) z mocą inwertera wymaganą przez zamawiającego w pozycji Lp. 25 i Lp. 66
formularza ofertowego (4500 W) nie pozostawia żadnych wątpliwości, że zaoferowany
inwerter nie odpowiada wymaganiom zamawiającego określonym w pozycji Lp. 25 i Lp. 66
odnośnie mocy, gdyż jest inwerterem o innej mocy niż wymagana przez zamawiającego.
Jeżeli idzie natomiast o przytoczone powyżej wyjaśnienia treści SIWZ (odpowiedź na
zapytanie nr 21), to zgodnie z nimi moc zaoferowanego inwertera musiała się mieścić w
przedziale od 0,8 do 1,1 mocy instalacji. Jak to wskazano powyżej uznać należy, że moc
instalacji zaoferowanej przez wykonawcę SANITO w pozycji Lp. 25 i Lp. 66 wynosi 4380 W
(4,38 kW), zatem moc inwertera dla tej instalacji musi się mieścić w przedziale od 3504 W
(3,504 kW) do 4818 W (4,818 kW). Nie ma żadnych wątpliwości, że moc inwertera

zaoferowanego przez wykonawcę SANITO, wynosząca 5000 W (5 kW), w tym przedziale się
nie mieści, gdyż jest wyższa niż 4818 W (4,818 kW).
W świetle powyższego – zdaniem odwołującego – treść oferty wykonawcy SANITO jest w
oczywisty sposób niezgodna z treścią SIWZ. Odwołujący przy tym podkreślił, że nie jest
możliwe usunięcie opisanych powyżej niezgodności pomiędzy treścią ww. oferty a treścią
SIWZ w żaden sposób przewidziany Pzp. Każda próba usunięcia opisanej powyżej
niezgodności musiałaby bowiem polegać na zastąpieniu inwerterów, zaoferowanych w
pozycji Lp. 17a, Lp. 25 i L
p. 66, innymi, niewskazanymi w ofercie inwerterami, spełniającymi
wymagania SIWZ. Tymczasem zarówno art. 84 ust. 1 jak i art. 87 ust. 1 Pzp wyraźnie
zabraniają dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert. Zakaz modyfi
kacji treści oferty poprzez składanie wyjaśnień został wyraźnie
wyartykułowany w art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp. Również w orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej nie budzi żadnych wątpliwości, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany
treści oferty, a zwłaszcza nie mogą służyć usuwaniu niezgodności treści oferty z treścią
SIWZ. W tym zakresie odwołujący przytoczył fragmenty wyroków Izby z: 12 marca 2012 r. o
sygn. akt KIO 425/12, 15 czerwca 2012 r. o sygn. akt KIO 1118/12 oraz 22 stycznia 2013 r. o
sygn. akt KIO 41/13.
Odwołujący wskazał ponadto, że niedopuszczalne byłoby poprawienie opisanych powyżej
niezgodności treści oferty wykonawcy SANITO z treścią SIWZ w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp, czyli jako innej omyłki. Dokonanie poprawki na tej podstawie wymagałoby bowiem
uprzedniego zwrócenia się do wykonawcy SANITO o wyjaśnienia jakie inne produkty
(inwertery) spełniające wymagania SIWZ oferuje zamawiającemu w miejsce produktów
(inwerterów) wskazanych w formularzu ofertowym w pozycji Lp. 17a, Lp. 25 i Lp. 66.
Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w szeregu
orzeczeń, warunkiem sine qua non dla dokonania poprawienia innych omyłek w trybie art. 87
ust.
2 pkt 3 Pzp jest to, iż zamawiający ma możliwość samodzielnego dokonania poprawy,
tzn. w ofercie zamieszczone są informacje, które umożliwiają mu dokonanie poprawy bez
ingerencji wykonawcy oraz wprowadzania do treści oferty informacji z zewnątrz. Tak więc
zamawiający, poprawiając ofertę, może wykorzystywać jedynie informacje w niej
zamieszczone i to takie, które nie budzą wątpliwości co do tego, że stanowią treść
oświadczenia woli wykonawcy. W tym zakresie odwołujący przytoczył fragmenty wyroków
Izby z: 13 października 2014 r. o sygn. akt KIO 1975/14, 5 października 2012 r. o sygn. akt
KIO 1955/12, KIO 1956/12, KIO 1961/12 oraz 21 września 2011 r. o sygn. akt KIO 1946/11,
a także fragment wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 stycznia 2010 r. o sygn. V Ca
1051/10.
W nawiązaniu do powyższego orzecznictwa odwołujący stwierdził, że w ofercie wykonawcy
SANITO brak jest informacji, które pozwalałyby zamawiającemu na samodzielne jej

poprawienie i dostosowanie do treści SIWZ. Z oferty wykonawcy SANITO nie wynika bowiem
w żaden sposób jakie inne produkty (inwertery) spełniające wymagania SIWZ wykonawca
ten miałby oferować zamawiającemu w miejsce produktów (inwerterów) wskazanych w
formularzu ofertowym w pozycji Lp. 17a, Lp. 25 i Lp. 66.
Odnośnie drugiej postaci niezgodności treści oferty wykonawcy SANITO z treścią SIWZ
odwołujący podniósł, że w pkt 7. Opis sposobu przygotowania ofert, ppkt 7.6.2.4., tiret drugie
SIWZ zamawiający wskazał, iż do oferty należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia
potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
zamawiającego, tj. w zakresie części IV: Karta techniczna oferowanego panelu
fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w
OPZ dla tego
urządzenia
. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicz
nej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę
. Zamawiający wskazał zatem wyraźnie, że karta techniczna
oferowanego panelu fotowoltaicznego ma potwierdzać spełnianie przez to urządzenie
parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia. Odwołujący zwrócił przy tym uwagę, że
zgodnie z definicjami i skrótami zamieszczonymi na str. 2 SIWZ OPZ oznacza Grupowe
Projekty Techniczne (Część III SIWZ). Zamawiający wskazał tam bowiem, że: „GPT” -
Grupowe Projekty Techniczne (Część III SIWZ); opis przedmiotu zamówienia „OPZ”.
Zatem
wymagana karta techniczna oferowanego panelu fo
towoltaicznego miała potwierdzać
spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w Grupowych Projektach
Technicznych (Część III SIWZ) dla tego urządzenia. Wskazać wreszcie trzeba, że w
Grupowych Projektach Technicznych (Część III SIWZ), w pkt 2.3.2. Panele fotowoltaiczne,
z
amawiający zamieścił tabelę zawierającą parametry techniczne projektowanych paneli.
Jednym ze wskazanych tam parametrów było obciążenie prądem wstecznym, które miało
wynosić 15,0 A. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że wymagana karta techniczna
oferowanego panelu fotowoltaicznego miała potwierdzać spełnianie przez to urządzenie
m.in. parametru: obciążenie prądem wstecznym.
Odwołujący podniósł, że wykonawca SANITO w formularzu ofertowym wskazał, że dla
każdego typu instalacji fotowoltaicznej oferuje moduł fotowoltaiczny MP-M-365 producenta
MP Solar Group (innych modułów fotowoltaicznych wykonawca SANITO nie zaoferował).
Odpowiednio do tego do swojej oferty wykonawca SANITO załączył kartę techniczną dla
modułu fotowoltaicznego MP- M-365 producenta MP Solar Group. Odwołujący po
przeanalizowaniu ww. karty technicznej stwierdził, że nie zawiera ona żadnych informacji na
temat parametru: obciążenie prądem wstecznym, w szczególności nie potwierdza, że w
przypadku modułu zaoferowanego przez wykonawcę SANITO obciążenie prądem

wstecznym wynosi 15,0 A. Powyższy brak został także dostrzeżony przez samego
zamawiającego, który pismem z dnia 29 października 2019 r. wezwał wykonawcę SANITO
do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień. W zakresie części IV zamawiający
wskazał w ww. wezwaniu, że:
5. Zgodnie z Projektem technicznym rozdział 2.3.2 Zamawiający wymagał aby panele
fotowoltaiczne charakteryzowały się m.in. następującymi parametrami technicznymi:

Obciążenie prądem wstecznym — 15,0 A.
Wszystkie parametry techniczne panelu podane dla standardowych warunków
testowania STC, tj. dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu
25 0C oraz współczynnika masy powietrza AM wynoszącego 1,5.
W przesłanych przez Wykonawcę dokumentach, dotyczących oferowanego panelu
fotowoltaicznego typ MP-M-365 prod. MP Solar Group,
zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzających spełnianie ww. parametru oraz warunków testowania, dla których podano
wszystkie parametry panelu.
Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień,
potwierdzających spełnianie przez zaproponowany panel fotowoltaiczny ww. parametru i
warunków testowania.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca SANITO w piśmie z 12 listopada 2019 r.
złożył następujące wyjaśnienia:
Ad. pkt 5
Zaoferowany do niniejszego postępowania moduł fotowoltaiczny MP-M-365 posiada
parametr obciążenia prądem wstecznym o wartości 15,0A. Parametry podawane w kartach
katalogowych producentów modułów fotowoltaicznych zawsze są podawane w warunkach
STC (1000W/m2; 25oC; 1,5AM) jest to uwarunkowane międzynarodowymi normami (IEC
61215, IEC 61730) gdzie są to warunki wejściowe do badań i certyfikacji modułów
fotowoltaicznych. Oferowany przez nas moduł posiada certyfikat na zgodność z podanymi
normami, gdzie również można znaleźć informację że moc modułu jest oznaczana dla
warunków STC.
Powyższe potwierdzamy również oświadczeniem producenta modułów, które stanowi
załącznik do niniejszego pisma
.
Odnosząc się do powyższego odwołujący przede wszystkim wskazał, że wykonawca
SANITO nie załączył do swoich wyjaśnień oświadczenia producenta modułów, na które się
powołał w wyjaśnieniach. Dalej podnieść trzeba, że wobec ewidentnego braku potwierdzenia
w karcie technicznej dla modułu fotowoltaicznego MP-M-365 parametru: obciążenie prądem
wstecznym, konieczne było uzupełnienie karty technicznej, natomiast ograniczenie się do
wyjaśnienia tej kwestii przez wykonawcę SANITO było całkowicie niewystarczające i
niedopuszczalne. Skoro zamawiający wymagał, aby to karta techniczna oferowanego panelu

fotowoltaicznego potwierdzała spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w
Grupowych Projektach Technicznych (Część III SIWZ) dla tego urządzenia, w tym
parametru: obciążenie prądem wstecznym, to nie jest dopuszczalne, aby potwierdzenie
spełniania tego parametru nastąpiło poprzez złożenie wyjaśnień przez wykonawcę. W
świetle utrwalonego orzecznictwa KIO wyjaśnienia wykonawcy nie mogą ani zmieniać, ani
uzupełniać treści złożonych przez niego dokumentów, w szczególności nie mogą polegać na
dodaniu
do treści dokumentu informacji, których ten dokument po prostu nie zawiera. W
swoich wyjaśnieniach wykonawca SANITO mógł zatem co najwyżej wskazać gdzie w
złożonej przez niego karcie technicznej znajduje się potwierdzenie spełniania parametru:
obciążenie prądem wstecznym, nie mógł natomiast uzupełnić treści karty technicznej o
brakujące potwierdzenie spełniania ww. parametru. W tym aspekcie odwołujący powołał się
na orzeczenia Izby: z 13 kwietnia 2018 r. o sygn. akt KIO 646/18, z 30 sierpnia 2017 r. o
sygn. akt KIO 1664/17 oraz z 22 lutego 2017 r. o sygn. akt KIO 250/17.
W podsumowaniu dla tego zarzutu odwołujący wskazał, że skoro zamawiający wezwał
wykonawcę SANITO do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień a w niniejszej
sprawie samo złożenie wyjaśnień było całkowicie niewystarczające i niedopuszczalne, to
wykonawca SANITO winien, zgodnie z wezwaniem zamawiającego, uzupełnić kartę
techniczną oferowanego panelu fotowoltaicznego w taki sposób, aby potwierdzała spełnianie
przez to urządzenie parametrów zawartych w Grupowych Projektach Technicznych (Część
III SIWZ) dla tego urządzenia, w tym parametru: obciążenie prądem wstecznym. Wykonawca
SANITO takiego uzupełnienia nie dokonał, co więcej, nie przedstawił zamawiającemu nawet
oświadczenia producenta modułów, na które powołał się w swoich wyjaśnieniach. Tym
samym treść oferty wykonawcy SANITO nie odpowiada treści SIWZ. Kolejne wezwanie
wykonawcy SANITO do uzupełnienia karty technicznej oferowanego panelu nie wchodzi w
rachu
bę, gdyż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO wezwanie do uzupełnienia na
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp ma charakter jednokrotny.

W zakresie drugiego zarzutu podniesionego w odwołaniu tj. naruszenia art. 7 ust. 1 i
3 Pzp w zw. z naruszeniem art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy
SANITO jako najkorzystniejszej oferty oraz przez zaniechanie dokonania wyboru oferty
złożonej przez odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, odwołujący wyjaśnił, że
przedmiotowy zarzut stanowi konsekwencję zarzutów postawionych i opisanych powyżej.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Ponieważ, w ocenie odwołującego, zamawiający
powinien odrzucić ofertę wykonawcę SANITO, to w konsekwencji zamawiający jako
najkorzystniejszą ofertę winien wybrać ofertę odwołującego, która spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
wykonawca
SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast po stronie odwołującego
przystąpienie zgłosił wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli
Zaradzyńskiej.
Na posiedzeniu niejawnym
, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 r. zamawiający
złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości
oraz o
zasądzenie od odwołującego na jego rzecz kosztów postępowania - w tym kosztów
wynagrodzenia pełnomocnika.
Zamawiający w pierwszej kolejności wyjaśnił, że odwołujący zarzuca ofercie
wykonawcy SANITO, że w dwóch typach instalacji opisanych w liniach 17a, oraz 25 i 66
formularza ofertowego moc zaoferowanego inwertera lub inwerterów nie mieści się w
wyznaczonym przez zakresie tolerancji 0,8
— 1,1 w stosunku do mocy zaoferowanych
instalacji, tj. sumy mocy modułów fotowoltaicznych danej instalacji. Odwołujący zakłada, iż
biorąc pod uwagę wymagane przez zamawiającego minimalne moce instalacji opisanych:
1,96 kW w
pozycji 17a oraz 4,2 kW w pozycjach 25 i 66, to uwzględniwszy moc modułu
fotowoltaicznego oferowanego przez wybranego wykonawcę wynoszącą 365 W, to
przedmiotowe instalacje muszą się składać odpowiednio: z 6 modułów dających moc
instalacji 2190 W (2,19 kW)
oraz z 12 modułów dających moc instalacji 4380 W (4,38 kW).
Stąd biorąc pod uwagę założoną przez odwołującego moc wskazywanych instalacji moc
inwerterów dla tych instalacji z uwzględnieniem wymaganej tolerancji (między 0,8-1,1 mocy
instalacji) powinna zaw
ierać się w zakresach: między 1752 W a 2409 W dla instalacji
składającej się z 6 modułów o łącznej mocy 2,19 kW i między 3504 W a 4818 W dla instalacji
składającej się z 12 modułów o łącznej mocy 4,38 kW. Stąd, jak argumentuje odwołujący,
biorąc pod uwagę zaoferowany przez wybranego wykonawcę dla instalacji opisanej w
instalacji 17a inwerter o mocy 1,6 kW, nie mieści się zakresie ustalonej tolerancji mocy
inwertera w stosunku do mocy tej instalacji wynoszącej 1752 W — 2409 W. Zastosowanie
dwóch inwerterów w tej instalacji o łącznej mocy 3,2 kW również nie mieści się w widełkach
tolerancji dla założonej przez odwołującego mocy instalacji. Podobnie rzecz się ma z
inwerterem zaoferowanym przez wybranego wykonawcę o mocy 5 kW dla instalacji
opisanych w pozycjach
25 i 66, bowiem założona przez odwołującego moc tych instalacji
wynosi 4,38 kW, zatem moc inwertera winna znaleźć się w przedziale między 3504 W a
4818 W.
Zamawiający w tym zakresie wyjaśnił, że wymagał od wykonawców wskazania w
ofertach modeli i producen
tów zaoferowanych urządzeń podstawowych, czyli modułów
fotowoltaicznych oraz inwerterów. Poza tym zamawiający wskazał, że dla poszczególnych
instalacji określił moc minimalną instalacji rozumianą jako suma mocy wszystkich modułów

fotowoltaicznych instalacj
i oraz wymaganą moc inwertera lub inwerterów dla danej instalacji
w tolerancji od 0,8 do 1,1 w stosunku do mocy instalacji. Zamawiający stwierdził, że nie
określał lub nie wskazywał w SIWZ mocy pojedynczego modułu, mocy maksymalnej
instalacji, liczby modułów fotowoltaicznych w danej instalacji czy liczby inwerterów w danej
instalacji. Przez wzgląd na powyższe poczynione przez odwołującego w odwołaniu dla
przedmiotowych instalacji ilości modułów fotowoltaicznych, a co za tym idzie założone moce
przedmiotowyc
h instalacji oraz ilości inwerterów nie mogą być punktem odniesienia dla
oceny wybranej oferty, jak tego chce o
dwołujący, bowiem nie są to jedyne możliwe
kombinacje ilości urządzeń podstawowych, a co za tym idzie mocy instalacji będących
przedmiotem wybran
ej oferty. Zatem przedmiotem oceny w odwołaniu odwołującego pod
względem zgodności z SIWZ nie była w rzeczywistości wybrana oferta, ale wyobrażenie
o
dwołującego na jej temat - jedna z możliwych kombinacji urządzeń podstawowych wybranej
oferty.

W drugiej k
olejności zamawiający wskazał, że odwołujący zarzuca mu, iż uznał za
wykazany jeden z parametrów oferowanego modułu fotowoltaicznego na podstawie
oświadczenia złożonego przez wybranego wykonawcę złożonej w odpowiedzi na wezwanie
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp czego nie powinien był uznać za
wystarczające, ponieważ zgodnie z wymogami SIWZ istotne parametry oferowanych
urządzeń winny być wykazane wyłącznie zdaniem odwołującego - przy użyciu kart
technicznych oferowanych urządzeń. Zatem, zdaniem odwołującego, przyjęcie oświadczenia
wybranego wykonawcy co do parametru obciążenia prądem wstecznym oferowanego
modułu fotowoltaicznego MP-M-365 producenta MP Solar Group było niewystarczające, a
ponadto niedopuszczalne, ponieważ doszło w ten sposób do zaingerowania w treść oferty po
terminie składania ofert.
Zamawiający nie zgodził się z przytoczonym stanowiskiem odwołującego. Po pierwsze
zamawiający wskazał, iż wybrany wykonawca sprecyzował należycie treść oferty w złożonym
formularzu oferty gdzie,
zgodnie z wymaganiami SIWZ, opisał oferowany moduł
fotowoltaiczny przez wskazanie producenta oraz modelu oferowanego modułu. W trakcie
badania zgodności treści oferty z wymogami SIWZ zamawiający stwierdził, iż nie potrafi na
podstawie przedstawionego dokum
ent w postaci karty technicznej oferowanego moduły
fotowoltaicznego ustalić jednego z wielu parametrów modułu wymaganych opisem
przedmiotu zamówienia. Stąd wezwał wykonawcę SANITO do złożenia dokumentów lub
udzielenia wyjaśnień. W odpowiedzi wezwany wykonawca złożył wyjaśnienie, tj. własne
oświadczenie o wartości parametru obciążenia prądem wstecznym oferowanego modułu.
Przedmiotowe oświadczenie nie stanowi zmiany treści oferty, bowiem nie ingeruje w ofertę w
zakresie oferowanego modułu — nie zmienia treści oświadczenia woli wybranego
wykonawcy co do przedmiotu oferty. Treść oferty, zgodnie z decyzją zamawiającego,

zawiera się w należycie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym nie zaś w karcie
katalogowej jednego z produktów składanej na potwierdzenie spełniania przez oferowane
dostawy wymogów specyfikacji (zapis 7.6.2.1. SIWZ). Ponadto zamawiający wyjaśnił, że
dokument w postaci „karty technicznej urządzenia” jako taki nie znajduje uznania na gruncie
Pzp czy też istotnego tu aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13 ust. 1 pkt 1) mówi, że w celu
potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:
próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów
komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Stąd należy uznać, iż karta
techniczna urządzenia jest wymienionym tu opisem lub innym nie wymienionym
dokumentem, co do którego nie jest stawiany wymóg zakresie autorstwa. Stąd może to być
zarówno oświadczenie producenta urządzenia jak i innego podmiotu: sprzedawcy,
dystrybutora, itp. Tak więc nie ma podstaw, aby uznać oświadczenie wykonawcy w kwestii
parametru urządzenia za niewystarczające czy niedopuszczalne.

Odnosząc się do zarzutu drugiego odwołania zamawiający wskazał, iż przez wzgląd
na bezzasadność zarzutu pierwszego, tj. niezgodności treści wybranej oferty z treścią SIWZ,
bezpodstawny jest zarzut drugi odwołania polegający na nieuznaniu oferty odwołującego za
najkorzystniejsz
ą.
Wykonawca SANITO w dniu 17 grudnia 2019 r. złożył w sekretariacie Izby pismo
procesowe, w którym wniósł o oddalenie odwołania.
Odnośnie do zarzutów dotyczących pozycji 17a, 25 oraz 66 formularza ofertowego
wykonawca SANITO stwierdził, że bazują one w całości na bezpodstawnie domniemanej
niezgodności treści jego oferty z treścią SIWZ. Zwrócił uwagę, że aby taką niezgodność
stwierdzić, trzeba wykazać, na czym niezgodność oferty polega przez jednoznaczne
wskazanie, co jest w ofercie niezgodne i w jaki sposób ta niezgodność występuje - w
konfrontacji z klarownie wskazanymi i ustalonymi fragmentami SIWZ (por. wyrok Sądu
Okręgowego w Katowicach z 10 listopada 2011 r. sygn. akt XIX Ga 477/11, wyrok Sądu
Okręgowego w Łodzi z 22 maja 2017 r. sygn. akt III Ca 452/17, wyrok KIO z dnia 8
października 2018 r., KIO 1865/18). Odwołujący w ocenie wykonawcy SANITO temu
obowiązkowi nie sprostał.
Tymczasem
– jak podniósł wykonawca SANITO – o ile odwołujący wskazał w odwołaniu,
które z pozycji formularza ofertowego z jego oferty są w ocenie odwołującego niezgodne z
SIWZ, o tyle nie wiadomo, na jakiej podstawie
— nie znając ilości oferowanych modułów ani

mocy instalacji -
przyjął, iż jakakolwiek niezgodność z treścią SIWZ tu występuje. Pozycja
17a dotyczy instalacji o mocy minimum 1 ,96 kW, a pozycje 25 i 66
— instalacji o mocy
minimum 4,2 kW. Oprócz podania producenta i modelu panelu fotowoltaicznego oraz
producenta i modelu inwertera z
amawiający nie wymagał w ofercie żadnych dodatkowych
informacji co do sposobu dobrania modułu, przy dopuszczeniu możliwości zwiększenia mocy
modułu i pozostawił dowolność w tym zakresie wykonawcy.
W szczególności, jak to – w ocenie SANITO – jednoznacznie wynika z wzoru formularza
ofertowego, jak i udzielonych w toku postępowania odpowiedzi na pytania do SIWZ:
- instalacja (mikroinstalacja) fotowoltaiczna to zestaw paneli fotowoltaicznych wraz z jednym
lub więcej inwerterem oraz dodatkowymi elementami (por. pkt III.2.4 ogłoszenia o
zamówieniu oraz pkt 3.4. Instrukcji dla Wykonawców - Część I SIWZ);
-
zamawiający nie wymagał ani wskazania w ofercie ilości modułów składających się na
instalację i wyznaczających moc instalacji ani też nie wymagał podania mocy samej
instalacji;
-
zamawiający określił jedynie minimalną moc instalacji, nie określając jej górnej granicy -
wskazany w SIWZ wymóg określonej mocy instalacji był wymogiem minimalnym, a zatem
wykonawcy mogli zaoferować instalacje o mocy wyższej, to jest z wykorzystaniem paneli
(modułów) o wyższej mocy (na co wskazuje użyte słowo „min. przy wartościach mocy w
pozycjach w kolumnie 2 „Opis” wzoru formularza ofertowego, a także wynika z pkt 3.5 Część
I SIWZ oraz pisma zamawiającego z dnia 3 października 2019 r. - odpowiedzi na pytanie 12 i
130 do SIWZ);
-
zamawiający nie narzucił ani nie wymagał określonej liczby modułów (paneli) do
zaoferowania w ramach danej instalacji (pozostawił w tym zakresie dowolność
wykonawcom);
-
zamawiający dopuścił dobranie inwerterów o innej mocy niż wskazana we wzorze
formularza ofertowego w kolumnie 3 „Opis inwertera ale mieszczącej się w przedziale 0,8 —
1,1 mocy instalacji (por. odpowiedzi na pytanie 20, 21 i 35 do SIWZ w piśmie zamawiającego
z dnia 3 października 2019 r.).
Wykonawca SANITO
zwrócił przy tym uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
niezgodność treści oferty z SIWZ dotyczyć powinna sfery merytorycznej zobowiązania
określonego w dokumentacji postępowania oraz zobowiązania zaoferowanego w ofercie
przez wykonawcę. Tymczasem w poz. 17a, 25 i 66 wykonawca SANITO zaoferował
instalacje o mocy co najmniej takiej,
jak wskazana przez zamawiającego z użyciem
inwerterów o parametrach wynikających ze złożonych zamawiającemu dokumentów
technicznych.
W ocenie SANITO odwołujący zarzuty odwołania buduje na rzekomej niezgodności mocy
inwerterów jako wykraczających poza dopuszczony przez zamawiającego przedział od 0,8

do 1
,1 mocy instalacji. Zarzuty te oparte są jednak wyłącznie na domysłach odwołującego
nie osadzonych w treści oferty SANITO. Jakkolwiek bowiem odwołujący słusznie
zidentyfikował wartości mocy zaoferowanych w ramach pozycji 17, 25 i 66 formularza
ofertowego modułów oraz wartość mocy dobranych do niej inwerterów, a także trafnie
zauważył, że zamawiający dopuścił dobranie inwertera o mocy w przedziale 0,8 - 1,1 mocy
instalacji. To jednak o
dwołujący nie ma wiedzy na temat mocy samej instalacji oraz liczby
paneli (modułów), które SANITO zastosuje w ramach danej instalacji — rozważania
o
dwołującego zdaniem wykonawcy SANITO w tym zakresie są jedynie jego spekulacjami.
Zamawiający tych szczegółów nie wymagał od wykonawców.

W ocenie wykonawcy SANITO równie bezzasadny, biorąc od uwagę treść wezwania
z dnia 29 października 2019 r., jest zarzut zaniechania odrzucenia oferty w związku z
parametrem obciążenia prądem wstecznym Odwołujący wiernie cytuje treść tego wezwania:
„Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień…”
W związku z tym SANITO stwierdził, że udzielone przez niego wyjaśnienia jednoznacznie
potwierdzają, iż zaoferowany moduł posiada parametr obciążenia prądem wstecznym o
wartości 15 A.
Sygn. akt KIO 2474/19
W dniu 5 grudnia 2019 r. wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą
w Woli Zaradzyńskiej (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie wobec czynności
zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty, na którą składają się:
a)
wybór oferty wykonawcy SANITO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanego nadal:
„SANITO”) jako najkorzystniejszej w zakresie zamówienia, której dokonanie miało
miejsce w związku z niezgodnym z prawem zaniechaniem odrzucenia oferty tegoż
wykonawcy;
b) zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
HYMON ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie (zwanego dalej: „HYMON”).
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art.
91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez wybór oferty SANITO, podczas
gdy oferta ta podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ;
2. art.
7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 3 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców w
szczególności zaś przez wybór jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty, która
zgodnie z ustawą podlegała odrzuceniu i traktowaniu jej na równi z ofertą wykonawców,
których oferta nie podlegała odrzuceniu;
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
SANITO, która to oferta jest niezgodna z SIWZ w zakresie:

a)
niespełniania przez zaoferowany moduł MP-M-365W produkcji MP Solar Group sp. z
o.o. wymogu z rozdziału 2.3.2. projektu budowlanego - Grupowych Projektów
Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia) wymogu posiadania 60
celek (ogniw),
b)
niespełniania przez zaoferowane falowniki wymogów mocy znamionowej określonych
w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych
(stanowiącego opis przedmiotu zamówienia),
c)
niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymogu nieposiadania
tr
ansformatora określonego wymaganego w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia),
d)
niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymaganych parametrów:
maksymalnego napięcia wejściowego, zakresu napięcia MPP, znamionowego
napięcia wejściowego, mocy znamionowej (przy cos
Φ
=1
), maksymalnego prądu
wyjściowego, współczynnika mocy, maksymalnej sprawności, europejskiej
sprawności, wymaganych w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego - Grupowych
Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia),
e) zaoferowania w pozycjach 15, 16, 17a, 17b, 18b, 47, 58b, 60, 63b, 89, 91, 92, 93, 94,
95, 96 oraz 97 formularza ofertowego dla części IV ilości falowników na lokalizację,
która w iloczynie ilości falowników i mocy urządzenia nie spełnia wymogów
zamawiającego,
f)
zaoferowania w pozycjach 22b, 23a falowników na lokalizację, która nie spełnia
warunku wymaganej mocy znamionowej;
4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
SANITO wobec nieudowodnienia przez wykonawcę w ramach wyjaśnień do treści oferty
parametru mocy znamionowej oferowanych falowników;
5.
art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy SANITO do wyjaśnień
treści złożonej oferty wobec rozbieżności pomiędzy wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, a treścią oferty;
6. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
HYMON, która to oferta jest niezgodna z SIWZ w zakresie:
a)
niespełnienia przez zaoferowany moduł fotowoltaiczny RD285M6 produkcji Ningbo
Reneled New Energy Co., Ltd. wymogu stopnia ochrony IP67, wymaganego w
rozdziale 2.3.2 projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych
(stanowiącego opis przedmiotu zamówienia),
b)
niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymogu nieposiadania
transformatora określonego wymaganego w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia),

c)
niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymaganych parametrów:
maksymalnego napięcia wejściowego, zakresu napięcia MPP, znamionowego
napięcia wejściowego, mocy znamionowej (przy cos
Φ
=l), maksymalnego prądu
wyjściowego, współczynnika mocy, maksymalnej sprawności, europejskiej
sp
rawności, wymaganych w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego - Grupowych
Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia)
z ostrożności procesowej, w razie uznania przez Izbę, że karty techniczne wymagane w
rozdziale 7 SIWZ jako załączniki do oferty stanowią tzw. dokumenty przedmiotowe
odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
7. naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1 Pzp w zw. art. 26 ust. 3 Pzp poprzez
zaniechanie wezwania SANITO do złożenia wyjaśnień w zakresie potwierdzenia
spełniania przez moduł MP Solar MP-M-365W oraz oferowane falowniki zgodności z
wymaganiami rozdziału 2.3.2 oraz 2.3.3. projektu budowlanego - Grupowych Projektów
Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia);
8. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1 Pzp w zw. art. 26 ust. 3
Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia SANITO wobec złożenia w formularzu ofertowym
oświadczeniu o oferowaniu dostaw, które w wyniku przeprowadzenia badania ofert
okazałyby się urządzeniami, które nie spełniają wymogów zamawiającego określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia;
9. art. 25 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1 Pzp w zw. art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie
wezwania HYMON do złożenia wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania przez
moduł RD285M6 produkcji Ningbo Reneled New Energy Co., Ltd. oraz oferowane
falowniki zgodności z wymaganiami rozdziału 2.3.2 oraz 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia);
10. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1 Pzp w zw. art. 26 ust. 3
Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia SANITO wobec złożenia w formularzu ofertowym
oświadczeniu o oferowaniu dostaw, które w wyniku przeprowadzenia badania ofert
o
kazałyby się urządzeniami, które nie spełniają wymogów zamawiającego określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia.
Wskazując na powyższe zarzuty odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania;
2)
nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania oferty względem SANITO
oraz HYMON i w jej wyniku odrzucenie tych ofert;
4)
a z ostrożności procesowej o nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności
badania oferty względem SANITO i HYMON w jej wyniku wezwanie wykonawcy do złożenia
wy
jaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

Dodatkowo
odwołujący wniósł o:
-
orzeczenie na jego rzecz uzasadnionych kosztów postępowania odwoławczego,
obejmujących w szczególności wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3.600 złotych,
określonej na podstawie rachunku, który zostanie przedłożony do akt sprawy;
-
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na
okoliczności wskazane w uzasadnieniu odwołania;
-
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu instalacji
fotowoltaicznych, który po zapoznaniu się ze złożonymi przez SANITO oraz HYMON
dokumentami kart katalogowych załączonych jako integralna część oferty wypowie się na
okoliczność:
a. czy oferowane przez wykonawców panele fotowoltaiczne są zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Grupowych Projektach Technicznych,
b. czy oferowane przez wykonawców inwertery są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Grupowych Projektach Technicznych;
c. czy złożone przez SANITO oświadczenie Shenzen Growatt New Engergy Technology Co.,
LTD potwierdza w sposób jednoznaczny parametr mocy znamionowej oferowanych
falowników;
-
zobowiązanie zamawiającego do załączenia dokumentacji postępowania w zakresie części
IV.


Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art.
179 ust. 1 Pzp, bowiem
zarzucił w odwołaniu zaniechanie odrzucenia ofert ocenionych
najwyżej tj. oferty SANITO i HYMON, a w razie potwierdzenia się przesłanek odrzucenia tych
ofert jego oferta będzie oceniona najwyżej. Odwołujący wskazał, że zgodnie z opinią UZP
prawo, do kwestionowania wyboru oferty najkorzystniejszej powinno być gwarantowane
każdemu wykonawcy, gdyż jest podstawowym uprawnieniem do kontroli najważniejszej
czynności zamawiającego podejmowanej w postępowaniu, wynikającym z regulacji dyrektyw
odwoławczych. Taki wykonawca (kwestionujący czynność wyboru oferty najkorzystniejszej)
będzie miał potencjalnie możliwość uzyskania zamówienia, jeżeli jego oferta będzie ważna i
sam nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, poprzez czynność ponownej oceny
ofert

. Tym samym odwołujący stanął na stanowisku, że posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia. Podkreślił, że art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp stanowiący podstawę
przedmiotowego odwołania nie ogranicza się jedynie do literalnego rozumienia „wyboru
najkorzystniejszej oferty”, ale także obejmuje wszystkie powinności ciążące na
zamawiającym, wynikające przede wszystkim z Rozdziału 4 Pzp, ale także całej ustawy.
W zakresie zarzutów wobec zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy SANITO

odwołujący wskazał, że zamawiający w ramach projektu budowlanego - Grupowych
Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia) w tabeli w punkcie
2.3.2. przedstawił wymagania dla paneli fotowoltaicznych w następujący sposób:
Parametry techniczne projektowanych paneli:
parametr
oznaczenie
wartość
j.m.
moc maksymalna
P
max

280
Wp
typ
monokrystaliczny
tolerancja mocy
- - -
0...+5
%
sprawność

17,4
%
napięcie maksymalne
U
MPP

31,2
V
prąd maksymalny
I
MPP

8,98
A
napięcie w stanie jałowym
U
oc

38,6
V
prąd zwarcia
I
sc

9,56
A
maksymalne napięcie systemu
- - -
1000
V
obciążenie prądem wstecznym
- - -
15.0
A
stopień ochrony
IP67
ilość celek
- - -
60
szt
współczynnik temperaturowy napięcia jałowego β
-0.30
%°C

Następnie odwołujący wyjaśnił, że wykonawca SANITO w formularzu ofertowym przedstawił
moduł MP-M-365, jednocześnie załączając do formularza wymaganą kartę katalogowa tego
modułu. Jednoznacznie wskazuje ona, że moduł ten posiada 72 ogniwa (celki). W
wymaganiach zamaw
iający określił, że moduł musi posiadać 60 szt. celek. Ilość ta nie uległa
zmianie w pytaniach i odpowiedziach. Tym samym moduł nie spełnia wymagań SIWZ.
Zmiana ta jest o tyle istotna, że zwiększenie ilości ogniw w module nie należy interpretować
tego jako
urządzenie lepsze lub równoważne. Zastosowanie 72 ogniw nie jest rozwiązaniem
technologicznie lepszym, wręcz gorszym powodując wzrost wymiaru modułu
fotowoltaicznego w porównaniu ze standardowym modułem 60 ogniwowym.
W dalszej kolejności odwołujący wskazał, że w dniu 29 października 2019 r. zamawiający
działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp (nota bene w ocenie odwołującego – błędnie, gdyż
zamawiający winien był zastosować tryb przewidziany w art 87 ust 1 Pzp)
, wezwał SANITO
do złożenia dokumentów i wyjaśnień dotyczących posiadania przez oferowane falowniki
(inwertery) parametru znamionowego napięcia wejściowego:
-
dla falowników jednofazowych - 380 V,
-
dla falowników trójfazowych - 595 V oraz 600 V w przypadku falownika 10,0 kW,
wymaganych w rozdziale
2.3.3. projektu technicznego, wskazując w uzasadnieniu swojej
decyzji, że w ramach złożonych dokumentów i oświadczeń nie znalazł potwierdzenia
spełniania przez zaoferowane falowniki tychże parametrów.
Odwołujący wyjaśnił, że w wykonaniu powyższego wezwania wykonawca SANITO w dniu 12
listopada 2019 r. przedstawił wyjaśnienia producenta falownika Growatt wskazując na
zakresy napięcia znamionowego po stronie DC. Odwołujący podkreślił, że powyższe

wyjaśnienia nie stanowią odpowiedzi potwierdzającej posiadanie przez oferowane dostawy
wymagań określających zgodność urządzeń z OPZ. Błędnym jest rozumienie napięcia
znamionowego jako zakresu napięcia, ponieważ zgodnie ze słownikiem terminologicznym
elektrotechniki PN - IEC 60050- 826:
Napięcie znamionowe jest to napięcie, na które
instalacja elektryczna lub jej część została zaprojektowana (zbudowana).
Tym samym
oświadczenie Growatt nie wskazuje na żadne napięcie przy którym urządzenie pracowałoby
najlepiej, czyli na konkretną wartość jakim powinno być napięcie znamionowe. Podanie
zakresu napięcia powoduje np. że bez względu na to, czy wykonawca zamontuje 3 moduły
czy 13 modułów to produkcja energii będzie taka sama bo falownik i tak wyprodukuje
dokładnie tyle samo mocy dla napięcia 250 V czy 800 V ponieważ parametry wyjściowe nie
ulegną zmianie. Dodatkowo podany zakres napięć jako napięcie znamionowe pokrywa się z
napięciem pełnego obciążenia w karcie katalogowej, co świadczy o tym, że potwierdzone
oświadczeniem Growatt wartości dotyczą parametru, którego nie dotyczyło wezwanie
zamawiającego.
W projekcie w pkt. 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych
zamawiający wskazał, że w wyraźnie widnieje informacja o tym, że na potrzeby inwestycji
zaprojektowano 1-fazowe i 3-fazowe beztransformatorowe inwertery o mocach
znamionowych dobranych do mocy zainstalowanych poszczególnych instalacji i zgodnych z
tabelą zbiorczą.
Karta przedstawionego przez SANITO mikroinwertera YC1000-3 wyraźnie
wskazuje, że to urządzenie posiada transformator: transformator wysokiej częstotliwości
izolowany galwanicznie. Odwołujący podkreślił, że mikroinwerter jest inwerterem. Tym
samym oferowanie mikroinwerterów posiadających transformator stanowi wprost o
sprzeczności oferty z SIWZ.
W ocenie odwołującego porównawcza analiza karty katalogowej zaproponowanego
inwertera i wymagań dla falownika 1,1 kW prowadzi także do wniosku o niezgodności tego
urządzenia z wymogami zamawiającego przedstawionymi w tabeli. Zgodnie z wymaganiami
opisu przedmiotu zamówienia zamawiający wymagał falownika 1-fazowego 1,1 kW
spełniającego poniższe parametry:
1-FAZOWY 1,1 kW; on-grid

parametr
wartość
j.m.
WEJ
ŚCIE

moc maksymalna (przy cos
Φ
=1)
1100
W
p

max. napięcie wejściowe
550
V
zakres napięcia MPP
120...500
V
znamionowe napięcie wejściowe
380
V
n
apięcie startowe
120
V
min. napięcie wejściowe
100
V
max. prąd wejściowy
8.8
A
Ilość niezależnych wejść MPP
1
szt.
WYJ
ŚC
IE

moc znamionowa (przy cos
Φ
=1)
1000
W
max. moc pozorna wyjściowa
1000
VA
znamionowe napięcie wyjściowe / zakres
230/180...270
V

max. prąd wyjściowy
5.5
A
częstotliwość znamionowa
50/60
Hz
współczynnik mocy
1

max. sprawność / europejska sprawność
96.6/95.5 | %
klasa obudowy
IP65
Tymczasem z porównania wymagań i oferty SANITO oraz karty katalogowej mikroinwertera
YC1000-
3, odwołujący wywodzi następujące wnioski:
WEJŚCIE
Wymagane
Zaoferowane
Wymogi spełnione
moc maksymalna przy cos
Φ=1

1100 Wp
1400 Wp
TAK
max. napięcie wejściowe
550 V
60 V
NIE
zakres napięcia MPP
120-500 V
16-55
NIE
znamionowe napięcie wejściowe
380 V
brak
BRAK DANYCH
n
apięcie startowe
120 V
22 V
TAK
min. napięcie wejściowe
100 V
16 V
TAK
max. prąd wejściowy
8,8 A
14,8 A
TAK
ilość niezależnych wejść MPP
1 szt.
4 szt.
TAK
WYJŚCIE
Wymagane
Zaoferowane
Wymogi spełnione
moc znamionowa (przy cos
Φ=1)

1000 W
900 W
NIE
max. moc pozorna wyjściowa
1000 VA
1130 VA
TAK
znamionowe napięcie wyjściowe/zakres
230/180…270 V
230 V*3
TAK
max. prąd wyjściowy
5,5 A
1,64 A*3
NIE
częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
50 Hz
TAK
współczynnik mocy
1
>0,99
NIE
max. sprawn
ość/europejska sprawność
96,6/95,5 %
96,1% brak info
NIE
klasa obudowy
IP65
IP67
TAK
W ocenie
odwołującego powyższe oznacza, że SANITO zaoferowało falownik posiadający
co najmniej 8 parametrów niezgodnych z wymaganiami zamawiającego.
Jednocześnie odwołujący wskazał, że wykonawca SANITO w samym formularzu ofertowym
zaproponował błędne wartości mocy lub ilości falowników:
- w pozycji 16 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x1000W SANITO
zaproponowało jeden falownik YC1000-3 o mocy 900 W, podczas gdy zamawiający żądał
dwóch falowników o mocy 1000 W każdy;
- w pozycji 17a -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x1100W SANITO
zaproponowało jeden falownik 1500-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 17b -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x1000W SANITO
zaproponowało jeden falownik YC1000-3 o mocy 900 W, podczas gdy zamawiający żądał
dwóch falowników o mocy 1000 W każdy;
- w pozycji 18b -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x1000W SANITO
zaproponowało jeden falownik YC1000-3 o mocy 900 W, podczas gdy zamawiający żądał
dwóch falowników o mocy 1000 W każdy;

- w pozycji 22b -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 3300 W, a
zaoferowany falownik 3000TL3-
S posiada moc wyjściową 3000 W;
- w pozycji 23a -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 3300 W, a
zaoferowany falownik 3000TL3-
S posiada moc wyjściową 3000 W;
- w pozycji 47 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x7000W SANITO
z
aproponowało jeden falownik 7000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 58b -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x1000W SANITO
zaproponowało jeden falownik YC1000-3 o mocy 900 W, podczas gdy zamawiający żądał
dwóch falowników o mocy 1000 W każdy;
- w pozycji 60 -
gdzie przedstawiony jest wymóg, mocy dla falownika 2x1000W SANITO
zaproponowało jeden falownik YC1000-3 o mocy 900 W, podczas gdy zamawiający żądał
dwóch falowników o mocy 1000 W każdy,
- w pozycji 63b -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 3300 W, a
zaoferowany falownik 3000TL3-
S posiada moc wyjściową 3000 W;
- w pozycji 89 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 3x4500W SANITO
zaproponowało jeden falownik 5000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 91 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x7000W SANITO
zaproponowało jeden falownik 7000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wym
agań zamawiającego;
- w pozycji 92 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x8200W SANITO
zaproponowało jeden falownik 8000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 93 - gdzie , przedstawiony jes
t wymóg mocy dla falownika 2x8200W SANITO
zaproponowało jeden falownik 8000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 94 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x10000W SANITO
zaproponowało jeden falownik 10000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 95 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x7000W SANITO
zaproponowało jeden falownik 7000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego;
- w pozycji 96 -
gdzie przedstawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x7000W SANITO
zaproponowało jeden falownik 7000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego,
- w pozycji 97 - gdzie przeds
tawiony jest wymóg mocy dla falownika 2x7000W SANITO

zaproponowało jeden falownik 7000TL3-S. Zaoferowanie jednej sztuki falownika nie spełnia
wymagań zamawiającego.
W zakresie zarzutów wobec zaniechania odrzucenia oferty HYMON odwołujący
wskazał, że jak wynika z przedstawionej już powyżej analizy zamawiający wymagał dla
paneli fotowoltaicznych stopnia ochrony IP67. W żadnym dokumencie załączonym do oferty,
a w szczególności z karty katalogowej nie wynika aby moduł RD285M6 taki stopień ochrony
posiadał. Odwołujący podniósł, że podobnie jak wykonawca SANITO, HYMON zaoferował
mikroinwerter YC1000-
3, które zgodnie z kartą katalogową posiada transformator:
transformator wysokiej częstotliwości izolowany galwanicznie. Powyższe czyni ofertę
niezgodną z pkt. 2.3.3. projektu budowlanego - Grupowych Projektów Technicznych, gdzie
zamawiający wskazał, że napotrzeby inwestycji zaprojektowano 1-fazowe i 3-fazowe
beztransformatorowe
inwertery
o
mocach
znamionowych
dobranych
do
mocy
zainstalowanych poszczególnych instalacji i zgodnych z tabelą zbiorczą.
Nadto, analizując
kartę katalogową zaoferowanego przez HYMON mikroinwertera YC1000-3 i wymagań
falownika 1,1 kW, odwołujący stwierdził że nie spełnia on wymagań SIWZ:
WEJŚCIE
Wymagane
Zaoferowane
Wymogi spełnione
moc maksymalna przy cos
Φ=1

1100 Wp
1400 Wp
TAK
max. napięcie wejściowe
550 V
60 V
NIE
zakres napięcia MPP
120-500 V
16-55
NIE
znamionowe napięcie wejściowe
380 V
brak
BRAK DANYCH
napięcie startowe
120 V
22 V
TAK
min. napięcie wejściowe
100 V
16 V
TAK
max. prąd wejściowy
8,8 A
14,8 A
TAK
ilość niezależnych wejść MPP
1 szt.
4 szt.
TAK
WYJŚCIE
Wymagane
Zaoferowane
Wymogi spełnione
moc znamionowa (przy cos
Φ=1)

1000 W
900 W
NIE
max. moc pozorna wyjściowa
1000 VA
1130 VA
TAK
znamionowe napięcie wyjściowe/zakres
2
30/180…270 V
230 V*3
TAK
max. prąd wyjściowy
5,5 A
1,64 A*3
NIE
częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
50 Hz
TAK
współczynnik mocy
1
>0,99
NIE
max. sprawność/europejska sprawność
96,6/95,5 %
96,1% brak info
NIE
klasa obudowy
IP65
IP67
TAK

W uzasadnieniu
prawnym odwołujący wskazał, że wobec opisanych powyżej
wadliwości ofert czynność wyboru najkorzystniejszej oferty została zatem dokonana przez
zamawiającego bez kontroli spełniania wszystkich wymogów nałożonych przez SIWZ, co
sprawia, że oferta nie może zostać uznana za zgodną z SIWZ.

Odwołujący wyjaśnił, że zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej
wyrażonym w wyroku z 24 maja 2017 r., (sygn. akt KIO 954/17), karta katalogowa może być
oceniania jako dokument przedmiotowy lub treść oferty i na tej podstawie ocenia się sposób
postępowania w przypadku jej niezałączenia lub konieczności złożenia wyjaśnień co do jej
treści. W ocenie odwołującego w niniejszym postępowaniu, w szczególności wskazuje na to
wymóg wyrażony w SIWZ w rozdziale 7. Opis sposobu przygotowania ofert dołączenia kart
katalogowych do oferty, karty katalogowe panelu fotowoltaicznego oraz inwerterów stanowią
część oferty i jako takie nie mogą zostać uzupełnione ze względu na ograniczenia
wynikające z art. 87 ust. 1 Pzp. Przede wszystkim odwołujący podkreślił, że w
przedmiotowym postępowaniu wykonawcy (w tym także SANITO i HYMON) złożyli
oświadczenie na 9 stronie formularza ofertowego, że załączniki do oferty stanowią jej
integralną część, co oznacza, że karty techniczne nie mogą stanowić dokumentów
przedmiotowych i jako takie podlegać uzupełnieniu na podstawie procedur przewidzianych w
art. 26 Pzp. Odwołujący miał świadomość, że po stronie zamawiającego pozostaje jeszcze
instytucja wyjaśnień treści oferty przewidziana w art. 87 ust. 1 Pzp jednak według
twierdzenia odwołującego ma ona charakter fakultatywny i zależy od powzięcia przez
zamawiającego wątpliwości co do treści oferty. Odwołujący podkreślił, że jak się zaznacza w
orzecznictwie, zamawiający nie powinien korzystać ze swojego uprawnienia określonego w
art. 87 ust. 1 Pzp w taki sposób, że będzie on dopytywać wykonawcę o konkretny element
oferty.
W tym kontekście odwołujący przytoczył fragmenty wyroków Izby z 4 grudnia 2017 r.
o sygn. akt KIO 2437/17 oraz z 4 lipca 2019 r. o sygn. akt KIO 1127/19.
Powyższe
doprowadziło odwołującego do wniosku, że w świetle przedstawionych dowodów i
argumentacji nie jest możliwe uzupełnienie oferty w taki sposób, który nie spowodowałby
ingerencji w treść oświadczenia woli.
W ocenie odwołującego podobny charakter naruszenia przy zaniechaniu odrzucenia oferty
SANITO ma także treść formularza w zakresie ilości oferowanych urządzeń dla danej
lokalizacji instalacji. Zamawiający nie może na etapie badania ofert domyślać się ile
urządzeń jest przewidzianych na daną lokalizację oraz jaka była wola wykonawcy co do
ilości oferowanych urządzeń w chwili składania oferty. Jednocześnie należy wskazać, że inni
wykonawcy w sposób klarowny przedstawili ilość urządzeń przewidzianych dla danej
lokalizacji, co daje asumpt do u
znania, że oferta SANITO jest niezgodna z wymaganiami
zamawiającego i powinna zostać odrzucona. Zaniechanie zamawiającego powoduje w tym

zakresie faworyzowanie wykonawcy SANITO, a co za tym idzie naruszenie zasady uczciwej
konkurencji.

Odwołujący wskazał, że nawet gdyby Izba uznała, że dokumenty, które nie
potwierdzają zgodności dostaw z SIWZ mają charakter przedmiotowy, powyżej opisane
okoliczności prowadzą do konstatacji, że zamawiający miał obowiązek odrzucenia oferty
SANITIO oraz oferty HYMON na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp lub co najmniej zbadania
jej w procedurze określonej w art. 26 ust. 3 Pzp - ze względu na to, że złożone dokumenty
nie potwierdzają, że moduł MP-M-365 oraz mikroinwerter YC1000-3 (w przypadku oferty
SANITO) oraz moduł RD285M6 oraz mikroinwerter YC1000-3 (w przypadku oferty HYMON)
spełniają wymagania zamawiającego, a rozbieżności te powinny wzbudzić uzasadnione
wątpliwości zamawiającego co do zgodności oferty z OPZ, poprzez wezwanie SANITO i
HYMON do wyjaśnienia sprzeczności w treści dokumentów.
Jednocześnie odwołujący wskazał, że rozbieżności, które mają de facto charakter
nieusuwalny (złożenie dokumentów określających inne parametry mogłoby wprowadzić
element niedozwolonych negocjacji co do treści oferowanych dostaw) prowadzą do wniosku,
że powyższe oferty, po porównaniu dokumentów przedmiotowych z SIWZ winny zostać
odrzucone przez zamawiającego bez wdrażania procedury z art. 26 ust. 3 Pzp. Odwołujący
także wskazał, że za niezgodne z art. 7 ust 1 Pzp należy uznać takie zachowanie
zamawiającego, który pozwala na udzielenie zamówienia przez wybór najkorzystniejszej
oferty wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu.
W świetle powyższego nie budzi wątpliwości także zarzut naruszenia art. 7 ust. 3 Pzp
statuującego zasadę legalizmu. Zgodnie z nią zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Tym samym odwołujący
stanął na stanowisku, że nie można uznać, iż wybór najkorzystniejszej oferty, która
podlegała odrzuceniu czyni zadość wskazanej wyżej zasadzie. Ponadto w jego ocenie z
zasady równego traktowania wywodzi się odwołanie do zasady przejrzystości postępowania
o udzielenie zamówienia, wyrażonej m.in. w orzecznictwie ETS (wyroki ETS: z dnia 21 lipca
2005 r. w sprawie C-231/03 Cons
orzio Aziende Metano (Coname) v. Comune di Cingia de’
Botti,; z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie C-532/06 Emm. G. Lianakis AE i inni v. Dimos
Aiexandroupolis) oraz KIO (wyrok z 25 listopada 2010 r. KIO/UZP 2483/10). Zgodnie z
dyrektywą transparentności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie wcześniej ustalonych
kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Za niezgodne z art. 7 ust. 1 Pzp należy zatem uznać takie zachowanie
zamawiającego, który pozwala na udzielenie zamówienia przez wybór najkorzystniejszej
oferty wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili
wykonawcy SANITO oraz HYMON.
Na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 r. zamawiający
złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie, w której wniósł o:
-
oddalenie odwołania bez merytorycznego rozpatrywania z uwagi na brak na tym etapie
interesu odwołującego w uzyskaniu zamówienia lub brak możliwości poniesienia szkody
ewentualnie oddalenie odwołania w całości z uwagi na bezzasadność zarzutów;
-
zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania - w tym
kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości określonej na podstawie rachunku
przedłożonego do akt sprawy.
Zamawiający wyjaśnił, że prowadzi przedmiotowe postępowanie przy zastosowaniu
tzw. procedury odwróconej przewidzianej art. 24aa Pzp. W efekcie oceny oferta
odwo
łującego została sklasyfikowana na trzecim miejscu po ofertach złożonych przez
Wykonawców SANITO oraz HYMON. Do chwili obecnej, w związku z zastosowaniem
„procedury odwróconej” dokonał badania oferty jedynie oferty najkorzystniejszej SANITO w
kierunku zgod
ności treści tej oferty z treścią SIWZ. Zamawiający wskazał, iż z uwagi na
zastosowanie procedury odwróconej, nie badał żadnej z pozostałych ofert pod kątem ich
zgodności z treścią SIWZ. Wyjaśnił, że przez wzgląd na zastosowanie „procedury
odwróconej” nie miał obowiązku badania pod kątem zgodność treści oferty z treścią SIWZ
innych ofert poza ofertą uznaną za najkorzystniejszą. Przez wzgląd na powyższe oraz to, że
przedmiotem odwołania mogą być czynności lub zaniechania zamawiającego, to
przedmiotem odwołania nie może być niedokonanie przez zamawiającego czynności w
postaci badania i oceny pod kątem zgodności z wymogami SIWZ drugiej najkorzystniejszej
oferty HYMON, a w konsekwencji niedokonanie jej odrzucenia, bowiem na obecnym etapie
powyższe nie może być uznane za zaniechanie zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe należy zamawiający stwierdził, iż odwołujący nie ma
interesu w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, bowiem realna szansa uzyskania przedmiotowego
zamówienia może mu się otworzyć dopiero po odpadnięciu dwóch korzystniejszych ofert.
Zamawiający wyjaśnił, że najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby odwoławczej wskazuje, iż
oceniając istnienie interesu we wniesieniu odwołania na moment jego złożenia, należy
uwzględnić stan postępowania ustalony na ten dzień (KIO 2438/18 z 7 grudnia 2018 r.).
Reasumując zamawiający stanął na stanowisku, że przedmiotowe odwołanie jest
przedwczesne i w konsekwencji, z uwagi choćby na niepoddanie ocenie jeszcze drugiej
najkorzystniejszej oferty HYMON jego rozpatrzenie nie może doprowadzić do stanu, w
którym odwołujący będzie mógł uzyskać zamówienie będące jego przedmiotem tego
postępowania, stąd nie można uznać jego interesu.

Niemniej
zamawiający z ostrożności procesowej oświadczył, iż nie uznaje żadnego z
zarzutów odwołania i uważa je za bezzasadne.
Odnosząc się do zarzutu dopuszczenia niespełniania przez oferowany w najkorzystniejszej
ofercie moduł MP-M-365W produkcji Solar Group Sp. z o.o. wymogu wskazanego w
rozdziale 2.3.2 projektu budowlanego Grupowych Projektów Technicznych posiadania 60
ogniw (cel) zamawiający wskazał, iż przedmiotowy wymóg był wymogiem granicznym,
minimalnym. W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr 14 zamawiający
wskazał, iż parametry urządzeń podanych w Grupowych Projektach Technicznych, w tym
parametry modułów fotowoltaicznych są minimalnymi parametrami wymaganymi przez
zamawiającego.
Odnośnie napięcia znamionowego zaoferowanych falowników zamawiający wskazał, że
uznał wyjaśnienie wykonawcy SANITO, bowiem zgodnie z najlepszą wiedzą zamawiającego
urządzenie elektryczne może mieć wskazanych kilka napięć znamionowych lub zakres
napięcia znamionowego.
Odnosząc się do zarzutów dotyczących parametrów falownika trójfazowego o mocy 1000W
zamawiający wyjaśnił, iż ten falownik w ogóle nie pojawił się w Grupowych Projektach
Technicznych, natomiast pojawił się dopiero w skorygowanym formularzu ofertowym. W
związku z powyższym, iż wzorzec oceny tego typu falownika nie został opisany w opisie
przedmiotu zamówienia to na etapie badania zgodności zamawiający przyjął w tym zakresie
dowolność wykonawców w proponowaniu urządzenia.
W odniesieniu do zarzutu uznania oferty SANITO za najkorzystniejszą mimo zaoferowania,
wg. odwołującego, nieodpowiedniej ilości inwerterów dla konkretnych instalacji lub mocy
inwerterów innej, niż wymagana zamawiający wskazał, iż wymagał o wykonawców podania
modeli oraz producentów inwerterów. Nie wymagano natomiast opisania oferty przez
wskazanie konkretnych ilości inwerterów dla instalacji. Natomiast odnosząc się do mocy
inwerterów zamawiający podniósł, iż w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr
21 został dopuszczony dobór falowników w przedziale 0,8-1,1 mocy.

Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego pismo procesowy złożył także zgłaszający przystąpienie po stronie
zamawiającego wykonawca HYMON.

Odnośnie niespełniania przez zaoferowany przez niego mikroinwerter YC1000-3
wymogu nieposiadania transformatora określonego w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia)
wykonawca HYMON wyjaśnił, że odwołujący podniósł, że HYMON zaoferował mikroinwerter
YC1000-
3, który zgodnie z kartą katalogową posiada transformator: transformator wysokiej
częstotliwości izolowany galwanicznie. Powyższe według odwołującego czyni ofertę

niezgodną z pkt. 2.3.3. projektu budowlanego — Grupowych Projektów Technicznych, gdzie
zamawiający wskazał, że: „na potrzeby inwestycji zaprojektowano 1-fazowe i 3-fazowe
beztransformatorowe
inwertery
o
mocach
znamionowych
dobranych
do
mocy
zainstalowanych poszczególnych instalacji i zgodnych z tabelą zbiorczą.” Z powyższym
wywodem odwołującego nie zgodził się wykonawca HYMON.
W tym zakresie wykonawca HYMON przede wszystkim wskazał, że odwołujący wybiórczo
zac
ytował pkt 2.3.3. projektu budowlanego — Grupowych Projektów Technicznych,
pomijając ten jego fragment, który nie pasuje do argumentacji odwołującego. Przystępujący
przytoczył pełne brzmienie tego punktu. W jego ocenie nie ma żadnych wątpliwości, że pkt
2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych dotyczył i zawierał
wymagania tylko i wyłącznie dla 1-fazowych i 3-fazowych inwerterów (inaczej: falowników)
zaprojektowanych na potrzeby inwestycji. Jednocześnie które falowniki to 1-fazowe i 3-
fazowe inwertery (inaczej: falowniki) zaprojektowane na potrzeby inwestycji, wynika z
zamieszczonych w pkt 2.3.3. tabel z parametrami technicznymi dla 1-fazowych i 3-fazowych
falowników o różnych mocach. Innymi słowy wymóg z pierwszego zdania pkt 2.3.3., na które
powołuje się odwołujący, dotyczy tylko i wyłącznie falowników opisanych w tabelach
zamieszczonych dalej w pkt 2.3.3., czyli projektowanych falowników — zaprojektowanych na
potrzeby inwestycji. Zamawiający doprecyzował bowiem pojęcie projektowanych falowników
— zaprojektowanych na potrzeby inwestycji, zamieszczając w pkt 2.3.3. tabele z
parametrami tych falowników.
Następnie HYMON wskazał, że zamieszczone w pkt 2.3.3. tabele z parametrami
technicznymi dla 1-fazowych i 3-
fazowych falowników o różnych mocach dotyczą:
a)
falowników 1-fazowych o mocy: 1,1 kW, 1,6 kW, 2,3 kW, 3,0 kW, 3,3 kW, 3,68 kW,
4,4 kW, 5,2 kW;
b)
falowników 3-fazowych o mocy: 3 kW, 3,7 kW, 4,5 kW, 5,0 kW, 6,0 kW, 7,0 kW, 8,2
kW, 10,0 kW.
Zatem tylko ww. falowniki (o wskazanych powyżej fazach i mocach) stanowią projektowane
falowniki
— zaprojektowane na potrzeby inwestycji i tylko do ww. falowników odnoszą się
wymagania pkt 2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych.
Ponadto wykonawca HYMON zwrócił uwagę na treść pkt 3.4.8 SIWZ oraz odpowiedź na
pytanie nr 132 do treści SIWZ i w związku z tym stanął na stanowisku, że nie ma żadnych
wątpliwości, iż dane inwerterów wymaganych dla odpowiednich mocy instalacji
fotowoltaicznych, zawarte w formularzu ofertowym, miały charakter nadrzędny nad danymi
zamieszczonymi w tabelach zbiorczych w projektach technicznych (Grupowych Projektach
Technicznych).
Wykonawca HYMON wskazał także, że w 7 pozycjach formularza ofertowego zamawiający
wymagał zaoferowania inwerterów 3-fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW), czyli inaczej niż to

wynikało z tabel zbiorczych w projektach technicznych. Zatem zamawiający w ww. 7
pozycjach formularza ofertowego dokonał korekty omyłek w tabelach zbiorczych w
projektach technicznych. W tych właśnie pozycjach Formularza ofertowego Przystępujący
zaoferował mikroinwerter YC1000-3:
Lp.
Opis
Opis inwertera
dla instalacji
PV
Jedn.
przed
m.
Producent
Model
15
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
1,12 kW
– koszty kwalifikowalne
3 faz. 1000 W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. YC1000-3
16
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
1,68 kW
– koszty kwalifikowalne
3 faz. 2x1000
W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. 2xYC1000-
3
17b
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
1,96 kW
– koszty kwalifikowalne
3 faz. 2x1000
W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. 2xYC1000-
3
18b
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
2,24 kW
– koszty kwalifikowalne
3 faz. 2x1000
W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. 2xYC1000-
3
58b
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
1,68 kW
– koszty kwalifikowalne
3 faz. 2x1000
W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. 2xYC1000-
3
59
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
1,96 kW
– koszty kwalifikowalne
3 faz. 2x1000
W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. 2xYC1000-
3
60
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.
2,24 kW
– koszty kwalifikowalne
3-faz. 2x1000
W
Kpl.
1. Ningbo Reneled
New Energy Co.,
LTD 2. Altenergy
Power System Inc
1. RD285R6
2. 2xYC1000-
3

Wykonawca HYMON p
odkreślił przy tym, że zarówno w pkt 2.3.3. projektu budowlanego —
Gr
upowych Projektów Technicznych jak i w pozostałych punktach Grupowych Projektów
Technicznych próżno szukać jakichkolwiek informacji czy wymagań dotyczących inwerterów
3-
fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW). W szczególności podkreślił, że żadna z
zamieszczonych w pkt 2.3.3. tabel z parametrami technicznymi dla 1-fazowych i 3-fazowych
falowników o różnych mocach nie dotyczy inwertera (falownika) 3-fazowego o mocy 1000 W
(1,0 kW). Ww. tabele w przypadku falowników 3-fazowych dotyczą falowników o mocy nie
mniejszej
niż 3,0 kW (3000 W). Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że wskazany w ww. 7
pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) nie jest

inwerterem (falownikiem), o którym mowa w pkt 2.3.3. projektu budowlanego — Grupowych
Projektów Technicznych, gdyż nie jest żadnym ze wskazanych tam projektowanych
falowników — zaprojektowanych na potrzeby inwestycji. Jest natomiast oczywiste, że tylko
do falowników wskazanych w pkt 2.3.3. projektu budowlanego — Grupowych Projektów
Technicznych mogą się odnosić wymagania w tym punkcie sformułowane. Dlatego też
wskazanego w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwertera 3-fazowego o mocy 1000
W (1,0 kW) nie dotyczyło i nie mogło dotyczyć wymaganie nieposiadania transformatora z
pkt 2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych. Z tego też względu
okoliczność, iż zaoferowany przez niego w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego
mikroinwerter YC1000-
3 posiada transformator, w żadnym wypadku nie oznacza
niezgodności treści jego oferty z treścią SIWZ. Gdyby zamawiający faktycznie wymagał, aby
również wskazany w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-fazowy o mocy 1000
W (1,0 kW) spełniał wymaganie nieposiadania transformatora, to wskazałby na to w pkt
2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych, zamieszczając tam
tabele dotyczącą inwertera o takich właśnie parametrach. Tymczasem takiej tabeli brak.
Z ostrożności procesowej wykonawca HYMON wskazał, że jeśli nawet intencją
zamawiającego było, aby również wskazany w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego
inwerter 3-
fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) spełniał wymaganie nieposiadania
transformatora, to zamawiający nie dał tej intencji wystarczającego wyrazu ani w SIWZ, ani
w załącznikach do SIWZ, ani wreszcie w udzielonych wyjaśnieniach treści SIWZ. Zatem już
tylko z tego względu uznać trzeba, że wykonawca HYMON nie może zostać „ukarany”
odrzuceniem jego oferty za niespełnienie tego nigdzie niewyartykułowanego wymogu.
HYMON nie może być bowiem obarczany negatywnymi konsekwencjami braku precyzji
zamawiającego. Na potwierdzenie tego przytoczył treść wyroku o sygn. akt KIO 473/14 z 28
marca 2014 r.
Odnośnie niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymaganych
parametrów, tj. niektórych parametrów wymaganych w pkt 2.3.3. projektu budowlanego —
Grupowych Projektów Technicznych, wykonawca HYMON wyjaśnił, że odwołujący
porównuje ze sobą parametry mikroinwertera YC1000-3, czyli urządzenia zaoferowanego
jako wymagany przez zamawiającego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW), z
parametrami wymaganymi w przypadku falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy 1100 W
(1,1 kW). Odwołujący porównuje zatem ze sobą urządzenia zupełnie różne i kompletnie
nieporównywalne. Odwołujący zestawia bowiem ze sobą parametry dwóch zupełnie różnych
falowników, tj. falowników różniących się wymaganą liczbą faz i wymaganą mocą.
Przykładanie wymaganego w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwertera 3-fazowego
o mocy 1000 W (1,0 kW) do wymagań dla falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy 1100 W
(1,1 kW) jest
w ocenie wykonawcy HYMON kompletnym nieporozumieniem i błędem co do

samego założenia. Wymagany w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-fazowy
o mocy 1000 W (1,0 kW) nie może i nigdy nie będzie spełniać wymagań dla falownika
(inwertera) 1-
fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW) już tylko z tego powodu, że zawsze ww.
falowniki będą się różnić wymaganą liczbą faz.
Zdaniem wykonawcy HYMON rozumowanie odwołującego jest zatem dotknięte zasadniczą
wewnętrzną sprzecznością. Odwołujący uważa bowiem, że falownik zaoferowany przez
HYMON jako wymagany w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-fazowy o
mocy 1000 W (1,0 kW) ma jednocześnie spełniać wymagania dla falownika (inwertera) 1-
fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW), co jest niemożliwe do osiągnięcia. Nie jest bowiem
możliwe, aby ten sam falownik był jednocześnie 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) i 1-
fazowy o mocy 1100 W (1,1 kW). Co więcej, odwołujący w żaden sposób nie wyjaśnił
dlaczego oceniając zgodność mikroinwertera YC1000-3 z SIWZ sięgnął do parametrów
wymaganych w przypadku zupełnie innego falownika (inwertera), tj. falownika 1-fazowego o
mocy 1100 W (1,1 kW). Wykonawca HYMON wyjaśnił, że taki sposób badania i oceny jego
oferty nie ma żadnego oparcia w SIWZ. Nigdzie w SIWZ (jak i nigdzie w załącznikach do
SIWZ czy w wyjaśnieniach SIWZ) zamawiający nie wskazał bowiem, że wymagany przez
niego inwerter 3-
fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) ma spełniać wymagania przewidziane w
przypadku falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW).
Na marginesie wy
konawca HYMON wskazał, że oferując mikroinwerter YC1000-3 nie
oferował go zamiast falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW), czyli jako
rozwiązanie lepsze (tj. o lepszych parametrach), lecz właśnie jako odrębnie wymagany
inwerter 3-fazowy o m
ocy 1000 W (1,0 kW). Podkreślił, że w niniejszym postępowaniu nie
jest dopuszczalne ani możliwe zaoferowanie inwertera 3-fazowego w miejsce inwertera 1-
fazowego jako rozwiązania lepszego. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 26 w piśmie
z 3 października 2019 r. wyjaśnił bowiem, że: „Zamawiający kierował się ogólną zasadą, aby
instalacje fotowoltaiczne przyłączać za pomocą falowników 3-fazowych, za wyjątkiem
budynków, w których jest istniejąca instalacja jednofazowa. Toteż nie widzi możliwości
zwiększenia mocy instalacji tak, aby zaistniała konieczność zastosowania falownika 3-
fazowego w miejsce dobranego falownika 1-
fazowego”. Zatem wymaganie przez
zamawiającego inwertera 1-fazowego dla danej instalacji fotowoltaicznej wynika z tego, że w
danym budynku istnieje instalacja jednofazowa. Natomiast do instalacji jednofazowej nie
można podłączyć instalacji fotowoltaicznej za pomocą falownika 3-fazowego, gdyż nie ma
takiej technicznej możliwości. Z tego względu nie można zatem uznać, że wymagany przez
zamawiającego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) jest rozwiązaniem lepszym niż
falownik (inwerter) 1-
fazowy o mocy 1100 W (1,1 kW) i że tym samym jako rozwiązanie
lepsze inwerter 3-
fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) powinien spełniać wszystkie wymagania
przewidziane dla falownika (inwertera) 1-
fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW). W świetle

SIWZ ww. inwertery są zupełnie różnymi urządzeniami, dla których zamawiający sformułował
zupełnie różne i odrębne wymagania.
W posumowaniu wykonawca HYMON wskazał, że wymagania sformułowane przez
zamawiającego dla falowników 1-fazowych o mocy 1100 W (1,1 kW) dotyczą tylko takich
właśnie falowników, a nie innych, tj. wymaganych w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego
inwerterów (falowników) 3-fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW). Tak samo oczywiste jest, że
wymagania postawione wobec falowników w Grupowych Projektach Technicznych dotyczą
tylko tych falowników, o których jest mowa w Grupowych Projektach Technicznych. Jest
poza sporem, że o wymaganych w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerterach
(falownikach) 3-
fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW) nie ma ani słowa w Grupowych
Projektach Technicznych. Skoro tak, to falowniki te muszą spełniać tylko te wymagania,
które wynikają z formularza ofertowego, a zatem wymagania dotyczące liczby faz i mocy. Nie
ma żadnych wątpliwości, że zaoferowany przez HYMON mikroinwerter YC1000-3 oba te
wymagania spełnia.
Z ostrożności procesowej wykonawca HYMON wskazał, że jeśli nawet intencją
zamawiającego było, aby wskazany w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-
fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) spełniał wymagania postawione dla inwertera 1-fazowego o
mocy 1100 W (1,1 kW), to zamawiający nie dał tej intencji wystarczającego wyrazu ani w
SIWZ, ani w załącznikach do SIWZ, ani wreszcie w udzielonych wyjaśnieniach treści SIWZ.
Zatem już tylko z tego względu uznać trzeba, że HYMON nie może zostać „ukarany”
odrzuceniem jego oferty za niespełnienie tego nigdzie niewyartykułowanego wymogu. Nie
może być bowiem obarczany negatywnymi konsekwencjami braku precyzji zamawiającego,
co potwierdza przytoczone powyżej orzecznictwo KIO. Generalnie w orzecznictwie KIO nie
budzi żadnych wątpliwości, że wszelkiego rodzaju niedopowiedzenia, niejasności,
niedoprecyzowania, zawarte w postanowieniach SIWZ, należy interpretować na korzyść
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. To zamawiającego obciąża
obowiązek takiego przygotowania postępowania, aby postanowienia SIWZ były
jednoznaczne i nie budziły wątpliwości w toku prowadzonej procedury.

Ponadto w ocenie wykonawcy HYMON
ze względu na powyższe za całkowicie
bezpodstawny uznać należy zarzut naruszenia art. 25 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1 Pzp w zw.
art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania go do złożenia wyjaśnień w zakresie
potwierdzenia spełniania zgodności oferowanych falowników z wymaganiami rozdziału 2.3.2.
oraz 2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych. W rzeczywistości
bowiem zaoferowane przez niego mikroinwertery YC1000-
3 nie muszą spełniać wymagań z
pkt 2.3.3. projektu budowlanego
— Grupowych Projektów Technicznych, gdyż zawarte tam
wymagania w ogóle nie dotyczą wymaganych w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego
inwerterów (falowników) 3-fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW). Z tego też względu nie ma i

nie było potrzeby wezwania wykonawcy HYMON do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień
odnośnie okoliczności wskazanych przez odwołującego.
W trakcie
rozprawy odwołujący FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. cofnął zarzut
dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty HYMON, która to oferta miała być niezgodna z SIWZ w zakresie
niespełnienia przez zaoferowany moduł fotowoltaiczny RD285M6 produkcji Ningbo Reneled
New Energy Co., Ltd. wymogu stopnia ochrony IP67, wymaganego w rozdziale 2.3.2
projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu
zamówienia).
Zgodnie z art. 187 ust. 8 Pzp postępowania odwoławcze w zakresie cofniętych
zarzutów podlegają umorzeniu
Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę
stanowiska stron
i uczestników postępowania oraz dowody przedstawione na
posiedzeniu i
rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący spełniają określone w art. 179 ust. 1 Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu
zamówienia, a naruszenie przez zamawiającego przepisów Pzp może spowodować
poniesienie przez nich
szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie
została wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp
skutkujących odrzuceniem któregokolwiek z odwołań.
Tym samym Izba nie podzieliła wniosku zamawiającego o oddalenie odwołania w
sprawie o sygn. akt KIO 2474/19 bez merytorycznego rozpatrywania z uwagi na brak na tym
etapie interesu odwołującego w uzyskaniu zamówienia lub brak możliwości poniesienia
szkody.
Jak wynika z zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty dla IV części
zamówienia z dnia 25 listopada 2019 r. oferta odwołującego tj. wykonawcy Flexipower Group
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej zajmowała trzecią lokatę w rankingu ofert
za ofertami wykonawców SANITO i HYMON. Odwołujący wniósł odwołanie zarówno wobec
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części IV zamówienia jak i wobec zaniechania
odrzucenia ofert wykonawców sklasyfikowanych wyżej w rankingu. W przypadku
potwierdzenia się zarzutów podnoszonych wobec ofert obu konkurentów, oferta
odwołującego byłaby jedyną nieodrzuconą ofertą w postępowaniu, a odwołujący miałby
szansę na uzyskanie zamówienia. W związku z tym nie można było w ocenie Izby uznać za
zamawiającym, że interes odwołującego materializował się w ochronie ogólnie pojętej

praworządności i korygowania nieprawidłowości działań czy zaniechań zamawiającego. Było
wprost przeciwnie w tej sprawie interes odwołującego przejawiał się w dążeniu do
konkretnego celu jakim była ochrona odwołującego ukierunkowana na uzyskanie przez niego
stanu, w którym będzie mógł uzyskać zamówienie.
Ponadto zupełnie niezrozumiałe w uznaniu Izby było twierdzenie zamawiającego, że
odwołanie oznaczone sygn. akt KIO 2474/19 zostało wniesione przedwcześnie z uwagi na
niepoddanie ocenie oferty wykonawcy HYMON. Odwołujący nie mógł czekać na dokonanie
takiej oceny, ponieważ mogłaby ona w ogóle nie mieć miejsca, ponieważ odwołujący nie
mógł mieć pewności, że wykonawca HYMON wniesie odwołanie, a jeśli zostałoby wniesione
to czy nie zostanie cofnięte lub oddalone. W tym czasie termin na wniesienie odwołania
wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty już by upłynął, zatem odwołujący nie
mógłby domagać się ochrony swoich praw.
W związku z powyższym Izba uznała, że odwołujący w ww. sprawie miał interes we
wniesieniu odwołania na moment jego złożenia, uwzględniając stan postępowania ustalony
na ten dzień.
Skład orzekający stwierdził, że zgłoszone w rozpatrywanych sprawach przystąpienia
spełniały wymogi wynikające z art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. W związku z tym Izba dopuściła jako
uczestników postepowania odwoławczego:
-
wykonawcę SANITO po stronie zamawiającego w sprawach oznaczonych sygn. akt KIO
2467/19 i KIO 2474/19;
-
wykonawcę HYMON po stronie zamawiającego w sprawie oznaczonej sygn. akt KIO
2474/19;
-
wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. po stronie odwołującego w sprawie
oznaczonej sygn. akt KIO 2467/19.
W związku z powyższym Izba nie uwzględniła sformułowanego na posiedzeniu wniosku
odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19 o uznanie za bezskuteczne przystąpienia
zgłoszonego przez SANITO. Na potwierdzenie swojego wniosku odwołujący wyjaśnił, że nie
otrzymał kopii przystąpienia od zgłaszającego przystąpienie wykonawcy SANITO.
Wykonawca SANITO w replice na wniosek odwołującego wniósł o jego oddalenie, a na
potwierdzenie uczynienia zadość obowiązkowi przesłania kopii przystąpienia wykonawcy
wnoszącemu odwołanie, złożył do akt sprawy potwierdzenie nadania pisma ze zgłoszonym
przystąpieniem, z którego wynikało, że pismo to zostało nadane w dniu 9 grudnia 2019 r. (tj.
trzeciego dnia od przekazania wykonawcy SANITO przez zamawiającego informacji o
wniesieniu odwołania przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.). Ponadto pełnomocnik
zgłaszającego przestąpienie w obecności pełnomocnika odwołującego, na urządzeniu okazał
składowi orzekającemu elektroniczną kopię potwierdzającą nadanie ww. pisma. Na tej

okazanej kopii znajd
owała się adnotacja wskazująca, że w dniu 12 grudnia 2019 r. pracownik
odwołującego odebrał przedmiotowe pismo. W odpowiedzi na to odwołujący podniósł, że
kopia pisma dotyczącego zgłoszenia przystąpienia została mu dostarczona po terminie
wynikającym z art. 185 ust. 2 Pzp. W związku z tym podtrzymał swój wniosek o uznanie
zgłoszenia przystąpienia wykonawcy SANITO za nieskuteczne.
W ocenie Izby z treści art. 185 ust. 2 Pzp wynika, że zgłoszenie przystąpienia do Izby ma
nastąpić w terminie 3 dni od zawiadomienia przez zamawiającego o wniesieniu odwołania i
doręczenie Prezesowi Izby tegoż zgłoszenia powinno nastąpić w określonym w art. 185 ust.
2 zd. 1 Pzp
terminie, natomiast ustawodawca w żaden sposób nie określił w jakim terminie
ma zostać doręczona kopia zamawiającemu i odwołującemu. Ustawodawca bowiem w art.
185 ust. 2 zd. 2 Pzp
posłużył się nie pojęciem „doręczenia kopii”, a pojęciem „przesłania”. W
ocenie Izby nie są to pojęcia tożsame, a tym samym doręczenie kopii przystąpienia może
nastąpić w terminie dłuższym niż doręczenie przystąpienia Prezesowi Izby pod tym wszakże
warunkiem, że przekazanie kopii nastąpiło w terminie i to zostało wykazane. W ocenie Izby
taka sytuacja m
iała miejsce w przedmiotowym postępowaniu, gdyż przystępujący wykazał,
że przekazał kopię zgłoszenia odwołującemu za pośrednictwem kuriera. Izba zwraca uwagę,
że gdyby ustawodawca oczekiwał, że doręczenie kopii zgłoszenia będzie miało miejsce w
tym samym terminie, co doręczenie Prezesowi Izby zgłoszenia, to posłużyłby się tożsamymi
pojęciami. Na uwagę zasługuje także treść art. 180 ust. 5 Pzp, gdzie ustawodawca
uregulował kwestie dotyczące przesyłania kopii odwołania. W tym przepisie ustawodawca
wprost wyraził wolę, aby doręczenie kopii odwołania następowało przed upływem terminu do
jego wniesienia, gdyż wskazał, że odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się z jego treścią
zapoznać przed upływem tego terminu. Zatem zakładając racjonalność ustawodawcy, to
gdyby taka była wola ustawodawcy także w odniesieniu do kopii przystąpienia, to ujawniłby
ją w brzmieniu przepisu. W ocenie Izby przesłanki formalne do skorzystania ze środka
ochrony prawnej muszą być wykładane w taki sposób, aby zapewnić jak najszerszą
dopuszczalność korzystania z tego środka i najszerszą ochronę prawa do poddania sporu
pod osąd niezależnego organu (zob. wyrok Izby z 21 listopada 2017 r. o sygn. akt KIO
2313/17).
Izba dopuściła w niniejszych sprawach dowody z:
1) dokumentacji przekazanej w postaci elektronicznej zapisanej na
nośniku typu płycie CD,
nadesłanej do akt sprawy w dniu 13 grudnia 2019 r. przez zamawiającego, w tym w
s
zczególności z treści:
-
SIWZ wraz z załącznikami;
- odpowiedzi na pytania do SIWZ;

- form
ularza ofertowego złożonego przez SANITO;
- kart technicznych
dotyczących inwerterów oraz certyfikatu dotyczącego modułu
fotowoltaicznego
złożonych przez SANITO wraz z ofertą;
-
formularza ofertowego złożonego przez HYMEN;
-
wezwania z dnia 29 października 2019 r. skierowanego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp przez
zamawiającego do wykonawcy SANITO;
-
wyjaśnień wykonawcy SANITO z dnia 12 listopada 2019 r. wraz załącznikami złożonych w
odpowiedzi na ww. wezwanie;
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert
y dla części IV zamówienia z dnia 25
listopada 2019 r.;
2)
złożonych przez odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19 na rozprawie:
-
opinii technicznej sporządzonej przez pracownika Politechniki Łódzkiej dotyczącej
porównania modułów fotowoltaicznych typu 60 cells vs moduły 72 cells;
- wydruku
dokumentacji dotyczącej treści normy PN-IEC 60050-826;
-
wydruku karty katalogowej modelu inwertera, który nie został zaoferowany w postępowaniu;
3) z
łożonych przez przystępujacego SANITO na rozprawie:
-
oświadczenia producenta modułu z dnia 8 listopada 2019 r. dotyczącego wytrzymałości
prądem wstecznych 15A (dowód w sprawie o sygn. akt KIO 2467/19);
-
opinii technicznej pracownika Politechniki Krakowskiej na temat wykazywanych różnic w
ofercie SANITO a SIWZ i odpowi
edziami zamawiającego oraz zarzutami innych stron
postępowania (dowód w sprawach o sygn. akt KIO 2467/19 i KIO 2474/19);
-
zestawienia dotyczącego porównania powierzchni i wagi przykładowych instalacji SANITO,
FLEXIPOWER i HYMON (dowód w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19);
-
oświadczenie producenta inwertera z dnia 13 grudnia 2019 r. w zakresie napięcia
znamionowego z tłumaczeniem na język polski (dowód w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19);
-
wydruku z portalu Electropedia zawierającego informacje na temat: mocy znamionowej,
napięcia znamionowego oraz napięcia nominalnego z tłumaczeniem na język polski (dowód
w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19);
-
informacji od czterech podmiotów dotyczących inwerterów 3-fazowych o mocy 1000 W
(dowód w sprawie o sygn. akt KIO 2474/19).
Izba nie zaliczyła na poczet materiału dowodowego:
-
załącznika do pisma procesowego wykonawcy SANITO złożonego w dniu 17 grudnia 2019
r. Załącznik ten został przekazany jedynie Izbie oraz zamawiającemu, ponieważ wykonawca
SANITO objął go tajemnicą przedsiębiorstwa. Izba zakwestionowała powyższą okoliczność i
zastrzegła, że ww. wykonawca powinien przekazać odpis tego dowodu stronie przeciwnej w
przeciwnym razie nie zostanie on zaliczony na poczet materiału dowodowego. W związku z

tym wykonawca SANITO
oświadczył, aby nie zaliczać tego załącznika na poczet materiału
dowodowego;
- pisma wykonawcy SANITO z dnia 19 grudnia 2019
r., opatrzonego nagłówkiem „Załącznik
do protokołu”, które zostało złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej tego samego
dnia (
data wysłania wiadomości zgodnie z informacją podaną w korespondencji
elektronicznej: 19 grudnia 2019 r. godz. 17:03)
, ale już po zamknięciu rozprawy w
przedmiotowej sprawie
(data zamknięcia rozprawy, zgodnie z protokołem z dnia 19 grudnia
2019 r. to: 19 grudnia 2019 r. godz. 12:52). Na podstawie art. 190 ust. 1 zd. 2 Pzp dowody
na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy
postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do końca rozprawy. W związku z tym,
że przedmiotowy dokument został złożony po zamknięciu rozprawy, Izba uznała jak na
wstępie przedmiotowego akapitu.
Izba odmówiła dopuszczenia i przeprowadzenia zawnioskowanego w odwołaniu w
sprawie o sygn. akt KIO 2474/19,
dowodu z opinii biegłego z zakresu instalacji
fotowoltaicznych, który po zapoznaniu się ze złożonymi przez SANITO oraz HYMON
dokumentami kart katalogowych załączonych jako integralna część oferty miałby
wypowie
dzieć się na okoliczność:
a. czy oferowane przez wykonawców panele fotowoltaiczne są zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Grupowych Projektach Technicznych,
b. czy oferowane przez wykonawców inwertery są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Grupowych Projektach Technicznych;
c. czy złożone przez SANITO oświadczenie Shenzen Growatt New Engergy Technology Co.,
LTD potwierdza w sposób jednoznaczny parametr mocy znamionowej oferowanych
falowników.
Izba
uznała, że stosownie do podstawowej zasady wynikającej z art. 6 k.c.,
znajdującej swe odzwierciedlenie w art. 190 ust. 1 Pzp, ciężar dowodu w zakresie
okoliczności faktycznych spoczywa na tym, kto ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny.
W rozpoznawanej sprawie takim obowiązkiem dowodowym obciążony był odwołujący.
Jeśli chodzi o tezy wskazane powyżej w lit. a. i b. należy uznać, że wykraczały one poza
zarzuty odwołania. Odwołujący podniósł zarzuty w zakresie niezgodności z treścią SIWZ
ofert wykonawców SANITO i HYMON, wskazując na konkretne postanowienia opisu
przedmiotu zamówienia w związku z tym rozszerzenie opinii biegłego na ocenę zgodności
parametrów zaoferowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów z całym opisem
przedmiotu zamówienia w tym zakresie należy potraktować jako oderwanie wnioskowanej
opinii od postawionych zarzutów. Dodatkowo należy wskazać, że nie jest rolą Izby, aby za
pośrednictwem powołanego biegłego ustalała zgodność sprzętu zaoferowanego przez

innych wykonawców z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ to odwołujący powinien
dokładnie określić treść zarzutów w tym zakresie, a ewentualny wniosek o powołanie
biegłego powinien dotyczyć wyłącznie szczegółów, których ustalenie wymaga branżowej i
wysokospecjalistycznej wiedzy eksperckiej jaką powinien zapewnić powołany biegły z
właściwej dziedziny. W przedmiotowym stanie sprawy odwołujący nie uszczegółowił swojego
wniosku, a skład orzekający nie miał wątpliwości wymagających powołania biegłego w
związku z tym stanął na stanowisku, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwoli mu
na merytoryczne rozparzenie odwołania.
Odnosząc się do tezy podniesionej w lit c. wniosku odwołującego o powołanie biegłego Izba
uznała, że:
- po pierwsze
teza ta dotyczyła parametru mocy znamionowej, natomiast uzasadnienie
odwołania jak i argumentacja odwołującego podniesiona na rozprawie dotyczyły parametru
napięcia znamionowego w związku z tym odwołujący w żaden sposób nie odwoływał się do
parametru mocy znamionowej, zatem przerzucenie w tym zakresie dowodzenia swoich
twierdzeń wyłącznie na biegłego stoi w sprzeczności z przywołaną powyżej zasadą rozkładu
ciężaru dowodu wynikającą z art. 6 k.c. w zw. z art. 190 ust. 1 Pzp;
-
po drugie badanie oświadczenia, do którego odnosiła się przedmiotowa teza dotyczyłoby
kwestii prawnych, a nie technicznych zatem powołanie biegłego w tym zakresie było zbędne.
W związku z powyższym, przy uwzględnieniu materiału dowodowego w postaci
zebranej w przedmiotowej sprawie dokumentacji
oraz stanowisk stron i uczestników
postępowania, Izba uznała, że dopuszczenie wniosku dowodowego z opinii biegłego
doprowadziłoby do nieuzasadnionego wydłużenia postępowania odwoławczego, tym samym
mając na uwadze dyspozycję zawartą w art. 190 ust. 6 Pzp, oddaliła przedmiotowy wniosek
dowodowy.
I
zba ustaliła co następuje
W pkt. 3.5 SIWZ zamawiający stwierdził:
Zamawiający informuje, że podane w Grupowych Projektach Technicznych parametry
techniczne urządzeń należy traktować jako parametry graniczne. Tym samym Zamawiający
oczekuje dostawy urządzeń o parametrach nie gorszych, niż wskazane w projektach
.
Założenie to m. in. w zakresie modułów fotowoltaicznych zostało potwierdzone w odpowiedzi
na pytanie 14 do treści SIWZ, w którym zamawiający wskazał, że: Parametry urządzeń
podanych w Grupowych Projektach Technicznych, w tym parametry modułów
fotowoltaicznych są minimalnymi parametrami wymaganymi przez zamawiającego(…)
.
W pkt 3.4.8 SWIZ
odnoszącym się do opisu przedmiotu zmówienia, zamawiający wskazał
następującą informację:

UWAGA!
Zamawiający informuje, że w tabelach zbiorczych instalacji fotowoltaicznych
zamieszczonych w Grupowych Projektach Technicznych instalacji fotowol
taicznych pojawiły
się omyłki dotyczące niektórych mocy instalacji. Zamawiający uzupełnił Formularz ofertowy o
poprawne dane inwerterów wymaganych dla danych mocy instalacji fotowoltaicznych.
Zamawiający ustala, że dane inwerterów wymaganych dla odpowiednich mocy
instalacji

fotowoltaicznych, zawarte w Formularzu ofertowym, należy traktować jako
korektę omyłek w tabelach zbiorczych w projektach technicznych, czyli w przypadku
rozbieżności pomiędzy danymi inwerterów w Formularzu ofertowym, a danymi w
tabelach zbiorczych w projektach

technicznych, aktualne i poprawne są dane w
Formularzu ofertowym.

W związku z powyższym przyjęte rozwiązania należy uwzględnić w
dokumentacji powykonawczej
.
W pkt 7 SIWZ
dotyczącym opisu sposobu przygotowania ofert zamawiający wskazał m. in.:
7.5. Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie
z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW (Zamawiający
dopuszcza odtworzenie tekstu formularza) z podaniem cen jedno
stkowych, wartości netto,
stawki i doliczonej wartości podatku VAT, ceny brutto za przedmiot zamówienia, a także
producenta i modelu podstawowych urządzeń, terminu, warunków realizacji zamówienia,
okresu gwarancji
.
7.6. Do oferty należy dołączyć:
(…)
7.6
.2. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, tj.:
(…)
7.6.2.4. W zakresie części IV:
-
Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą
równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dokument
winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;
- Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltai
cznego potwierdzająca spełnianie przez to
urządzenie parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia. Dokument winien być
przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument winien
być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
-
Karty techniczne oferowanych inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie przez
te urządzenia parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń. Dokument winien być


przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem
.
7.8. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny
być odpowiednio: podpisane albo potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy albo innych podmiotów, zgodnie z zasadą
reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy,
uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa
.
W tabeli podanej
w punkcie 2.3.2. Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis
przedmiotu zamówienia) zamawiający przedstawił wymagania dla paneli fotowoltaicznych w
następujący sposób:
Parametry techniczne projektowanych paneli:
parametr
oznaczenie W
artość
j.m.
moc maksymalna
P
max

280
Wp
typ
Monokrystaliczny
tolerancja mocy
- - -
0...+5
%
sprawność

17,4
%
napięcie maksymalne
U
MPP

31,2
V
prąd maksymalny
I
MPP

8,98
A
napięcie w stanie jałowym
U
oc

38,6
V
prąd zwarcia
I
sc

9,56
A
maksymalne napięcie systemu
- - -
1000
V
obciążenie prądem wstecznym
- - -
15.0
A
stopień ochrony
IP67
ilość celek
- - -
60
szt
współczynnik temperaturowy napięcia jałowego β
-0.30
%°C
U W A G A :
Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla
nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy
powietrza AM wynoszącym 1,5.

W pkt 2.3.3 Grupowych P
rojektów Technicznych zamawiający przedstawił wymagania dla
falowników (inwerterów). W treści tego punktu zamawiający wskazał m. in.:
Na potrzeby inwestycji zaprojektowano 1-fazowe i 3-fazowe beztransformatorowe inwertery
o mocach znamionowych dobra
nych do mocy zainstalowanych poszczególnych instalacji i
zgodnych z tabelą zbiorczą

.
Zamieszczone w pkt 2.3.3. tabele z parametrami technicznymi dla 1-fazowych i 3-fazowych
falowników o różnych mocach dotyczą:
a)
falowników 1-fazowych o mocy: 1,1 kW, 1,6 kW, 2,3 kW, 3,0 kW, 3,3 kW, 3,68 kW,
4,4 kW, 5,2 kW;
b)
falowników 3-fazowych o mocy: 3 kW, 3,7 kW, 4,5 kW, 5,0 kW, 6,0 kW, 7,0 kW, 8,2
kW, 10,0 kW.
W
piśmie z dnia 3 października 2019 r. zawierającym odpowiedzi na pytania zadane do

treści SIWZ zamawiający zamieścił m.in. następujące wyjaśnienia dotyczące doboru
inwerterów (inaczej: falowników):
Zapytanie nr 21 (z dnia 19
września 2019 r.)
Czy zamawiający dopuści dobór falowników w przedziale 0,8-1,2 mocy instalacji?
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza dobór mocy falownika w przedziale 0,8-1,1 mocy instalacji.
Zapytanie nr 12 (z dnia 19
września 2019 r.)
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie większej mocy modułu niż 280 Wp ? Jeżeli lak to
czy Wykonawca ma dobrać moduły do mocy jaką Zamawiający wskazał czy ma się trzymać
wskazanej ilości modułów?

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej mocy modułu niż 280 Wp. Zgodnie z SIWZ
IDW parametrem nadrzędnym instalacji jest jej moc, a nic liczba modułów. Jednakże
Wykonawca, w związku z zastosowaniem modułów o wyższej mocy, jest zobowiązany do
sprawdzenia doborów urządzeń i aparatury zabezpieczeniowej. W przypadku, gdy z obliczeń
będzie wynikać, że nastąpić musi zmiana dobranych w projekcie urządzeń, Wykonawca
takiej zmiany dokona i zastosuje odpowiednie urządzenia. Zastosowaniem modułów o
wyższej mocy i ewentualna konieczność zmiany urządzeń i aparatury zabezpieczeniowej nic
będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia, ani terminu realizacji
.

Wykonawca SANITO zaoferował moduł MP-M-365, który posiadał 72 celki (ogniwa).

Wykonawca SANITO w złożonym formularzu ofertowym podał m. in.:
-
w poz. 17a dotyczącej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 1,96 kW oraz inwertera 1-
fazowego o mocy 2x1000 W, moduł model: MP-M-365, producenta MP SOLAR Group, a
jeśli chodzi o inwerter model: 1500-S producenta Growatt;
-
w poz. 25 i 66 dotyczących instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 4,2 kW oraz inwertera 3-
fazowego o mocy 4500 W, moduł model: MP-M-365, producenta MP SOLAR Group, a jeśli
chodzi o inwerter model: 5000TL3-S producenta Growatt.

Wykonawca SANITO jak i wykonawca HYMON w złożonych przez siebie
formularzach ofertowych w poz. 15, 16, 17b, 18b, 58b, 59 i 60 wskazali jako inwerter 3-
fazowy o mocy 1000 W, urządzenie model YC1000-3, producenta Growatt. Należy przy tym
wskaza
ć, że inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W nie został wymieniony w tabelach zawartych
pkt 2.3.3. Grupowych Projektów Technicznych.
Pismem z dnia 29 października 2019 r. wykonawca SANITO został wezwany w trybie
art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dla części IV
zamówienia m. in. w następujących kwestiach:
5. Zgodnie z Projektem technicznym rozdział 2.3.2 Zamawiający wymagał aby panele
fotowoltaiczne charakteryzowały się m.in. następującymi parametrami technicznymi:


• Obciążenie prądem wstecznym — 15,0 A.
• Wszystkie parametry techniczne panelu podane dla standardowych warunków testowania
STC, tj. dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25
0
C oraz
współczynnika masy powietrza AM wynoszącego 1,5.
W przesłanych przez Wykonawcę dokumentach, dotyczących oferowanego panelu
fotowoltaicznego typ MP-M-
365 prod. MP Solar Group, zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzających spełnianie ww. parametru oraz warunków testowania, dla których podano
wszystkie parametry panelu.
Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień,
potwierdzających spełnianie przez zaproponowany panel fotowoltaiczny ww. parametru i
warunków testowania;
7. Zgodnie z Projektem technicznym rozdział 2.3.3 Zamawiający wymagał aby falowniki I
fazowe charakteryzowały się m.in. następującymi parametrami technicznymi:
• Znamionowe napięcie wejściowe — 380 V.
W przesłanych przez Wykonawcę dokumentach, dotyczących oferowanych falowników I
fazowych prod. Growatt, zamawiający nie znalazł informacji potwierdzających spełnianie
ww. parametru.
Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień,
potwierdzających spełnianie przez zaproponowane falowniki I fazowe prod. Growatt ww.
parametru.


W odpowiedzi na to
wezwanie wykonawca SANITO przekazał pismo z dnia 12
listopada 2019 r., w których wyjaśnił m. in.:
- w zakresie pkt 5 wezwania:
Zaoferowany do niniejszego postępowania moduł fotowoltaiczny MP-M-365 posiada
parametr obciążenia prądem wstecznym o wartości 15,0A. Parametry podawane w kartach
katalogowych producentów modułów fotowoltaicznych zawsze są podawane w warunkach
STC (1000W/m
2
; 25oC; 1,5AM) jest to uwarunkowane międzynarodowymi normami (IEC
61215, IEC 61730) gdzie są to warunki wejściowe do badań i certyfikacji modułów
fotowoltaicznych. Oferowany przez nas moduł posiada certyfikat na zgodność z podanymi
normami, gdzie również można znaleźć informację że moc modułu jest oznaczana dla
warunków STC.
Powyższe potwierdzamy również oświadczeniem producenta modułów, które stanowi
załącznik do niniejszego pisma
.
- w zakresie pkt 7 wezwania:
W celu uzupełnienia specyfikacji oferowanych urządzeń o wartości znamionowych napięć
wejściowych, przedstawiamy oświadczenie producenta inwerterów Growatt.


Przedstawione za
kresy napięć uwzględniają również wymóg Zamawiającego co do
oczekiwanej wartości znamionowych napięć wejściowych
.
Należy przy tym wskazać, że wykonawca SANITO nie załączył do swojego pisma
oświadczenia producenta, o którym mowa w odpowiedzi na kwestie zawartą w pkt 5
wezwania, natomiast oświadczenie wymienione w odpowiedzi na pkt 7 wezwania zostało
przez SANITO przesłane zamawiającemu wraz wyjaśnieniami.

Informacją z dnia 25 listopada 2019 r. zamawiający dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty dla części IV zamówienia. W tej części została wybrana oferta
wykonawcy SANITO.
Treść przepisów dotyczących zarzutów:
- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
;
- art. 91 ust. 1 Pzp
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
;
- art. 7 ust. 1 Pzp
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości
;
- art. 7 ust. 3 Pzp
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy
;
- art. 87 ust. 1 Pzp
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści
;
- art. 25 ust. 1 Pzp
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od
wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia
– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert
;
- art. 26 ust. 1 Pzp
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów


potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1
pkt 1 lub pkt 2 lit. a
;
- art. 26 ust. 3 Pzp
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
.
Izba zważyła co następuje.
Izba uznała, że żadne z rozpoznawanych odwołań nie zasługiwało na uwzględnienie.
Sygn. akt KIO 2467/19
Przechodząc do rozpatrzenia pierwszej grupy zarzutów dotyczących pozycji 17a, 25
oraz 66 formularza ofertowego
wypełnionego przez SANITO, Izba w pełni przyjęła
argumentacje podniesioną przez zamawiającego i przystępujacego SANITO.
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zarzuty dotyczące powyższej kwestii bazują w
całości na bezpodstawnie domniemanej niezgodności treści oferty SANITO z treścią SIWZ.
W ocenie Izby
aby taką niezgodność stwierdzić, należy jednoznaczne wskazać, co jest w
ofercie niezgodne
z dokładnie wymienionymi postanowieniami SIWZ i w jaki sposób,
konkretnie
ta niezgodność występuje. Izba stanęła na stanowisku, że odwołujący temu
obowiązkowi nie sprostał. Należy uznać, że odwołujący wskazał w odwołaniu, które z pozycji
formularza ofertowego z oferty SANITO
były w jego ocenie niezgodne z SIWZ, natomiast nie
wiadomo, na jakiej podstawie
– nie znając ilości oferowanych przez SANITO modułów ani
mocy instalacji
– przyjął, iż występuje jakakolwiek niezgodność z treścią SIWZ. Pozycja 17a
formularza ofertowego dotycz
yła instalacji o mocy minimum 1,96 kW, a pozycje 25 i 66 —
instalacji o mocy minimum 4,2 kW.
Warto przy tym zaznaczyć, że w pozycjach 17a, 25 i 66
formularza ofertowego zamawiający wskazując moc instalacji podał jej wartość minimalną,
zatem przekroczenie tej wartości lub przyjęcie jej w swoich założeniach dla konfiguracji
sprzętu na wyższym poziomie nie mogło zostać uznane za niezgodność z treścią SIWZ.
Ponadto, co wydaje się kluczowe dla rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia,
zamawiający oprócz podania producenta i modelu panelu fotowoltaicznego oraz producenta i
modelu inwertera nie wymagał w ofercie żadnych dodatkowych informacji co do sposobu

dobrania modułu, przy dopuszczeniu możliwości zwiększenia mocy modułu i pozostawił
dowolność w tym zakresie wykonawcy.
Należy zwrócić przy tym uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem niezgodność treści
oferty z SIWZ dotyczyć powinna sfery merytorycznej zobowiązania określonego w
dokumentacji postępowania oraz zobowiązania zaoferowanego w ofercie przez wykonawcę.
Tymczasem w poz. 17a, 25
i 66 wykonawca SANITO zaoferował instalacje o mocy co
najmniej takiej, jak wskazana przez zamawiającego z użyciem inwerterów o parametrach
wynikających ze złożonych zamawiającemu dokumentów technicznych.
W konkluzji dla tej części zarzutów Izba uznała, że odwołujący sformułował zarzuty
odwołania na niezgodności mocy inwerterów jako wykraczających poza dopuszczony przez
zama
wiającego przedział od 0,8 do 1,1 mocy instalacji. Zarzuty te oparte były jednak
wyłącznie na własnych rozważaniach odwołującego, nieosadzonych w treści oferty SANITO.
Jakkolwiek bowiem odwołujący słusznie zidentyfikował wartości mocy zaoferowanych w
ramach pozycji 17, 25 i 66 formularza ofertowego SANITO
modułów oraz wartość mocy
dobranych do niej inwerterów, a także trafnie zauważył, że zamawiający dopuścił dobranie
inwertera o mocy w przedziale 0,8 - 1,1 mocy instalacji, t
o jednak odwołujący nie miał wiedzy
na temat mocy samej instalacji oraz liczby paneli (modułów), które SANITO mógł
zastos
ować w ramach danej instalacji, a rozważania odwołującego w tym zakresie były
jedynie jego
własnymi ustaleniami przyjętymi na potrzeby odwołania, ponieważ zamawiający
tych szczegółów nie wymagał od wykonawców.
Tym samym zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w
zakresi
e pozycji 17, 25 i 66 formularza ofertowego złożonego przez SANITO, w ocenie Izby
nie potwierdziły się.

Jeśli chodzi o zarzut dotyczący parametru obciążenia prądem wstecznym to należy
wskazać, że zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wykonawcę SANITO
pismem z dnia 29 października 2019 r., do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia
wyjaśnień, potwierdzających spełnianie przez zaproponowany panel fotowoltaiczny ww.
parametru i warunków testowania (pkt 5 przedmiotowego wezwania dotyczył tego
parametru).
W odpowiedzi na to wezwanie wykonawca SANITO pismem z dnia 12 listopada 2019 r.
wyjaśnił, że zaoferowany do niniejszego postępowania moduł fotowoltaiczny MP-M-365
posiada parametr obciążenia prądem wstecznym o wartości 15,0A. Dodatkowo wykonawca
t
en wskazał, że parametry podawane w kartach katalogowych producentów modułów
fotowoltaicznych zawsze są podawane w warunkach STC (1000W/m
2
; 25oC; 1,5AM)
, gdyż
jest to uwarunkowane międzynarodowymi normami (IEC 61215, IEC 61730) gdzie są to
warunki wejściowe do badań i certyfikacji modułów fotowoltaicznych. Ponadto wykonawca
SANITO wyjaśnił, że oferowany przez niego moduł posiada certyfikat na zgodność z

podanymi normami, gdzie również można znaleźć informację że moc modułu jest oznaczana
dla warunków STC.
P
rzechodząc do rozstrzygnięć dotyczących tego zarzutu Izba w pierwszej kolejności uznała,
że już samo kwestionowanie przez odwołującego sposobu i zakresu wyjaśnień dotyczących
ww. parametru nie mogło prowadzić do uwzględnienia zarzutu, ponieważ odwołujący nie
skarżył czynności wezwania wykonawcy SANITO do złożenia wyjaśnień, a co za tym idzie w
odwołaniu nie został postawiony zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp. Ponadto z treści
wezwania ewidentnie wynikało, że zamawiający wezwał wykonawcę SANITO do
uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, potwierdzających spełnianie przez
zaproponowany panel fotowoltaiczny ww. parametru i warunków testowania. Spójnik „lub”
użyty przez zamawiającego w treści wezwania, właściwy dla konstrukcji logicznej alternatywy
n
ierozłącznej oznaczał, że samo wyjaśnienie podane przez wykonawcę mogło uczynić
zadość temu wezwaniu i zamawiający mógł na tym poprzestać.
Jednocześnie jak wynika z pkt 7.6.2.4. SIWZ wykonawcy w zakresie części IV zamówienia
mieli złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że
oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego:
-
certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą
równoważną;
-
kartę techniczną oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzającą spełnianie przez to
urządzenie parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia (…).
Wykonawca wraz z ofertą złożył stosowny certyfikat dla zaoferowanego urządzenia, z
którego treści wynikało, że to urządzenie zostało przetestowane zgodnie z normami IEC
61215-2 (norma wymieniona w pkt 7.6.2.4. tiret 1 SIWZ) i IEC 61730
oraz, że moc modułu
jest oznaczana dla warunków STC. Powyższe okoliczności zostały następnie przytoczone w
wyjaśnieniach wykonawcy SANITO z dnia 12 listopada 2019 r. Wyjaśnienia te zostały
zaakceptowane przez zamawiającego ponieważ w zakresie części IV zamówienia została
wybrana jako najkorzystniejsza oferta SANITO.
W ocenie Izby tak złożone wyjaśniania przez wykonawcę SANITO nie dają podstaw do
odrzucenia jego oferty w
związku z jej niezgodnością z treścią SIWZ w zakresie ww.
parametru. Okoliczności sprawy tj. charakter wezwania (dopuszczający złożenie wyjaśnień)
oraz wynikowość tych wyjaśnień (przez nawiązanie do innego dokumentu złożonego przez
wykonawcę) pozwalają przesądzić o słuszności działania zamawiającego. Ponadto Izba
wzięła pod uwagę bierność odwołującego przy dowodzeniu tego zarzutu. Jak wskazano
powyżej wykonawca SANITO podał wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego w zakresie
parametru obciążenia prądem wstecznym, a zamawiający te wyjaśnienia przyjął, natomiast
w ocenie Izby odwołujący chcąc skutecznie popierać przedmiotowy zarzut powinien skupić
się na podważeniu argumentacji zawartej w wyjaśnieniach wykonawcy SANITO przez

udowodnienie jej nieprawdziwości, co bezpośrednio wynika z zasady rozkładu ciężaru
dowodu wynikającej z art. 6 k.c. w zw. z art. 190 ust. 1 Pzp.
W związku z tym zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w
zakresie parametru obciążenia prądem wstecznym – 15,0 A, w ocenie Izby należy oddalić.

Z powodu
niepotwierdzenia się żadnego z powyżej wskazanych zarzutów, Izba
oddaliła także zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp przez
dokonanie wyboru oferty wykonawcy SANITO jako najkorzystniejszej oferty oraz przez
zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez odwołującego jako najkorzystniejszej
oferty,
ponieważ przedmiotowy zarzut stanowił konsekwencję zarzutów postawionych i
opisanych powyżej. W ocenie Izby w zakresie podniesionych w odwołaniu zarzutów,
zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dla IV części zamówienia
zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 Pzp.
Sygn. akt KIO 2474/19

Jeśli chodzi o przedmiotową sprawę Izba w pierwszej kolejności odniosła się do
zarzutów skierowanych wyłącznie wobec oferty wykonawcy SANITO, a następnie do
zarzutów podniesionych wobec oferty HYMON, które w zakresie merytorycznym pokrywały
się z częścią zarzutów wobec oferty SANITO oraz zarzutów postawionych z ostrożności
procesowej.

Pierwszym
zarzutem dotyczącym oferty SANITO był zarzut dotyczący niespełnienia
przez zaoferowany moduł wymogu posiadania 60 celek (ogniw). Na wstępie skład
orzekający zauważył, że uzasadnienie podane w związku z tym zarzutem było dość
lakoniczne. Odwołujący stwierdził w zasadzie, że zwiększenie ilości ogniw w module nie
należy interpretować jako urządzenie lepsze lub równoważne, a zastosowanie 72 ogniw nie
jest rozwiązaniem technologicznie lepszym, wręcz gorszym powodując wzrost wymiaru
modułu fotowoltaicznego w porównaniu ze standardowym modułem 60-ogniwowym. Na
rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. odwołujący złożył dowód w postaci opinii technicznej
pracownika Politechniki Łódzkiej, który rozwijał argumentację podaną w odwołaniu. W opinii
tej zwrócono uwagę na następujące okoliczności wskazujące na różnice pomiędzy modułem
72-ogniwowym a 60-
ogniwowych: rozmiar, ciężar, zwiększone ryzyko awaryjności i
uszkodzenia, sprawność, efektywność.
Przechodząc do rozstrzygnięcia przedmiotowego zarzutu Izba uznała, że punktem wyjścia
dla przyjęcia sposobu interpretacji parametrów wymaganych przez zamawiającego (w tym
liczby ogniw) była treść pkt 3.5 SIWZ, doprecyzowana przez odpowiedź na pytanie nr 14 do
treści SIWZ. Z treści tych postanowień w ocenie Izby wynikało, że co do zasady wymogi
postawione w SIWZ miały charakter wymogów granicznych i minimalnych. W związku z tym

także wymóg dotyczący liczby ogniw, z powodu braku odrębnych uregulowań w treści SIWZ,
należy uznać właśnie za wymóg graniczny, minimalny. Taka konstatacja oznacza, że samo
zwiększenie liczby ogniw w zakresie modułu w stosunku do wartości minimalnej, nie mogło
stanowić o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.
W dalszej kolejności należało przesądzić czy moduł o 72 ogniwach jest rozwiązaniem
gorszym od modułu o 60 ogniwach. W ocenie Izby przedmiotowa okoliczność nie została
udowodniona przez odwołującego. Odwołujący swoją argumentacje w tym zakresie oparł na
wskazanej powyżej opinii, natomiast opinia ta zawierała ogólne rozważania dotyczące
porównania modułów fotowoltaicznych o 60 ogniwach z modułami o 72 ogniwach. W żaden
sposób nie odnosiła się ona do rozwiązań technicznych dotyczących konkretnego modułu
zaoferowanego przez wykonawcę SANITO. W związku z tym można ją było potraktować co
najwyżej jako zestawienie generalnych uwag w zakresie podjętego zagadnienia, a nie
szczegółowe stanowisko analizujące dedykowane w danym postępowaniu rozwiązanie
zaoferowane przez wykonawcę w oparciu o urządzenie konkretnego producenta.
Należy przy tym wskazać, że wykonawca SANITO złożył w tej kwestii dowody w postaci:
-
opinii technicznej pracownika Politechniki Krakowskiej na temat wykazywanych różnic w
ofercie SANITO a SIWZ i odpowiedziami zamawiającego oraz zarzutami innych stron
postępowania (pkt 1 opinii odnosił do zagadnienia liczby ogniw);
-
zestawienia dotyczącego porównania powierzchni i wagi przykładowych instalacji SANITO,
FLEXIPOWER i HYMON
Dowody te odnosiły się do zaoferowanego przez niego, konkretnego modułu. Treść tych
dowodów wskazywała, że różnica w zakresie liczby ogniw nie powoduje osiągania gorszych
parametrów w zakresie sprawności, mocy instalacji, ciężaru instalacji czy też powierzchni
zajmowanej przez instalacje. Warto przy tym wskazać, że w parametrach modułu podanych
w pkt 2.3.2. Grupowych Projektów Technicznych jedynym parametrem podanym przez
zamawiającego, czyli wynikającym z SIWZ, który pokrywał się z argumentacją odwołującego
zmierzająca do próby wykazania, że rozwiązanie o 72 ogniwach jest gorsze od rozwiązania
o 60 ogniwach, był parametr dotyczący sprawności. W pkt 2.3.2. Grupowych Projektów
Technicznych
został on podany na poziomie 17,4%. Pozostałe parametry podnoszone przez
odwołującego nie zostały tam wskazane. Natomiast jeśli chodzi o sprawność to w opinii
złożonej przez odwołującego wskazana została informacja, ze moduł 72-ogniwowy posiada
dodatkowo większą liczbę połączeń lutowanych, co zwiększa prawdopodobieństwo utraty
sprawności, jeżeli któreś z połączeń lutowanych jest gorszej jakości. Tymczasem w opinii
złożonej przez wykonawcę SANITO zostało zaprezentowane wyliczenie sprawności modułu
na podstawie wzoru. W wyniku tego wyliczenia poziom sprawności urządzenia
zaoferowanego przez SANITO wyniósł 18,81%, zatem spełniał wymóg zamawiającego.

W związku z powyższym Izba uznała, że nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp w zakresie wymogu posiadania 60 ogniw.

Kolejny zarzut dotyczył niespełniania przez zaoferowane przez wykonawcę SANITO
falowniki wymogów mocy znamionowej określonych w rozdziale 2.3.3. Grupowych Projektów
Technicznych.
N
ależy wskazać, że odwołujący w żaden sposób zarówno w odwołaniu jak i na rozprawie nie
odniósł się do tego zarzutu, który dotyczył wymogów mocy znamionowej. W związku z tym
Izba uznała, ten zarzut za gołosłowny i niepoparty jakimikolwiek twierdzeniami, co
oznaczało, że w żaden sposób nie mogła go uwzględnić.
Natomiast w odwołaniu oraz szczególnie na rozprawie odwołujący odnosił się do spełnienia
przez zaoferowane przez SANITO inwertery (falowniki), parametru dotyczącego
zn
amionowego napięcia wejściowego. Odwołujący powołał się na wezwanie zamawiającego
z dnia 29 października 2019 r. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, które w pkt 7 i 8 dotyczyło tego
parametru.
Zgodnie z treścią SIWZ napięcie to miało wynosić 380 V (dla inwerterów 1-
fazowych) oraz 595 V lub 600 V (w przypadku inwertera 10,0 kW)
– dla inwerterów 3-
fazowych. W odwołaniu w pierwszej kolejności zakwestionowana została podstawa prawna
wezwania z dnia 29 października 2019 r., ponieważ odwołujący stwierdził, że zamawiający
błędnie zastosował art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż powinien zastosować tryb przewidziany w art. 87
ust. 1 Pzp.
Następnie odwołujący stanął na stanowisku, że napięcie znamionowe należy
utożsamić z napięciem nominalnym. Ponadto odwołujący wyjaśnił, że napięcie to ma zawsze
konkretną wartość i wskazywał, że z kart technicznych inwerterów zaoferowanych przez
SANITO wynika, iż napięcie nominalne nie spełnia wymogów podanych w SIWZ. Odwołujący
zwrócił także uwagę, że oświadczenie producenta inwerterów zaoferowanych przez SANITO
dołączone do wyjaśnień z dnia 12 listopada 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego nie mogło zostać uznane ponieważ wskazywało na zakresy napięcia
znamionowego po stronie DC, a błędne jest rozumienie napięcia znamionowego jako
zakresu nap
ięcia, a dodatkowo podany zakres napięć jako napięcie znamionowe pokrywa
się z napięciem pełnego obciążenia w karcie katalogowej, co świadczy o tym, że to
oświadczenie dotyczyło parametru, którego nie dotyczyło wezwanie. Na potwierdzenie
swoich twierdzeń odwołujący złożył dowody w postaci:
-
wydruku dokumentacji dotyczącej treści normy PN-IEC 60050-826 – na okoliczność, że
napięcie znamionowe nie może być opisane za pomocą zakresu napięć (przedziału
wartości);
- wydruku karty katalogowej modelu inwertera, k
tóry nie został zaoferowany w postępowaniu,
dowód ten został złożony jako przykładowa karta katalogowa inwertera zawierająca
wskazanie napięcia znamionowego konkretną wartością, a nie zakresem napięć.
Przystępujący SANITO wyjaśnił, że:

- po pierwsze nie m
ożna utożsamiać pojęcia napięcia znamionowego i napięcia nominalnego
(na tę okoliczność złożył dowód w postaci wydruku z portalu Electropedia zawierającego
informacje na temat: mocy znamionowej, napięcia znamionowego oraz napięcia
nominalnego z tłumaczeniem na język polski);
-
po drugie napięcie znamionowe może zostać wyrażone przez zakres napięć (odnośnie tej
okoliczności także dotyczył dowód wskazany powyżej jak i wskazał na pkt 2 opinii
sporządzonej przez pracownika Politechniki Krakowskiej);
- po trzeci
e oświadczenie producenta inwerterów mieściło się w granicach wezwania
zamawiającego, a oprócz tego złożył także kolejne oświadczenie producenta inwertera z
dnia 13 grudnia 2019 r. w zakresie napięcia znamionowego z tłumaczeniem na język polski.
Odnosząc się do wszystkich podniesionych powyżej kwestii w pierwszej kolejności Izba
uznała, ze zamawiający nie naruszył przepisów Pzp wzywając wykonawcę SANITO do
wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Należy wskazać, że wbrew stanowisku odwołującego
nie można uznać, że karty katalogowe dotyczące inwerterów stanowiły treść oferty, a zatem
w stosunku do nich nie mógł zostać zastosowany przepis wynikający z art. 26 ust. 3 Pzp. Pkt
7.6., 7.6.2. oraz 7.6.2.4
.SIWZ określały, że do oferty należało dołączyć karty techniczne
oferowanych inwerterów fotowoltaicznych, jako dokumenty potwierdzające, że oferowane
dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, niemniej pkt 7.8 SIWZ
wyraźnie rozróżniał ofertę od wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych przez
wykona
wcę. Cały rozdział 7 SIWZ dotyczył sposobu przygotowania oferty, zatem jeśli w
treści tego rozdziału następuje rozróżnienie na ofertę i wszystkie oświadczenia i dokumenty
składane przez wykonawcę to podział ten musiał skutkować tym, że karty techniczne
inw
erterów należy uznać za takie właśnie dokumenty, zatem należy ją uznać także za
dokument wymieniony w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, przez co może mieć do nich zastosowanie
art. 26 ust. 3 Pzp.
Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie zagadnień dotyczących napięcia znamionowego to Izba
ustaliła, że zamawiający w treści dokumentacji przetargowej nie podał definicji, ani także nie
zaproponował rozumienia czy też wyjaśnienia dla tego pojęcia. Ponadto ze złożonych
zarówno przez odwołującego jak i przystępującego SANITO dowodów wynika, że nie ma
jednej, powszechnej,
legalnej czy też branżowej definicji dla określenia znamionowego
napięcia wejściowego. W przedłożonych dowodów można wyciągnąć wniosek, że w praktyce
można spotkać się ze stanowiskami o dopuszczalności utożsamiania napięcia
znamionowego oraz nominalnego czy też możliwości przedstawiania napięcia
znamionowego jako zakresu napięć (w przedziale wartości). Ponadto w oświadczeniu
załączonym do wyjaśnień z dnia 12 listopada 2019 r. producent inwerterów potwierdził, że te
in
wertery pracują w zakresie napięć, w którym mieszczą się wymagania postawione przez
zamawiającego.

W związku z tym, mając przede wszystkim na uwadze brak przesądzenia tych kwestii przez
zamawiającego w dokumentacji przetargowej oraz wynikającą z orzecznictwa zasadę o
rozstrzyganiu wątpliwości lub niejasności treści SIWZ na rzecz wykonawców, Izba uznała, że
nie ma podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy SANITO jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Jeśli chodzi o zarzut niezgodności treści oferty SANITO z treścią SIWZ w związku z
zaoferowaniem w pozycjach 15, 16, 17a, 17b, 18b, 47, 58b, 60, 63b, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96 oraz 97 formularza ofertowego dla części IV ilości falowników na lokalizację, która w
iloczynie ilości falowników i mocy urządzenia nie spełnia wymogów zamawiającego oraz
zaoferowania w pozycjach 22b, 23a falowników na lokalizację, która nie spełnia warunku
wymaganej mocy znamionowej
, po raz kolejny należy powołać się na pkt 7.5 SIWZ. Zgodnie
z nim wykonawcy byli zobowiązani podać w formularzu ofertowym: ceny jednostkowe,
wartość netto, stawkę i doliczoną wartości podatku VAT, cenę brutto za przedmiot
zamówienia, a także producenta i model podstawowych urządzeń, termin, warunki realizacji
zamówienia, okres gwarancji.
W związku z tym należy stwierdzić, że zamawiający nie wymagał podania w formularzu
ofertowym liczby inwerterów (falowników), zatem brak tej liczby nie może stanowić podstawy
do stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Natomiast jeśli chodzi o moc
inwerterów to należy uznać, że argumentacja podniesiona przez odwołującego nie
uwzględniała dopuszczalnego progu tolerancji wymogów inwertera w stosunku do modułu.
Zgodnie z cytowaną powyżej odpowiedzią na pytanie 21 do treści SIWZ został dopuszczony
dobór inwerterów w przedziale 0,8-1,1 mocy instalacji.
Tym samym także przedmiotowy zarzut został przez Izbę oddalony.
Odwołujący w stosunku do treści oferty SANITO postawił także zarzuty naruszenia
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
SANITO wobec nieudowodnienia przez wykonawcę w ramach wyjaśnień do treści oferty
parametru mocy zna
mionowej oferowanych falowników oraz art. 87 ust. 1 Pzp poprzez
zaniechanie wezwania wykonawcy SANITO do wyjaśnień treści złożonej oferty wobec
rozbieżności pomiędzy wymogami opisu przedmiotu zamówienia, a treścią oferty.
Pierwszy z ww. zarzutów odnosił się do wymagania dotyczącego mocy znamionowej. Izba w
pełni podtrzymuje swoje stanowisko. Odwołujący w żaden sposób zarówno w odwołaniu jak i
na rozprawie ni
e odniósł się do spełnienia przez wykonawcę SANITO parametru mocy
znamionowej. W związku z tym Izba uznała, ten zarzut za gołosłowny i niepoparty
jakimikolwiek twierdzeniami, co oznaczało, że w żaden sposób nie mogła go uwzględnić.
W ocenie Izby także zarzut naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp nie może zostać uwzględniony. W
pierwszej kolejności należy wskazać, że ma on charakter lakoniczny i nieskonkretyzowany.
Odwołujący nie wyjaśnił w jakim zakresie zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy
SANITO do wyjaśnień treści złożonej oferty wobec rozbieżności pomiędzy wymogami opisu

przedmiotu zamówienia, a treścią oferty. Warto przy tym przypomnieć, że Izba uznała, iż
zamawiający nie naruszył przepisów Pzp wzywając wykonawcę SANITO do uzupełnienia
dokumentów lub udzielenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Kolejna grupa zarzutów rozpoznanych przez Izbę dotyczyła zarzutów wspólnych
wobec ofert SANITO i HYMON.
Dotyczyły one naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art.
87 ust. 1 Pzp w zakresie:
-
niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymogu nieposiadania
transformatora określonego wymaganego w rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego opis przedmiotu zamówienia);
-
niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymaganych parametrów:
maksymalnego napięcia wejściowego, zakresu napięcia MPP, znamionowego napięcia
wejściowego, mocy znamionowej (przy cos
Φ
=l), maksymalnego prądu wyjściowego,
współczynnika mocy, maksymalnej sprawności, europejskiej sprawności, wymaganych w
rozdziale 2.3.3. projektu budowlanego -
Grupowych Projektów Technicznych (stanowiącego
opis przedmiotu zamówienia.
Jeśli chodzi o ww. zarzuty Izba przyjęła za własną argumentację przystępujacego HYMON
podaną w piśmie procesowym oraz de facto tożsamą z nią argumentację przystępującego
SANITO podniesioną na rozprawie.
W związku z tym Izba uznała, że odwołujący wybiórczo zacytował pkt 2.3.3. projektu
budowlanego
– Grupowych Projektów Technicznych. W ocenie Izby pkt 2.3.3. projektu
budowlanego
– Grupowych Projektów Technicznych dotyczył i zawierał wymagania tylko i
wyłącznie dla 1-fazowych i 3-fazowych inwerterów (falowników) zaprojektowanych na
potrzeby inwestycji. Jednocześnie które falowniki to 1-fazowe i 3-fazowe inwertery (inaczej:
falowniki) zaprojektowane na potrzeby inwestycji, wynika
ło z zamieszczonych w pkt 2.3.3.
tabel z parametrami technicznymi dla 1-fazowych i 3-
fazowych falowników o różnych
mocach. Innymi słowy wymóg z pierwszego zdania pkt 2.3.3., na które powołał się
odwołujący, dotyczył tylko i wyłącznie falowników opisanych w tabelach zamieszczonych
dalej w pkt 2.3.3., czyli projektowanych falowników – zaprojektowanych na potrzeby
inwestycji. Zamawiający doprecyzował bowiem pojęcie projektowanych falowników –
zaprojektowan
ych na potrzeby inwestycji, zamieszczając w pkt 2.3.3. tabele z parametrami
tych falowników.
Zamieszczone w pkt 2.3.3. tabele z parametrami technicznymi dla 1-fazowych i 3-fazowych
falowników o różnych mocach dotyczą:
a)
falowników 1-fazowych o mocy: 1,1 kW, 1,6 kW, 2,3 kW, 3,0 kW, 3,3 kW, 3,68 kW,
4,4 kW, 5,2 kW;
b)
falowników 3-fazowych o mocy: 3 kW, 3,7 kW, 4,5 kW, 5,0 kW, 6,0 kW, 7,0 kW, 8,2
kW, 10,0 kW.

Zatem tylko ww. falowniki (o wskazanych powyżej fazach i mocach) stanowią projektowane
falowniki
– zaprojektowane na potrzeby inwestycji i tylko do ww. falowników odnosiły się
wymagania pkt 2.3.3. projektu budowlanego
– Grupowych Projektów Technicznych.
Ponadto
mając na uwadze treść pkt 3.4.8 SIWZ, że nie mogło być żadnych wątpliwości, iż
dane inwerterów wymaganych dla odpowiednich mocy instalacji fotowoltaicznych, zawarte
w formularzu ofertowym, miały charakter nadrzędny nad danymi zamieszczonymi w
tabelach zbiorczych w projektach technicznych (Grupowych Projektach Technicznych).
Należy wskazać, że zamawiający w 7 pozycjach formularza ofertowego wymagał
zaoferowania inwerterów 3-fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW), czyli inaczej niż to wynikało
z tabel zbiorczych w projektach technicznych. Zatem zamawiający w tych 7 pozycjach
formularza ofertowego dokonał korekty omyłek w tabelach zbiorczych w projektach
technicznych. W tych właśnie pozycjach formularza ofertowego obaj przystępujący
zaoferowali mikroinwerter YC1000-
3. Były to pozycje nr: 15, 16, 17b, 18b, 58b, 59 i 60.
Z
arówno w pkt 2.3.3. projektu budowlanego – Grupowych Projektów Technicznych jak i w
pozostałych punktach Grupowych Projektów Technicznych próżno było szukać jakichkolwiek
informacji czy wymagań dotyczących inwerterów 3-fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW). W
szczególności należy podkreślić, że żadna z zamieszczonych w pkt 2.3.3. tabel z
parametrami technicznymi dla 1-fazowych i 3-
fazowych falowników o różnych mocach nie
dotyczy
ła inwertera (falownika) 3-fazowego o mocy 1000 W (1,0 kW). Ww. tabele w
przypadku falowników 3-fazowych dotyczyły falowników o mocy nie mniejszej niż 3,0 kW
(3000 W). Nie
mogło być zatem żadnych wątpliwości, że wskazany w ww. 7 pozycjach
formularza ofertowego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW)
był jest inwerterem
(falownikiem), o którym mowa w pkt 2.3.3. projektu budowlanego – Grupowych Projektów
Technicznych, gdyż nie był żadnym ze wskazanych tam projektowanych falowników –
zaprojektowanych na potrzeby inwestycji. Jest natomiast oczywiste, że tylko do falowników
wskazanych w pkt 2.3.3. projektu budowlanego
– Grupowych Projektów Technicznych mogą
się odnosić wymagania w tym punkcie sformułowane. Dlatego też wskazanego w ww. 7
pozycjach formularza ofertowego inwertera 3-fazowego o mocy 1000 W (1,0 kW) nie
dotyczyło i nie mogło dotyczyć wymaganie nieposiadania transformatora z pkt 2.3.3. projektu
budowlanego
– Grupowych Projektów Technicznych. Z tego też względu okoliczność, iż
zaoferowany przez
obu przystępujących w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego
mikroinwerter YC1000-
3 posiada transformator, w żadnym wypadku nie oznaczała
n
iezgodności treści ich ofert z treścią SIWZ. Gdyby zamawiający faktycznie wymagał, aby
również wskazany w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-fazowy o mocy 1000
W (1,0 kW) spełniał wymaganie nieposiadania transformatora, to wskazałby na to w pkt
2.3.3. projektu budowlanego
– Grupowych Projektów Technicznych, zamieszczając tam

tabele dotyczącą inwertera o takich właśnie parametrach. Tymczasem takiej tabeli w tym
punkcie
nie było.
Odnośnie niespełniania przez zaoferowany mikroinwerter YC1000-3 wymaganych
parametrów, tj. niektórych parametrów wymaganych w pkt 2.3.3. projektu budowlanego –
Grupowych Projektów Technicznych, należy wskazać, że odwołujący porównał ze sobą
parametry mikroinwertera YC1000-
3, czyli urządzenia zaoferowanego jako wymagany przez
zamawiającego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW), z parametrami wymaganymi w
przypadku falownika (inwertera) 1-
fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW). Odwołujący porównał
zatem ze sobą urządzenia zupełnie różne. Odwołujący zestawił bowiem ze sobą parametry
dwóch różnych falowników, tj. falowników różniących się wymaganą liczbą faz i wymaganą
mocą. Przykładanie wymaganego w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwertera 3-
fazowego o mocy 1000 W (1,0 kW) do wymagań dla falownika (inwertera) 1-fazowego o
mocy 1100 W (1,1 kW)
było w ocenie Izby błędem co do samego założenia. Wymagany w
ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) nie
może i nigdy nie będzie spełniać wymagań dla falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy
1100
W (1,1 kW) już tylko z tego powodu, że zawsze ww. falowniki będą się różnić
wymaganą liczbą faz.
W ocenie Izby
rozumowanie odwołującego w powyższym zakresie, było zatem dotknięte
zasadniczą wewnętrzną sprzecznością. Odwołujący uważał bowiem, że falownik
zaoferowany przez
obu wykonawców jako wymagany w ww. 7 pozycjach formularza
ofertowego inwerter 3-
fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) ma jednocześnie spełniać
wymagania dla falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW), co jest
niemożliwe do osiągnięcia. Nie jest bowiem możliwe, aby ten sam falownik był jednocześnie
3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) i 1-
fazowy o mocy 1100 W (1,1 kW). Co więcej,
odwołujący w żaden sposób nie wyjaśnił dlaczego oceniając zgodność mikroinwertera
YC1000-
3 z SIWZ sięgnął do parametrów wymaganych w przypadku zupełnie innego
falownika (inwertera), tj. falownika 1-fazowego o mocy 1100 W (1,1 kW). T
aki sposób
badania i oceny
ofert SANITO i HYMON nie miał żadnego oparcia w SIWZ. Nigdzie w SIWZ
(jak i nigdzie w załącznikach do SIWZ czy w wyjaśnieniach SIWZ) zamawiający nie wskazał
bowiem, że wymagany przez niego inwerter 3-fazowy o mocy 1000 W (1,0 kW) ma spełniać
wymagania przewidziane w przypadku falownika (inwertera) 1-fazowego o mocy 1100 W
(1,1 kW).
Podsumowując należy wskazać, że wymagania sformułowane przez zamawiającego dla
falowników 1-fazowych o mocy 1100 W (1,1 kW) dotyczą tylko takich właśnie falowników, a
nie innych, tj. wymaganych w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerterów
(falowników) 3-fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW). Tak samo oczywiste było, że wymagania
postawione wobec falowników w Grupowych Projektach Technicznych dotyczyły tylko tych

falowników, o których jest mowa w Grupowych Projektach Technicznych. Było poza sporem,
że o wymaganych w ww. 7 pozycjach formularza ofertowego inwerterach (falownikach) 3-
fazowych o mocy 1000 W (1,0 kW) nie ma ani słowa w Grupowych Projektach Technicznych.
Skoro tak, to falowniki te muszą spełniać tylko te wymagania, które wynikają z formularza
ofertowego, a zatem wymagania dotyczące liczby faz i mocy. Nie było żadnych wątpliwości,
że zaoferowany przez obu przystępujących mikroinwerter YC1000-3 oba te wymagania
spełniał.
W związku z powyższym Izba stwierdziła, że „wspólne” zarzuty skierowane wobec
wykonawców SANITO i HYMON należy oddalić.

Nie znalazły także uznania Izby zarzuty dotyczące naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1 Pzp w zw. art. 26 ust. 3 Pzp, skierowane w stosunku
do ofert wykonawców SANITO i HYMON z ostrożności procesowej w razie uznania przez
Izbę, że karty techniczne wymagane w rozdziale 7 SIWZ jako załączniki do oferty stanowią
tzw. dokumenty przedmiotowe
. Żaden z „podstawowych” zarzutów podniesionych w
odwołaniu nie został uwzględniony, a okoliczność uznania przez Izbę kart technicznych jako
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, nie miała wpływu na ustalenia
dokonane przez Izbę w zakresie postawionych zarzutów.
Z powodu niepotwierdzenia się żadnego z powyżej wskazanych zarzutów, Izba
oddaliła także zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art.
7 ust. 1 i 3 Pzp,
gdyż przedmiotowe zarzut stanowiły konsekwencję zarzutów postawionych i
opisanych powyżej. W ocenie Izby w zakresie podniesionych w odwołaniu zarzutów,
zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dla IV części zamówienia
zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 Pzp, a także nie naruszył zasad systemu zamówień
publicznych opisanych w art. 7 ust. 1 i 3 Pzp.

Na rozprawie w zdaniu końcowym odwołujący mając na uwadze kontekst całej
sprawy oraz informacje, które wynikły w trakcie rozprawy wniósł o rozważenie przez Izbę
nakazania unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 7 w
zw. z art. 146 ust. 6 Pzp. Izba pozostawiła przedmiotowy wniosek odwołującego bez
rozpoznania. Zgodnie z treścią art. 192 ust. 7 Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów,
które nie były zawarte w odwołaniu. W odwołaniu nie został zawarty zarzut art. 93. ust. 1 pkt
7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, zatem Izba nie miała podstaw prawnych do merytorycznego
rozpoznania powyższego wniosku.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik

postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast wobec braku potwierdzenia zarzutów
podniesionych w
odwołaniu, które mogłyby mieć wpływ na wynik postępowania,
w przedmiotowym stanie faktycznym
nie została wypełniona hipoteza normy prawnej
wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem wszystkie odwołania zostały przez Izbę oddalone.
Ponadto Izba wskazuje, że podstawą wydania orzeczenia łącznego, w sprawach
o sygn. akt KIO 2467/19 i KIO 2474/19,
był art. 192 ust. 8 Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp tj.
stosownie do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet
niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisów od odwołań uiszczonych przez
odwołujących oraz zasądzając od odwołujących na rzecz zamawiającego koszty poniesione
z tytułu wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł dla każdej
sprawy.

Przewodniczący: …………………………….

Członkowie:
…………………………….

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie