eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-02

Luboń: NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Numer ogłoszenia: 327580 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu , ul. Żabikowska 36, 62-030 Luboń, woj. wielkopolskie, tel. 61 813 09 98, 602 553 343, faks 61 810 28 26.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://osplubon.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO wyposażonego dodatkowo w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy i maszt oświetleniowy z reflektorami w technologii LED. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10 - Wozy strażackie .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny i uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zamówienia a każde z tych zamówień polegało na dostawie, co najmniej jednego samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego, załączając dowód/ody/ określający/ce/, czy zamówienia te zostały wykonane należycie; - przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny i uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny i uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny i uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

> Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia - wskazując markę, typ i model oraz załączając odpowiednio wg potrzeb np. karty katalogowe, zdjęcia, certyfikaty itd., itp. dokumenty przedstawiające i potwierdzające wymagane przez zamawiającego parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego sprzętu zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ. > Wykaz stacji serwisowych - w tym informację o warunkach gwarancji, obsługi serwisowej wraz z adresem najbliższej stacji obsługi prowadzącej serwis.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1). Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia, umówionego terminu wykonania zamówienia lub łącznie przedmiotu zamówienia i terminu jego wykonania - warunkiem takich zmian może być wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: a)Z powodu zaistnienia przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby tego warunku rozumieć należy zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron oraz którego strony nie mogły przewidzieć z całą pewnością i którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności - za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia.b)Z powodu działań lub zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót/usług/dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. c)Z powodu zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla Zamawiającego stosunków umownych, obligujących go do posiadania innych przedmiotów dostaw/usług niż przewidziane w umowie i w związku z tą zmianą którekolwiek usługi/dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia stają się w części lub całości bezprzedmiotowe. 2). Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności postanowień kształtujących treść stosunku prawnego nawiązanego umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej wywarła wpływ. 3). Oprócz zmian, o których mowa powyżej, dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w warunkach umowy, przez które, na potrzeby tego warunku rozumieć należy, iż zmiany nieistotne to takie, które nie powodują zwiększenia wynagrodzenia oraz nie powodują wyłączenia zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://osplubon.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu, ul. Żabikowska 36, 62-030 Luboń, pok. gab. Prezesa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2014 godzina 09:55, miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu, ul. Żabikowska 36, 62-030 Luboń, pok. gab. Prezesa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.