eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 3734/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2024-01-03
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 3734/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak, Katarzyna Paprocka, Mateusz Paczkowski Protokolant: Skowroński, Tomasz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2023 r. w Warszawie od
wołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2023 r. przez Odwołującego –
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: MIRBUD Spółka Akcyjna, ul. Unii
Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, KOBYLARNIA
Spółka Akcyjna
, Kobylarnia, ul.
Zakole 1, 86-061 Brzoza, w po
stępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb
Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Au
tostrad Oddział w Białymstoku
, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
przy udziale
Wykonawcy
Unibep Spółka Akcyjna, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2. Kosztami
postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i:
2.1 z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr. (słownie:
dwadz
ieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu
od o
dwołania oraz kwotę 4.060,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt złotych zero
gro
szy) stanowiącą koszty Zamawiającego;
2.2
zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 4.060,00 zł (słownie: cztery
tysiące sześćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w
związku z wynagrodzeniem pełnomocnika oraz kosztami dojazdu.

Stosownie do art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 wr
ześnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605
z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodni
czący:
………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 3734/23

U z a s a d n i e n i e


W
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – GDDKiA Oddział w Białymstoku w
trybie podstawowym na
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł
Białystok Północ (bez węzła) – węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)”
(sygn. postępowania:
O/BI.D-3.2410.3.2023), o
głoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
04.08.2023 r., 2023/S 149-477138, wobec oceny oferty wybranej
– Unibep S.A. i
zaniechania jej odrzucenia, wniesione zo
stało w dniu 11.12.2023 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odw
oławczej odwołanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Mirbud S.A.
(Lider), Kobylarnia S.A. (Konsorcjum Mirbud)
– sygn. akt KIO 3734/23.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
błędną wykładnię,
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że oferta Unibep S.A. jest zgodna z warunkami
zamówienia w zakresie przyjęcia w ofercie konstrukcji górnych warstw nawierzchni
dla dodatkowych je
zdni obsługujących przyległy teren – z mijankami (DD1/58,
DD3/60, DD1/63, DD1/64, DD1/65, DD1/67, DD1/76) zgodnie z wymaganiami PFU, w
sytuacji gdy z wyjaśnień treści oferty z dnia 3.11.2023 r., tj. odpowiedzi na pytanie nr
20 oraz z załącznika nr 7 poz. nr 8 (Tabela warstw konstrukcyjnych nawierzchni) do
tych w
yjaśnień wynika, że wykonawca do wyceny przyjął warstwy konstrukcji
nawierzchni dla dodatkowych jezdni obsługujących przyległy teren – z mijankami
(DD1/58, DD3/60, DD1/63, DD1/64, DD1/65, DD1/67, DD1/76), niezgodnie z PFU pkt
1
.1.3.2 (węzeł i łącznice, przejazdy, inne drogi oraz dodatkowej jezdnie obsługujące
przy
legły teren) str. 26 PFU Dodatkowe Jezdnie obsługujące przyległy teren – z
mijankami (DD1/58, DD3/60, DD1/63, DD1/64, DD1/65, DD1/67, DD1/76);
2. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
błędną wykładnię,
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że oferta Unibep S.A. jest zgodna z warunkami
zamówienia w zakresie przyjęcia w ofercie konstrukcji górnych warstw nawierzchni
dla dodatkowych je
zdni obsługujących przyległy teren – bez mijanek (DD2/57a,
DD2/62, DD2/66, DD2/69, DD2/70, DD2/71, DD2/73, DD2/77, DD2/78) zgodnie z
wymaganiami PFU
, w sytuacji gdy z wyjaśnień treści oferty z dnia 3.11.2023 r., tj.
odpowiedzi na pytanie nr 20 oraz z załącznika nr 7 poz. nr 8 (Tabela warstw
konstrukcyjnych nawierzchni)
do tych wyjaśnień wynika, że wykonawca do wyceny
przyj
ął warstwy konstrukcji nawierzchni dla dodatkowych jezdni obsługujących
przyległy teren – bez mijanek (DD2/57a, DD2/62, DD2/66, DD2/69, DD2/70, DD2/71,

DD2/73, DD2/77, DD2/78), niezgodnie z P
FU pkt 1.1.3.2 (węzeł i łącznice, przejazdy,
inne drogi oraz dodatkowej jezdnie obsługujące przyległy teren) str. 27 PFU,
niezgodnie z PFU pkt 2.1.5.1 (Konstrukcja nawierzchni podatnych) oraz niezgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatny
ch i Półsztywnych;
3. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
błędną wykładnię,
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że oferta Unibep S.A. jest zgodna z warunkami
zamówienia w zakresie przyjęcia w ofercie wykonanie konstrukcji nawierzchni dla ,
KR6, KR5 zgodnie z wymaganiami PFU,
w sytuacji gdy z wyjaśnień treści oferty z
dnia 3.11.2023 r., tj. odpowiedzi na pytanie nr 20 oraz z załącznika nr 7 poz. nr 8
(Tabela warstw konstrukcyjnych nawierzchni)
do tych wyjaśnień wynika, że
wykonawca nie uwzg
lędnił w cenie oferty warstwy odcinającej, co jest niezgodne z
PFU pkt 2.1.5.1 PFU oraz niezgodne z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych;
4. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
błędną wykładnię,
ni
ewłaściwe zastosowanie i uznanie, że oferta Unibep S.A. jest zgodna z warunkami
zamówienia w zakresie przyjęcia w ofercie prac projektowych i wykonawczych w
zakresie drogi dla pieszych i rower
ów, chodniki, drogi dla rowerów zgodnie z
wymaganiami PFU, w sytuacji gdy
z wyjaśnień treści oferty z dnia 3.11.2023 r., tj.
odpowiedzi na pytanie nr 20 oraz z załącznika nr 7 (Tabela warstw konstrukcyjnych
nawierzchni)
do tych wyjaśnień wynika, że wykonawca nie uwzględnił w cenie oferty
zakresu ww. prac co jest niezgodne z PFU pkt 1.1.3 PFU.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, odrzucenie oferty Unibep S.A. i dokonanie ponownego badania i oceny
ofert z wyłączeniem oferty Unibep S.A.
W uza
sadnieniu zarzutów Odwołujący wskazał na postanowienia z PFU określające
wymagana w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz odpowied
ź, jakiej udzielił Unibep S.A. na
pytanie nr 20 w piśmie z 3.11.2023 r.
Wykonawca zaoferowa
ł wykonanie górnych warstw konstrukcji nawierzchni dla dodatkowych
jezdni ob
sługujących przyległy teren – z mijankami niezgodnie z PFU (pkt 1.1.3.2, str. 26 i 27
PFU)
. Wykonawca nie uwzględnił bowiem mieszanki niezwiązanej gr 15 cm, a do wykonania
przyjąć miał tylko jedną warstwę – podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej C50/30
grubość 22 cm. wraz z zabezpieczeniem nawierzchni przez podwójne powierzchniowe
utrwalenie. Z
amawiający wymagał dwóch warstw w ramach górnych warstw konstrukcyjnych

o grubości łącznej minimum 32 cm. Ma to potwierdzać dokument WR-D-63-01, tabela 9.2.1,
stanowiący załącznik do PFU.
W
odniesieniu do dodatkowych jezdni obsługujących przyległy teren – bez mijanek
Zamawiający w PFU str. 27 określił rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna, a w pkt 2.1.5.1
stanowiącym opis konstrukcji nawierzchni podatnych wskazał, iż należy je wykonać zgodnie
z kategorią poszczególnych dróg podanych w PFU oraz rozwiązaniami przedstawionymi w
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatn
ych i Półsztywnych dla określonej
kategorii ruchu, stanowi
ącym załącznik do zarządzenia nr 31 z 2014 r. Generalnego
Dyrektora GDKiA, o ile zapisy PFU nie stanowią inaczej. Dla dodatkowych jezdni bez
mijanek w PFU określono kategorię ruchu na KR1, co determinowało przyjęcie górnej
warstwy konstrukcji zgodnie z KTKNPiP. Wykonawca
błędnie przyjął warstwę ścieralną –
podwójnie powierzchniowe utrwalenie zamiast warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm. oraz p
ominął warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr 5 cm. Suma
przyjętych przez wykonawcę górnych warstw konstrukcji wynosi 22 cm, natomiast zgodnie z
tabelą 9.2 KTKNPiP, będącą załącznikiem do PFU, suma górnych warstw konstrukcji
powinna wyno
sić 31 cm. Poza tym, Zamawiający w pkt 2.1.5.1 PFU wyraźnie wskazał, iż dla
nawierzchni podatnych war
stwę wiążącą należy wykonać z mieszanki typu beton asfaltowy
AC, a war
stwę ścieralną dla kategorii ruchu KR1 należy wykonać z mieszanki SMA lub
betonu asfaltowego AC. Warstwa
ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie, nie
spełnia tego wymagania.
Ponadto, o ni
ezgodności oferty z wymaganiami świadczyć ma zaoferowanie wykonania
warstw konstrukcji nawierzchni dla grupy nośności podłoża G2, obciążonych ruchem KR7,
KR6, KR5 niezgodnie z wymaganiami PFU. Wykonawca
dla tych typów konstrukcji od KR5-
KR7 nie uwzględnił warstwy odcinającej, co jest niezgodne z założeniem wynikającym z pkt
2.1.5.1 PFU Konstrukcja nawierzchni podatnych
, wraz z załącznikiem KTKNPiP, pkt 8.23,
8.24, 8.25.
Wykonawca miał również nie uwzględnić pełnego zakresu prac projektowych i
wykonawczych w zakresie: d
rogi dla pieszych i rowerów, chodniki, drogi dla rowerów.
Świadczyć ma o tym odpowiedź na pytanie nr 2, w którym Zamawiający wystąpił o podanie
kluczowych parametrów dla dróg i odcinków wskazanych w pkt 1.1.3 PFU (dla drogi
ekspresowej oraz poz
ostałych przejazdów, łącznic, dróg dodatkowych i innych dróg), w
szczególności w zakresie Vdp, min i max promieni łuków pionowych i poziomych, min i max
pochyleń podłużnych i poprzecznych, szerokości pasa dzielącego, szerokości pobocza
gruntowego).
Informa
cje należało przekazać w formie tabelarycznej, a dodatkowo
Zamawiający oczekiwał przekazania planów sytuacyjnych oraz profili podłużnych w/w

odcinków dróg. Na str. 30 PFU Zamawiający określił parametry dla dróg dla pieszych i
rowerów, chodników, dróg dla rowerów. Wykonawca w załączniku nr 1 (Tabela parametrów
dróg) nie wskazał dróg dla pieszych i rowerów, chodników, dróg dla rowerów, co ma
oznaczać, iż nie uwzględnił tego zakresu projektowego i wykonawczego w ofercie. Również
w załączniku nr 7 do wyjaśnień wykonawca nie wskazał tego elementu przy prezentacji
konstrukcji dla dróg. W ocenie Odwołującego, Zamawiający zadanymi pytaniami uczynił
przedmiotem wyjaśnień kwestie kluczowych parametrów dla wszystkich dróg, czy
konstrukcję oraz technologię wykonania nawierzchni wszystkich dróg.

Do pos
tępowania odwoławczego przystąpił po stronie Zamawiającego Wykonawca Unibep
S.A.
W piśmie procesowym z 29.12.2023 r. Przystępujący odniósł się merytorycznie do
twierdzeń mających wskazywać na niezgodność oferty z treścią swz.
Zamaw
iający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o oddalenie odwołania (pismo z
28.12.2023 r.).
Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie nr 20 Zamawiający podniósł, iż z
pytania nie wynikało, aby Wykonawca miał przedstawić konkretne konstrukcje dla
konkretnych odci
nków dróg wymienionych w pkt 1.1.3.2 PFU, np. konkretnie dla drogi z
mijankami o oznaczeniu DD1/58, DD/60 itd. Na obecnym etapie
Zamawiający nie oczekiwał
przedstawienia szczegółów konstrukcji poszczególnych jezdni towarzyszących trasie
głównej. Dodatkowo Zamawiający wskazał na pomocniczy charakter dokumentów, jak
Wytyczne Rekomendowane-Drogowe (WR-D63) oraz Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych o Półsztywnych (KTKNPiP) oraz zawartych w nich propozycji
rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwiązania katalogowe lub rozwiązania wskazane w WR-D
mogą być przez wykonawcę zmodyfikowane na etapie projektowania poprzez przyjęcie
rozwiązań równoważnych, spełniających wymogi określone przez Zamawiającego.
Zamawiający na str. 27 PFU dopuścił zmianę parametrów konstrukcyjnych materiałów, z
których wykonawca zamierza wykonać daną nawierzchnię: „W przypadku zmian parametrów
ustalonych w PFU zastosowanie będą miały Warunki Kontraktu. Powyższe nie dotyczy
odcinków dodatkowych jezdni pełniących funkcję drogi ppoż lub o znaczeniu obronnym lub
ujętych w PDR”. W odniesieniu do jezdni dodatkowych Zamawiający konsultuje konstrukcję
nawierzchni z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) dopiero na etapie
projektowania. Wykonawca w
załączniku nr 7 uwzględnił wymóg ze str. 28 PFU
zastosowania konstrukcji dodatkowych jezdni bez mijanek jak dla kategorii ruchu KR1

podtyp konstrukcji nr 7 (z tabeli). Zamawiaj
ący wskazując na pkt 7.22 KTKNPiP (grupa
nośności podłoża) uzasadniał brak potrzeby uwzględnienia w profilu konstrukcji
geosyntetyków na etapie udzielania odpowiedzi, gdyż taka potrzeba pojawi się dopiero w
okresie projektowania przy
uwzględnieniu pełnych danych dot. charakterystyki podłoża

gruntowego. Stosowanie
geosyntetyków jest możliwe w momencie zaniechania pełnej
wymiany grunt
u i to wykonawca dopiero na etapie projektowania określa, którą metodę
wzmocnienia pod
łoża zastosuje. Zaprzeczeniem tez o braku uwzględnienia w ofercie dróg la
pieszych i rowerów jest załącznik nr 17 do wyjaśnień – plan sytuacyjny, na którym te
elementy infrastruktury zostały zaznaczone.

Stanowisko Izby

Do rozpozn
ania odwołania zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień
publiczny
ch obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
Rozpozna
jąc odwołanie Izba miała na uwadze stan faktyczny ustalony w oparciu o
dokumentac
ję postępowania złożoną do akt sprawy, w tym swz, ofertę i wyjaśnienia treści
oferty Unibep S.A. z 3.11.2023 r., a t
akże stanowiska i wyjaśnienia stron i uczestnika
postpowania
składane na rozprawie.

Izba ustaliła i zważyła.

Przedmiotowe
zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje
„Projekt i budowę drogi S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) – węzeł
D
obrzyniewo (z węzłem)”.
Z
amawiający pismem z dnia 17.10.2023 r. wystąpił do Wykonawcy Unibep S.A. z wnioskiem
o udzielenie wyjaśnień treści oferty formułując kwestie wymagające wyjaśnienia w 41
pytaniach. W pytaniu nr 20
wystąpił o wskazanie: „Jaką konstrukcję oraz technologię
wykonan
ia nawierzchni trasy głównej i dróg towarzyszących wyceniono w ofercie? W ramach
odpowiedzi prosimy o wskazanie układu i pakietu warstw konstrukcyjnych w formie
tabelarycznej
”. Pytanie nr 2 zostało sformułowane: „Prosimy o podanie kluczowych
parametrów dla dróg i odcinków wskazanych w pkt 1.1.3 PFU (dla drogi ekspresowej oraz
pozostałych przejazdów, łącznic, dróg dodatkowych i innych dróg), w szczególności w
zakresie Vdp, min i max promieni łuków pionowych i poziomych, min i max pochyleń
podłużnych i poprzecznych, szerokości pada dzielącego szerokości pobocza gruntowego.
Info
rmacje proszę przekazać w formie tabelarycznej, dodatkowo prosimy o przekazanie
planów sytuacyjnych oraz profili podłużnych w/w odcinków dróg.”
Wykonawca ud
zielił odpowiedzi w piśmie z 3.11.2023 r. W odpowiedzi na pytanie nr 20
wyjaśnił, że do wyceny oferty przyjęto konstrukcję zgodnie z wymaganiami PFU, a
konstrukcje nawierzchni głównej oraz pozostałych dróg z podziałem na kategorie ruchu

przedstawi
ł w załączonym zestawieniu tabelarycznym nr 7 – Tabela warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
Tabela uwzględnia dziewięć typów konstrukcji nawierzchni, w tym wskazane w
poz. nr 8
Konstrukcja nawierzchni – PPU (pasy technologiczne, dodatkowe jezdnie).
Z
ałącznikiem nr 17 do wyjaśnień jest plan sytuacyjny, na którym zaznaczone zostały m.in.
drogi dla p
ieszych i rowerów.
Materiał dowodowy na jakim swoje stanowisko oparł skład orzekający ograniczony został do
dokumentacji tego postępowania, co uwzględniało przede wszystkim PFU wraz z WR-D,
TKNPiP i
wyjaśnienia z 3.11.2023 r.

Uwzg
lędniając powyższe Izba oddaliła odwołanie w całości.

O nie
zgodności oferty wybranej z warunkami zamówienia świadczyć miało przyjęcie
rozwiązań w zakresie konstrukcji nawierzchni dla dodatkowych jezdni obsługujących
przyległy teren – z mijankami (DD1/58, DD3/60, DD1/63, DD1/64, DD1/65, DD2/71, DD2/73,
DD2/77, DD2/78) i bez mijanek (DD2/57a, DD2/62, DD2/66, DD2/69, DD2/70, DD2/71,
DD2/73, DD2/77, DD2/78)
– zarzuty nr 1 i 2, a także brak uwzględnienia warstwy odcinającej
dla typów konstrukcji KR5, KR6 i KR7 (zarzut nr 3) i brak uwzględnienia w ofercie dróg dla
pieszych i rowerów (zarzut nr 4). Zarzuty te formułowane są w oparciu o wyjaśnienia
dotyczące treści oferty, a dokładnie dwie odpowiedzi na pytania nr 20 i 2, które w ocenie
Odwołującego w sposób jednoznaczny wskazują na niezgodność z wymaganiami
dotyczącymi wykonania drogi, wynikającymi z PFU i załączników, w tym WR-D i KTKNPiP.
Odwołujący swoje twierdzenia o przyjętych konstrukcjach dla dróg dodatkowych opiera na
opisanej
w załączniku nr 7 do wyjaśnień (tabela) poz. 8 konstrukcji nawierzchni dla pasów
technologicznych i dodatkowych jezdni.
Izba odda
liła odwołanie, gdyż stanowiące podstawę zarzutów twierdzenia o niezgodności
oferty wybranej z waru
nkami zamówienia nie miały oparcia w treści oferty, jak również
wyjaśnieniach jej treści z 3.11.2023 r. W ocenie składu orzekającego, Odwołujący dokonał
własnej wykładni udzielonych odpowiedzi na pytania, której celem było nadanie takiego
kontekstu prezentowanych informacji
, który nie odzwierciedlał intencji Wykonawcy, a
prowadził do uzasadniania założeń jakich dopatrywał się Odwołujący, co nie miało
rzeczywiście odzwierciedlenia w treści pytań jak i udzielonych odpowiedziach na pytanie nr
20 i 2.
Odwołujący wskazując na konkretne rodzaje dróg (zarzut nr 1 i 2), twierdzenia o niezgodnej
z wymaganiami zasadniczymi
konstrukcji drogi opierał na wybiórczej analizie załącznika nr 7
do wyjaśnień, prezentując daleko idące wnioski, ponad treść zawartą w tym dokumencie.
Odwołujący całkowicie pominął znaczenie, jakie dla zrozumienia odpowiedzi na pytanie nr 20

mia
ło odniesienie się w tym dokumencie do rodzajów konstrukcji nawierzchni przypisanych
do określonych kategorii dróg, a nie do poszczególnych konkretnych rodzajów dróg, objętych
przyszłym projektowaniem. Analiza załącznika wskazuje, iż wszystkie ujęte w nim typy
konstrukcji (Nr 1 - Nr 9)
opisane zostały ze wskazaniem kategorii dróg w sposób generalny,
w ujęciu całościowym zamówienia – zadania inwestycyjnego. Prezentowane założenia co do
sposobu wykonania prac,
dla których w momencie składania oferty nie było projektu,
należało traktować w kategorii ogólnych koncepcji, które nie prezentowały szczegółów
pozwal
ających wprost przypisać ostateczny sposób w jaki zostaną zaprojektowane prace w
każdym drobnym elemencie inwestycji.
Odwołujący w oparciu o typ konstrukcji wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 20 i załączniku
nr 7, w poz. 8 dla pasa technologicznego i dod
atkowych jezdni, wywodził, iż odnosi się on do
wszystk
ich dróg dodatkowych obsługujących przyległy teren, o którym mowa w PFU z
mijankami, a
w którym znajduje się, m.in. odesłanie do dokumentu WR-D-63-01 w zakresie
rodzaju konstrukcji nawierzchni
– górnej warstwy konstrukcji nawierzchni, zacytowany w
odwołaniu. Jednocześnie opierając tezę, co do jednoznacznego opisania w dokumentacji
postępowania wymagania w zakresie górnej konstrukcji nawierzchni drogi Odwołujący
pom
inął inne postanowienia PFU, w tym między innymi opisujące kategorię ruchu KR1(dla
zaprojektowania
dolnych warstw konstrukcji, jeśli zastosowane zostanie powierzchniowe
utrwalenie (jak
dla dróg pasa technologicznego; dla zaprojektowania górnych oraz dolnych
warstw konstrukcji w przypadku nawierzchni bitumicznej),

wskazaną dla dodatkowych jezdni
obsługujących przyległy teren z mijankami (DD1/58, DD3/60, DD1/63, DD1/64, DD1/65,
DD2/71, DD2/73, DD2/77, DD2/78). P
owyższe, uzupełniało opis wymagań z PFU nadając
inny wydźwięk niż określił to Odwołujący w zarzucie. Dopiero całościowa analiza dokumentu
PFU
pozwala właściwie określić warunki projektowania, w tym możliwość przyjęcia różnych
rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni, w tym dla kategorii ruchu KR1, również w zakresie
górnej i dolnej warstwy konstrukcji w przypadku projektowania nawierzchni bitumicznej.
Ponieważ w załączniku nr 1 pod nr 7 znajduje się opis konstrukcji nawierzchni KR1, czego
Odwołujący nie podniósł w odwołaniu, w tym zakresie twierdzenia oparte wyłącznie na
analizie warstw konstrukcyjnych opisanych w poz. 8, nie m
ogły być rozstrzygające dla
stwierdzenia, iż dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – z mijankami (DD1/58,
DD3/60, DD1/63, DD1/64, DD1/65, DD2/71, DD2/73, DD2/77, DD2/78),
nie będą wykonane
zgodnie z PFU. Zamawiający zamieszczając w PFU opis wymagań, w którym odnosił się
zarówno do kategorii ruchu KR1, jak i rodzaju konstrukcji nawierzchni wg WR-D, faktycznie
wskazał na możliwe różne koncepcje wykonania nawierzchni dla kategorii ruchu, do czego
odnosi się w stanowisku procesowym Unibep S.A. odsyłając do opisanych w PFU wymagań
dla dodatkowych jezdni
obsługujących przyległy teren przez wskazanie kategorii ruchu

również wyższej od KR1, np. pkt 2.1.3 PFU – określający konieczność stosowania
„konstrukcji nawierzchni wjazdów oraz odcinków dodatkowych jezdni obsługujących
prz
yległy teren od wjazdu do innej drogi publicznej o kategorii ruchu min. KR2 należy
zaprojektować i wykonać wg KTKNPiP o kategorii ruchu min. KR2” (str. 75 PFU). Również
wskazany w p
iśmie procesowym Przystępującego opis rozwiązania ze str. 27 PFU dla
nawierzchni dodatkowych jezdni
uwzględnia kategorię ruchu w obszarze skrzyżowania, jako
wyznaczającą konstrukcję nawierzchni jezdni na wlocie najbardziej obciążonym ruchem, co
może oznaczać zarówno kategorię KR1 jak i KR4. Analiza tych zapisów prowadzi do
wniosku sprzecznego z tym
na jakim Odwołujący opiera zarzut o jednoznacznym wskazaniu
przez Wykonawcę w wyjaśnieniach konstrukcji nawierzchni dla dodatkowych jezdni w poz. 8
załącznika nr 7.
Dla stwierdzenia niezgodno
ści oferty z wymaganiami konieczne byłoby wskazanie
jednoznacznych parametrów, jako niedopuszczalnych lub uniemożliwiających osiągnięcie
par
ametrów wskazanych przez Zamawiającego. Tymczasem z udzielonej odpowiedzi na
pytanie nr 20
nie można było takich założeń przyjąć, gdyż Unibep S.A. odnosił się do
kategorii nawierzchni, a nie konkretnych odcinków mającej być projektowaną drogi i
szczegółowych założeń uwzględniających konkretne odcinki inwestycji drogowej. Ponadto,
Odwołujący dokonał wybiórczej analizy dokumentu- PFU ograniczając rozwiązania wyłącznie
do tych wskazanych w WR-D
, na podstawie którego zamierzał wykazać niezgodność oferty z
wymaganiami, c
o zostało w sposób merytoryczny podważone w stanowisku pisemnym
P
rzystępującego i przyjęte przez skład orzekający, jako przekonujące.
Odnośnie warstwy odcinającej (zarzut nr 3) Odwołujący w sposób błędny wnioskował, iż nie
została ona uwzględniona w ofercie, o czym miała świadczyć analiza załącznika nr 7 do
wyjaśnień, poz. nr 1, 2 i 3. Skład orzekający uznał, iż pytanie dotyczące konstrukcji
nawierzchni n
ie oznaczało konieczności prezentacji wszystkich warstw projektowanej i
budowanej drogi. Jak
wynika z KTKNPiP, do którego referuje sam Odwołujący w podstawie
zarzutów, określa skład konstrukcji nawierzchni do której wchodzą warstwy: ścieralna,
wiążąca, podbudowa zasadnicza, opcjonalnie jednowarstwowa albo dwuwarstwowa,
podbudowa pomocnicza i warstwa mrozoochronna. Warstwa
odcinająca nie stanowi
elementu konstrukcji nawierzchni. Z opisu warstwy
odcinającej z pkt 4.15 wynika, iż jest to
warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji/warstwę ulepszonego podłoża od podłoża
gruntowego. Konstrukcja
nawierzchni stanowi odrębną warstwę od podłoża gruntowego, a
tym samym wyjaśnienia nie mogły uzasadniać tezy o braku uwzględnienia warstwy
separującej, o którą Zamawiający się nie pytał.
Ostatnim elementem
mającym uzasadniać twierdzenie o niezgodności oferty wybranej z
swz, jest brak uwzględnienia, a tym samym brak wyceny prac projektowych i wykonawczych

w zakresie:
„drogi dla pieszych i rowerów, chodnik”i, zgodnie z PFU. W tym elemencie
Odwołujący opierał się na odpowiedzi na pytanie nr 2, w którym Zamawiający wprost nie
odnosił się do tego elementu infrastruktury, wskazując na drogi ekspresowe, przejazdy,
łącznice i drogi dodatkowe i inne drogi wskazując parametry, których wyjaśnienia oczekiwał,
tj. Vdp, promienie łuków pionowych i poziomych, szerokość pasa dzielącego, szerokość
pobocza gruntowego.
W ocenie składu orzekającego tak sformułowane pytanie nie
pozwalało przyjąć, iż elementem wyjaśnień miały być szczegóły dotyczące ścieżek dla
pieszych (chodników) jak i ścieżek rowerowych. Pytanie ograniczone zostało do dróg z
przeznaczeniem do ruchu samochodowego. Ponadto,
nie można pominąć okoliczności
niespornej, iż na załączonych planach sytuacyjnych zaznaczone zostały wskazane elementy
infrastruktury,
a tym samym nie ma podstaw do twierdzenia, iż nie zostały one uwzględnione
w ofercie.
Podsumowując, odwołanie nie mogło odnieść skutku, gdyż podstawy na jakich oparte
z
ostały zarzuty zaniechania odrzucenia oferty wybranej nie miały uzasadnienia w
okolicznościach faktycznych sprawy. Co istotne, o istnieniu niezgodności oferty z swz, nie
mogła przesądzać wybiórcza analiza wyjaśnień, bez uwzględnienia kontekstu udzielonych
odpowiedzi, nadanego
treścią pytań, jak i charakterem samego zadania inwestycyjnego.
Przyjęcie wniosków prezentowanych w odwołaniu prowadziłoby do uznania, iż odpowiedzi,
które miały walor ogólnych koncepcji w tym znaczeniu, iż nie mogły uwzględniać wszystkich
danych konie
cznych i możliwych do pozyskania dopiero na etapie prac projektowych, które
stanowią przedmiot zamówienia, miałyby przesądzać o kształcie przyszłych rozwiązań
konstrukcyjnych, a do tego
konieczne byłoby konkretne ich opisanie, co nie miało miejsca na
etapie
składanych wyjaśnień. Tym samym, należało uznać, iż Odwołujący nadał znaczenie
odpowiedziom na dwa pytania, które nie uwzględniało rzeczywistego kontekstu, jak i nie
miało odniesienia do pełnej treści PFU i opisanych wymagań konstrukcyjnych. Tak
sformułowane zarzuty nie mogły zatem prowadzić do uznania, iż zaoferowano przedmiot
niespełniający parametrów zasadniczych, możliwych do oceny przed etapem projektowania
przyszłych prac budowlanych.
W
świetle powyższego orzeczono jak w sentencji.

O kosztach post
ępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 575 Ustawy
Prawa za
mówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 i § 8 ust. 2 pkt 1
rozporz
ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania (Dz. U. poz. 2437). Izba zaliczyła do kosztów postępowania
wpis
w wysokości 20.000,00 zł oraz koszty Zamawiającego w łącznej wysokości 4.060,00 zł i
obciążyła nimi Odwołującego.

Przewodni
czący: ……………………….

…..…………………..

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie