eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1069/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1069/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz
iału stron w dniu 27 kwietnia 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
17 kwietnia 2023 r.
przez wykonawcę Forscope a.s. z siedzibą w Brnie przy Lidická 960/81
(602 00 Brno, Republika Czeska)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Centrum Informatyki Resortu Fi
nansów z siedzibą w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 (26-
601 Radom)
przy udziale wykonawcy Integrated Solutions
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z sied
zibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 (01-207 Warszawa), zgłaszającego
przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego

postanawia:

1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Forscope a.s.
z siedzibą w Brnie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 usta
wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………….
Sygn. akt KIO 1069/23
U z a s a d n i e n i e

Centrum Informatyki Resortu F
inansów z siedzibą w Radomiu, zwane dalej:
„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na
podstaw
ie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwane
j dalej: „Pzp” w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
Dostawa Oprogramowania w postaci pakietów biurowych Microsoft
Office 2021 Standard w polskiej wersji językowej lub pakietów oprogramowania
równoważnego
, nr sprawy: PN/8/23/IATS, zwane dalej „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 5 kwietnia 2023 r., pod numerem 2023/S 068-203111.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. wykonawca Forscope a.s.
z siedzibą w Brnie (zwany dalej:
„odwołującym”) wniósł odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia
(zwanej
dalej: „SWZ”) w zakresie: ust. 1 Tomu III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
(zwanego
dalej jako: „OPZ”), ust. 3 „Kryteria stosowane w celu oceny równoważności dla
oprogramowania typu Microsoft Office Standard” pkt 18 OPZ, ust. 3 „Kryteria stosowane
w celu oceny równoważności dla programu licencjonowania grupowego Microsoft Products
And Services Agreement (MPSA)” pkt 1 OPZ, ust. 6.1. Tomu I SWZ - INSTRUKCJA DLA
WYKONAWCÓW, Sekcji II.1.4) i Sekcji II.2.4) Ogłoszenia, § 1 ust. 1 Tomu II SWZ -
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIENIA UMOWY (zwanego
dalej jako: „PPU”), § 6 ust. 1 PPU
oraz
§ 6 ust. 10 PPU.
W ramach
postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego
zgłosił wykonawca Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba stwierdziła
sk
uteczność zgłoszonego przystąpienia.
Zamawiający w dniu 26 kwietnia 2023 r. złożył odpowiedź na odwołanie wraz
z
załącznikami, w której zawarł argumentację dla wniosku o oddalenie odwołania w całości.
W dniu 26 kwietnia 2023
r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego zawierające
oświadczenie o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 17 kwietnia 2023 r. Dodatkowo
odwołujący wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego w całości oraz zwrot 90%
uiszczonego wpisu na wskazany rachunek bankowy.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp
postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponie
waż oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Zgodnie

z art. 520 ust. 2 Pzp cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z jego w
niesieniem. Innymi słowy cofnięcie odwołania niweczy zainicjowane postępowanie
odwoławcze. Z związku z tym cofnięcie odwołania jest jednostronnym oświadczeniem woli,
które z mocy prawa rodzi skutek w postaci umorzenia postępowania.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie