eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1020/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-05-02
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1020/23


po rozpoznaniu na rozprawie dnia 25 kwietnia
2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę ART
FM Sp. z o.o., Rynek Główny 6, 31-042 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
przy udziale:
uczestników wspólnie biorących udział w konkursie: T. M. prowadzącego działalność pod
firmą NM Architekci T. M., Z. S., J. G.
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:
1.1.
u
nieważnienie czynności rozstrzygnięcia konkursu i uznania za najlepszą pracy
konkursowej
uczestników wspólnie biorących udział w konkursie: T. M.
prowadzącego działalność pod firmą NM Architekci T. M., Z. S., J. G.

i
unieważnienie czynności zatwierdzenia tego rozstrzygnięcia,
1.2.
powtórzenie oceny prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu
z
pominięciem pracy konkursowej uczestników wspólnie biorących udział
w konkursie: T. M.
prowadzącego działalność pod firmą NM Architekci T. M., Z.
S., J. G.
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Muzeum Wojska
Polskiego z siedzibą w Warszawie
i:
2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszt poniesiony przez Odwołującego
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,
2.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysiące sześćset złotych, zero groszy).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodnicząca:

………………………

………………………

………………………


Sygn. akt KIO 1020/23

UZASADNIENIE:

Muzeum Wojska Polskiego (dalej:
Zamawiający) prowadzi konkurs ograniczony,
jednoetapowy o nazwie:
Jednoetapowy realizacyjny konkurs na koncepcję plastyczno –
przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum
Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, konkurs rekomendowany przez SARP nr 022/R/2022.
Przedmiotowy
konkurs
jest
prowadzony
na
podstawie
ustawy
z
dnia
11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej:
ustawa Pzp oraz przygotowanego na jej podstawie Regulaminu konkursu (dalej:
„Regulamin”).
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 4 listopada 2022 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/ S 213-612201.

W
postępowaniu tym wykonawca ART FM SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (dalej:
Odwołujący) 11 kwietnia 2023 wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego, tj. zatwierdzenia
rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
Art. 337 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp” poprzez zatwierdzenie
rozstrzygnięcia konkursu dokonanego przez Sąd Konkursowy pomimo, że nie został on
przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Konkursu (dalej: „Regulamin”);
2)
Art. 337 pkt 2) oraz art. 345 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zatwierdzenie rozstrzygnięcia
konkursu dokonanego przez Sąd Konkursowy pomimo, że zwycięska praca konkursowa
złożona przez Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie tj. NM
Architekci T. M., ul. Smolna 32/14, 00-375 Warszawa, Z. S. oraz J. G. (dalej:
„Konsorcjum NM Architekci”) nie powinna była podlegać ocenie przez Sąd Konkursowy
jako nieodpowiadająca Regulaminowi;
3) Art. 337 pkt 2) w zw. z art. 347 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu dokonanego przez Sąd Konkursowy pomimo, że
praca Konsorcjum NM Architekci została oceniona przez Sąd Konkursowy w sposób
niezgodny z kryteriami określonymi w Regulaminie oraz w sposób niezapewniający
równego traktowania uczestników konkursu.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania poprzez:
1)
unieważnienia czynności zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu ze względu na
dopuszczenie przez Sąd Konkursowy do oceny pracy Konsorcjum NM Architekci, która
jest niezgodna z Regulaminem Konkursu;
2)
zażądania od Sądu Konkursowego w trybie nadzoru przewidzianego w art. 337 ustawy
Pzp powtórzenia oceny prac konkursowych bez dopuszczenia do tej oceny pracy
złożonej przez Konsorcjum NM Architekci.

W uzasadnieniu powyższych zarzutów i żądań Odwołujący wskazał:
1.
Na st
ronie nr 8 załącznika nr 6a do Regulaminu Konkursu (Wytyczne i założenia do
opracowania koncepcji konkursowej wystawy stałej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.)
w
pkt 2 (założenia wystawiennicze) Zamawiający wskazał:
-
„Obowiązkowo umieścić na ekspozycji podwieszona kopię w skali 1:1 samolotu z czasów
wojny polsko bolszewickiej
np. Bristol F.2B Fighter o wymiarach: wysokość 2.97 m;
rozpiętość 11,96 m; długość 7,87 m z zastrzeżeniem, że typ samolotu może ulec zmianie np.
na Albatrosa D III (Oef.) lub inny samolot z tego okresu”.


W informacji o wyniku konkursu, w pkt „Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze
Identyfikacyjnym Uczestnika 009”, w odniesieniu do oceny pracy Konsorcjum NM Architekci,
w pkt wskazano następujące zalecenie/uwagę:
-
„4. Prezentacja samolotu w skali 1:1, dobranie lokalizacji umożliwiającej taką prezentację.”

Jak wynika z ww. uwagi/zalecenia do pracy Konsorcjum NM Architekci („prezentacja
samolotu w skali 1:1”)
uczestnik ten nie zastosował się do wymogu Regulaminu
umieszczenia na ekspozycji podwiesz
onej kopii w skali 1:1 samolotu z czasów wojny polsko
bolszewickiej.
Wadliwość pracy w tym zakresie potwierdzają zresztą upublicznione przez
Zamawiającego na jego stronie internetowej elementy ww. pracy konkursowej.
W konsekwencji ww. wadliwości złożonej pracy Sąd Konkursowy w swoich zaleceniach
i
uwagach wskazał na konieczność dobrania przez Konsorcjum NM Architekci innej
lokalizacji kopii samolotu, która umożliwi jego ekspozycję w obowiązkowej skali 1:1
(„dobranie lokalizacji umożliwiającej taką prezentację”).
2.
W myśl art. 336 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp powołany do oceny prac konkursowych sąd
konkursowy jest niezależny. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności sądu
konkursowego w tym zakresie. Stosownie do art. 347 ust. 1 ustawy Pzp sąd konkursowy
zobowiązany jest bowiem dokonać oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami
określonymi w ogłoszeniu o konkursie i regulaminie konkursu. Sąd konkursowy związany jest
ponadto przepisami ustawy Pzp
mającymi zastosowanie w trakcie konkursu, w tym art. 16
pkt 1) ustawy Pzp nakazującym równe traktowanie wszystkich uczestników konkursu.
Stosownie do art. 337 ustawy Pzp nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności
konkursu z przepisami ustawy Pzp oraz regulaminu konkursu sprawuje Kierownik
Zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona. W zakresie tego nadzoru mieści się
m.in. prawo i obowiązek Kierownika Zamawiającego do zatwierdzenia wyników konkursu.
W
doktrynie wskazuje się, że w razie ustalenia, iż sąd konkursowy dokonał oceny prac
konkursowych w sposób niezgodny z regulaminem konkursu lub przepisami ustawy Pzp,
Kierownik Zamawiającego ma obowiązek odmówić zatwierdzenia wyników konkursu.
3.
Odwołujący stwierdza, że brak zastosowania się Konsorcjum NM Architekci do wynikającej z
Regulaminu wytycznej umieszczenia na ekspozycji podwieszonej kopii w skali 1:1 samolotu
z czasów wojny polsko bolszewickiej winien skutkować odmową dopuszczenia złożonej
pracy do oceny. Wytyczna Regulaminu w powyższym zakresie miała bowiem charakter
obowiązkowy, od której nie przewidywał on odstępstwa.

Powyższe potwierdza treść rozdziału II Regulaminu (opis przedmiotu konkursu).
Zamawiający wskazał w jego treści (str. 14 Regulaminu), w uwagach ogólnych do
wytycznych k
onkursowych, że są one zbiorem przeanalizowanych potrzeb Organizatora w
stosunku do programu, funkcji i lokalizacji poszczególnych elementów Ekspozycji oraz zasad
jej użytkowania. Wymóg dotyczący ekspozycji samolotu jest zatem wyrazem
przeanalizowanej potr
zeby Zamawiającego.
W dalszej części Regulaminu Zamawiający wyjaśnił, że:
- wytyczne te
należy traktować jako zalecane o ile nie jest wyraźnie określone
w
Regulaminie, iż wymaga się konkretnego rozwiązania czy uwzględnienie konkretnego
oczekiwania Organizatora w tym także wytyczne określone jako „obligatoryjne”, „konieczne”,
„niezbędne”, „obowiązkowe” lub poprzez użycie innych sformułowań, o takim znaczeniu.


Z powyższego wynika, że zgodnie z Regulaminem wytyczne konkursowe dzielą się na:
zalecane oraz obowiązkowe.
W kolejnym punkcie uwag ogólnych do wytycznych konkursowych Zamawiający wskazał:
-
W przypadku wytycznych, gdzie wyraźnie nie określono danego wymagania jako
obowiązkowego a jedynie jako „zalecane” dopuszcza się odstępstwa od tych wytycznych o
ile zostaną one w sposób racjonalny uzasadnione oraz będą uwzględniały elementy
Ekspozycji pożądane przez Organizatora lub zapewniające funkcjonowanie Ekspozycji
zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadne w ocenie Sądu Konkursowego oraz zaakceptowane
przez Organizatora ze względu na ich koszt.


Powyższe potwierdza, że jedynie w przypadku „wytycznych zalecanych” dopuszczalne jest
odstępstwo od nich pod warunkiem jednak, że m.in. zostaną one w sposób racjonalny
uzasadnione.
4.
Odwołujący podnosi, że wytycznej dotyczącej prezentacji samolotu Zamawiający
bezsprzecznie nadał charakter obowiązkowy. Zamawiający użył w stosunku do niej
w
Regulaminie sformułowania „obowiązkowo” („obowiązkowo umieścić na ekspozycji
podwieszoną kopię w skali 1:1”), które dodatkowo, wraz z dalszą, kluczową częścią
wytycznej podkreślił. Wytyczna ta nie może być traktowana jako zalecana. W tym przypadku
Zamawiający wyraźnie określił ją jako obowiązkową.
Brak zastosowania się przez Konsorcjum NM Architekci do ww. wytycznej obowiązkowej
powoduje, że praca konkursowa, w celu doprowadzenia do jej zgodności z Regulaminem
wymagałaby jej 4 zasadniczych zmian. Umieszczenie na ekspozycji samolotu w skali 1:1
wymagałoby m.in. zmiany miejsca jego prezentacji na przestrzeń dwukondygnacyjnego holu,
a w konsekwencji dokonania istotnych zmian zagospodarowania dwóch, kluczowych dla
ekspozycji oraz prac konkursowych przestrzeni muzealnych. Zasadne jest zatem
stwierdzenie, że z punktu widzenia obowiązujących wytycznych, aktualna treść pracy, która
jest z nimi sprzeczna, jest w istotnym zakresie bezprzedmiotowa.

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że Sąd Konkursowy w swoich zaleceniach do pracy
Konsorcjum NM Architekci nie tylko zwrócił uwagę na wymóg prezentacji samolotu w skali
1:1, ale w konsekwencji wskazał również na konieczność dobrania przez tego uczestnika
innej lokalizacji samolotu, która w przeciwieństwie do lokalizacji zaproponowanej w pracy
konkursowej umożliwi jego prezentację w obowiązkowej skali 1:1.
Wymaga po
dkreślenia, że obiekt o wielkogabarytowych rozmiarach (samolot w skali 1:1),
jako element obowiązkowy do umieszczenia w ograniczonej przestrzeni, stanowi duże
wyzwanie dla projektanta ekspozycji, wymaga bowiem przemyślenia licznych rozwiązań
technicznych,
kolizji i przemyślenia przyszłej percepcji obiektu. Jego gabaryty, w kontekście
zadanej przestrzeni wystawienniczej, stanowiły determinantę dla całej aranżacji wystawy.
Po analizie funkcjonalno-
przestrzennej Odwołujący uznał, iż jedynym miejscem, gdzie replika
samolotu w skali 1:1 może zostać umieszczona, jest przestrzeń w holu, w centralnej części
budynku, nad schodami i strefą wejścia.
Respektując i dopasowując się do wymagań konkursowych, Odwołujący zrezygnował z
dwóch oryginalnych i bardzo ciekawych koncepcji zagospodarowania wyżej wspomnianej
przestrzeni holu.
Tymczasem zignorowanie obowiązkowych wytycznych przez Konsorcjum NM Architekci
znacząco ułatwiło mu zadanie i umożliwiło zupełnie inne podejście do tematu. Należy
podkreślić, że sam Sąd Konkursowy zidentyfikował skutek tego zabiegu jako najważniejszy
element wspomnianej pracy:
-
„Główny element koncepcji to wprowadzenie kubatury w przestrzeń dwukondygnacyjnego
holu -
ciemnego prostopadłościanu, który ma symbolizować grozę bolszewickiej rewolucji.
Wnętrze instalacji jest elementem ścieżki zwiedzania - prezentowane są w niej treści
multimedialne."


Odwołujący podnosi, że praca konkursowa Konsorcjum NM Architekci zawierała co prawda
kopię samolotu, jednak jego wielkość wynosi ok. 50% oryginalnej. Takim zabiegiem,
niezgodnym z Regulaminem, autor pracy konkursowej nie tylko stworzył sobie możliwość
zagospodarowania holu w sposób inny niż umieszczenie w jego przestrzeni samolotu, ale
też nie przewidział całkowitego poświęcenia innej przestrzeni na ekspozycję samolotu (w
jego pracy samolot funkcjonuje w przestrzeni z innymi środkami wystawienniczymi,
zakładając możliwość zwiedzania, a nie wymknięcia przestrzeni).
5.
Jak już powyżej Odwołujący wskazał, brak zastosowania się Konsorcjum NM Architekci do
wynikającej z Regulaminu obowiązkowej wytycznej dotyczącej umieszczenia na ekspozycji
podwieszonej kopii w skali 1:1 samolotu z czasów wojny polsko bolszewickiej winien
skutkować odmową dopuszczenia złożonej pracy do oceny. Skutek ten potwierdza treść
Regu
laminu. Zgodnie z rozdziałem IV.1.1 Regulaminu do oceny w Konkursie może być
dopuszczone wyłącznie Praca konkursowa która:
1. jest oryginalna (nienaruszające praw majątkowych osób trzecich),
2. nie zawiera koncepcji wcześniej publikowanej,
3. nie narusz
a zasady anonimowości,
4. jest zgodna z przedmiotem konkursu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 1,
5. nie zawiera rozwiązań wariantowych,
6. jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

W rozdziale II pkt 1.3 Regulaminu wskazano:
Wytyczne i założenia do opracowania
koncepcji konkursowej zawiera Załącznik nr 6a do Regulaminu.”
Wytyczna dotycząca
prezentacji samolotu została określona właśnie w załączniku nr 6a do Regulaminu. Skoro
zatem zgodnie z treścią tego załącznika oraz zgodnie z ogólnymi uwagami do wytycznych
zawartymi w rozdziale II Regulaminu nadano jej charakter obowiązkowej, od której nie ma
odstępstw, to zasadne jest stwierdzenie, że brak uwzględnienia jej w pracy konkursowej
oznacza, że jest ona niezgodna z przedmiotem konkursu określonym w rozdziale II pkt 1
Regulaminu. Zachodzi zatem przewidziana w Regulaminie podstawa do odmowy
dopuszczenia pracy do oceny, o której mowa w rozdziale IV.1.1 ppkt 4 Regulaminu.
Odwołujący podkreśla ponadto, że wskazana wyżej, a w przewidziana w Regulaminie
podstawa do odmowy dopuszczenia do oceny pracy Konsorcjum NM Architekci, znajduje
podstawę prawną w art. 345 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią nie podlega ocenie
praca
konkursowa nieodpowiadająca regulaminowi konkursu.
6.
W konsekwencji przedstawionej powyżej argumentacji zasadne są zatem zarzuty odwołania.
Zamawiający naruszył art. 337 pkt 2) oraz art. 345 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zatwierdzenie
rozstrzygnięcia konkursu pomimo, że zwycięska praca konkursowa nie powinna była
podlegać ocenie jako niezgodna z Regulaminem konkursu.
Skutkiem powyższego naruszenia jest ponadto naruszenie art. 337 pkt 2) w zw. z art. 347
ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Reg
ulamin konkursu nie przewidywał
możliwości odstępstwa od wytycznej Regulaminu dotyczącej prezentacji repliki samolotu z
czasów wojny polsko bolszewickiej. Zgoda na takie odstępstwo w przypadku pracy
Konsorcjum NM Architekci oznacza w konsekwencji naruszeni
e zasady równego traktowania
uczestników konkursu.

Realizując przewidziane w art. 337 ustawy Pzp obowiązki nadzorcze wobec Sądu
Konkursowego Zamawiający winien zatem unieważnić czynność zatwierdzenia
rozstrzygnięcia konkursu, a następnie zażądać od Sądu Konkursowego powtórzenia oceny
prac konkursowych bez dopuszczenia do tej oceny pracy złożonej przez Konsorcjum NM
Architekci.

W złożonej pismem z 24 kwietnia 2023 r. odpowiedzi na odwołanie, Zamawiający nie
uwzględnił zarzutów zawartych w odwołaniu i wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz
o przeprowadzenie dowodu z
dokumentów:
a)
rzut Sali ekspozycyjnej na piętrze 1 w skali 1:100 (fragment piętra) oraz 1:200 (całe
piętro) określający sposób prezentacji samolotu SPAD VIIC1 – możliwości
zaprezentowania samolotu z okresu Bitwy Warszawskiej w lokalizacji określonej
przez Konsorcjum NM Architekci;
b)
zdjęcie samolotu SPAD VIIC1 z numerem bocznym 15.2 wraz z pilotem – możliwości
zaprezentowania samolotu z okresu Bitwy Warszawskiej w lokalizacja wskazanej
przez NM Architekci;
c)
raport bojowy nr 75 19. Eskadry Myśliwskiej z 15 sierpnia 1920 r. z lotu nad
Radzyminem udziału w Bitwie Warszawskiej – udziału samolotu SPAD VIIC1
w
działaniach zbrojnych podczas Bitwy Warszawskiej;
d)
rzut Sali ekspozycyjnej na piętrze 2 – możliwości zaprezentowania samolotu z okresu
Bitwy Warszawskiej w innych lokaliza
cjach niż hol główny
W uzasadnieniu Zamawiający wskazał:

A. Zamawiający w Załączniku nr 6a do Regulaminu Konkursu - Wytyczne i założenia
do opracowania koncepcji konkursowej na stronie 8 określił, że Uczestnik Konkursu
powinien:
„Obowiązkowo umieścić na ekspozycji podwieszona kopię w skali 1:1 samolotu z czasów
wojny polsko bolszewickiej np. Bristol F.2B Fighter o wymiarach: wysokość 2.97 m;
rozpiętość 11,96 m; długość 7,87 m z zastrzeżeniem, że typ samolotu może ulec zmianie np.
na Albatrosa D III (Oef.)
lub inny samolot z tego okresu”.


W Bitwie Warszawskiej strona polska wykorzystywała szereg samolotów myśliwskich oraz
wielozadaniowych były to m.in. Salmson 2 – francuski samolot rozpoznawczy i bombowy,
LVG C.VI
– niemiecki samolot wielozadaniowy (rozpoznawczy i lekki bombowiec), AEG C.IV
– niemiecki samolot rozpoznawczy z okresu I wojny światowej, Albatros C.X – niemiecki
samolot rozpoznawczy i bombowy, Fokker D.VII
– niemiecki jednomiejscowy samolot
myśliwski, Hannover CL.II – niemiecki dwumiejscowy samolot myśliwski i rozpoznawczy z
okr
esu I wojny światowej, budowany seryjnie od 1917 roku w niemieckiej wytwórni
Hannoverische Waggonfabrik oraz na licencji w wytwórni Roland, Bristol F.2B Fighter –
brytyjski dwumiejscowy dwupłatowy samolot myśliwski, zaprojektowany w 1916 roku w firmie
Bristol, SPAD VIIC1
– francuski samolot myśliwski zaprojektowany i zbudowany w 1916 roku
w wytwórni lotniczej Société (Anonyme) Pour L'Aviation et ses Dérivés (SPAD) oraz Albatros
J.I
– niemiecki samolot piechoty, zaprojektowany w 1917 roku w firmie Albatros
F
lugzeugwerke GmbH. Zamawiający dokonał analizy potencjalnego umieszczenia w
lokalizacji określonej przez Konsorcjum NM Architekci samolotów z okresu wojny polsko
bolszewickiej. W wyniku dokonanej analizy Zamawiający doszedł do przekonania, że
możliwe jest umieszczenie w skali 1:1 modelu dwupłatowego samolotu myśliwskiego SPAD
VIIC1, którego wymiary to: rozpiętość 7,82 m (płat górny) i 7,57 m (płat dolny), długość 6,08
m, wysokość 2,20 m. Powyższy samolot mógłby zostać zaprezentowany we wskazanym
pomieszczen
iu w sposób przedstawiony na rzucie Sali ekspozycyjnej zlokalizowanej na
piętrze 1.
Ponadto w celu prezentacji rozmiarów i ewentualnej skali samolotu SPAD VIIC1 w
ekspozycji Zamawiający przedstawia fotografie pilota przy wymienionym samolocie.
B. W pracy przedstawionej przez Konsorcjum NM Architekci nie został co prawda wskazany
samolot
SPAD VIIC1, tylko inny samolot z epoki, ale celem konkursu było uzyskanie
kompleksowej koncepcji plastyczno-
przestrzennej ekspozycji stałej oddziału Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie
– Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, odpowiadającej
w najlepszym dost
ępnym stopniu funkcji i społecznej randze oddziały Organizatora –
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., odpowiadającej wytycznym projektowym i założeniom
finansowym Organizatora oraz zapewniającej realizację misji społecznej Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawi
e. Na tym etapie celem Zamawiającego nie było określenie
konkretnych muzealiów i innych obiektów, które powinny zostać zaprezentowane w
docelowej ekspozycji.

W Rozdziale II Regulaminu Konkursu
– Opis przedmiotu konkursu w uwagach ogólnych do
wytycznych k
onkursowych dotyczących opracowania koncepcji konkursowej Zamawiający
wskazał:
„Intencją powyższych zapisów jest nieograniczanie inwencji twórczej Uczestników konkursu
w poszukiwaniu oryginalnych i nowatorskich autorskich rozwiązań realizujących na różne
sposoby wytyczne i założenia Konkursu. Konkurs jest etapem poszukiwania przez
Organizatora najlepszych rozwiązań wśród przedstawionych przez Uczestników różnych
sposobów podejścia projektowego do zadanego problemu i zaproponowania różnych dróg
prowadzących do rozwiązania zadania konkursowego. Pewien stopień ogólności
opracowania, jakim jest Koncepcja konkursowa, daje Uczestnikom możliwość własnej
interpretacji zapisów wytycznych i założeń konkursowych, a trafność wyboru rozwiązań
realizujących te wytyczne i założenia będzie poddany ocenie Sądu konkursowego.” Podane
eksponaty i kopie, w tym samolot Bristol F.2B Fighter,
podane były jako przykładowe, a w
ocenie Zamawiającego nadrzędna była lokalizacja treści w kontekście proponowanego
scenariusza i ścieżki zwiedzania. Zaproponowana przez Konsorcjum NM Architekci
lokalizacja samolotu po dogłębnej analizie Sądu Konkursowego została uznana jako
możliwa, a co za tym idzie nie mogła stać się podstawą do wykluczenia pracy z dalszych
obrad Sądu Konkursowego. Możliwa lokalizacja samolotu została jednak oceniona przez
Sąd Konkursowy niekorzystnie – jako nieczytelna dla zwiedzających i nieatrakcyjna pod
względem plastycznym. Dlatego w ramach zaleceń pokonkursowych znalazła się wytyczna
dotycząca dobrania innej lokalizacji kopii samolotu.
Tak więc powyższe zagadnienie Zamawiający zinterpretował jako element, który potencjalnie
mógłby ulec zmianie, nie zaś jako okoliczność stanowiącą niezgodność pracy konkursowej
z Regulaminem Konkursu i w konsekwencji niedopuszczenie pracy do oceny na podst. art.
425 ust. 2 ustawy Pzp, mającego odzwierciedlenie w rozdziale IV pkt 1.1.4 Regulaminu
Konkursu, jako niezgodnej z przedmiotem konkursu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 1
Regulaminu Konkursu.

C
. W ocenie Zamawiającego nie doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców określonej w art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
zwraca uwagę, że prezentacja podwieszonej kopii w skali 1:1 samolotu z czasów wojny
polsko
bolszewickiej, możliwa była wbrew twierdzeniom Odwołującego również w innych
pomieszczeniach niż hol główny tj. w pomieszczeniu wskazanym przez Konsorcjum NM
Architekci, ale również w innych pomieszczeniach takich jak część północna lub południowa
kondygnacji.
Tak więc nie jest prawdziwe założenie poczynione przez Odwołującego, że
dopuszczenie innego rozwiązania w zakresie prezentacji kopii samolotu w skali 1:1
naruszyło zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo
należy wziąć pod uwagę, że w obowiązkowych wymaganiach dotyczących zawartości pracy
konkursowej Zamawiający dopuścił prezentację „innych samolotów z epoki”. Oprócz
szczegółowo opisanego samolotu SPAD VIIC1 produkcji francuskiej, którego wymiary byłby
znacząco mniejsze od podanego jako przykładowy samolotu Bristol F.2B Fighter o
wymiarach: wysokość 2.97 m; rozpiętość 11,96 m; długość 7,87 m, możliwe było
zaprezentowanie innych mniejszych samolotów takich jak np. niemiecki jednomiejscowy
samolot myśliwski Fokker D.VII o rozpiętości skrzydeł 8,90 m (Górny płat), 6,95 m długości
oraz 2,75 m wysokości.
Tak więc zarzut dotyczący pozbawienia pozostałych uczestników konkursu możliwości
innego zagospodarowania holu głównego nie może zostać uznany za zasadny i nie ma
podstaw do pr
zyjęcia założenia, że dopuszczenie pracy Konsorcjum NM Architekci do oceny
stanowi przejaw nierównego traktowania Wykonawców i naruszania zasad uczciwej
konkurencji.

Przystąpienie po stronie Zamawiającego zgłosili uczestnicy wspólnie biorący udział
w konkursie, tj.: T. M.
prowadzący działalność pod firmą NM Architekci T. M., Z. S., J. G..
Pismem z 24 kwietnia 2023 r.
odnieśli się do zarzutów podniesionych w odwołaniu,
wskazując m.in.:
(…) W pracy konkursowej uwzględniony został samolot zgodnie z wytycznymi Regulaminu.
Zawarte na stronie nr 8 załącznika nr 6a do Regulaminu Konkursu (Wytyczne i założenia do
opracowania koncepcji konkursowej wystawy stałej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.) pkt
2 (założenie wystawiennicze) (…) Należy zaznaczyć, że powyższe wskazanie nie określa
strony mogącej dokonać zmiany typu samolotu, co oznacza, że może jej dokonać również
Uczestnik Konkursu. Ponadto powyższe wskazanie z załącznika nr 6a należy rozpatrywać w
kontekście Regulaminu Konkursu, w którym to w Rozdziale II (Opis przedmiotu konkursu),
na stronie nr 14 zawarto uwagi ogólne do wytycznych konkursowych dotyczących
opracowania koncepcji konkursowej: “Przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz
Załącznikach do Regulaminu wytyczne są zbiorem przeanalizowanych potrzeb Organizatora
w stosunku do programu, funkcji i lokalizacji poszczególnych elementów Ekspozycji oraz
zasad jej użytkowania. (…). Bezwzględnie wiążące są wymagania formalne dotyczące
podpisywan
ia i składania oświadczeń i dokumentów. W przypadku wytycznych, gdzie
wyraźnie nie określono danego wymagania jako obowiązkowego a jedynie jako „zalecane”
dopuszcza się odstępstwa od tych wytycznych o ile zostaną one w sposób racjonalny
uzasadnione oraz będą uwzględniały elementy Ekspozycji pożądane przez Organizatora lub
zapewniające funkcjonowanie Ekspozycji zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadne w ocenie
Sądu Konkursowego oraz zaakceptowane przez Organizatora ze względu na ich koszt.”
Zdaniem Odwołującego powyższe zapisy wskazują na dopuszczalność odstępstw jedynie w
przypadkach wymagań “zalecanych”, pominął jednak dalszą część, która brzmi: “Intencją
powyższych zapisów jest nieograniczanie inwencji twórczej Uczestników konkursu w
poszukiwaniu oryginalnyc
h i nowatorskich autorskich rozwiązań realizujących na różne
sposoby wytyczne i założenia Konkursu. (…)
W naszej opinii zapis ten daje Uczestnikom możliwość zaproponowania dowolnego, innego
niż wskazane samoloty z okresu Wojny Polsko-Bolszewickiej, niezależnie od skali. Myślenie
takie odzwierciedla swobodę twórczą i wpisuje się we wskazaną w Regulaminie intencję
nieograniczania inwencji twórczej. Z powyższego wynika, że przedstawiona przez nas praca
konkursowa jest zgodna z Regulaminem i słusznie została dopuszczona do oceny. (…)
Zamawiający pisząc wytyczne nie może przewidywać wszystkich możliwych rozwiązań i nie
jest to też jego celem. Po to rozpisuje konkurs na najlepszą wizję artystyczną, by znaleźć
najlepsze rozwiązanie nawet jeśli rozwiązania takiego nie przewidział. (…) Przedmiotem
konkursu nie było więc zaproponowanie lokalizacji dla konkretnego samolotu jak sugeruje
Odwołujący, ale zaproponowanie głównej idei całej ekspozycji. (…) Z powyższego
jednoznacznie wynika, że umieszczenie samolotu w konkretnej skali nie znajduje się wśród
kryteriów oceny. Oznacza to, że gabaryty samolotu, jego typ lub wskazana lokalizacja nie
mają bezpośredniego wpływu na ocenę pracy i nie stanowią głównej podstawy przyznania
nagrody jak usilnie próbuje udowodnić Odwołujący.
(…) Jako Projektant oświadczamy, że możliwe jest umieszczenie samolotu w skali 1:1 bez
naruszania głównej idei ekspozycji i bez znaczących jej zmian obniżających docenione przez
Sąd Konkursowy atrakcyjność formy i walory plastyczne i funkcjonalno-przestrzenne.
Odwołujący powołuje się na wykonaną przez siebie analizę funkcjonalno-przestrzenną, z
której ma wynikać, że jedynym miejscem, gdzie może znaleźć się replika samolotu w skali
1:1 jest przestrzeń holu, w jej centralnej części. Analizę Odwołującego uznajemy za
nietrafioną, a wyniki za celowo naginane dla potrzeb odwołania. Na stronie nr 11, w punkcie
3.
załącznika nr 6a do Regulaminu Konkursu Zamawiający określił jednoznacznie:
“Ostateczna lokalizacja elementów ekspozycji należy do decyzji Uczestnika konkursu
zgodnie z przyjętym przez Niego scenariuszem ekspozycji.” Tym samym Zamawiający w
załączniku nr 6a do Regulaminu Konkursu nie sugerował miejsca umieszczenia repliki
samolotu, dlatego nie mógł przewidzieć przestrzeni ani skali umieszczonej repliki samolotu.
(…).

Krajowa Izba Odwoławcza po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron, na
podstawie zebrane
go w sprawie materiału dowodowego, z uwzględnieniem stanowisk
wyrażonych w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, pisma Uczestnika postępowania
oraz ustnie na rozprawie i
odnotowane w protokole, ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych
skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528 ustawy Pzp.
Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art.
505 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
istnienie po stronie Odwołującego interesu w uzyskaniu pierwszej
nagrody w konkursie
oraz możliwości poniesienia przez niego szkody w wyniku
kwestionowanych czynności Zamawiającego.
Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamawiającego uczestników wspólnie biorący udział w konkursie, tj.: T. M. prowadzącego
działalność pod firmą NM Architekci T. M., Z. S., J. G.. Wszystkie warunki formalne związane
ze zgłoszonym przystąpieniem zostały spełnione, a zatem należało uznać je za skuteczne.

Mając na uwadze powyższe Izba rozpoznała złożone odwołanie i uznała, że
zasługuje ono na uwzględnienie.

Rozpoznając odwołanie Izba przeprowadziła dowody z:
1.
dokumentacji postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu konkursu
wraz z załącznikami, prac konkursowych, uzasadnienia rozstrzygnięcia
konkursu
/przyznania nagród;
2.
dokumentów złożonych przez Odwołującego na rozprawie oraz dokumentów
złożonych przez Zamawiającego wraz z odpowiedzią na odwołanie.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest,
że Przystępujący na wizualizacji oraz na
rzutach nie przedstawił samolotu z okresu wojny polsko bolszewickiej lub innego z tego
okresu w skali 1:1.
Jednakże, zdaniem Sądu Konkursowego, Zamawiającego oraz
Przystępującego nie był to wymóg obowiązkowy, a w pomieszczeniu zaproponowanym
przez Przystępującego jest możliwość umieszczenia ekspozycji podwieszoną kopię w skali
1:1
samolotu z czasów wojny polsko bolszewickiej lub innego z tego okresu m.in. samolot
SPAD VIIC1
czy też niemieckiego jednomiejscowego samolotu myśliwskiego Fokker D.VII.
Spór w zasadzie sprowadzał się do tego czy w pracy konkursowej uczestnicy biorący
udział w konkursie mieli obowiązek umieszczenia na rzucie kopii konkretnego modelu
samolotu w skali 1:1
, a jeżeli odpowiedź byłaby twierdząca, to czy umieszczenie modelu
samolotu w innej skali powinno skutkować niedopuszczeniem takiej pracy do oceny.
Zdaniem Odwołującego taki obowiązek wynikał wprost z Regulaminu, mianowicie
z
załącznika nr 6a do Regulaminu Konkursu (Wytyczne i założenia do opracowania
koncepcji konkursowej wystawy stałej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.) w pkt 2
(założenia wystawiennicze, str. 8). Izba stanowisko Odwołującego podziela.
Przedmiotem konkursu jest koncepcja plastyczno
– przestrzenna ekspozycji czyli
(zgodnie z definicją Regulaminu) – idea ekspozycji, detale wizualne, informacyjne
i
przestrzenne dotyczące ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie.
Praca konkursowa to praca przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale IV
Regulaminu.
Nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że pewien stopień ogólności opracowania,
jakim jest koncepcja konkursowa, daje u
czestnikom możliwość własnej interpretacji zapisów
wytycznych i założeń konkursowych, a trafność wyboru rozwiązań realizujących te wytyczne
i
założenia będzie poddany ocenie Sądu Konkursowego. Powyższe jest sprzeczne z zasadą
stanowiącą podstawę systemu zamówień publicznych, tj. równego traktowania wykonawców
oraz uczciwej konkurencji. Zamawiający jest zobowiązany do sprawiedliwego traktowania
wszystkich uczestników konkursu.
Regulamin konkursu jest odpowiednikiem specyfikacji warunków zamówienia.
Doniosłość dokumentu, jakim jest regulamin konkursu, sprowadza się do szczególnej roli
w
postępowaniu – z jednej strony określa oczekiwania zamawiającego dotyczące
uczestników konkursu, w tym wymagania co do pracy konkursowej, by uczynić zadość
swoim wymaganiom, a
z drugiej zaś – wyznacza granice, w jakich może poruszać się
zamawiający dokonując weryfikacji złożonych prac.
Postanowienia zawarte w regulaminie konkursu są wiążące dla uczestników oraz
zamawiającego. I tak jak w przypadku SWZ, zamawiający nie może, po upływnie terminu
składania prac konkursowych, zmienić czy też doprecyzować postanowień regulaminu.
Uczestnicy biorący udział w konkursie mają prawo oczekiwać, że ich prace zostaną poddane
ocenie w zakresie wyartykułowanym w dokumentacji konkursowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu, p
raca konkursowa powinna obligatoryjnie składać
się z: części graficznej, części opisowej oraz karty identyfikacyjnej. Część graficzna powinna
zawierać m.in. rzuty piętra I i II przedstawiające szczegółową aranżację ekspozycji zgodnie
z
zaproponowanym przez uczestnika scenariuszem uwzględniającą wszystkie elementy
ekspozycji wymienione w
Załączniku 6a do Regulaminu, w tym elementy ekspozycji
i
wyposażenia pomocniczego ulokowanych na powierzchni podłóg, na ścianach oraz
podwieszo
nych przestrzennie w skali 1:100 wykonane na Załączniku nr 6c Regulaminu.
Zamawiający w Załączniku nr 6a do Regulaminu wskazał w sposób jednoznaczny na
obowiązek (a nie na możliwość) umieszczenia na ekspozycji podwieszaną kopię w skali 1:1
samolotu z czas
ów wojny polsko – bolszewickiej lub innego modelu samolotu z tego okresu.
Przystępujący w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że jego zdaniem uczestnik „może
zaproponować dowolny, inny niż wskazane samoloty z okresu wojny polsko – bolszewickiej,
niezależnie od skali
”. Ze stanowiska Przystępującego wynika, że świadomie w swojej pracy
konkursowej
umieścił samolot w innej skali niż wymagał tego Zamawiający. Powyższe
potwierdza zasadność uwzględnienia odwołania bowiem praca konkursowa Przystępującego
była niezgodna z obowiązkowymi wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 6a do
Regulaminu konkursu.

W przedmiotowej sprawie
Zamawiający dał uczestnikom możliwość własnej
interpretacji zapisów wytycznych i założeń konkursowych ale wyłączenie wytycznych,
których nie określono jako wymagania obowiązkowego. Zamawiający w Regulaminie
wyraźnie wskazał: „W przypadku wytycznych, gdzie wyraźnie nie określono danego
wymagania jako obowiązkowego a jedynie jako „zalecane” dopuszcza się odstępstwa od
tych wytycznych o ile zostaną one w sposób racjonalny uzasadnione oraz będą uwzględniały
elementy Ekspozycji pożądane przez Organizatora (…).

Reasumując, Zamawiający jak i Przystępujący nie wykazali, aby stanowisko
prezentowane przez Odwołującego było błędne, czy też nieprawdziwe. Z zaprezentowanych
przez nich stanowisk nie wynika, iż sporny wymóg nie był obowiązkowy, a zatem uznać
należało, że złożona i zaproponowana przez Przystępującego praca konkursowa nie
zawierała obowiązkowego elementu tj. umieszczenia w koncepcji samolotu w skali 1:1. Treść
regulaminu nie pozwala zaś na przyjęcie, że zgodnym z jego warunkami jest założenie
dopuszczalności umieszczenia kopii wybranego przez uczestnika typu samolotu w wybranej
lokalizacji w jakiejkolwiek skali
, innej niż wskazana w Załączniku nr 6a do Regulaminu.
Zgodnie z art. 337 Pzp
kierownik zamawiającego sprawuje nadzór nad sądem
konkursowym, a zatem zobligowany jest
zbadać, czy sąd konkursowy w czasie weryfikacji
uczestników oraz oceny prac działał w zgodzie z postanowieniami regulaminu konkursu czy
też przepisami prawa zamówień publicznych.
Wobec powyższego, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na
podstawie art. 552 ust. 1, art. 553 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 557,
574 i 575 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b)
rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437).
Mając powyższe na uwadze, Izba orzekła, jak w sentencji.

Przewodnicząca: ...…………………..

...…………………..

...…………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie