eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 950/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 950/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2023 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRO-BNC Sp. z
o.o., ul. Leśna 3, 86-302 Pieńki Królewskie i „INVEST-PLUS” Biuro Inwestycyjne
Budownictwa Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 14 lok 2, 85-064 Bydgoszcz

w postępowaniu
prowadzonym przez Z
akład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
Nowowiejska 28A, 02-010 Warszawa


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.

2.
Kosztami
postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: PRO-BNC Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkach Królewskich i „INVEST-PLUS”
Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy i:

2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRO-BNC Sp. z o.o. z siedzibą
w Pieńkach Królewskich i „INVEST-PLUS” Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z
o.o. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
poniesione przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

PRO-BNC
Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkach Królewskich i „INVEST-PLUS” Biuro
Inwestycyjne Budownictwa S
p. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania poniesione przez
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.
2.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
PRO-
BNC Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkach Królewskich i „INVEST-PLUS” Biuro
Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na rzecz Zakładu
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie kwotę 3 600 zł
00 gr (
słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 i 580 ustaw
y z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 950/23

U z a s a d n i e n i e


Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie
(dalej:
„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi,
w tym weryfikacja dokumentacji projektowej oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe w ramach
inwestycji pn. „Budowa budynku szkoleniowego z salą audytoryjną” na terenie JFTC
w Bydgosz
czy, realizowanych w ramach następujących zadań: 1) Dodatkowa infrastruktura
treningowa, 2) Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: „ustawy Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 20 grudnia 2022 r. pod numerem 2022/S 245-707092.
W dniu 3 kwietnia 2023 r. wykonawcy ws
pólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: PRO-BNC Sp. z o.o. i „INVEST-PLUS” Biuro Inwestycyjne Budownictwa
Sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”) wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec:
- odrzucenia wniosku
Odwołującego,
-
unieważnienia postępowania przetargowego.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
-
art. 146 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy Pzp poprzez podjęcie czynności odrzucenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Odwołującego, podczas gdy złożony wniosek
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-
art. 255 ust. 2 ustawy Pzp poprzez podjęcie czynności unieważnienia postępowania
o udzielenie z
amówienia w sytuacji, gdy nie wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu podlegały odrzuceniu.
Odwołujący wniósł o:
1) nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na odrzuceniu wniosku
Odwołującego,
2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz
przywrócenia Odwołującego do postępowania,

3) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, w tym
kosztów reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami.

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający dopuścił się następujących uchybień, które
doprowadziły do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b
w zw. z art. 405 ust. 5 ustawy Pzp
oraz następczo spowodowały niewłaściwe podjęcie
czynności przez Zamawiającego wynikające z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy Pzp:
1) podjęcie działania bez posiadania dowodów świadczących o braku spełnienia warunków
udziału w postępowaniu,
2) nieuwzględnienie posiadanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3) oczekiwanie dostarczenia przez w
ykonawcę dodatkowych dokumentów, o które
Zamawiający nie wnosił w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów,
4) zignorowanie oświadczenia wykonawcy zamieszczonego w treści pisma, za którym
prze
kazano dokumenty uzupełniane (pismo nr 19/S/03/23 z dnia 01.03.2023 r.),
5) przywo
łanie w uzasadnieniu nieadekwatnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
odnoszącego się do odmiennego stanu faktycznego i prawnego postępowania
odwoławczego.

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący argumentował jak następuje.
1. Podjęcie działania bez posiadania dowodów świadczących o braku spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Odwołujący podał, że Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym i prawnym
Zawiadomienia o odrzucen
iu wniosku odwołującego o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (pismo nr 1026/2023 z dnia 22.03.2023r.) wskazał, iż opracowane
dokumenty uzupełniające, tj. Wykaz osób – część A, do uzupełnienia i złożenia których
Zamawiający wezwał wykonawcę w dniu 27 lutego 2023 r., zostały podpisane po dniu
złożenia wniosku o dopuszczenie do postępowania, tj. po dniu 31 stycznia 2023 r.
Zdaniem Odwołującego, powyżej wskazany fakt nie stanowi dowodu dającego
podstawy odrzucenia wniosku, stwierdzenia nie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu wykonawcy przed dniem 31 stycznia 2023 r.
Jak zauważył Odwołujący, wykonawca ten opracował wykaz osób zgodnie
z wytyc
znymi Zamawiającego wskazanymi w dniu 27 lutego 2023 r., tj. opracował wykaz na
dzień 31 stycznia 2023 r. (korzystając tylko i wyłącznie z zasobów firmy, którymi dysponował
w dniu 31 stycznia 2023
r.) oraz zgodnie ze wzorem Zamawiającego (w którym nie

przewidziano miejsca na umieszczenie terminu/daty dysponowania personelem w nim
uwzględnionym) i przekazał go w odpowiedzi na wezwanie (wezwanie do uzupełnienia
wykazu opracowanego na dzień 31 stycznia 2023 r.) za pismem przewodnim, w którym
powołano się na wezwanie. Odwołujący wskazał, że nie posiada możliwości antydatowania
dokumentów i przedmiotowe dokumenty z przyczyn oczywistych zostały podpisane po dniu
wezwania wykonawcy do ich skorygowania.
W ocenie Odwołującego, przedstawiony
powyżej związek (wezwanie Zamawiającego/Uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę)
jednoznacznie wskazuje, iż wykaz osób został opracowany w oparciu o zasoby, którymi
w
ykonawca dysponował przed dniem 31 stycznia 2023 r., a podpisany został w dniu
opracowania.
Odwołujący stwierdził, że powyższe uzupełnienie/skorygowanie dokumentów
nie wpływało na aktualność złożonego oświadczenia dotyczącego spełniania warunków
udziału w postępowaniu złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania.
2. Nieuwzględnienia posiadanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący podał, że Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym i prawnym
Zawiadomienia o odrzuceniu wniosku odwołującego o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (pismo nr 1026/2023 z dnia 22 marca 2023r.) wskazał, iż w dokumentach
brak jest „ (…) informacji/oświadczenia dot. daty na jaką Wykonawca dysponował
personelem (…)” pomimo, iż dysponował oświadczeniem wykonawcy dotyczącym spełniania
warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
postępowania.
Odwołujący zaznaczył, że skorygował dokumenty zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego (wskazanymi z wezwaniu, tj. aktualnymi/opracowanymi na dzień
31 stycznia 2023 r.),
co wraz z nadal aktualnym oświadczeniem (brak dowodów na
podważenie domniemania ich aktualności) dotyczącym spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożonym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania wyczerpuje
konieczno
ść składania dodatkowych oświadczeń.
3. Oczekiwanie dostarczenia przez w
ykonawcę dodatkowych dokumentów, o które
Zamawiający nie wnosił w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.
Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym i prawnym Zawiadomienia o odrzuceniu
wniosku O
dwołującego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (pismo nr 1026/2023
z dnia 22 marca 2023
r.) wskazał, iż w dokumentach brak jest „ (…) informacji/oświadczenia
dot. daty na jaką Wykonawca dysponował personelem (…)”, pomimo iż Zamawiający nie
wniósł o ich dostarczenie, gdyż wezwał wykonawcę do uzupełnienia tylko i wyłącznie
(w przedmiotowym zakresie) dokumentów:

a) (zgodnie z sekcją III.2.3) ust. 3 lit. e) Ogłoszenia) – „(…) Wykazu osób – część A , w
zakresie dysponowania inspektorem nadzoru w specj
alności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu
o zamówienie (…)”
b) „dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy smartpzp,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2023
r. (…)”
c) „dokumenty uzupełnione przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, muszą
potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
z postępowania, zgodnie z art. 405 ust. 5 ustawy Pzp, na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. na dzień 31.01.2023r.”
co
Odwołujący uczynił.
Odwołujący podkreślił, że dostarczył komplet dokumentów, jakich Zamawiający
zażądał od wykonawcy, w związku z czym brak jest podstaw do odrzucenia oferty z uwagi na
brak jakichkolwiek innych
dodatkowych dokumentów, gdyż żądanie Zamawiającego zostało
w całości wypełnione.
Ponadto
, jak zauważył Odwołujący, Zamawiający w ramach uzupełnienia wykazu
usług (pismem nr 695/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.) wniósł w wezwaniu do uzupełnienia, iż:
„(…) należy (…) potwierdzić, że środki dowodowe złożone z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu są prawidłowe i aktualne.”,
tzn. wezwał wykonawcę do złożenia potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego aktualności
i prawidłowości złożonych środków dowodowych, czego nie uczynił w stosunku do
uzupełnienia środka dowodowego - wykazu osób.
4. Zignorowanie oświadczenia wykonawcy zamieszczonego w treści pisma, za którym
przekazano dokumenty uzupełniane (pismo nr 19/S/03/23 z dnia 1 marca 2023 r.).
Jak wskazał Odwołujący, Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym i prawnym
Zawiadomienia o odrzuceniu wniosku O
dwołującego o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (pismo nr 1026/2023 z dnia 22 marca 2023 r.) wskazał, iż w dokumentach
brak jest „ (…) informacji/oświadczenia dot. daty na jaką Wykonawca dysponował
personelem (…)” pomimo, iż wykonawca w treści pisma przewodniego, za którym
O
dwołujący uzupełnił dokumenty (pismo nr 19/S/03/23 z dnia 1 marca 2023 r.) umieścił
oświadczenie, na wyraźne żądanie Zamawiającego, w części dotyczącej uzupełnianego
wykazu usług, o treści rozszerzonej, które obejmuje swym zakresem środki dowodowe
złożone wraz z wnioskiem, tj.:

„…jednocześnie oświadczamy, iż dowody złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu są prawidłowe i aktualne.”
Odwołujący podkreślił, że w niniejszym oświadczeniu nie ograniczył się do wybranych
dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -
o
świadczenie odnosi się w szczególności do oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1.
Jak zaznaczył Odwołujący, wykonawca powyższym oświadczeniem potwierdził, iż pomimo
wprowadzenia korekt/zmian/uzupełnień w podmiotowych środkach dowodowych,
oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu złożone wraz z wnioskiem są prawidłowe i aktualne, tzn. są zgodne z
ustawą Pzp w szczególności z art. 405 ust. 5. Zdaniem Odwołującego, wypełnia to
wymaganie postawione w art. 405 ust. 5 ustawy Pzp.
Odwołujący powołał się na wyrok KIO z
dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3049/21.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający w odniesieniu do złożonego przez wykonawcę
oświadczenia:
„…jednocześnie oświadczamy, iż dowody złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu są prawidłowe i aktualne.”
w
inien był uznać, iż zwrot „dowodowe złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu” odnosi się również do dokumentów uzupełnionych przez wykonawcę.
Powyższe, zdaniem Odwołującego, skutkować powinno przyjęciem przez Zamawiającego, iż
oświadczenie, którego oczekiwał znalazło się w treści dokumentów uzupełnionych.
5. Przywołanie w uzasadnieniu nieadekwatnego wyroku KIO odnoszącego się do
odmiennego stanu
faktycznego postępowania odwoławczego.
Odwołujący zauważył, że Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym i prawnym
Zawiadomienia o odrzuceniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (pismo nr
1026/2023 z dnia 22 marca 2023
r.) wskazał, iż opracowane dokumenty uzupełniające, tj.
Wykaz osób – część A, do uzupełnienia i złożenia których Zamawiający wezwał wykonawcę
w dniu 27 lutego 2023
r., zostały podpisane po dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do
postępowania, tj. po dniu 31 stycznia 2023 r. „Powyższe skutkuje koniecznością uznania, iż
Wykonawca nie
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej KIO 258/18 z dnia 27 lutego 2018 r.”. Odwołujący wskazał, że
ww.
wyrok KIO odnosi się do kwestii uzupełnienia dokumentu urzędowego, wystawionego
przez inny podmioty, z którego treści wynika wprost, iż wykonawca nie spełnia warunków
postępowania. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu niezbity dowód niespełnienia

warunków postępowania oraz zdezaktualizowania się oświadczenia wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w takiej sytuacji może tylko i wyłącznie
odrzucić wniosek wykonawcy, z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący stwierdził, że nie znajduje analogii w przywołanym wyroku KIO z uwagi
na:
-
brak dowodów potwierdzających niespełnienie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu,
-
brak możliwości uznania, iż oświadczenie wykonawcy, złożone wraz z wnioskiem,
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przed dniem złożenia wniosku nie
jest i nie było aktualne,
- w odniesieniu do p
rzywołanego postępowania odwoławczego przed KIO środki dowodowe
przedłożone przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego podważają
zarówno domniemanie prawdziwości złożonych uprzednio oświadczeń w zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz domniemanie
niezmienności tych okoliczności pomiędzy datą składania ofert/wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a datą złożenia środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie –
czego nie można przenieść na grunt niniejszej sprawy.
-
prowadzenie przywołanego postępowania odwoławczego przed KIO na podstawie starej
ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego wskazanego w treści
uzasadnienia, jak też po zapoznaniu się z oświadczeniami i stanowiskami stron
postępowania złożonymi pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła
i zważyła, co następuje.


Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdze
nia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając tym samym Odwołującego na poniesienie w tym
zakresie wymiernej szkody.
Izba ustaliła, że pismem z dnia 24 lutego 2023 r. Zamawiający działając na podstawie
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
stwierdził m.in., że pan J. Z., wskazany we wniosku złożonym
przez Odwołującego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie

spełnia warunku w zakresie wymogu co do uprawnień telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia Wykazu osób –
część A w zakresie dysponowania inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami określonymi
w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający przypomniał, że dokumenty uzupełniane przez wykonawców na
wezwanie \
Zamawiającego, muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 405 ust. 5
ustawy Pzp, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. na
dzień 31 stycznia 2023 r.
W odpow
iedzi na wezwanie Zamawiającego, pismem z dnia 1 marca 2023 r.
Odwołujący w zakresie potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednimi
osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj. inspektorem nadzoru w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych stwierdził:
„- W załączeniu przekazujemy uzupełniony Wykaz osób – cześć A, w zakresie
dysponowania
inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o
zamówieniu.
- Ponadto przekazujemy:
a) uzupełniony Wykaz osób – część B, w zakresie dysponowania inspektorem nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
zgodn
ie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu,
b) kopie Poświadczeń Bezpieczeństwa Osobowego inspektora branży telekomunikacyjnej
upowa
żniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE oraz NATO SECRET,
oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu Ochrony Informacji
Niejawnych,
c) kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby
Inżynierów budownictwa inspektora branży telekomunikacyjnej w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, insta
lacji i urządzeń telekomunikacyjnych.”.

W dniu 22 marca 2023 r. Zamawiający dokonał czynności odrzucenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonego przez Odwołującego na podstawie
art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy Pzp. Zamawiający stwierdził, że w złożonych na wezwanie
do uzupełnienia dokumentach brak jest informacji/oświadczenia dot. daty, na jaką
wykonawca dysponował personelem, tj. osobą Pana M. O., które mogłyby potwierdzić, że

wykonawca spełniał warunek udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków.
Zamawiający wskazał, że przesłane dokumenty (Wykaz osób – część A i B) zostały
podpisane przez wykonawcę w dniu 6 marca 2023 r. Powyższe, zdaniem Zamawiającego,
skutkuje koniecznością uznania, że wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na
dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający
przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 258/18.

W t
ym samym dniu Zamawiający dokonał czynności unieważnienia postępowania
powołując się na art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Izba stwierdziła, że zarzut naruszenia przez Zamawiającego:
- art. 146 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy Pzp poprzez podj
ęcie czynności odrzucenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Odwołującego, podczas gdy złożony wniosek
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-
art. 255 ust. 2 ustawy Pzp poprzez podjęcie czynności unieważnienia postępowania
o udzielenie za
mówienia w sytuacji, gdy nie wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu podlegały odrzuceniu
nie znalazł potwierdzenia.

Rozpoznając przedmiotową sprawę Izba miała na uwadze znaczenie warunków
udziału w postępowaniu, które mają na celu umożliwienie zamawiającemu dokonania wyboru
wykonawcy zdolnego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Nie budzi wątpliwości, że postawione przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są spełniać przez cały czas trwania postępowania,
już od wyznaczonego przez zamawiającego dnia składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jak wynika z przepisów art. 126 ust. 1 i art. 128
ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, udzielając odpowiedzi na wezwanie zamawiającego
wystosowane na podstawie art. 126 ust. 1 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, obowiązany jest do
złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Aktualność
podmiotowych środków dowodowych oznacza, że powinny one obrazować bieżącą sytuację
podmiotową wykonawcy na dzień ich złożenia/uzupełnienia. Jednocześnie, powinny one
potwierdzać, że na ten dzień stan w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
nie uległ zmianie i ma charakter ciągły w stosunku do stanu z dnia złożenia pierwotnego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp)
(patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 grudnia 2021 r., sygn. akt KIO 3477/21).
Przyznanie, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie muszą spełniać warunku udziału w postępowaniu w dniu wyznaczonym na

składanie ofert/wniosków, natomiast mogą brak ten później usunąć przez swego rodzaju
„konwalidację”, byłoby naruszeniem dyspozycji art. 125 ust. 3 ustawy Pzp, naruszeniem
zasady równego traktowania wykonawców oraz rodziłoby ryzyko, iż do postępowań
zgłaszałyby udział podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu i - tym samym
-
niedające gwarancji należytego wykonania umowy. Wymóg faktycznego spełniania
warunków na dzień składania ofert wynika też z faktu dużego sformalizowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

W przedmiotowej sprawie Odwołujący wraz z wnioskiem złożył oświadczenie, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść tego oświadczenia nie znalazła jednak
potwierdzenia w dokumentach złożonych Zamawiającemu na potwierdzenie spełniania
warunków. Z powyższego wynikła konieczność wezwania Odwołującego do uzupełnienia
dokumentów. Z uwagi na powyższe, Zamawiający był również uprawniony do wymagania od
wykonawcy złożenia wraz z uzupełnionymi dokumentami zapewnienia, że wykonawca
spełniał warunki udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, tj. na dzień 31 stycznia 2023 r.

Izba
uznała, że w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy brak było możliwości
jednoznacznego stwierdzenia przez Zamawiającego, że Odwołujący spełniał warunek
dotyczących dysponowania odpowiednim personelem na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego złożył dokumenty podpisane z datą 6 marca 2023 r., w czym Izba nie
dostrzega uchybienia.
Dokumenty te nie potwierdzają jednak, wbrew wyraźnemu wymogowi
Zamawiającego sformułowanemu w piśmie z dnia 24 lutego 2023 r., że wykonawca spełniał
warunek
dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym w dniu składania wniosków.
Nie potwierdza powyższego oświadczenie złożone przez Odwołującego w pkt 2 pisma z 1
marca 2023 r.
Po analizie ww. pisma Odwołującego Izba zgodziła się z Zamawiającym, że
oświadczenie o treści „W załączeniu przekazujemy uzupełniony Wykaz usług potwierdzający
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednocześnie oświadczamy, że środki
dowodowe złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są
prawidłowe i aktualne.” dotyczy wyłącznie warunku, o którym mowa w pkt 2 pisma, tj.
warunku doświadczenia wykonawcy. Izba zważyła, że przedmiotowe pismo, wraz z którym
Odwołujący złożył stosowne dokumenty na wezwanie Zamawiającego, zostało przez
Odwołującego podzielone na 3 punkty, z których każdy dotyczy innego warunku udziału w
postępowaniu. Treść ww. pisma, jak też jego budowa, w żaden sposób nie wskazują na to,
że zacytowany powyżej fragment dotyczy również treści pkt 1 pisma.

Podkreślenia wymaga, że to na wykonawcy, jako profesjonaliście, spoczywa
obowiązek wykazania w sposób jasny i nie budzący wątpliwości, że spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Profesjonalny uczestnik rynku zamówień publicznych winien dochować
należytej staranności przy przekazywaniu Zamawiającemu oświadczeń istotnych dla oceny
sytuacji wykonawcy.

Sytuacji Odwołującego w żaden sposób nie zmienia złożona w toku postępowania
odwoławczego Umowa zlecenia nr 15/23/Zlec zawarta w dniu 20 stycznia 2023 r. pomiędzy
PRO-BNC Sp. z o.o. a Panem M. O. .
Tego rodzaju środek dowodowy powinien zostać
ewentualnie złożony Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
dokumentów. Izba ocenia prawidłowość czynności podjętych przez Zamawiającego.
Podstawą czynności nie była jednak ww. Umowa, jako że Odwołujący nie przedstawił jej
Zamawiającemu. Jednocześnie, podkreślenia wymaga, że złożenie tego rodzaju dowodu
w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 24 lutego 2023 r. nie stanowiło obowiązku
Odwołującego. Wystarczające, w ocenie Izby, byłoby złożenie oświadczenia przez
wykonawcę, że warunek dotyczący dysponowania odpowiednim personelem wykonawca
spełniał na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tak jak
uczynił to Odwołujący w zakresie warunku doświadczenia (pkt 2 pisma z 1 marca 2023 r.).
Tego rodzaju oświadczenie byłoby wystarczającą odpowiedzią na wymóg Zamawiającego
sformułowany w piśmie z 24 lutego 2023 r. Jeszcze raz zaznaczenia wymaga, że wymóg
Zamawiającego zawarty w wezwaniu z 24 lutego 2023 r. dotyczący potwierdzenia, że
wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu w dniu składania wniosków nie mógł
zostać wypełniony przez oświadczenie Odwołującego złożone wraz z wnioskiem
o d
opuszczenie do udziału w postępowaniu, bowiem oświadczenie to nie znalazło
potwierdzenia
z dokumentach złożonych pierwotnie przez wykonawcę.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako „rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy Pzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
oraz wynagrodz
enie i wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie
kwoty 3 600 złotych (pkt 2 lit. b).

Jak stanowi § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez
Izbę w całości, koszty ponosi odwołujący. W takiej sytuacji Izba zasądza koszty, o których
mowa w
§ 5 pkt 2 rozporządzenia od odwołującego na rzecz zamawiającego.
W świetle powyższych regulacji, Izba nakazała Odwołującemu zapłatę na rzecz
Zamawiającego kwoty 3 600 zł poniesionych przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika.


Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie