eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 560/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-16
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 560/23

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca: Monika Kawa - Ogorzałek Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13
marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę IMMITIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy MBA
System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.


orzeka:

1.
Oddala odwołanie,
2.
Kosztami postępowania odciąża Odwołującego i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (piętnaście
tysięcy złotych) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.
2.2.
zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł (trzy tysiące
sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenie pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni
od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Sygn. akt KIO 560/23


UZASADNIENIE

Zamawiający - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie prowadzi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 9 września 2022r. pod
numerem 2022/S 174-489821.

W dniu 27 lutego 2023 r. wykonawca Immitis Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności i
zaniechań Zamawiającego, w ramach części C zamówienia – Zakup 2000 sztuk laptopów z
wyposażeniem dodatkowym. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) i pkt 5 Pzp w zw. z art. 107 ust. 2 i 3 w zw. z art. 16 pkt 1
Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia ofert
MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Przystępujący” lub „MBA”) oraz wykonawcy Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „GALAXY”), z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców pomimo:
1.1.
ich niezgodności z warunkami zamówienia, polegającej na zaoferowaniu
urządzenia wyposażonego w system BIOS niespełniający wymagań określonych przez
Zamawiającego oraz niespełniającego wymagań co do parametru niezawodności (MTBF),
a nadto pomimo
1.2.
niezłożenia
przez
ww.
Wykonawców
w
przewidzianym
terminie
przedmiotowego środka dowodowego (złożenia środka poświadczającego nieprawdziwe
informacje co do poziomu parametr
u niezawodności- MTBF, parametru wagi laptopa oraz co
do spełniania przez oferowane urządzenie wymagań w zakresie systemu BIOS), przy czym
dokument ten nie podlegał, z uwagi na nieprzewidzenie takiej możliwości przez
Zamawiającego, uzupełnieniu ani poprawieniu,
2.
art. 239 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp, poprzez dokonanie oceny ofert MBA i
GALAXY
z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji i z naruszeniem kryteriów ustanowionych
w SWZ, a w konsekwencji wybór z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji oferty MBA jako
oferty najkorzystniejszej, podczas gdy:
2.1.
oferty te podlegały odrzuceniu z przyczyn jak w ust. 1 powyżej
2.2.
ww. oferty nie powinny otrzymać punktów w kryterium waga laptopa (W)- z
uwagi na fakt, iż zaoferowane przez nich urządzenie posiada w rzeczywistości wagę wyższą,
niż wskazana w formularzu ofertowym, co powoduje, że punktacja ich ofert, dokonana w
sposób zgodny z warunkami SWZ, byłaby niższa, niż punktacja oferty Odwołującego, a tym
Sygn. akt KIO 560/23


samym to oferta Odwołującego była najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu ofertą (w
świetle kryteriów określonych przez Zamawiającego).
Odwołujący w oparciu o tak postawione zarzuty wniósł o:
1. merytoryczne rozpatrzenie oraz uwzględnienie niniejszego Odwołania w całości,
2. dopuszczenie i przeprowadzenie do
wodu z dokumentacji Postępowania w całości - na
okoliczności wskazane niniejszym odwołaniem,
3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów powołanych poniżej oraz powołanych w toku
Postępowania, w tym dowodów z:
3.1.dokumentów zamówienia (w tym SWZ i załączników do niej wraz z
odpowiedziami na pytania Wykonawców i zmianami, ofert złożonych w postępowaniu wraz z
załącznikami oraz zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej) na okoliczność
warunków zamówienia, w tym wymagań minimalnych w stosunku do oferowanych urządzeń,
kryteriów oceny ofert i zasad punktacji w ramach poszczególnych kryteriów, treści złożonych
ofert, w tym zaoferowanych parametrów, modelu i konfiguracji urządzeń (w tym
zastosowanych w nich konkretnych podzespołów lub systemów) zaoferowanych przez
wykonawców MBA i GALAXY, punktacji przyznanej poszczególnym ofertom w kryteriach
oceny ofert przez Zamawiającego, niezgodności zaoferowanych przez MBA i GALAXY
urządzeń z warunkami zamówienia, bezzasadności przyznania maksymalnej liczby punktów
ofertom MBA i GALAXY w kryterium waga laptopa (W),
3.2.
dokumentów załączonych do niniejszego odwołania:
3.2.1. nagrań z BIOS Lenovo wersja 1.14, zdjęć z emulatora BIOS LENOVO i BIOS
konkurencyjnego urządzenia na okoliczność niezgodności urządzeń zaoferowanych przez
wykonawców MBA i GALAXY z warunkami zamówienia w zakresie funkcjonalności BIOS
tych urządzeń, braku zamieszczenia w BIOS zaoferowanych urządzeń nieulotnej informacji
nt. nazwy produktu a także typu pamięci RAM, nieprawdziwości informacji zawartych w
przedmiotowym środku dowodowym (Specyfikacji) przedłożonej przez wykonawców MBA i
GALAXY a tym samym-
konieczności odrzucenia złożonych przez nich ofert,
3.2.2.
zdjęć z emulatora BIOS LENOVO i BIOS konkurencyjnego urządzenia na
okoliczność niezgodności urządzeń zaoferowanych przez wykonawców MBA i GALAXY z
warunkami zamówienia w zakresie funkcjonalności BIOS tych urządzeń braku
zamieszczenia w BIOS zaoferowanych urządzeń nieulotnej informacji nt. nazwy produktu a
także typu pamięci RAM, miejsca zamieszczenia informacji o modelu innego niż BIOS,
przykładowego sposobu wypełnienia wymagań Zamawiającego w konkurencyjnym
urządzeniu, nieprawdziwości informacji zawartych w przedmiotowym środku dowodowym
(Specyfikacji) przedłożonej przez wykonawców MBA i GALAXY a tym samym- konieczności
odrzucenia złożonych przez nich ofert,
Sygn. akt KIO 560/23


3.2.3. wydruku ze strony
https://pcsupport.lenovo.com

na okoliczność sposobu
wyszukiwania BIOS pasującego do danego modelu urządzenia, ogólnej dostępności wersji
BIOS (1.14) zaoferowanej przez Wykonawców MBA i GALAXY, niezależności
funkcjonalności BIOS wymaganych przez Zamawiającego od konkretnej konfiguracji
urządzenia, niespełniania przez urządzenia zaoferowane przez MBA i GALAXY warunków
zamówienia, nieprawdziwości informacji zawartych w przedmiotowym środku dowodowym
(Specyfikacji) przedłożonej przez wykonawców MBA i GALAXY a tym samym- konieczności
odrzucenia złożonych przez nich ofert,
3.2.4. informacji ze strony producenta LENOVO
na okoliczność minimalnej wagi
urządzenia zaoferowanego przez MBA i GALAXY, konfiguracji takiego urządzenia nie
zawierającej podzespołów wymaganych przez Zamawiającego lub zaoferowanych przez ww.
Wykonawców, większej niż zaoferowana rzeczywistej wagi urządzeń zaoferowanych przez
ww. wykonawców, nieprawdziwości informacji zawartych w przedmiotowym środku
dowodowym (Specyfikacji) przedłożonej przez wykonawców MBA i GALAXY a tym samym-
konieczności odrzucenia złożonych przez nich ofert, względnie- przyznania tym ofertom 0 pkt
w kryterium waga laptopa (W),
3.2.5.
zdjęć z ważenia urządzenia LENOVO ThinkPad L15 Gen 3 AMD, na
okoliczność wyższej niż wskazana w ofercie MBA i GALAXY wagi zaoferowanego przez nich
urządzenia, bezzasadności przyznania tym ofertom maksymalnej liczby punktów w kryterium
waga laptopa (W), nieprawdziwości informacji zawartych w przedmiotowym środku
dowodowym (Specyfikacji) przedłożonej przez wykonawców MBA i GALAXY a tym samym-
konieczno
ści odrzucenia złożonych przez nich ofert, względnie- przyznania tym ofertom 0 pkt
w kryterium waga laptopa (W);
3.2.6. wydruku ze strony https://support.lenovo.com/pl/pl/parts-lookup
– wynik
wyszukiwania zaoferowanego podzespołu (pamięci masowej SSD)
3.2.7.
zdjęcia pamięci masowej MICRON 2450 SSD with NVMe;
3.2.8. specyfikacji technicznej pamięci masowej MICRON 2450 SSD with NVMe na
okoliczność rodzaju zaoferowanej przez MBA i GALAXY pamięci masowej i jej modelu,
parametrów niezawodności ww. podzespołu, posługiwania się przez jego producenta
parametrem MTTF a nie wymaganym- MTBF, niewykazania przez MBA i GALAXY
posiadania przez urządzenie wyposażone w ww. pamięć masową wymaganego
minimalnego poziomu niezawodności mierzonego parametrem MTBF (a nie MTTF),
ni
eposiadania przez ww. urządzenie niezawodności mierzonej parametrem MTBF na
poziomie zadeklarowanym w ofercie, braku możliwości ustalenia parametru MTBF
zaoferowanego urządzenia na podstawie informacji zawartych w ofercie, nieprawdziwości
informacji zawart
ych w przedmiotowym środku dowodowym (Specyfikacji) przedłożonej
przez wykonawców MBA i GALAXY a tym
Sygn. akt KIO 560/23


samym-
konieczności odrzucenia złożonych przez nich ofert,
3.2.9.
wydruku
ze
strony
https://www.atlassian.com/pl/incident-
management/kpis/common-metrics

na okoliczność odmienności parametrów MTTF i MTBF,
niespełniania (względnie niewykazania spełniania) przez urządzenia zaoferowane przez
MB
A i GALAXY parametru niezawodności na poziomie wymaganym przez Zamawiającego
(względniena poziomie zaoferowanym przez ww. wykonawców), nieprzedłożenia przez ww.
wykonawców niezbędnych przedmiotowych środków dowodowych, a tym samym
konieczności odrzucenia złożonych przez nich ofert;
4. nakazanie Zamawiającemu:
4.1.unieważnienia zaskarżonych czynności wyboru oferty najkorzystniejszej a także
poprzedzających ją czynności badania i oceny ofert;
4.2.powtórzenia czynności badania ofert, a następnie:
4.3.odrzuceni
a ofert MBA i GALAXY dokonania oceny ofert bez ich uwzględnienia
ewentualnie,
4.4.dokonania ponownej oceny ofert MBA i GALAXY, z uwzględnieniem, iż oferty te w
kryterium
waga laptopa (W) winny otrzymać 0 pkt.

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, że zgodnie z OPZ i SWZ w
ramach części C Zamawiający oczekiwał m.in., aby oferowane laptopy:
- były wyposażone w pamięć masową o pojemności min. 480 GB SSD, prędkości odczytu
2000 MB/S, prędkości zapisu 1000 MB/S oraz cechowały się niezawodnością wyrażoną
parametrem MTBF na poziomie min. 1 mln h,
- wyposażone były w BIOS w standardzie UEFI min. v. 2.3.1, zawierający m.in. nieulotną
informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, a
także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, informację o
dysku twardym: model , a także posiadający możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej
karty sieciowej, portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera l
ub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych,
funkcję blokowania/odblokowania boot-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych oraz UEFI z obsługą
bezpiecznego rozruch,
- ważyły nie więcej, niż 2,4 kg (bez zasilacza).
Stosownie do brzmienia pkt. 2.1.5 SWZ Zamawiający żądał przedłożenia wraz z
ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania wymagań
oferowanego przedmiotu zamówienia z określonymi cechami zawartymi w OPZ, w tym (pkt.
Sygn. akt KIO 560/23


2.1.5.1.1. SWZ)- specyfikacji technicznej oferowanego
przedmiotu zamówienia według
wzoru jak w zał. nr 8 do SWZ. Zgodnie z pkt. 2.1.5.2. SWZ przedmiotowe środki dowodowe
nie podlegały uzupełnieniu.
Kryteria oceny ofert Zamawiający zamieścił w rozdziale 7 SWZ, przy czym dla części
C był to pkt. 7.2.2. SWZ, zgodnie z którym do przedmiotowych kryteriów należały m.in.
- kryterium niezawodność MTBF (N)- o wadze 5%, punktowane na poziomie 2 pkt – dla
wartości MTBF od 0 pkt- dla wartości od 1 mln h (wymagana wartość minimalna) do 1,2 mln
h, 2 pkt-
dla wartości > 1,2 mln h do 1,5 mln h oraz 5 pkt dla wartości > 1,5 mln h.
- Kryterium waga laptopa (W) – punktowane na poziomie 0 pkt – dla wartości od 2,4 kg
(wymagana wartość maksymalna) do 2,2 kg, 2 pkt- dla wartości < 2,2 kg do 1,8 kg i 5 pkt dla
wartości < 1,8 kg.

Odwołujący wskazał, że w złożonych ofertach i dołączonych do nich Specyfikacjach
Wykonawcy MBA i GALAXY zaoferowali ten sam model urządzenia - LENOVO ThinkPad
L15 Gen 3 AMD (przy czym MBA dodał zastrzeżenie odnośnie zindywidualizowania jego
konfiguracji, adekwatnie do wymagań Zamawiającego, nie zastrzegając jednak, aby
dokonywał jego modyfikacji w całości lub w odniesieniu do któregokolwiek z podzespołów),
oferując w istotnych dla niniejszego odwołania elementach następujące parametry:
1) Wykonawca MBA:
a) pamięć masową SSD Lenovo model SSS1D71482, o pojemności 1024 GB (1TB) SSD,
MTBF 2 mln h,
b) BIOS: Lenovo, wersja 1.14.
c) waga: 1,79 kg
2) Wykonawca GALAXY:
a) pamięć masową SSD Lenovo model SSS1D71482, o pojemności 512 GB SSD, MTBF
2 mln h,
b) BIOS: Lenovo, wersja 1.14.
c) waga: 1,79 kg.

Zdaniem Odwołującego zaoferowane przez obu wykonawców urządzenie LENOVO
ThinkPad L15 Gen 3 AMD jest niezgodne z warunkami zamówienia w zakresie jego
niezawodności (definiowanej parametrem MTBF) oraz funkcjonalności jego BIOS.
Odwołujący wskazał, że oferty GALAXY i MBA umożliwiają (w oparciu o podany
przez
nich PN) identyfikację konkretnego modelu zaoferowanej pamięci masowej. Podzespół ten,
oznaczony PN SSS1D71482, to model MICRON 2450 with NVMe. Zgodnie z jego
Sygn. akt KIO 560/23


specyfikacją podawaną przez producenta, posiada on niezawodność na poziomie 2 mln h
jednak mierzona ona jest nie parametrem MTBF, a parametrem MTTF.
Posłużenie się
parametrem MTTF sprawia, że oferta w ogóle nie zawiera informacji nt. wymaganego
parametru MTBF i winna podlegać odrzuceniu. Skoro Zamawiający oczekiwał podania
parametru MTBF
– to taki powinien uzyskać od Wykonawcy. W związku z powyższym skoro
dla
urządzeń zaoferowanych przez MBA oraz Galaxy określono parametr MTTF na 2 mln h
to oznacza, że średnio po 2 mln h (choć może nastąpić to wcześniej) zakończy on swój
żywot, a właściwe dla tego podzespołu wartości parametru MTBF będą odpowiednio krótsze.
Powyższe czyni oferty MBA i GALAXY niezgodnymi z SWZ, a to z uwagi na niewykazanie
minimalnego
wymaganego poziomu niezawodności - mierzonego parametrem MTBF , który
dla spornej pamięci SSD nie został określony. Co więcej, taki stan rzeczy sprawia, że
przedłożone przez tych wykonawców Specyfikacje, będące dokumentami przedmiotowymi
niepodlegającymi uzupełnieniu, należy uznać za nierzetelne i jako takie nieprzedłożone w
ogóle, co dodatkowo uzasadnia odrzucenie złożonych przez nich ofert.

Uzasadniając zarzuty dotyczące BIOS Odwołujący stwierdził, że w zaoferowanych
przez MBA i Galaxy
urządzeniach - BIOS Lenovo, wersja 1.14 nie zawiera wymaganych
funkcjonalności. Po pierwsze BIOS LENOVO w wersji 1.14 nie zawiera, wbrew wymogom
SWZ nazwy produktu (Lenovo TinkPad L15 Gen 3) a jedynie numer PN (Part Number) i
l
ogotyp linii produktowej (ThinkPad). Nazwa produktu jest dostępna dopiero w osobnej
aplikacji - emulatorze Asset Information, ale nie
– z poziomu BIOS, czego oczekiwał
Zamawiający. Podobnie BIOS Lenovo ver. 1.14 nie oferuje możliwości zapoznania się z
nieulotn
ą informacją nt. typu pamięci RAM, dane dotyczące typu pamięci dostępne są
jedynie w osobnej aplikacji (Lenovo Diagnostics UEFI), a nie w wymaganym przez
Zamawiającego miejscu (nie z poziomu BIOS). Powyższe niezgodności sprawiają, że oferty
ww. wykonaw
ców, jako sprzeczne z SWZ powinny podlegać odrzuceniu.

Kolejno Odwołujący wskazał, że Zamawiający również w sposób nieprawidłowy
przyznał punkty w kryterium „Waga”, bowiem urządzenia zaoferowane przez MBA oraz
Galaxy posiadają większą wagę, niż zadeklarowana przez wykonawców w ich ofertach.
Zamawiający wymagał, aby oferowane urządzenia ważyły (bez zasilacza) nie więcej niż 2,4
kg, przy czym maksymalną liczbę punktów w kryterium Waga mogły otrzymać urządzenia o
wadze poniżej 1,8 kg. Urządzenia zaoferowane przez MBA i GALAXY według ich deklaracji,
mają mieć wagę 1,79 kg. Taka wartość jest niemożliwa do osiągnięcia. Zgodnie z informacją
ze strony producenta LENOVO, urządzenie LENOVO ThinkPad L15 Gen 3 posiada wagę (w
konfiguracji podstawowej) nie niższą, niż 1,76kg. Według Odwołującego, parametry
wymagane przez Zamawiającego i zaoferowane w postępowaniu przez tych wykonawców
Sygn. akt KIO 560/23


powodują, że do konfiguracji podstawowej (ważącej nie mniej niż 1,76 kg) konieczne jest
dołożenie:
• dodatkowego modemu WWAN wraz z dodatkowym slotem na kartę SIM,
• dodatkowego czytnika SmartCard
• dodatkowego WLAN + Bluetooth
• pamięci RAM (rozbudowa z bazowej wersji 8GB do 16GB)
• pamięci masowej dysku SSD - zamiast bazowych 128/256GB do 512 (GALAXY)/1TB
(MBA)
oraz wymiana baterii z
podstawowych 42Wh na baterię o pojemności 57Wh (co wynika z
podanego przez Wykonawców czasu pracy na baterii - wskazane w ich ofertach 9,5h pracy
na baterii w wymaganej konfiguracji nie jest możliwe do osiągnięcia w przypadku baterii
42Wh).
Wskazane podzes
poły (nawet z pominięciem zwiększonej baterii) generują wzrost
urządzenia o znacznie więcej, aniżeli 0,03 kg, deklarowane w ofercie. Po zbadaniu tego
zagadnienia przez Odwołującego okazało się, że waga tak rozbudowanego urządzenia
Lenovo jest nie mniejsza,
aniżeli 1,855 kg, co oznacza, że przedłożone przez tych
wykonawców przedmiotowe środki dowodowe zawierają nieprawdziwe informacje nt. wagi
oferowanego urządzenia, a przyznanie im maksymalnej liczby punktów w tym kryterium jest
nieuzasadnione.

Zamawiający i Przystępujący w złożonych pismach procesowych wnieśli o oddalenie
odwołania w całości z uwagi na niezasadność zarzutów w nim podniesionych.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz stanowiska stron zaprezentowane ustnie do protokołu
rozprawy, a także złożone dowody ustaliła i zważyła co następuje:


Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes we wniesienia odwołania wynikający z
art. 505 Pzp.
Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 Pzp i skierowała sprawę na rozprawę.
Izba dopuściła wykonawcę MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Sygn. akt KIO 560/23


Izba odmówiła dopuszczenia do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcy
Galaxy Systemy Informatyczne
sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze uznając, że
wykonawca ten nie posiada interesu w przystąpieniu do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego. Wyjaśnić należy, że wykonawca ten w przystąpieniu jako interes
wskazał m.in., że „w sytuacji niepodpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została
wybrana lub w sytuacji odrzucenia jego oferty, Przystępujący ma szansę uzyskać
zamówienie.”. Jednak zauważyć należy, że Galaxy nie wyraziło zgody na przedłużenie
t
erminu związania ofertą, bowiem nie odpowiedziało na wezwanie Zamawiającego tym
zakresie we wskazanym terminie.
Skoro więc termin związania upływał w dniu 20 lutego
2023r., to
na moment zgłoszenia przystąpienia wykonawca ten nie pozostawał związany
swoją ofertą, gdyż nie wyraził zgody na dalszy udział w postępowaniu przetargowym.
Zauważyć należy, że zgodnie z art. 252 ust. 1 Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą
ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Zgodnie
natomiast z art. 263 Pzp j
eżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
Uwzględniając więc powyższe przepisy stwierdzić należy, że nawet w sytuacji odmowy
zawarcia
umowy przez wykonawcę MBA, oferta Galaxy nie mogłaby zostać wybrana jako
najkorzystniejszą, bowiem wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą. Ponadto w przypadku odmowy zawarcia umowy przez MBA, Zamawiający w celu
wybrania ponown
ie oferty najkorzystniejszej zobowiązany byłby przy ponownej ocenie i
badaniu ofert odrzucić ofertę wykonawcy Galaxy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp.

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania, wskazać należy,
że Izba uwzględniła przedstawiony przez strony stan faktyczny, dokumentację postępowania
przedłożoną przez Zamawiającego do akt sprawy, stanowiska zaprezentowane w złożonych
pismach procesowych, a także dowody złożone przez Odwołującego przy odwołaniu oraz
przy piśmie z dnia 13 marca 2023 r., a także dowody złożone przez Przystępującego
załączone do pisma procesowego z dnia 13 marca 2023r.
Uwzględniając powyższe, Izba odstąpiła od ponownego przytaczania ustalonego w
postępowaniu odwoławczym stanu faktycznego.

Izba nie uwzględniła wniosku (oddaliła wniosek dowodowy) o powołanie w sprawie
dowodu z opinii biegłego. W ocenie Izby wniosek o powołanie dowodu z opinii biegłego
został złożony jedynie dla przewlekłości tego postępowania odwoławczego a ponadto
Sygn. akt KIO 560/23


uznała, że rozpoznanie sprawy nie wymaga wiadomości specjalnych. Izba uznała, że
okoliczności na jakie wnioskowany był dowód z opinii biegłego wykazane zostały
dokumentami
złożonymi
w postepowaniu.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp Zamawiający
odrzuca ofertę jeżeli jest ona niezgodna z warunkami zamówienia. Odrzucenie oferty na tej
podstawie stanowi szczególny przypadek dysonansu pomiędzy treścią oferty (której
integralną częścią są udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia) i brzmieniem dokumentacji
postępowania. Punktem wyjścia dla stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SWZ jest
właściwe ustalenie oraz zinterpretowanie wymagań dokumentacji postępowania
sporządzonej w danym postępowaniu, która od momentu jej udostępnienia jest wiążąca -
zamawiający jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia
postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy określonego w SWZ i po otwarciu ofert
zamawiający nie może tych warunków zmienić, ani od nich odstąpić. Rozstrzygające
znaczen
ie ma literalne brzmienie SWZ. Dokumentacja sporządzona w postępowaniu
powinna być rozumiana w sposób ścisły - stanowi to gwarancję pewności obrotu oraz
realizację naczelnych zasad zamówień publicznych określonych w art. 16 Pzp, zachowania
uczciwej konkure
ncji i równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości
postępowania - tak, aby ograniczyć pole dla ewentualnych niejasności i nieporozumień
skutkujących niedozwoloną uznaniowością przy ocenie ofert.

W ocenie Izby w rozpoznawanej sprawie nie sposób uznać, że oferty
Przystępującego oraz Galaxy winny podlegać odrzuceniu jako niezgodne z SWZ.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego niespełnienia przez zaoferowany przez Galaxy
oraz MBA sprzęt komputerowy wymagań co do parametru niezawodności (MTBF) wskazać
po pierwsze należy, że jak wynika z wyjaśnień Przystępującego oraz złożonych na rozprawie
dowodów tj. oświadczenia producenta Lenovo wykonawca ten zaoferował dysk Lenovo SSS
1D71482 nie zaś dysk SSD producenta Micron. Jak natomiast wynika ze złożonego dowodu
oraz oświadczenia producenta Lenovo zaoferowany model dysku SSS1D71482 1TB SSD
cechuje się parametrem MTBF wynoszącym 2 mln godzin. W ocenie Izby potwierdzeniem
realności i prawidłowości w zakresie ustalenia ww. parametru ma także okoliczność, że
również wykonawca Galaxy oferujący analogiczne urządzenie wskazał na taką samą
wartość parametru MTBF. Izba stwierdziła, że Odwołujący nie wykazał w żaden sposób, że
oświadczenia ww. wykonawców oraz producenta sprzętu co do wielkości parametru MTBF w
oferowanym przez nich sprzęcie są niewiarygodne bądź nierealne i niemożliwe do
osiągnięcia. Odwołujący skupił się bowiem na wskazaniu, że ze złożonych przedmiotowych
Sygn. akt KIO 560/23


środków dowodowych parametr ten nie wynika. Zauważyć natomiast należy, że
Zamawiający w zakresie parametru MTBF oczekiwał od wykonawców w jedynie
oświadczenia o jego wielkości, nie wymagał natomiast złożenia kart katalogowych, czy
innych dokumentów, dlatego też brak informacji w tym zakresie w złożonych przez ww.
wykonawców przedmiotowych środkach dowodowych nie może potwierdzać, że oferta MBA
oraz Galaxy jest niezgodna z SWZ.
Ponadto, Izba stwierdziła, że Odwołujący nie wykazał dysk Lenovo nie jest w stanie
osiągnąć parametru 2 mln h, wskazywał bowiem jedynie, że „wartości parametru MTBF będą
odpowiednio krótsze”. Odnosząc się do złożonych dowodów dotyczących ww. zarzutu,
wskazać należy, że Izba stwierdziła, że dotyczą one innego niż zaoferowany przez
wykonawców dysku, tj. dysku MICRON. W związku z powyższym Izba dowody w tym
zakresie oddaliła jako nie mające znaczenia do rozstrzygnięcia przedmiotowego zarzutu.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego BIOS wskazać należy, że Zamawiający w
załączniku nr 8 do SWZ ustanowił następujące wymogi co do BIOS:
- BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1
-
Zawiera nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem
seryjnym możliwym do odczytania z poziomu WMI, wersji BIOS, a także informację o: typie
zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM
- Informacja o dysku twardym: model
-
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB z
poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
- Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
-
UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu.
Izba uznała, że skoro zgodnie z wymogiem wynikającym z pkt 11 Specyfikacji
technicznej
zaoferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ,
Zamawiający oczekiwał BIOS w standardzie UEFI to dopuszczalne było, aby informacje
dotyczące nazwy produktu, pamięci RAM były odczytywane z UEFI. Podkreślić należy, na co
wskazał Przystępujący, że UEFI stanowi kolejną wersją BIOS-u, czyli jest interfejsem
startowym komputera łączącym system operacyjny z firmware. UEFI (lub w starszych
wersjach procesorów BIOS) odpowiada za sprawdzenie poprawnego podłączenia i działania
komponentów komputera: procesora, karty graficznej czy pamięci RAM. Powyższe
potwierdza
dowód złożony przez MBA tj. oświadczenie producenta według którego system
UEFI jest wbudowany w BIOS i jest
jego nierozerwalną częścią. Skoro więc UEFI należy
uznać za część BIOS-u, a Przystępujący w złożonych dowodach wykazał, że wymagane
Sygn. akt KIO 560/23


przez Zamawiającego informacje będę wyświetlane w systemie diagnostycznym UEFI, to
Izba uznała, że zaoferowane przez niego urządzenie spełnia wymogi SWZ w sposób
dopuszczony przez
Zamawiającego.
Izba
stwierdziła ponadto, że skoro Zamawiający w żaden sposób nie doprecyzował
co należy rozmieć przez „BIOS w standardzie UEFI” to dopuszczalna jest interpretacja
Przystępującego, aby wymagane przez Zamawiającego informacje były zapisane w UEFI, co
jak wskazał Zamawiający jest zgodne z zapisami SWZ.
W ocenie Izby przy ocenie zasadności zarzutu nie mają znaczenia odrębności
pomiędzy UEFI i BIOS, bowiem Zamawiający w tym zakresie nie postawił żadnych
wymogów. W konsekwencji sposób uruchamiania aplikacji nie miał w sprawie znaczenia.
Izba oddaliła więc dowody złożone na pendrive, uznając że nie mają znaczenia w niniejszej
sprawie.
Uwzględniając powyższe rozważania, Izba za niezasadny uznała ww. zarzut
skierowany do oferty Galaxy
, stwierdzając, że Odwołujący nie wykazał, że zaoferowany
przez tego wykonawcę BIOS w standardzie UEFI jest niezgodny z SWZ.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 239 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16
Pzp, Izba
również stwierdziła, że zarzut ten jest niezasadny.
Izba uznała, że Odwołujący nie wykazał złożonymi wraz z odwołaniem zdjęciami (z
ważenia laptopa), że wskazana przez MBA i Galaxy w ich ofertach waga laptopów jest
nieprawidłowa tzn. wyższa niż wynika z ich deklaracji. Izba stwierdziła, że z załączonych
zdjęć w żaden sposób nie wynika, że ważony laptop to oferowany przez MBA Lenovo model
ThinkPad L15 Gen 3 AMD CTO
w oferowanej przez tego wykonawcę konfiguracji bądź
Galaxy Lenovo model ThinkPad L15 Gen 3 (AMD).
Natomiast MBA przedłożył dowód w
postaci oświadczenia producenta (D8), z którego wynika, że waga laptopa w indywidualnej
konf
iguracji nie będzie przekraczała 1,79 kg. W konsekwencji Izba oddaliła przedmiotowy
zarzu
t stwierdzając, że Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił oferty wykonawcy MBA
oraz Galaxy w kryterium „Waga”.
Odnosząc się do wniosku o powołanie dowodu z opinii biegłego, Izba uznała, że po
pierwsze ustalenie wagi laptopa nie wymaga żadnych wiadomości specjalnych, a poza tym w
ocenie Izby powołany dowód z opinii biegłego miał w zasadzie zastąpić argumentację
Odwołującego jaka miałaby potwierdzać zasadność podnoszonego zarzutu odwołania, co
należy uznać za niedopuszczalne.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono w punkcie 2 sentencji, na
podstawie art. 557 i 575 Pzp
w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
Sygn. akt KIO 560/23


oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z
2020r. poz. 2437).

Przewodniczący: …………………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie