eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 529/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-07
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 529/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Emil Kuriata, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajow
ej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez
wykonawcę Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp. k., ul. Stawki 2A, 00-193
Warszawa
w
postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Plac Trzech Krzy
ży 3/5, 00-507 Warszawa

postanawia:
1. umarza post
ępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp. k., ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
kwoty 15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony wpis o
d odwołania.

St
osownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący : ………………………………
………………………………
………………………………


Sygn. akt: KIO 529/23
U z a s a d n i e n i e


Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie (
dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Usługa Asysty Technicznej dla systemów teleinformatycznych”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie prz
episów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Og
łoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28 grudnia 2022 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2022/S 250-732350.

W dniu 27 lutego 2023 r. wykonawca Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od:
-
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
tj.
udostępnienia Odwołującemu dokumentów IQ5 Sp. z o.o. w zakresie wskazanym
w o
dwołaniu,
- bezzasadnego uznania
, że dokumenty składane w postępowaniu przez IQ5 Sp. z o.o.
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 18 ust. 1-3 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odtajnienia
i udostępnienia wykonawcom informacji bezpodstawnie zastrzeżonych przez IQ5 Sp. z o.o.
jako tajemnica przedsiębiorstwa, pomimo, że:
a. Wykonawca ten nieskutecznie zastrzegł te dokumenty jako tajemnica – uzasadnienie
zastrzeżenia tajemnicy, które otrzymał Odwołujący zawiera jedynie dwie strony, na których
IQ5 Sp. z o.o.
w ogóle nie uzasadnia tajemnicy przedsiębiorstwa dla „zastrzeżonych
projektów” czy „zobowiązań podmiotów trzecich do udostępniania zasobów”,
b. wskazane fragmenty nie mogą być uznane za tajemnicę firmy.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. po
wtórzenia czynności badania oferty IQ5 Sp. z o.o. pod kątem zasadności i formalnej

poprawności zastrzeżonych dokumentów,
2. przekazania
Odwołującemu dokumentów IQ5 Sp. z o.o. we wskazanym zakresie, tj.:
a
. nazw projektów, w które zaangażowane były osoby wskazane w wykazie osób,
b. zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów podmiotów trzecich (bez
imion i nazwisk).

Na podstawie akt postępowania Izba stwierdziła, że nie zgłoszono przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

W dniu 6 marca 2023 r. Zamaw
iający złożył oświadczenie, że uwzględnienia
w całości odwołanie wniesione przez Odwołującego. Zamawiający zadeklarował, że wykona
czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu, tj. powtórzy czynności badania oferty IQ5 Sp. z o.o. pod kątem zasadności
i formalnej poprawności zastrzeżonych dokumentów oraz przekaże Odwołującemu
dokumenty IQ5 Sp. z o.o. we wskazanym zakresie, tj.: nazwy projektów, w które
zaangażowane były osoby wskazane w wykazie osób oraz zobowiązania podmiotów trzecich
do udostępnienia zasobów podmiotów trzecich (bez imion i nazwisk).

Wobec
powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.

O k
osztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 243
7), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodnicz
ący : ………………………………
………………………………
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie