eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 474/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-28
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 474/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Katarzyna Odrzywolska, Marzena Teresa Ordysińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 lutego 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
20 lutego
2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia
Socjalna w
Kostrzyniu nad Odrą
w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu w Olsztynie


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachun
ku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna w Kostrzyniu nad Odrą,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………

………….…………

………….…………


Sygn. akt: KIO 474/23

U z a s a d n i e n i e


Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (dalej: Zamawiający) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: Prawo
zamówień publicznych albo ustawa Pzp), którego przedmiotem jest oczyszczanie szaletów
w latach 2023-2024, numer referencyjny: NZ.2510.3.2023.

W dniu 20 lutego 2023
r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego
Spółdzielnia Socjalna w Kostrzyniu nad Odrą (dalej: Odwołujący) zostało wniesione
odwołanie.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę SEGROMET R. P. i oferty
wykonawc
y Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET H. Z., jako złożonych przez
wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania, z uwagi na zawarcie
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
2) art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 218 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 3 oraz art.
15c ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 6
ust. 1 pkt
7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty
wykonawców SEGROMET R. P. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET
H. Z.
, pomimo że oferty ww. wykonawców zostały złożone w warunkach czynu nieuczciwej
konkurencji,
3) art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 223 ust. 2 pkt 3) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy
Pzp
przez bezpodstawne uznanie, że wykonawca SEGROMET R. P. i wykonawca
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET H. Z. popełnili oczywistą omyłkę rachunkową,
prowadzenie niedopuszczalnych negocjacji z wykonawcami,
bezpodstawną zmianę treści
ofert, przez co Zamawiający zaniechał odrzucenia ofert wykonawców, do czego był
zobowiązany,
4) art. 224 ust. 6 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET H. Z. chociaż:
a) oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę,

b) wykonawca nie udzielił wyjaśnień ani nie złożył dowodów w wyznaczonym terminie
odnośnie części pytań zawartych w wezwaniu Zamawiającego z dnia 6 lutego 2023 r.,
c) złożone częściowe wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu,
a dodatkowo -
dowodów nie przedłożono,
5) art. 224 ust. 5 ustawy Pzp przez bezpodstawne pr
zyjęcie, że wykonawca
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET H. Z. udowodnił, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lub kosztu, chociaż wykonawca nie przedstawił odpowiednich, wymaganych
przez
Zamawiającego w wezwaniu z dnia 6 lutego 2023 r. wyjaśnień,
6) art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty Wykonawcy, która
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W konsekwencji tak postawionych zarzutów odwołania Odwołujący wnosił
o uwzg
lędnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu:
1. u
nieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
2. o
drzucenia ofert wykonawców: SEGROMET R. P. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
SEGROMET H. Z. z uwagi na zawarcie porozumienia
mającego na celu zakłócenie
konkurencji;
3. u
nieważnienia czynności poprawienia innej omyłki w ofertach wykonawców SEGROMET
R. P.
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET H. Z.;
4. o
drzucenia ofert wykonawców: SEGROMET R. P. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
SEGROMET H. Z.
z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia;
5. o
drzucenia oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGROMET H. Z. z
uwagi na złożenie oferty z rażąco niską ceną;
6. przeprowadzenia czynno
ści badania i oceny ofert;
7. z
wrotu na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła, że do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło żadne
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 28 lutego 2023
r., przed otwarciem rozprawy, Zamawiający w odpowiedzi na
odwołanie uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.


Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości.
Do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie zgłosił przystąpienia żaden
wykonawca.
W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu na podstawie art. 522 ust. 1 Prawa z
amówień publicznych. Zgodnie
z pr
zywoływanym przepisem, w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego
pod warun
kiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił
w
terminie żaden wykonawca.
Stosownie do art. 568 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba umarza
postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku, o którym mowa w art. 522
Prawa
zamówień publicznych.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 1 i art. 568 pkt 3
Prawa
zamówień publicznych, postanowiła jak w sentencji.
Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego i
nakaz
ała zwrot Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania ora
z wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437).


Przewodniczący: ………….…………

………….…………

………….…………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie