eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23, KIO 456/23, KIO 457/23, KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23, KIO 466/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-02
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 449/23
KIO 452/23
KIO 453/23
KIO 456/23
KIO 457/23
KIO 460/23
KIO 462/23
KIO 465/23
KIO 466/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska, Marek Bienias Protokolant: Cegłowski, Piotr

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w
Warszawie w dniu 2 marca 2023
r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa
z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23/lok. U4
postępowaniach prowadzonych przez
zamawiającego Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Warszawie, Ul. Wronia 53

przy udziale
wykonawcy Aldesa Construcciones Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18a
zgłaszającego swój udział
w sprawach sygn. akt KIO 452/23 i 466/23
po stronie odwołującego
przy udziale
wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Siedmiogrodzka 9

zgłaszającego swój udział w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO
452/23, KIO 453/23, KIO 456/23, KIO 457/23 i KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23, KIO
466/23 po stronie odwołującego
przy udziale wykonawcy Mota-
Engil Central Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie, ul. Opolska 110

zgłaszającego swój udział w sprawach sygn. akt KIO 452/23,
KIO 453/23, KIO 456/23, KIO 457/23 KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23 i KIO 466/23 po
stronie odwołującego
przy udziale
wykonawcy NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców
Warszawy 19

zgłaszającego swój udział w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO
453/23, KIO 456/23, KIO 457/23 po
stronie odwołującego
przy
udziale
wykonawcy
Polimex
Infrastruktura
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12
zgłaszającego swój

udział w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23, KIO 456/23, KIO 457/23,
KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23, KIO 466/23
po stronie odwołującego
przy udziale
wykonawcy PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Hołubcowa
123

zgłaszającego swój udział w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23,
KIO 456/23, KIO 457/23, KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23, KIO 466/23 po stronie
odwołującego
przy udziale
wykonawcy Strabag Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parz-
niewska 10

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 452/23, KIO
453/23, KIO 456/23
po stronie odwołującego

postanawia:
1.
Umorzyć postępowanie,

2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 162 000
zł 00 gr (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) uiszczonej przez
Polski Związek Pracodawców Budownictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska
23/lok. U4
t
ytułem zwrotu 90% wpisów od odwołań
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Kra-
jowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….
Członkowie: ………………………….

………………………….Sygn. akt: KIO 449/23 KIO 452/23 KIO 453/23 KIO 456/23 KIO 457/23 KIO 460/23 KIO
462/23 KIO465/23 KIO 466/23
Uzasadnienie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
-
projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła „Czosnów” (z węzłem) do
miejscowości Kiełpin. Numer referencyjny: O/WA.D-3.2410.1.2023 oraz
-
projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 1: Piaski, węzeł
„Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem”
oraz
-
projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odcinek nr 3: węzeł
„Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z
węzłem”. Numer referencyjny: O/LU.D-3.2410.10.2022.AW oraz
-
projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odcinek nr 4: węzeł „Izbica”
(„Tarzymiechy”) bez węzła - węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem. Numer
referencyjny: O.LU.D-3.2410.11.2022.af oraz
-
budowę drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) w. Szczecinek
Północ (z węzłem). Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.1.2023 oraz
-
zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z wę-
złem) dł. ok. 6,43 km. Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.8.2022
-
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Sule-
jów – Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego –Przełom/Mniów. Numer
referencyjny: O.Ki.D3.2410.1.2023
- zaprojektowani
e i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce
– Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa. Numer referencyjny:
O.Ki.D3.2410.2.2023.jr
-
projekt i budowę drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów Jałowęsy Tomaszów”. Numer refe-
rencyjny: O.Ki.D3.2410.3.2023.az
zostały wszczęte ogłoszeniami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za numerami
2023/S 250-02569833 w dniu 3 stycznia 2023 r., 2022/S 250-730466 z dnia 28 grudnia 2022
r., 2022/S 250-730646 z dnia 28 grudnia 2022 r., 2023/S 025-069307 z dnia 3 lutego 2023 r. i
2022/S 248-722672 z dnia 23 grudnia 2022 r., 2023/S 025-067403 z dnia 3 lutego 2023 r.,
2023/S 025-073109 z dnia 3 lutego 2023 r., 2023/S 025-069329 z dnia 3 lutego 2023 r.

W dniu 10 lutego 2023 r. zamawiający we wszystkich tych sprawach dokonał zmiany pkt. 1.2.
ppkt 2 PFU.

W dniu 20 lutego 2023 r.
Polski Związek Pracodawców Budownictwa z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Kaliska 23/lok. U4
wniósł odwołania. Odwołania zostały wniesione przez pełnomoc-
nika działającego na podstawie pełnomocnictw z dnia 17 lutego 2023 r. udzielonych przez
prokurenta samoistnego, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS. Odwołania zostały przeka-
zane zamawiającemu w dniu 20 lutego 2023 r.
Treść tych odwołań z wyjątkiem wskazania nazw postępowań, dat ich wszczęcia i publikato-
rów jest tożsama.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w
zakresie postanowień Programu Funkcjonalno – Użytkowego („PFU”), tj.:
1) pkt 1.2 ppkt 2 PFU;
Z
amawiającemu zarzucił naruszenie następujących przepisów ustawy:
(1) art. 433 pkt 3 ustawy w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 353 k.c. w zw. z art. 647
k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy
w zw. z § 18 ust. 2 pkt 1-3 Rozporządzenia przez nieupraw-
nione przerzucanie na wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności leżące wyłącznie po
stronie
zamawiającego, a związane z niejednoznacznym, niewyczerpującym, naruszającym
reguły uczciwej konkurencji opisem przedmiotu zamówienia, co znalazło odzwierciedlenie w
pkt 1.2 ppkt 2 PFU w związku z nałożonym na wykonawcę obowiązkiem uwzględnienia w
ramach wynagrodzenia umownego oraz terminu realizacji przedmiotu
zamówienia kosztów i
ryzyk wynikających z wykonania prac i robót będących konsekwencją zaprojektowania roz-
wiązań wymagających wykonania badań uzupełniających w stosunku do wyników badań
przekazanych przez
zamawiającego, podczas gdy zbadanie i dokładne określenie warunków
realizacji inwestycji (w tym, w szczególności, parametrów gruntu) stanowi obowiązek zama-
wiającego, którego przerzucenie na wykonawcę wykracza poza zasadę swobody kontrakto-
wania;
(2) art. 103 ust. 3 i 4 ustawy w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 353(1) k.c. w zw. z art.
647 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy przez dokonanie opisu
przedmiotu zamówienia w postaci programu funkcjonalno-użytkowego w sposób niejedno-
znaczny, niepełny i nieuwzględniający wszystkich okoliczności mających wpływ na sporzą-
dzenie oferty i realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności przez brak wskazania
warunków, w jakich zamawiający uzna, że wykonawca wykazał, że badania przekazane
przez
zamawiającego, nie są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania i realizacji
robót zgodnie z wymaganiami zamawiającego, co rodzi ryzyko związane z przypisaniem za-
mawiającemu niczym nieograniczonej swobody w decydowaniu o tym, która ze stron stosun-
ku umownego ponosić będzie faktyczną odpowiedzialność za realizację inwestycji w sposób
odbiegający od opartego na wynikach badań przekazanych przez zamawiającego;

(3)
art. 647 k.c., z art. 3531 k.c., art. 355 § 1 i § 2 k.c., art. 387 § 1 k.c., art. 472 k.c., art. 473
§ 1 k.c., w. zw. art. 56 k.c. art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 8 ust. 1
ustawy przez
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób (1) naruszający zasadę
swobody umów tj. umowy o roboty budowlane zawieranej w reżimie zamówień publicznych,
(2) sprzeczny z u
stawą i mający na celu jej obejście (tj. w szczególności art. 99 ust. 1 usta-
wy
), (3) uniemożliwiający wykonawcy działającemu z należytą starannością, sporządzenie
oferty i realizację przedmiotu zamówienia w warunkach adekwatnych do tych, które wyko-
nawca mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności przez:
− wynikającą z pkt. 1.2 ppkt 2 PFU bezzasadną próbę ograniczenia odpowiedzialności za-
mawiającego za wyniki badań podłoża gruntowego, a w konsekwencji również bezzasadną
próbę przerzucenia na wykonawcę zamówienia kosztów i ryzyk związanych z wykonanymi
przez
zamawiającego badaniami gruntu; a w konsekwencji powyższych
(4) art. 16 ust. 1 ustawy przez prowadzenie p
ostępowania w sposób niezapewniający za-
chowania uczciwej konkurencji,
równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przej-
rzystości.

Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu zmiany postanowień
SWZ przez nakazanie
zamawiającemu:
1) usunięcie z treści pkt 1.2 ppkt 2 PFU zastrzeżenia ograniczającego odpowiedzialność za-
mawiającego za wyniki badań gruntowo-wodnych, tj. postanowienia w brzmieniu:
„Jeżeli wykonawca zaprojektuje rozwiązania wymagające wykonania badań uzupełniających
w s
tosunku do wyników badań przekazanych przez zamawiającego, to wykonawca w ra-
mach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz w Czasie na Ukończenie uwzględni:
a.
zaprojektowanie i wykonanie badań uzupełniających zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w SP.40.20.00-40.50.00,
b.
wykonanie wszelkich prac i robót na podstawie wyników badań, o których mowa w lit.
a, niezbędnych do realizacji zadania,
-
z wyłączeniem sytuacji, w których wykonawca wykaże, że wykonane badania przekazane
przez
zamawiającego, nie są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania i realizacji
robót zgodnie z wymaganiami zamawiającego - w takim przypadku zastosowanie mają Wa-
runki Kontraktu lub przepisy prawa.”
Ponadto
o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych do odwołania, wniosko-
wa
nych w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności wskazane w uza-
sadnieniu pisemnym bądź ustnym oraz o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołują-
cego
kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, we-
dług norm przewidzianych przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie.

Zgodnie z art. 505 ust. 2 ustawy
środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują organiza-
cjom w
pisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy. Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnio-
nych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Odwołujący wnosi odwołanie od treści doku-
men
tów zamówienia jako organizacja wpisana dnia 22 lipca 2005 r. przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej (nr decyzji: LO/2963/05).

W dniu 21 lutego 2023 r. zamawiający poinformował we wszystkich postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia o wniesieniu odwołań.

W dniu 23 lutego 2023 r. wykonawca Aldesa Construcciones Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18a zgłosił swój udział w sprawach
sygn. a
kt KIO 452/23 i 466/23 po stronie odwołującego wskazując, że jest doświadczonym
wykonawcą w budownictwie infrastruktury kolejowej w Polsce i na świecie oraz jest zaintere-
sowany złożeniem oferty w przedmiotowych postępowaniach, w związku z czym posiada
inte
res w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Oświadczył, że
w pełni popiera wszelkie zarzuty podniesione przez odwołującego, a szczegółową argumen-
tację przedstawi podczas rozprawy. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika dzia-
łającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 października 2021 r. udzielonego przez peł-
nomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 stycznia 2020 r. udzielonego
przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania
zgłoszenia stronom postępowania.

W dniu 23 lutego 2023 r. wykonawca Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Siedmiogrodzka 9 zgłosił swój udział w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO
453/23, KIO 456/23, KIO 457/23 i KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23, KIO 466/23 po stro-
nie odwołującego wskazując, że jako podmiot, który jest zainteresowany udziałem w tym
p
ostępowaniu i złożeniem oferty, posiada interes w przystąpieniu do postępowania odwoław-
czego i rozstrzygnięciu uwzględniającym odwołania. Przystępujący wskazał, że podniesione
zarzuty są zasadne, a ukształtowanie przez zamawiającego treści postanowień Specyfikacji
Warunków Zamówienia w aktualnym brzmieniu narusza bezwzględnie obowiązujące przepi-
sy prawa i równowagę stron stosunku prawnego. Poszczególne postanowienia dokumentacji
pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy i kodeksu cywilnego.
Przystępujący wskazał, że uwzględnienie odwołania złożonego przez odwołującego umożliwi
p
rzystępującemu złożenie prawidłowej i konkurencyjnej oferty, bez konieczności kalkulacji

r
yzyk niemożliwych do przewidzenia w chwili przygotowywania oferty, a w następstwie także
zagwarantuje niezakłócone realizowanie kontraktu opartego na równowadze stron stosunku
zobowiązaniowego. Nieuwzględnienie odwołania doprowadzi z kolei do utrzymania stanu
naruszenia przepisów ustawy i kodeksu cywilnego, generując ryzyko utraty możliwości uzy-
skania przedmiotowego zamówienia przez przystępującego.
Interes p
rzystępującego w przystąpieniu do postępowania odwoławczego przejawia się już w
samym zainteresowani
u wynikiem danej sprawy odwoławczej. W tym kontekście przystępu-
jący wskazał m.in. na stanowisko KIO wyrażone w wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r. (sygn.
akt KIO 5/14), gdzie wskazane zostało, iż: „Interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do kt
órej zgłasza się przystąpienie, jest inną, szerszą kategorią prawną, niż wymaga-
ny przez art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907) interes w uzyskaniu danego zamówienia. Instytucja przystąpienia
zbliżona jest do uczestnictwa w postępowaniu nieprocesowym. Dla uzyskania statusu inter-
wenienta
wystarczające jest w zasadzie, gdy wykonawca zainteresowany jest wynikiem
sprawy.
Dla uzyskania statusu przystępującego wystarczające zatem będzie zainteresowanie wyni-
kiem spraw, zgodnie ze stanowiskiem strony, do której zgłasza się przystąpienie.
Uwzględnienie odwołania jest zasadne, gdyż postanowienia Specyfikacji Warunków Zamó-
wienia w obecnym kształcie naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zama-
wiający w sposób sprzeczny z przepisami wykorzystał pozycję gospodarza postępowania,
przez skonstruowanie postanowień umownych wbrew właściwości stosunku prawnego.
Przystępujący popiera zarzuty podniesione przez odwołującego, dotyczące ukształtowania
postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (w szczególności w zakresie opisania
przedmiotu zamówienia, naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców, zaniechania przygotowania i prowadzenia postępowania z należy-
tą starannością, w szczególności wobec przerzucenia na wykonawców wszelkich ryzyk
związanych z wykonaniem kwestionowanego postanowienia PFU odnoszącego się do treści
PFU) w sposób wadliwy i wnosi o uwzględnienie wniesionego odwołania.
Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnic-
twa z dnia 15 czerwca 2021 r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w
KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania zgłoszenia stronom postępowania.

W dniu 23 lutego 2023 r. wykonawca Mota-
Engil Central Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie, ul. Opolska 110 zgłosił swój udział w sprawach sygn. akt KIO 452/23, KIO 453/23,
KIO 456/23, KIO 457/23, KIO 460/23, KIO 462/23KIO 465/23 i KIO 466/23 po stronie odwo-
łującego wskazując, że popiera wszystkie zarzuty i żądania zawarte w treści odwołań. Wniósł
o uwzględnienie odwołań w całości.

Podniósł, że zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności
określenia praw i obowiązków stron przyszłej umowy, przy wykorzystaniu uprzywilejowanej
pozycji jaką daje mu pozycja autora projektu umowy adhezyjnej, z naruszeniem zasady sy-
metrii wzajemnych praw i obowiązków stron umowy cywilnoprawnej, nie uwzględniając za-
kazu kształtowania treści stosunku prawnego sprzecznie z właściwością (naturą) tego sto-
sunku, przerzucając na przyszłego wykonawcę odpowiedzialność za okolicznością leżące
wyłącznie po stronie zamawiającego, dokonując opisu przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, niepełny i nieuwzględniający wszystkich okoliczności mających wpływ na
sporządzenie oferty, naruszył szereg przepisów prawa, a szczegółowo wymienionych przez
odwołującego w komparycji odwołania. Zarzuty odwołującego trafnie opisują dokonane przez
z
amawiającego naruszenia, zaś żądania odwołania zmierzają do przywrócenia zasady
względnej równości stron przyszłej umowy i celu postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego.
Przystępujący wskazał, że posiada interes prawny we wniesieniu niniejszego przystąpienia,
wskazując, że w jego interesie jest aby żądania odwołania zostały w całości uwzględnione.
p
rzystępujący zamierza złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Utrzymanie obecnej
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności postanowień Programu Funk-
cjonalno-
Użytkowego, przy oddaleniu wniosków odwołania, spowoduje, że w razie wybrania
oferty p
rzystępującego, będzie on zobligowany do zawarcia umowy, której treść będzie, z
pokrzywdzeniem interesu prawnego p
rzystępującego, naruszała przepisy ustawy Prawo za-
mówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 lutego 2023 r. udzielonego przez
dwóch członków zarządu, zgodnie z KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania
zgłoszenia stronom.

W dniu 24 lutego 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił
swój udział wykonawca NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców
Warszawy 19 w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23, KIO 456/23, KIO
457/23
Przystępujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
o
dwołującego, albowiem zamierza ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego, jednakże treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu określona przez zamawiającego, w nieuzasadniony sposób bardzo utrudnia
obecnie p
rzystępującemu złożenie oferty i uzyskanie zamówienia. Zgodnie z zarzutami
odwołania Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie PFU, została sformułowana w
sp
osób naruszający przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
w sposób, który prowadzi do niezasadnego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców,
wśród których jest również przystępujący.

Ponadto NDI pod
niósł, że rozstrzygnięcie w tym postępowaniu wywrze skutek w sferze
prawnej p
rzystępującego. Podobnie jak wnoszący odwołanie, przystępujący wskazał, iż
wobec postępowania zamawiającego, przy zachowaniu skarżonej treści SWZ, naruszającej
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego, interes prawny
p
rzystępującego doznaje uszczerbku. Powołał wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt
KIO 2933/12).
Sposób rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania
wniesionego
przez
o
dwołującego w bezpośredni sposób wpłynie na sytuację
p
rzystępującego. Niezgodne z przepisami czynności zamawiającego podniesione przez
o
dwołującego, w znaczący sposób utrudniają obecnie przystępującemu uczestnictwo w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z kolei uwzględnienie odwołania i
nakazanie przez
Krajową Izbę Odwoławczą dokonania zmiany ww. postanowień SWZ
zgodnie z wnioskami odwołania pozwoli przystępującemu na wzięcie udziału w
postępowaniu, złożenie oferty i ostatecznie uzyskanie zamówienia. Interes przystępującego
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść odwołującego wyraża się także w tym, aby
postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym będzie uczestniczył przystępujący, było
prowadzone w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami PZP. Jak słusznie
wskazuje się w piśmiennictwie „przepis art. 525 ust. 1 PrZamPubl nie zawęża pojęcia
interesu, czy to
do interesu prawnego, czy też do interesu w uzyskaniu zamówienia, a zatem
należy go interpretować szeroko. Interes ten może polegać w szczególności na oczekiwaniu
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przystępujący
uczestniczy w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami ustawy. W komentowanym przepisie
mówi się o interesie w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której wykonawca
przystępuje. Chodzi więc w tym przypadku o jakąkolwiek korzyść, jakieś dobro dla
wykonawcy, które uzyska, jeśli strona, do której przystępuje wygra postępowanie
odwoławcze” (tak A. Matusiak w komentarzu do art. 525 PZP, Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, red. M. Jaworska, wyd. 2, 2021, opubl. Legalis). W ocenie p
rzystępującego
zarzuty podniesione w odwołaniu PZPB zasługują na uwzględnienie. Przystępujący wniósł o
uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu dokonania właściwych czynności w
postępowaniu w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 lutego 2023 r.
udzielonego przez prezesa zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Do
zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii zgłoszenia stronom.
W dniu 24 lutego 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił się
wykonawca
Polimex Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warsza
wie, al. Jana Pawła II 12 w sprawach sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23,
KIO 456/23, KIO 457/23, KIO 460/23, KIO 462/23, KIO 465/23, KIO 466/23
wnosząc o

uwzględnienie przedmiotowego odwołania w całości. Przystępujący mając na względzie
zakres po
stawionych w odwołaniu zarzutów i przywołanych argumentów przez
o
dwołującego, uznał je jako zasługujące w pełni na poparcie, tym samym przyjął za własne.
Przystępujący jest podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
zajmuje się w szczególności wykonywaniem inwestycji takich jak zakres przedmiotowego
zamówienia i jest zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie
z
amówienia. Tymczasem treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
uniemożliwia lub co najmniej znacznie utrudnia prawidłowe sporządzenie oferty w
p
ostępowaniu oraz narusza przepisy ustawy i kodeksu cywilnego. Przystępujący wykazuje
swój interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść odwołującego.
Uwzględnienie bowiem odwołania i tym samym zmiana postanowień Specyfikacji Warunków
Zamówienia oraz usunięcie treści pkt 1.2 ppkt 2 PFU wyeliminuje wskazane w odwołaniu
naruszenia przepisów prawa i umożliwi wykonawcom na złożenie prawidłowych ofert, w
warunkach dochowania uczciwej konkurencji.
Zgłoszenie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26 maja 2022 r.
udzielonego przez prezesa zarządu i prokurenta. Do zgłoszenia dołączono dowody
przekazania zgłoszenia stronom.

W dniu 24 lutego 2023 r. do p
ostępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił się
wykonawca
PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Hołubcowa 123 w sprawach
sygn. akt KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23, KIO 456/23, KIO 457/23, KIO 460/23, KIO
462/23, KIO 465/23, KIO 466/23
. Podniósł, że ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść
odwołującego, bo jest przedsiębiorcą zajmującym się realizacją inwestycji budownictwa
drogowego i mostowego tj. m. in. Inwestycji będącej przedmiotem zamówienia, którego
dotyczy postępowania i zamierza złożyć ofertę w postępowaniu. W konsekwencji dąży do
uzyskania zamówienia, którego dotyczy postępowanie oraz wykonywania przyszłej umowy w
sposób zgodny z ustawą i prawidłowo. Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości.
Zgłoszenie zostało wniesione przez dwóch prokurentów upoważnionych do łącznej
reprezentacji. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania zgłoszenia stronom.
W dniu 24 lutego 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił się
wykonawca Strabag Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10 w
sprawach sygn. akt KIO 452/23, KIO 453/23, KIO 456/23
Przystępujący wskazał, że posiada
interes prawny w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy
w przystąpieniu do tego postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego i żądaniu uwzględnienia odwołania w całości,
albowiem dokonanie modyfikacji SWZ, która nie odpowiada wymogom przepisów PZP

pozwoli wykonawcy przystępującemu po stronie odwołującego na sporządzenie
konku
rencyjnej i porównywalnej oferty. Przystępujący popiera zarzuty odwołującego
wskazujące na naruszenie przepisów ustawy PZP i KC przez zamawiającego i wnosi o
dokonanie
postulowanych zmian, a poprzez to, dopuszczenie wykonawców do realizacji w/w
zamówienia na zasadach określonych w powołanych w uzasadnieniu przepisów PZP
zapewniających uczciwą konkurencję i porównywalność ofert. W przeciwnym wypadku
dostęp ten będzie utrudniony i dojdzie do złożenia nieporównywalnych ofert. Przystąpienie
do postępowania po stronie odwołującego stwarza przystępującemu możliwość korzystania
ze środków ochrony prawnej w toku dalszych czynności podejmowanych w tym
postępowaniu. Przystępujący do postępowania wskazał, że zarzuty naruszenia przepisów
ustawy podnoszone przez o
dwołującego zasługują na uwzględnienie i umożliwiają
p
rzystępującemu przygotowanie konkurencyjnej i porównywalnej oferty w tym postępowaniu
na zasadach wymaganych
ustawą i ma on szansę uzyskać najlepszą ocenę wg kryteriów
oceny ofert opisanej w SWZ przez zamawiaj
ącego. Zgłoszenie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 sierpnia 2021 r.
udzielonego przez dwóch członków zarządu. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania
zgłoszenia stronom.

W dniu 1 marca 2023 r. odwołujący oświadczył, że cofa odwołania od czynności podjętych
przez zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie („Zamawiający) w postępowaniach pn.:
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła „Czosnów” (z węzłem) do
miejscowości Kiełpin” (nr postępowania: O/WA.D-3.2410.1.2023), (sprawie nadano
sygnaturę KIO 449/23);
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 1: Piaski, węzeł
„Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem”
(nr postępowania: O.LU.D-3.2410.9.2022.mc), (sprawie nadano sygnaturę KIO 452/23);
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odcinek nr 3: węzeł
„Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z
węzłem” (nr postępowania: O/LU.D-3.2410.10.2022.AW), (sprawie nadano sygnaturę KIO
453/23);
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odcinek nr 4: węzeł „Izbica”
(„Tarzymiechy”) bez węzła węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem” (nr
postępowania: O.LU.D-3.2410.11.2022.af), (sprawie nadano sygnaturę KIO 456/23);

• „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) w. Szczecinek
Północ (z węzłem)” (nr postępowania: O.Sz.D-3.2410.1.2023), (sprawie nadano sygnaturę
KIO 457/23);
• „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z
węzłem) dł. ok. 6,43 km” (nr postępowania: O.RZ.D-3.2410.8.2022), (sprawie nadano
sygnaturę KIO 460/23);
• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej
S74Sulejów – Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego –
Przełom/Mniów” (nr postępowania: O.Ki.D-3.2410.1.2023.mj), (sprawie nadano sygnaturę
KIO 462/23);
• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce
– Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa” (nr postępowania: O.Ki.D-
3.2410.2.2023.jr), (sprawie nadano sygnaturę KIO 465/23);
• „Projekt i budowę drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów Jałowęsy Tomaszów” (nr
postępowania: O.Ki.D-3.2410.3.2023.az), (sprawie nadano sygnaturę KIO 466/23).
Na skutek wniesienia 9 odwołań przez odwołującego, sprawom zostały nadane sygnatury
KIO 449/23, KIO 452/23, KIO 453/23, KIO 456/23, KIO 457/23, KIO 460/23, KIO 462/23, KIO
465/23, KIO 466/23, które Krajowa Izba Odwoławcza planowała rozpoznać łącznie.
Wn
iósł o zwrot 90% wpisu.
Termin posiedzenia z udziałem stron został wyznaczony na dzień 2 marca 2023 r.

Izba zważyła, co następuje:
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek, które skutkowałyby odrzuceniem któregokol-
wiek z
odwołań na podstawie art. 528 ustawy.
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 525
ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 i ust. 2 ustawy
odwołujący może cofnąć odwołanie aż do czasu za-
mknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wią-
że z wniesieniem odwołania.

Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy
, Izba umarza postępowanie odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy - odwołującemu zwraca się 90% wpi-
su. W związku z powyższym odwołujący spełnił warunki do zwrotu wpisu. Izba orzekła o do-
konaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisów, w wy-
sokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący uiścił wpisy w wysokości po 20
000
,00 zł. każdy, to do zwrotu pozostała kwota 162 000,00 zł. o czym orzeczono w pkt. 2
sentencji postanowienia.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………….
Członkowie: ………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie