eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 443/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 443/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawny, bez udziału stron, w dniu 27 lutego 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20
lutego 2023
r. przez wykonawcę J. W., B. S. NETPRINT s.c., Oświęcim,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Sąd Okręgowy w Płocku,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy J. W., B. S. NETPRINT s.c.,
Oświęcim
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem t
ysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu wpisu od odwołania.

Stosownie do art.
579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….…


Sygn. akt: KIO 443/23

U z a s a d n i e n i e

Zama
wiający – Sąd Okręgowy w Płocku - dalej jako „Zamawiający” - prowadzi postępowanie
o udzielenie
z
amówienia
publicznego
pn.
„Sukcesywna
dostawa
materia
łów
eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i urz
ądzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego
w P
łocku, Sądu Rejonowego w Sierpcu i Sądu Rejonowego w Gostyninie”, dalej
„Postępowanie”.
W dniu 20 lutego 2023 r. do Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy J. W., B. S. NETPRINT s.c.,
Oświęcim (dalej jako „Odwołujący”) zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 16 pkt 1 pzp w zw. z art. 99 ust. 4 - 6 pzp w zw. z art. 239 ust. 2 pzp i art. 240 ust.
2 w zw. z art. 242 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pzp poprzez
wprowadzenie do kryteriów oceny
ofert kryterium o nazwie „rodzaj materiałów eksploatacyjnych” o łącznej wadze 50 pkt,
w którym ocena tego kryterium ustalana będzie w ten sposób, że za zaoferowanie
każdej sztuki produktu oryginalnego (zalecanego przez producenta sprzętu) w
odniesieniu do wszystkich pozycji asortymentowych będzie skutkowało przyznaniem
punktu (ustal
anego procentowo w stosunku do ilości wszystkich sztuk we wszystkich
pozycjach
asortymentowych), a zaoferowanie produktu równoważnego nie prowadzi
do przyznania punktu, co:
• zakłóca uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż znacząco
premiu
je wykonawców oferujących produkty oryginalne, tym samym zmuszając do
zaniechani
a oferowania produktów równoważnych spełniających wszystkie kryteria
przewidzian
e w opisie przedmiotu zamówienia (art. 16 pkt 1 pzp),
• jedynie pozornie umożliwia oferowanie produktów równoważnych (art. 99 ust. 4-6 a
contrario pzp),
• nie prowadzi do ustalenia najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy, tj. nie
pozwala na ocenę tego, która oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek
jakości do ceny lub kosztu (art. 239 ust. 2 pzp),
• w ogóle nie odwołuje się do kryterium jakości, gdyż sam fakt, iż produkt jest
„oryginalny” obiektywnie nie ma wpływu na jego jakość w rozumieniu art. 242 ust. 2
pzp;

2) art. 16 pkt 1-3 Pzp w zw. z art. 99 ust. 1-4 i ust. 6 Pzp w zw. z art. 101 ust. 6 Pzp w
zw. z art. 105 ust. 1-3 Pzp i w zw. z art. 219 Pzp i art. 223 ust. 1 Pzp oraz w zw. z art.
8 ust. 1 Pzp i art. 353[1] Kc poprzez naruszenie zasady
równego traktowania,
przejrzystości i proporcjonalności oraz naruszeniem zakresu zasady swobody umów
ukształtowanie treści postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ
polegające na zawarciu w § 6 ust. 4 projektu umowy zapisu następującej treści: „W
przypadku drugiej rek
lamacji danego typu równoważnego materiału eksploatacyjnego
Zamawiający ma prawo żądać dostaw materiałów oryginalnych producenta
urządzenia (OEM), a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć takie materiały w
cenach jednostkowych, określonych w ofercie Wykonawcy dla produktu
równoważonego.”, a także korelującego z nim zapisem rozdz. III SWZ: Opis
przedmiotu zamówienia, pkt 12 o treści: „W przypadku drugiej reklamacji danego typu
równoważnego materiału eksploatacyjnego Zamawiający ma prawo żądać dostaw
materiałów oryginalnych producenta urządzenia (OEM), a Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć takie materiały w cenach jednostkowych, określonych w
ofercie Wykonawcy dla produktu równoważonego”, które to zapisy naruszają przepisy
bezwzględnie obowiązującego prawa, to jest art. 99 ust. 1-4 i 6 Pzp, albowiem
pr
owadzą
do
pośredniego
wprowadzenia
rozwiązania
umożliwiającego
Zamawiającemu uzyskanie materiałów tzw. „oryginalnych” (pochodzących od
producenta sprzętu), z wyłączeniem normalnej procedury reklamacji asortymentu
wadliwego;
3) art. 105 ust. 1-3 Pzp w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, albowiem w powiązaniu z zapisami
SWZ dotyczącymi przedmiotowych środków dowodowych prowadzi do wykluczenia,
tj. uznania za produkt nierównoważny materiałów posiadających certyfikaty
gwarantujące odpowiednią jakość, w tym jakość produkcji, oraz wydajność, co
prowadzi do umownego przełamania domniemania prawnego, jakie niesie ze sobą
certyfikat zgodności z normami ISO;
4) art. 219 i a
rt. 223 ust. 1 Pzp, bo pośrednio prowadzi do możliwości zmiany oferty po
terminie do składania ofert, przy czym korzyść z tego tytułu zastrzega wyłącznie
jednostronnie dla zamawiającego są nieproporcjonalne, gdyż wyraźnie premiują
pozycję Zamawiającego dając mu szerokie możliwości faktycznego kwestionowania
jakości dostarczonych materiałów, przenosząc wszystkie ryzyka z tym związane
wyłącznie na Wykonawcę, w tym przede wszystkim kosztów dostawy materiałów
oryginalnych w miejsce zamienników, czyli materiałów o wiele droższych, co w
konsekwencji prowa
dzi do jednostronnej zmiany przedmiotu zamówienia i narzucenia

Wykonawcy obowiązku dostarczania materiałów nieobjętych jego ofertą, są
nieproporcjonalne także w odniesieniu do innych postanowień umownych dających
Zamawiającemu szerokie prawa w wypadku uzyskania produktu wadliwego (kary
umowne, obowiązek dostawy produktu wolnego od wad, odpowiedzialność w
wypadku uszkodzenia sprzętu).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu zmiany
tre
ści SWZ poprzez usunięcie z rodz. XVI SWZ kryterium oceny ofert nr 2 „rodzaj materiałów
eksploatacyjnych” oraz nakazanie dokonania czynności w postaci zmiany treści SWZ
poprzez ukszta
łtowanie kryteriów oceny ofert w sposób nie uwzględniający jakiegokolwiek
nawi
ązania do producenta materiału; nakazanie Zamawiającemu dokonanie modyfikacji
Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez: usunięcie z załącznika nr 4 do SWZ, tj. wzoru
umowy zapisu § 6 ust. 4 w całości oraz usunięcie w całości pkt. 12 z rozdziału III SWZ Opis
Przedmiotu Zamówienia, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów
wymienionych w tre
ści odwołania, na okoliczności przytoczone w jego uzasadnieniu,
zas
ądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołujących zwrotu kosztów postępowania, w
tym: wpis
u oraz kosztów zastępstwa prawnego, które zostaną wykazane odpowiednimi
dokumentami na rozprawie.
I
zba ustaliła, że do postępowanie odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca.
Izba ust
aliła, iż w dniu 20 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
pismo
Zamawiającego zawierające oświadczeniu o uwzględnieniu odwołania w całości wraz
z wnioskiem o umorzenie postępowania.
Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu i stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z
przepisem art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 575 ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), nakazując
zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie