eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 354/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 354/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 21 lutego 2023 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 7 lutego 2023 r. przez wykonawcę Altix Sp. z o.o., ul. Modlińska
246c, 03-152 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona
Góra


przy udziale wykonawcy M. C.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio
Dostępności
M.
C.,
Os.
Kosmonautów
11
lok.
60,
61-
627 Poznań
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
uje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Altix
Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa
kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie:
sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 354/23

U z a s a d n i e n i e

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie
o udziel
enie zamówienia pn. „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych
dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.)
, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 grudnia 2022 r. pod pozycją 2022/BZP
00488003.
W postępowaniu tym wykonawca Altix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 7 lutego 2023 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 20 lutego 2023 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Prz
ewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie