eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3314/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-12-27
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3314/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 grudnia 2022
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Intaris
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo Hutniczej z siedzibą
w Krakowie

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm EUVIC SOLUTIONS S.A.
z siedzibą w Warszawie (Lider) oraz Galaxy
Systemy Informatyczne sp. z o.o. (Uczestnik)
z siedzibą w Zielonej Górze
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie części zarzutu i żądania odwołania -
co do ujawnionych przez zamawiającego fragmentów uzasadnienia zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Konsorcjum firm EUVIC SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie
(Lider) oraz Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o. (Uczestnik) z siedzibą
w
Zielonej Górze.
2.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala.
3.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Intaris sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie i
3.1.
Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Intaris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
Zasądza od wykonawcy Intaris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz

zamawiającego Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet Akademii
Górniczo Hutniczej z siedzibą w Krakowie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony
poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………..Sygn. akt KIO 3314/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo
Hutniczej z siedzibą w Krakowie - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11
września
2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.
– dalej „ustawa pzp”), pn. „Dostawa infrastruktury technologii obliczeniowych przyszłości w
ACK Cyfronet AGH
”, nr postępowania: ACK-DA-ZP-5000-1/22.
Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 września 2022 r.,
za numerem 2022/S 184-517792.
W dniu 12 grudnia 2022
r. odwołanie wniósł wykonawca Intaris sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
– dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie wobec zaniechania
udostępnienia załączników do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Konsorcjum firm EUVIC SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider) oraz
Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o.
(Uczestnik) z siedzibą w Zielonej Górze – dalej
Przystępujący.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 74 ust. 2
pkt 1 oraz art. 18 ustawy pzp
poprzez zaniechanie udostępnienia oferty Przystępującego
wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu udostępnienia załączników Przystępującego
opisanych jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, w ich części jawnej.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że przedmiotem zamówienia
jest dostawa infrastruktury technologii obliczeniowych przyszłości w ACK Cyfronet AGH.
Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę serwerów obliczeniowych A - 60 szt.,
serwerów obliczeniowych B - 4 szt., serwerów dyskowych - 12 szt., serwerów usługowych - 6
szt. oraz instalację i uruchomienie wszystkich elementów składowych zamówienia.
Dalej podniósł, że Zamawiający zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp w pkt. 4.8. SWZ
wskazał: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, iż wykazana informacja stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca wykaże, iż określona informacja spełnia
łącznie warunki: - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub posiada wartość gospodarczą, - nie została ujawniona do wiadomości publicznej, -
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności”. W pkt. 4.9.
SWZ Zamawiający wskazał dodatkowo: „W przypadku gdy dokumenty elektroniczne
w
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania
w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku”.
Przystępujący w formularzu ofertowym wskazał, które załączniki do oferty zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:

W dniu otwarcia ofe
rt tj. 30 listopada 2022 r. Odwołujący złożył wniosek
o
udostępnienie ofert wraz z załącznikami. Zamawiający, w dniu 1 grudnia 2022 r. udostępnił
oferty bez załączników do oferty Przystępującego opisanych jako „Tajemnica
przedsiębiorstwa”.

Odwołujący wskazał, że nie jest możliwe całościowe, ogólne zastrzeżenie całego
dokumentu jako tajemnicy przedsiębiorstwa, tylko ze względu na to, iż w jego treści mogły
znaleźć się pojedyncze informacje, które zdaniem wykonawcy podlegają ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Utajnieniu mogą podlegać jedynie konkretne informacje, słowa/wyrażenia, które
spełniają wszystkie warunki wymagane dla zastosowania wyjątku, o którym mowa w art. 18
ust 3 ustawy pzp. Zam
awiający zgodnie z warunkami, które określił w SWZ powinien,
udostępniając oferty wykonawcom co najwyżej zastrzec wybrane elementy z załączników do
oferty, wskazane jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w treści
„Uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa”. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 3 lutego 2021 r. (KIO 24/21). Dodatkowo jak wskazał Trybunał
Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C-216/17Autorità
Garantedella Concorrenza e del Mercato
– Antitrust, CoopserviceSoc. coop. arl 7,
przywołując w tym zakresie swoje poprzednie orzecznictwo. Zasada jawności wyraża się w
zapewnieniu równego dostępu do podstawowych informacji związanych z zamówieniem, w
tym w zapewnieniu dostępu do składanych przez wykonawców ofert. Równy dostęp do
informacji oznacza spoczywający na zamawiającym obowiązek udostępnienia w ten sam
sposób tych samych informacji w tym samym czasie. Zakres udostępnianych informacji musi
pozwolić uczestnikom postępowania na weryfikację podejmowanych przez instytucje
zamawiające decyzji związanych z postępowaniem. Jawność procesu udzielania zamówień
publicznych obejmuje zatem jawność prowadzonego przez zamawiającego postępowania,
jawność składanych w postępowaniu ofert oraz jawność umów w sprawach zamówień
publicznych. Prawo unijne przyjmuje, że szybki i skuteczny dostęp do informacji o
potencjalnym zamówieniu czy jego warunkach jest jedną z podstawowych gwarancji
jawności i przejrzystości systemu zamówień publicznych.
W dniu 22 grudnia 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie wniesionego odwołania w całości. W złożonej odpowiedzi oraz na
rozprawie przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska. W dniu 26
grudnia 2022 r. Zamawi
ający uzupełnił swoje stanowisko w sprawie przekazując częściowo
odtajnioną wersję uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Przystępującego
(ujawnienie fragmentów uzasadnienia).

Izba ustaliła, co następuje:

Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie in
teresu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy
oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego zgłosili
skuteczne
przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm EUVIC SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider) oraz Galaxy
Systemy Informatyczne sp. z o.o. (Uczestnik) z
siedzibą w Zielonej Górze.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, uzupełniające
stanowisko Zamawiającego, zgłoszenie przystąpienia wraz z załącznikami.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie
posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:


Na wstępie wskazania wymaga, że Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie
art. 568 pkt 2 ustawy pzp,
w zakresie części zarzutu i żądania odwołania - co do
ujawnionych przez Zama
wiającego fragmentów uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm EUVIC SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider) oraz Galaxy
Systemy Informatyczne sp. z o.o. (Uczestn
ik) z siedzibą w Zielonej Górze. Zauważyć należy,
że żądaniem odwołania było nakazanie Zamawiającemu udostępnienia załączników do
oferty
Przystępującego opisanych jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, w ich części jawnej.
Mając na względzie, że Zamawiający formalnie nie uwzględnił odwołania ale zdecydował o
ujawnieniu części informacji, których udostępnienia domagał się Odwołujący to tym samym,
częściowo zrealizowało się żądanie odwołania. W konsekwencji, rozpoznawanie części

zarzutu w zakresie fragmentów uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
odwołania stało się bezprzedmiotowe, a więc jak stanowi ustawa pzp – zbędne.
W pozostałym zakresie Izba skierowała odwołanie do rozpoznania na rozprawie, gdyż Strony
były w sporze co do kwestii czy pozostałe zastrzeżone załączniki zawierają informacje jawne
podlegające udostępnieniu.
Izba ustaliła i zważyła, że w pozostałym zakresie odwołanie podlegało oddaleniu.
W zakresie podniesionego zarzutu
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt III SWZ:
Przedmiot zamówienia: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa
infrastruktury technologii obliczeniowych przyszłości w ACK Cyfronet AGH. 1.1 Zamówienie
obejmuje swym zakresem dostawę komponentów wskazanych w pkt. 1.2. poniżej oraz
instal
ację i uruchomienie wszystkich elementów składowych zamówienia. 1.2 Zamówienie
składa się z wymaganych komponentów sieciowych Ethernet i Zarządzania, a także
następującej liczby serwerów: (…) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
złącznik nr 1 A do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.”

W myśl pkt V SWZ: Przedmiotowe środki dowodowe: „1. Zamawiający żąda złożenia wraz
z
ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych
dostaw z wymaganiami określonymi w SWZ. 2. Przedmiotowe środki dowodowe muszą
potwierdzać co najmniej wszystkie parametry i wymagania oferowanej infrastruktury
wskazywane w załączniku nr 1 do formularza oferty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia jednego bądź kilku przedmiotowych środków dowodowych, na wypadek, gdyby nie
wszystkie parametry/wymagania zawarte były w jednym dokumencie. 4. Wykaz
przedmiotowych środków dowodowych: 4.1. Deklaracja zgodności CE dla dostarczanych
serwerów, 4.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany sprzęt pochodzi
z
oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, 4.3. Oświadczenie Wykonawcy
potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowanego partnera
serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta. 4.4. Karty katalogowe
produktu, karty techniczne, karty charakterystyki, specyfikacje techniczne, foldery
informacyjne,
prospekty,
oświadczenia
producenta
lub
autoryzowanego
przedstawiciela/dystrybutora producenta, oświadczenia wykonawcy posiadającego pisemną
autoryzację producenta: a) serwerów obliczeniowych, b) serwerów dyskowych, c) serwerów
usługowych, d) przełączników sieciowych.”

Zgodnie z pkt VIII SWZ:
Opis sposobu przygotowania oferty oraz informacje dotyczące
składanych dokumentów i oświadczeń oraz środków dowodowych: „1. Na zawartość oferty

składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza
ofertowego stanowiącym opis oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, który stanowić będzie treść oferty, (…) 4.
Forma dokumentów (…) 4.8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, iż
wykazana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca wykaże, iż
określona informacja spełnia łącznie warunki: - ma charakter techniczny, technologiczny,
organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, - nie została ujawniona do
wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania
poufności. 4.9. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowied
nio oznaczonym pliku.”

Punkt XVI SWZ:
Badanie ofert, opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert stanowi: „1.
W ramach badania ofert oraz oceny ich zgodności z wymaganiami określony w OPZ
Zamawiający przewiduje demonstrację przez Wykonawcę oferowanych serwerów. Przebieg
demonstracji oraz zakres badanych parametrów urządzeń został szczegółowo określony
w
załączniku nr 1B do SWZ. Badanie ofert prowadzone w trakcie demonstracji będzie
poprzedzone badaniem ofert w oparciu o przedłożone oświadczenia i dokumenty
przedmiotowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia
demonstracji w przypadku ofert podlegających odrzuceniu niezależnie od przebiegu i wyniku
demonstracji. (…)”

Zgodnie z z
ałącznikiem nr 1B do SWZ Opis procedury demonstracji: „1.1. W celu weryfikacji
wydajności oraz stabilności oferowanych serwerów obliczeniowych, Wykonawca
zobowiązany jest przeprowadzić w miejscu instalacji klastra obliczeniowego demonstrację z
zestawu demonstracyjnego obejmującego jeden serwer obliczeniowy typu A oraz jeden
serwer obliczeniowy typu B. (…)”


Dalej Izba ustaliła, że Przystępujący w formularzu ofertowym wskazał, że tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowią: Załącznik nr 1 do Formularza oferty, Oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia (zgodnie z zał. nr 6 do SWZ) wyłącznie w zakresie dostawcy,
Oświadczenie wykonawcy o serwisie, Karty katalogowe serwerów, Deklaracje CE serwerów,
Oświadczenie producenta serwerów, Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa wraz
z
załącznikami. Przystępujący złożył wraz z ofertą: WYYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE
ZASADNOŚCI
ZASTRZEŻENIA
DOKUMENTÓW
JAKO
TAJEMNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA
(plik
opisany:
„_uzasadnienie
tajemnicy_TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”).
Z uwagi na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa Izba nie ujawnia treści powyższych
załączników do oferty. Izba ustaliła ponadto, że Zamawiający po wniesieniu odwołania
ujawnił Odwołującemu fragmenty uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
W dniu 30 listopada 2022 r. Odwołujący wniósł o udostępnienie ofert wykonawców. W dniu
1 grudnia 2022 r.
Zamawiający udostępnił następujące pliki Odwołującemu z oferty
Przystępującego:
- Formularz oferty.
- Parametry techniczne jawny (w dokumencie jawne informacje to liczby sztuk oraz
parametry
oferowanego przedmiotu zamówienia podlegające ocenie i punktowane,
wskazane również w formularzu oferty).
-
Pełnomocnictwo konsorcjum.
-
Pełnomocnictwo WSuchan.
-
Załącznik nr 6 do SWZ jawny. (w dokumencie jawne wszystkie informacje poza informacją
o dostawcy:
„TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)”
w OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM
DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.)
-
Oświadczenie wykonawcy kanał dystrybucji.
- Wadium 0364522 przetarg AGH,
zaznaczając że część dokumentów została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Artykuł 16 pkt 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konk
urencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.”

Artykuł 18 ust. 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest
jawne. 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem
o u
dzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 3. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649),
jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy pzp:
„Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że: 1)
oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust.
2 zdanie drugie, (…) – przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny,
w tym przekazywanych w toku negocjacji lub
dialogu.”


Przedmiot sporu sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie czy w zastrzeżonych przez
Przystępującego załącznikach do oferty znajdują się informacje jawne, które mogą zostać
udostępnione nie powodując ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Analiza dokumentacji postępowania doprowadziła Izbę do przekonania, że
Zamawiający prawidłowo nie udostępnił Odwołującemu informacji zawartych w ww.
dokumentach.
Na wstępie wskazania wymaga, że w świetle art. 11 ust. 2 UZNK przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Wskazać należy, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad prawa
zamówień publicznych, mającą zagwarantować transparentność postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, realizując jednocześnie postulaty wynikające z zasad uczciwej
konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności. W odniesieniu do informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 UZNK zasada ta
doznaje ograniczenia, pod warunkiem, że wykonawca wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może natomiast zastrzec
informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5, a więc o nazwach albo imionach i nazwiskach
oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.
Co istotne, aby określona informacja mogła być uznana za tajemnicę
przedsiębiorstwa, przesłanki określone w art. 11 ust. 2 UZNK (wartość gospodarcza
informacji, okoliczność, że nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, działania zmierzające do
zachowania poufności) muszą zostać spełnione łącznie. Jak wskazano w wyroku KIO 589/21
z dnia 22 marca 2021 r.:
„Dla zachowania poufności informacji konieczne jest to, aby nie była
to informacja łatwo dostępna. W ocenie Izby odpadnięcie tej przesłanki powoduje, że
informacja traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa.”
Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako
wyjątek od naczelnej zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne, powinno być
interpretowane ściśle. Wskazania wymaga, że transparentność postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego powoduje, że przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku
zamówień publicznych, wkraczają w reżim oparty na zasadzie jawności. Tym samym powinni
mieć świadomość konsekwencji, jakie wiążą się z poddaniem się procedurom określonym
przepisami o zamówieniach publicznych, a mianowicie konieczności ujawnienia części
informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności. Fakt, że mogą to być
informacje, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą wolałby nie
upubliczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich informacji stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa. Podkreślić również należy, że nie jest właściwe traktowanie
uprawnienia do zastrzeżenia określonych informacji, jako narzędzia służącego
uniemożliwieniu wykonawcom konkurencyjnym oceny ofert i dokumentów składanych w
postępowaniu. Stąd, tego rodzaju sytuacje winny być przez wykonawców nie nadużywane i
ograniczone do wypadków zaistnienia rzeczywistego zagrożenia uzasadnionych interesów i
narażenia na szkodę w wyniku możliwości upowszechnienia określonych informacji, zaś z
perspektywy zamawiającego - powinny być badane z wyjątkową starannością
(tak też:
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO 1058/18).
Jak wynika z treści art. 18 ust. 3 ustawy pzp to na wykonawcę nałożono obowiązek

wykazania
zamawiającemu
przesłanek
zastrzeżenia
informacji
jako
tajemnicy
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że rolą zamawiającego w toku badania ofert jest ustalenie czy
wykonawca temu obowiązkowi sprostał i udowodnił, że zastrzeżone informacje w istocie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę na nałożony przez
Ustawodawcę obowiązek wykazania, który oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie
(uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Z całą pewnością za
wykazanie
nie może zostać uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzające się de facto do
przytoczenia jedynie elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z
art. 11 ust. 2 UZNK oraz do przywołania treści art. 18 ust. 3 ustawy pzp. Ustawodawca w art.
18 ust. 3 ustawy pzp wskazał również na moment, w którym powinno nastąpić wykazanie
skuteczności zastrzeżenia. Stwierdzenie: „jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał”
oznacza, że
wykazanie przesłanek uzasadniających zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, dla
uznania skuteczności zastrzeżenia, musi nastąpić równocześnie ze złożeniem dokumentów
zawierających tajemnicę.
Zaznaczyć należy, że badaniu przez Izbę podlega czynność zamawiającego polegająca na
ocenie przedstawionego przez wykonawcę uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, Izba nie docieka natomiast, czy zastrzeżone informacje obiektywnie
stanowią lub mogą stanowić informacje podlegające ochronie. Rozstrzygnięcie sporu przez
Izbę polega na odpowiedzi na pytanie, czy zamawiający prawidłowo uznał, że wykonawca
w
ustawowym terminie uzasadnił w sposób wystarczający dokonane przez siebie
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie jest też rolą zamawiającego ocena, czy
określone informacje mogą potencjalnie stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zadaniem
zamawiającego jest natomiast zbadanie, czy wykonawca należycie uzasadnił zastrzeżenie
informacji, gdyż to jakość tego uzasadnienia decyduje o tym, czy w jawnym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego określone informacje mogą pozostać niejawne (tak też:
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt: KIO 2551/21
oraz KIO 2573/21).
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy wskazania wymaga, że Zamawiający nie
udostępnił Odwołującemu dokumentów, które jako zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Przystępującego zostały przez niego skutecznie zastrzeżone.
Izba zauważa, że Przystępujący wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa złożył uzasadnienie wykazujące wszystkie przesłanki, o których mowa w
art. 11 ust. 2 UZN
K. Przystępujący wyodrębnił w uzasadnieniu poszczególne zastrzegane

informacje i
uzasadnił przesłanki wobec każdej z nich. Przystępujący wykazał również, że
zastrzeżenie nie ma charakteru ograniczonego w czasie, a Zamawiający zobowiązał się do
utrzymywania
tajemnicy również na dalszych etapach postępowania oraz w trakcie realizacji
zamówienia. Zastrzeżenie należało więc uznać za skuteczne, a informacje zawarte
w
zastrzeganych dokumentach jako niepodlegające udostępnieniu.
Izba zwraca uwagę, że Odwołujący zakwestionował zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
w tym znaczeniu, że nie jest w jego ocenie możliwe zastrzeżenie całych dokumentów, a
część informacji w nich zawarta jest jawna. Odwołujący nie podjął jednak próby wskazania,
jakiego typu mogą to być informacje, których nie obejmowało zastrzeżenie i powinny zostać
udostępnione. Izba ma świadomość, że Odwołujący miał ograniczony dostęp do oferty
Przystępującego, jednak posiadał wiedzę jakiego rodzaju informacje zostały zastrzeżone już
z nazw załączników opisanych jako tajemnica przedsiębiorstwa w formularzu oferty
Przystępującego, który został Odwołującemu udostępniony. Dopiero na rozprawie
Odwołujący argumentował, że przykładowo mogą to być kwestie formalne jak daty
dokum
entów. Odnosząc się do powyższego wskazania wymaga, że w myśl art. 554 ust. 1
pkt 1 ustawy pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia. W ocenie Izby, ujawnienie dat dokumentów nie będzie miało wpływu na wynik
postępowania, gdyż uzyskanie takiej informacji nie pozwoli Odwołującemu na
kwestionowanie oferty Przystępującego, a przynajmniej takiego wpływu Odwołujący nie
wykazał.
Dalej pod
nieść należy, że nie jest tak jak twierdził Odwołujący, że wszystkie dokumenty
zostały zastrzeżone w całości. Zauważenia wymaga, że Odwołujący otrzymał załącznik:
Parametry techniczne jawny, w którym część informacji pozostała jawna jak liczba sztuk
oferow
anego sprzętu czy też parametry podlegające ocenie i punktowane, wskazane
również w formularzu oferty. W pozostałym zakresie załącznik zawiera wyłącznie informacje,
które Przystępujący skutecznie zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa, a więc nie mogą
o
ne zostać udostępnione Odwołującemu. Odwołujący otrzymał także załącznik nr 6 do SWZ
jawny, w
którym niejawna pozostała informacja o dostawcy, jako stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa. Izba dokonała analizy pozostałych zastrzeżonych dokumentów, w tym
nie
udostępnionych fragmentów uzasadnienia i uznała, że zawierają informacje, co do
których przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa zostały przez Przystępującego wykazane.
Dokumenty te przedstawiają powiązany zbiór informacji, który nie jest powszechne dostępny,
czy też znany osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są one łatwo

dostępne dla takich osób. Ponadto zdaniem Izby, ujawnienie części z tych informacji, które
samodzielnie nie podlegałyby ochronie, a które stanowią marginalną część dokumentów,
mogłoby stanowić podstawę do skutecznej dedukcji na temat całości informacji objętych
tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdaniem Izby nie byłoby również możliwe, bez ujawnienia
zastrzeganych informacji, stworzenie przez Zamawiającego streszczenia tych informacji
bądź opracowania, które mogłoby zostać udostępnione, co podnosił Odwołujący na
rozprawie.
Zamawiający jest zobowiązany nie ujawniać informacji skutecznie zastrzeżonych
jako tajemnica przedsiębiorstwa, a więc prawidłowo nie udostępnił informacji
przedstawionych
w
wymienionych
przez Odwołującego
załącznikach
do
oferty
Przystępującego. W konsekwencji należało uznać, że zarzuty odwołania nie potwierdziły się.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust.
2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania
uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika
w
wysokości 3 600,00 zł na podstawie faktury Vat złożonej przez Zamawiającego na
rozprawie.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie