eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1563/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-06-29
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1563/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 29 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez wykonawcę IMPEL S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 15 000 zł
00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni o
d dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1563/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie [dalej „Zamawiający”]
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na
usługę sprzątania budynków oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS
oraz pomieszczeń Biura Poligrafii przy ul. Podskarbińskiej 25 a w Warszawie
(znak
postępowania: 993200/271/6/2022).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 3 czerwca 2022 r. pod numerem 2022/S 107-299718.

W dniu 13 czerwca 2022 r. wykonawca IMPEL S.A. z si
edzibą we Wrocławiu wniósł
odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 ust. 1-
3 ustawy Pzp poprzez naruszenie przez Zamawiającego zasad zachowania
uczciwej konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności przy formułowaniu postanowień
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. art. 439 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp poprzez wadliwe określenie przez Zamawiającego
w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zasad waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów.

Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu
zmiany kwestionowanych przez Odwołującego postanowień SWZ w zakresie i brzmieniu
zaproponowanym przez Odwołującego w odwołaniu.

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień.

W dniu 28 czerwca 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający poinformował, iż w dniu 27 czerwca 2022 r.
zmodyfikował kwestionowane przez Odwołującego postanowienia umowne, tj. § 12 ust. 15
lit. b załącznika nr 2 i 2a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w części A i B.

Izba stwierdziła, że w przedmiotowym przypadku zachodzi podstawa do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy Pzp
Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie
postanowienia, w przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe Izba wskazuje, że stosownie do art. 552 ust. 1 ustawy
Pzp, w
ydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania
odwoławczego. Rolą ustalenia stanu rzeczy na moment zamknięcia postępowania
odwoławczego jest uwzględnienie aktualnego stanu faktycznego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Izba jest więc w takim przypadku zobowiązania uwzględnić
czynności Zamawiającego, które miały miejsce po wniesieniu odwołania, do czasu wydania
orzeczenia w sprawie. Skor
o Zamawiający dokonał czynności zmiany zapisów SWZ
odnoszących się do punktów będących podstawą wniesienia odwołania, tym samym
czynność stanowiąca podstawę wniesienia środka ochrony prawnej przestała istnieć.
Zaskarżenie czynności, która w kształcie wskazanym w odwołaniu już nie istnieje, nie daje
podstaw Izbie do stwierdzenia naruszenia przepisów przez Zamawiającego i nie może być
podstawą do wydania orzeczenia merytorycznego. Uznać w takiej sytuacji w ocenie składu
orzekającego Izby należy, iż prowadzenie dalszego postępowania odwoławczego jest
bezcelowe, czyli jak stanowi przepis ustawy Pzp
– zbędne. Jest to nowa przesłanka
umożliwiająca umorzenie postępowania odwoławczego i zdaniem Izby może być ona
wykorzystywana właśnie w podobnych sytuacjach. W innym wypadku bowiem odwołanie
podtrzymywane przez Odwołującego podlegałoby oddaleniu jako bezzasadne wobec
nieistniejącej czynności Zamawiającego. Orzekanie przez Izbę wobec nowych czynności
Zamawiającego i nowego kształtu SWZ nie może mieć miejsca, gdyż wykraczałoby poza
ramy postępowania odwoławczego, które wyznacza treść wniesionego odwołania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557, art. 574
i
art. 575 ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego o zasądzenie kosztów zastępstwa przed
Izbą w kwocie 3 600 zł na podstawie złożonego do akt sprawy rachunku zważywszy na treść
§ 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę w całości ze względu na stwierdzenie, że dalsze postępowanie
stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy,
koszty znosi się wzajemnie.
Przewod
niczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie