eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1481/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-06-09
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1481/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez
udzi
ału stron i uczestników postępowania, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2022 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
uzyskanie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini oraz Impel
Facility Services Sp. z o.o.
z
siedzibą we Wrocławiu,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Sąd Okręgowy w Łomży,


postanawia:

1. umorzy
ć postępowanie odwoławcze
;
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z
o.o. z siedzibą w Trzebini oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
kwoty 7 500
zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
równowartość uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


P
rzewodniczący:

…………………………….Sygn. akt: KIO 1481/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Sąd Okręgowy w Łomży (dalej jako „Zamawiający”) – prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego za przedmiot „Usługę
utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do
posesji Sądu Okręgowego w Łomży i Sądów Rejonowych w Grajewie, Wysokiem
Mazowieckiem i Zambrowie
” (dalej „Postępowanie”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowan
e w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 maja 2022 r. pod numerem
2022/BZP 00157926/01.
W dniu 2 czerwca 2022 roku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o uzyskanie
zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini oraz Impel Facility Services
Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie, w którym
zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 224 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
skierowanie do Odwołującego wezwania do złożenia wyjaśnień ceny oferty w sposób
naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców z
uwagi na
wyznaczenie nierealnego terminu do złożenia wyjaśnień, a tym samym
pozbawienie Odwołującego możliwości przygotowania i złożenia kompleksowych wyjaśnień
ceny.

P
odstawowym żądaniem Odwołującego było uwzględnienie odwołania w całości oraz
naka
zanie Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert z
uwzględnieniem oferty Odwołującego i skierowanie do Odwołującego powtórnie wezwania w
trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp
w odniesieniu do wątpliwości Zamawiającego.
Dodatkowo,
z daleko idącej ostrożności, w przypadku upływu terminu składania ofert
lub otwarcia ofert przed rozpoznaniem
niniejszego odwołania przez Izbę, Odwołujący
podn
iósł, że w postępowaniu został naruszony przepis art. 254 pkt 6 w zw. z art. 16 i 17
ustawy Pzp p
oprzez zaniechanie unieważnienia przedmiotowego postępowania pomimo, że
postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z
dokonaniem przez Za
mawiającego czynności z naruszeniem ustawy Pzp, które mogą mieć
wpływ na wynik postępowania i wniósł o nakazanie unieważnienia postępowania.

Izba usta
liła, co następuje.

Izba
ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca.
Izba ustali
ła, że pismem z dnia 6 czerwca 2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na
odwołanie, w której wskazał, że uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości.

Zgodnie z przepisem art.
522 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
wa
runkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
Izba u
staliła, że Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. Mając na
uwadze powyższe Izba stwierdziła, że w przedmiotowym zakresie zachodzą przesłanki
u
możliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 522 ust. 1
ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie
odwoławcze.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Prze
wodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie