eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1456/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-06-14
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1456/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 14 czerwca 2022 r. w
Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja
2022 r. przez Wykonawc
ę DSV AIR & SEA Sp. z o.o.
z siedzibą w Duchnicach
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa 1 Regionalna Baza
Logistyczna w Wałczu,
postanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego Wykonawcy DSV AIR & SEA Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)
stan
owiącej 90% uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 1456/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Skarb Państwa – Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, dalej jako
„Zamawiający” – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu ograniczonego pn.
„Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi transportu
drogowego na potrz
eby Sił Zbrojnych RP", dalej jako „Postępowanie”.

W dniu 30 maja 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło odwołanie
Wykonawcy DSV AIR & SEA Sp. z o.o., dalej jako
„Odwołujący”. Odwołujący wniósł
odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego polegającej na
ukształtowaniu treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez skonstruowanie warunku
udziału w postępowaniu w
zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w
punkcie III.2 OOZ -
Warunki udziału, III.2.1 - Sytuacja podmiotowa, ust. 1 pkt 2 w sposób
naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zasadę
proporcjonalności warunku udziału do przedmiotu zamówienia, gdyż Zamawiający
wprowadza
wymagania nadmierne, nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz
niezn
ajdujące uzasadnienia w realiach rynkowych i potrzebach Zamawiającego, które
prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji w postępowaniu poprzez sztuczne
zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów posiadających
zezwolenia na w
ykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencje wspólnotowe
zezwalające na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego („Uprawnienia”),
podczas gdy:
a) w branży TSL (obejmującej transport, spedycję i logistykę) będącej adresatem
OOZ powszechny jes
t model współpracy na linii firma TSL – przewoźnik, gdzie firma TSL
organizuje realizację zleceń transportowych, przy czym sama firma nie posiada Uprawnień,
k
tórych wymaga Zamawiający, gdyż Uprawnienia posiada przewoźnik faktycznie realizujący
dany przewóz;
b) posiadanie Uprawnień nie jest warunkiem niezbędnym do organizowania
przewozów;

c) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania usług przez
wykonawcę (strony umowy ramowej) i zezwala, aby umowy realizacyjne były wykonywane
przez podwykonawc
ów;
d) w zupełności wystarczającym (proporcjonalnym) jest, jeżeli wymóg posiadania i
przedłożenia Uprawnień zostanie spełniony przez podmiot, który będzie realizował przewóz
w konkretnym przypadku, na potrzeby konkretnej umowy realizacyjnej; a w konsekwencji
powyższego, potrzeby Zamawiającego (realizacja przewozów) mogą być w pełni
zaspokojone przez podwykonawców posiadających Uprawnienia i współpracujących z
wykonawcą, który zorganizuje cały proces transportowy (firmą TSL) i zapewni rękojmię
należytego wykonania zamówienia, pomimo że sam nie posiada Uprawnień.

Podstawowe żądanie Odwołującego to uwzględnienie odwołania oraz nakazanie
Zamawiającemu dokonania zmiany treści OOZ w ten sposób, że warunek udziału w
p
ostępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej ujęty w punkcie III.2. OOZ – Warunki udziału, III.2.1) – Sytuacja podmiotowa,
ust. I pkt 2 zostanie usun
ięty.

Izba ustaliła, że do przedmiotowego postępowania odwoławczego nie zgłosił
przystąpienia żaden wykonawca.

Pismem z dnia 13 czerwca
2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w
której wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Izba ustal
iła, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie wniesione w dniu 30 maja 2022 r. i wnosi o umorzenie
postępowania odwoławczego.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie