eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1086/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-10
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1086/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 10 maja 2022 r. w
Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21
kwietnia 2022 r. przez W
ykonawcę Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
siedzi
bą w Warszawie,
postanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000 zł 00
gr

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................
Sygn. akt: KIO 1086/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej jako
„Zamawiający” – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja
robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń
kolejowych sieci telekomunikacyjnych,
systemu dynamicznej informacji podróżnych
na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe” w ramach projektu „Prace na
podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E
65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”.
Numer referencyjny: IREZA4.292.01.2022.f.35,
dalej jako
„Postępowanie”.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby O
dwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej jako
„Odwołujący”. Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czy
nności Zamawiającego polegającej na nieprawidłowym ukształtowaniu opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie prawa opcji dotyczącego prac na stacji Sosnowiec Południowy,
polegającego na udzieleniu wyjaśnień treści SWZ sprzecznych z treścią SWZ w brzmieniu
ustalonym w dniu 12 marca 2022 r.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 135 ust.
2 w zw. z art. 16 ust. 1 w zw. z art.
17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez zastrzeżenie
prawa opcji polegającego na realizacji prac na stacji Sosnowiec Południowy, w tym
obejmujących dostawę i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a następnie – w
odpowiedzi na wnioski wykona
wców o wyjaśnienie treści SWZ w ww. zakresie – udzielenie
wyjaśnień wyraźnie wskazujących na brak obowiązku dostawy i zabudowy tych urządzeń, w
konsekwencji czego opis przedmiotu z
amówienia objętego prawem opcji stał się
wewnętrznie sprzeczny i uniemożliwia ustalenie rzeczywistego zakresu prawa opcji, a w
rezultacie
– uniemożliwia także jego wycenę i prawidłowe przygotowanie ofert w
Postępowaniu, a następnie ich porównanie.

Podst
awowe żądanie, jakie podniósł Odwołujący to uwzględnienie odwołania w
całości oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SWZ poprzez
doprecyzowanie
zakresu prawa opcji w zakresie wymagań dotyczących urządzeń SRK i

uspójnienie treści SWZ i udzielonych wyjaśnień treści SWZ w sposób, który jednoznacznie
określi obowiązki wykonawcy (lub ich brak) w odniesieniu do dostawy i zabudowy urządzeń
SRK na stacji Sosnowiec Południe.

Pismem z dnia 4 maja 2022 r. Odwołujący złożył stanowisko procesowe, w którym
podtr
zymał zarzuty odwołania i wniósł o jego uwzględnienie, przy czym z uwagi na upływ
terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 22 kwietnia 2022 r. oraz wynikający z tego
brak możliwości zmiany treści SWZ Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 9 maja 2022 r. Zamawiaj
ący złożył odpowiedź na odwołanie oraz na
pismo procesowe
Odwołującego z dnia 4 maja 2022 r. Podstawowe żądanie, jakie
przedstawił Zamawiający to odrzucenie odwołania na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy Pzp,
ewentualnie
w przypadku uznania przez Izbę, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania
Zamawiaj
ący wniósł o oddalenie zarzutów odwołania w całości oraz przedstawił
argumentację.

Izba ustaliła, że w dniu 9 maja 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył,
że cofa odwołanie wniesione w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
Stosownie do brzmienia art. 568 pkt 1 ustawy Pzp Izba umarza
postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie z przepisem art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia

2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Pr
zewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie