eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1076/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-26
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1076/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego
w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę AV Multimedia M. i Spółka,
Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy AV Multimedia M.
i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach kwoty
7 50
0,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 1076/22


Uzasadnienie

W dniu 19 kwietnia 2022 r. AV Multimedia M.
i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą
w Kielcach (d
alej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej
dokonanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym przez
Szkołę Podstawową Nr 1 w Łomży (dalej jako „Zamawiający”) pod
nazwą „„Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach programu Laboratoria
Pr
zyszłości” znak sprawy: SP1.26.1.2022” oraz zaniechanie dokonania w ww. postępowaniu
czynności „odrzucenia oferty wykonawcy X3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
mimo, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
W dniu 22 kwietnia 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że „uwzględnia odwołanie i zgodnie ze stanowiskiem odwołującego dokona
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, dokona odrzucenia oferty firmy
X3D sp. z o.o. oraz dokona ponownej czynności wyboru ofert”. Zamawiający wskazał, że w
dniu 20 kwietnia 2022 r. przekazał kopię ww. odwołania wykonawcom uczestniczącym w ww.
postępowaniu.
W terminie określonym w art. 525 ust. 1 Pzp do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Zgodnie z art. 522
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez o
becności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca
”, zaś stosownie do art. 568 pkt 3) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze,
w formie postanowienia, w przypadku
o którym mowa w art. 522”.
W ocenie Izby
oświadczenie zawarte w odpowiedzi na odwołanie należy uznać za
uwzględnienie przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w ww. odwołaniu.
W powyższym stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 3)
Pzp Izba
zaszły podstawy do umorzenia postępowania, w związku z czym orzeczono jak w
punkcie 1 postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozli
czania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia stanowi, iż
w
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, koszty, o których
mowa w
§ 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w
odwołaniu - w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Zgodnie z tymi przepisami w punkcie 2 postanowienia
Izba nakazała dokonanie zwrotu
na rzecz odwołującego kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie