eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 824/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-13
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 824/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
w dniu 13 kwietnia 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 23 marca 2022 r. przez wykonawcę: ALDUO Sp. z o.o., ul. Zygmunta
Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Gmin
ę Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 6 750 zł 00
gr

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90%
kwoty uiszczonego wpisu na rzecz
ALDUO Sp. z o.o., ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301,
30-
349 Kraków .Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ust
awy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 824/22

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2022 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) ALDUO
S.
z o.o., ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków” zwana dalej: „ALDUO Sp.
z o.o.”
albo „Odwołującym” wniosła odwołanie na czynność z 18 marca 2022 r. Odwołanie
zostało podpisane przez P.Z. ujawnionego i umocowanego do samodzielnej reprezentacji
zgodnie z
załączonym do odwołania wydrukiem KRS-u.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup, dostawa i montaż mebli
wraz ze
sprzętem AGD, zgodnie z projektami Zamawiającego w ramach pierwszego
wyposażenia budynku przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie”
, zostało wszczęte ogłoszeniem
opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2022 r. pod nr 2022/BZP
00063073/01 przez:
Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków zwany dalej: „Zamawiającym”. Do ww.
postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze. zm.),
zwana dalej:
„NPzp” albo „ustawy Pzp” albo „p.z.p”.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
a) art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp
, polegające na odrzuceniu oferty Odwołującego ALDUO
Sp. z o.o.;
b) art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, pole
gające na uznaniu wyjaśnień treści oferty Wykonawcy
ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce zwana dalej: „ENCORE
TECH Sp. z o.o. Sp. K.”
, za wystarczające oraz zaniechaniu wezwania do wyjaśnień treści
oferty Wykonawców ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K. oraz Krakowska Fabryka Mebli S.C.
G. K., M. P.-P., R. K., ul. Barska 162, 34-143
Jastrzębia zwana dalej: „Krakowska Fabryka
Mebli S.C.
co do treści wskazanej w formularzu cenowym;
c) art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, pole
gające na zaniechaniu wezwania do złożenia wyjaśnień
rażąco niskiej ceny, pomimo iż cena oraz istotne części składowe ceny wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i/lub budzą istotne wątpliwości co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ
Wykonawców: Krakowska Fabryka Mebli S.C. oraz ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.;
d) art. 252 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty najkorzystniejszej Wykonawcy ENCORE
TECH Sp. z o.o. Sp. K.;

e) art. 253 ust. 2 ustawy Pzp
, polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacji, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 2;
f) art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poleg
ające na zaniechaniu podania uzasadnienia
faktycznego odrzucenia oferty Odwołującego. Mając na względzie powyższe, wnosił o:
• unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty Wykonawcy
ENCORE TECH Sp. z o. o. Sp. K. na podstawie art. 252 ust. 1 ustawy Pzp;
• unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego
ALDUO Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp;
• ponowne badanie i ocenę ofert w tym: wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej
c
eny Wykonawców: Krakowska Fabryka Mebli S.C. oraz ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.
na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp;
• wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ALDUO Sp. z o.o., jako oferty
najkorzystniejszej, zgod
nej z treścią SWZ.
O
dwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 5-dniowego terminu,
w zakresie
czynności z 18 marca 2022 r. (przekazanej za pośrednictwem w BIP na stronie
internetowej zamawiającego, miniPortalu) wyboru oferty najkorzystniejszej ENCORE TECH
Sp. z o.o. Sp. K. Drug
ą pozycje w rankingu zajęło Krakowska Fabryka Mebli S.C. .”. Nadto,
został odrzucona jako niezgodna ze specyfikacją projektową oraz warunkami Specyfikacji
Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SWZ” na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
of
erta ALDUO Spółka z o.o.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu 23 marca 2022 r. (e-mailem).

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej spra
wy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Zamawiający w dniu 23 marca 2022 r. (zamieszczona w BIP na stronie internetowej
zamawiającego, miniPortalu oraz przesłana do wykonawców biorących udział
w postępowaniu za pośrednictwem platformy ePUAP) wezwał wraz kopią odwołania,
w trybie art. 524 NPzp, u
czestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału
w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało miejsca.
W dniu 05 kwietnia 2022 r. (e-
mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający
wobec wniesienia odwołań do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. art. 521 NPzp,
odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o oddalenie zarzutów w całości. Kopia została
przekazana Odwołującemu. Niniejsza odpowiedź została podpisane przez Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie działającego z upoważnienia
Prezydenta Miast Krakowa na mocy pełnomocnictwa nr 12/2019 z 03.01.2019 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
W dniu 12 kwietnia 2022 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym
) Odwołujący
złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości. W ramach wycofania odniósł się także
dodatkowo merytorycznie do stanowiska
Zamawiającego z odpowiedzi na odwołanie,
a nawet
złożył dowody. Izba zastrzega, że wobec formalnego wycofania odwołania nie może
w żaden sposób odnieść się do stanowiska merytorycznego. Oświadczenie o cofnięciu
od
wołania zostało złożone tak jak odwołanie.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 824/22.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 6 750 zł 00 gr, stosownie do art.
557 i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie