eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 619/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-21
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 619/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 21 marca 2022 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
4 marca 2022 r. przez Catermed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126/201, 91-
204 Łódź

w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy
Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź

postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Catermed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126/201, 91-
204 Łódź
kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………

Sygn. akt: KIO 619/22
U z a s a d n i e n i e


Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie
całodobowego żywienia mieszkańców CRO DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31 stycznia 2022 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2022/S 021-052232.

W dniu 4 marca 2022 r. wykonawca Catermed Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na niezgodne
z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do
której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, tj.:
1)
określenie warunków udziału w postępowaniu,
2)
określenie kryteriów oceny ofert,
3)
zaniechanie wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie
uwzględnionych zarzutów.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 112 ust. 1 w zw. z art. 116 ust. 1, art. 16 pkt 1 i 2 i w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp
poprzez zastrzeżenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, polegającego na że wykazaniu się wykonaniem usługi w zakresie przygotowania
i dystrybucji posiłków, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi
obejmujące swym zakresem przygotowywanie i dostarczanie posiłków do DPS-ów o ilości
mieszkańców żywionych dziennie w ilości minimum 250 osób w każdym z tych DPS-ów,
przez okres min. 1 roku o wartości zamówienia minimum 1 500 000,00 zł brutto, który to
warunek udziału ma charakter dyskryminujący z uwagi na fakt, że spełnić go może wyłącznie
obecny wykonawca przedmiotu zamówienia u Zamawiającego, gdyż oprócz Zamawiającego

wykonanie usługi na rzecz dowolnego innego DPS nie pozwala na spełnienie powyższego
warunku (ewentualnie można stwierdzić, że żaden wykonawca nie spełnia tego warunku),
choć równie zdolni do wykonania zamówienia są wykonawcy wykonujący analogiczne usługi
np. na rzecz szpitali, przez co w sposób nieuzasadniony doszło do nadmiernego
ograniczenia konkurencji w postępowaniu,
2. art. 522 ust. 3 zd. 2 w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykonania,
powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów, w związku
z uwzględnieniem przez Zamawiającego pismem z dnia 22 lutego 2022 r. następujących
zarzutów odwołania wniesionego przez Odwołującego w dniu 10 lutego 2022 r.:
I. art. 112 ust. 1 w zw. z art. 116 ust. 1, art. 16 pkt 1 i 2 i w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp
przez zastrzeżenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, polegającego na wykazaniu, że wykonawca wykonywał usługi w zakresie
przygotowania i dystrybucji posiłków, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum dwie usługi obejmujące swym zakresem przygotowywanie i dostarczanie posiłków
do DPS-
ów o ilości mieszkańców żywionych dziennie w ilości minimum 400 osób, przez
okres min. 1 roku o wartości zamówienia minimum 2 300 000,00 zł brutto, który to warunek
udziału ma charakter dyskryminujący z uwagi na fakt, że spełnić go może wyłącznie obecny
wykonawca przedmiotu zamówienia, gdyż oprócz Zamawiającego wykonanie usługi na rzecz
dowolnego innego DPS nie pozwala na spełnienie powyższego warunku, choć równie zdolni
do wykonania zamówienia są wykonawcy wykonujący analogiczne usługi np. na rzecz
szpitali, przez co w sposób nieuzasadniony doszło do ograniczenia konkurencji
w postępowaniu - z ostrożności, Odwołujący podnosi także, iż przedmiotowy warunek
udziału w postępowaniu jest niejasny, gdyż nie precyzuje, czy wykonawca ma się wykazać
doświadczeniem w żywieniu naraz 400 osób jednego, czy też więcej DPS-ów, przez co
Zamawiający uchybił określeniu warunku udziału w postępowaniu przez wyrażenie go jako
minimalnego poziomu zdolności, na skutek czego wykonawca nie jest w stanie złożyć
rzetelnej oferty,
II. art. 240 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy
Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert
w
postępowaniu w sposób wzajemnie sprzeczny w treści ogłoszenia o zamówieniu i w treści
SWZ, przez co kryteria oc
eny ofert nie są określone w sposób jednoznaczny ani zrozumiały
-
co świadczy o jedynie częściowym uczynieniu zadość zarzutom i żądaniom odwołania
z dnia 10 lutego 2022 r., na skutek czego w dalszym ciągu postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego dotknięte jest naruszeniami ustawy, w tym wskazanymi
w uwzględnionych przez Zamawiającego zarzutach odwołania.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania:
1) w zakresie zarzutu nr 1 i 2 -
zmianę ogłoszenia o zamówieniu w pkt. III. 1.3.a) przez
nadanie mu treści: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli:
a) wykaże, że Wykonywał usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi obejmujące swym zakresem
przygotowywanie i dostarczanie posiłków do DPS-ów lub szpitali o ilości żywionych
dziennie w ilości minimum 250 osób w każdym z tych DPS-ów lub szpitali, przez okres min.
1 roku o wartości zamówienia minimum 1 500.000,00 zł brutto.

2) w zakresie zarzutu nr 1 i 2 -
zmianę SWZ w pkt. 1.1.4.a) przez nadanie mu treści:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli:
a) wykaże, że Wykonywał usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi obejmujące swym zakresem
przygotowywanie i dostarczanie posi
łków do DPS-ów lub szpitali o ilości żywionych
dziennie w ilości minimum 250 osób w każdym z tych DPS-ów lub szpitali, przez okres min.
1 roku o wartości zamówienia minimum 1 500.000,00 zł brutto.

3) w zakresie zarzutu nr 2 -
zmianę ogłoszenia o zamówieniu w pkt. 11.2.5. przez nadanie
mu następującego brzmienia:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena ofertowa brutto - waga 70%
Odległość kuchni Wykonawcy od siedziby Zamawiającego - waga 30%.


W dniu 18 marca 2022
r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu w całości.
Wobec powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie