eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 612/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-22
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 612/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek
Protokolant:
A
ldona Karpińska


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron postępowania w dniu 22 marca
2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
3 marca 2022 r. przez
Odwołującego – ELTERIS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

przy udziale wykonawcy AIRLY sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego


postanawia:

1. Umarz
ą postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku ban
kowego Urzędu Zamówień Publicznych na Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo
za
mówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt: KIO 612/22


U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie prowadzi po
stępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej:
„Pzp”) pn. „Dostawa i instalacja zestaw3ów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, w
podziale na siedem
części”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 14 stycznia 2022 r., pod numerem 2022/S 010-017998.

W dniu 3 marca 2022 r. wykonawca -
ELTERIS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności
Zamawiającego polegającej na niezgodnym z przepisami prawa, w tym zasadami uczciwej
konkurencji
sformułowanie SWZ.
W dniu 21 marca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło pismo
procesowe Odwołującego o cofnięciu odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 612/22.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:


Izba
działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie
Pzp po
stanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Złożenie
oświadczenia przez Odwołującego co do wycofania wniesionego odwołania, warunkuje
za
kończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów
i merytorycznego stanowi
ska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym
zaniechaniu kontynuowania
sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność,
iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz
o
dwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu
Zam
ówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz §
9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).
Mając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący:
……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie