eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 585/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-16
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 585/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - , Ogorzałek Członkowie: Beata Konik, Ernest Klauziński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 marca 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
28 lutego 2022 r. przez
wykonawcę – FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Odd
ział w Warszawie


postanawia:


1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie
kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.


Sygn. akt: KIO 585/22


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………………

………………………………

………………………………

Sygn. akt: KIO 585/22UZASADNIENIEZamawiający – Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA
Oddziału w Warszawie w podziale na 10 zadań
”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zwanej dalej: „ustawa
Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 3 listopada 2021 r., pod numerem 2021/S 213-560611.

W dniu 28 lutego 2022 r. wykonawca FBSerwis S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie dotyczące zadania 9
– Rejon Radom, Zwoleń wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze
najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę – M. B. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ProKoncept. Budownictwo i Architektura M. B. (dalej: „ProKoncept”)
oraz wobec zaniechania odrzucenia tej oferty.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
a
rt. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 1 PZP oraz w zw. z art. 781 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.; dalej: „k.c.”), art.
226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz
art. 226 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 73 § 1 k.c. w zw. z art. 63
ust. z ustawy Pzp w zw. z art. 781 k.c. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty ProKoncept,
pomimo iż jest ona niezgodna z ustawą i wymaganiami technicznymi określonymi przez
Zamawiającego, a nadto nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż została złożona
(wprowadzona do systemu informatycznego Zamawiającego) w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, podczas gdy wartość prowadzonego Postępowania
przekracza progi unijne, a tym samym, zgodnie z postanowieniem art. 63 ust. 1 ustawy Pzp
oraz wymaganiami określonymi w pkt 16.8.1. Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia –
Instrukcji dla Wykonawców (dalej: „SWZ” lub „IDW”) winna ona pod rygorem nieważności

Sygn. akt: KIO 585/22


zostać złożona w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej i nakazanie Zamawiającemu
odrzucenie oferty ProKoncept.

I
zba ustaliła, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp nie zgłoszono
przystąpienia do postępowania odwoławczego po żadnej ze stron.

W dniu 14 marca 2022
r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i wniósł o
umorzenie postępowania odwoławczego. Izba ustaliła, że odpowiedź na odwołania została
podpisana przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do jego reprezentowania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy Pzp w
przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże ustawy.

O kosz
tach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy
Pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.

Sygn. akt: KIO 585/22


z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Przewodniczący: ………………………….

………………………….

…………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie