eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 555/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-16
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 555/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron postępowania w dniu 16 marca
2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
28 lutego 2022 r. przez
Odwołującego – Tettsui Security sp. z o.o., sp. k. z siedzibą
w Ostrołęce
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ostrołęckie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum:
Agencja Ochrony Mienia
„TARCZA” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce oraz Agencja
Ochrony Mienia TARCZA GRUPA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ostrołęce
zgłaszających
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1. Umorza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na Odwołującego
kwoty 6 750
zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
Sygn. akt: KIO 555/22


U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający – Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrołęce, prowadzi postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej:
„Pzp”) pn. „Zapewnienie całodobowej, jednoosobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej
nieruchomości położonej przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „NILA” 15 w Ostrołęce
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 2022/BZP 00039133/01 z dnia 28 stycznia 2022 r.

W dniu 28 lutego 2022 r. wykonawca -
Tettsui Security sp. z o.o., sp. k. z siedzibą
w Ostrołęce (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
wobec
wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum: Agencja Ochrony Mienia
„TARCZA” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce oraz Agencja Ochrony Mienia TARCZA GRUPA
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ostrołęce.
W dniu 15 marca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło pismo
procesowe Odwołującego o cofnięciu odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 555/22.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:


Izba
działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie
Pzp po
stanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Złożenie
oświadczenia przez Odwołującego co do wycofania wniesionego odwołania, warunkuje
za
kończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów
i merytorycznego stanowi
ska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym
zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność,
iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz
o
dwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych, czyli kwotę 6750,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9
ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).
Mając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący:
……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie