eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 520/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-10
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 520/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - , Ogorzałek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 10 marca 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25
lutego 2022 r. przez wykonawcę – Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.
z siedzi
bą w Lublinie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowiepostanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący : ………………………………


UZASADNIENIE

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali
Miejskich w Chorzowie
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja usługi transportu sanitarnego”.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zwanej dalej: „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15 lutego 2022 r. pod numerem 2022/S 032-092277.

W dniu 25 lutego 2022 r. wykonawca - Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp.
z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 99 ust. 1 Pzp w
zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust.2 pkt 1 Pzp w zw. z art. 16 ust. 1 Pzp w zw. z art. 161ba
ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1285 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września
2002 roku o normalizacji (
tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1483 z późn. zm.), poprzez wymaganie
Zamawiającego, aby: „Wszystkie oferowane przez Wykonawcę pojazdy, wraz
z wyposażeniem, muszą spełniać wymogi Normy PN-EN 1789:2021-02”, podczas gdy do
oceny zgodności stosuje się aktualną Polską Normą przenoszącą europejską normę
zharmonizowaną określającą cechy techniczne i jakościowe środków transportu sanitarnego
tj. normę PN-EN 1789+A2:2015-01, a wymagana przez Zamawiającego norma PN-EN
1789:2021-
02, występuje jedynie w wersji angielskiej, gdyż nie została przetłumaczona przez
Polski Komitet Normalizacyjny na język polski, a ustawodawca zastrzegł, że w przepisach
prawnych normy mogą być powoływane dopiero po ich opublikowaniu w języku polskim, co
uniemożliwia złożenie ważnej i skutecznej oferty przez Odwołującego, co z kolei ma wpływ
na wynik postępowania.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. dokonania zmiany pkt 2.7 SWZ poprzez jego usunięcie,
2. dokonania zmiany w pkt 2.8 SWZ poprzez wprowadzenie zap
isu w następującym
brzmieniu:
„2.8. Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 określa wymagania dla kategorii ambulansów
drogowych wyznaczonych na podstawie wzrastającego poziomu leczenia, które może być
wykonane. Są to następujące typy ambulansów drogowych:
a) Typ A: a
mbulans do transportu pacjentów - ambulans drogowy skonstruowany i
wyposażony do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że zostaną

pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Istnieją dwa typy ambulansów do
transportu pacjentów:
- typ A1: odpowiedni do transportu jednego pacjenta;
- typ A2: odpowiedni do transportu
jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub
w fotelu (-ach));
b) Typ B: ambulans ratunkowy -
ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do
transportu, pods
tawowego leczenia i monitorowania pacjentów;
c) Typ C: ruchoma jednostka intensywnej opieki ambulans ratunkowy - ambulans drogowy
s
konstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania
pacjentów.”
3. dokonania zmiany w pkt 2.10 S
WZ poprzez wprowadzenie zapisu w następującym
brzmieniu:
„2.10 Wszystkie oferowane przez Wykonawcę pojazdy, wraz z wyposażeniem, muszą
spełniać
wymogi Normy PN-EN 1789+A2:2015-
01”.

Izba ustaliła, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp nie zgłoszono
przystąpienia do postępowania odwoławczego po żadnej ze stron.

W dniu 8 marca
2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże ustawy.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie