eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 389/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 389/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 28 lutego 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
14 lutego 2022 r. przez
wykonawcę SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178
Przyszowice

w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie,
ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

postanawia:
1. uma
rza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice kwoty 13 50
0 zł 00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 389/22
U z a s a d n i e n i e

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego jedno
i wielorazowego
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 października 2021 r. pod pozycją
2021/S 207-541024.
W postępowaniu tym wykonawca SINMED Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach
(dalej: „Odwołujący”) w dniu 14 lutego 2022 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 24 lutego
2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego.
W dniu 25 lutego 2022 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w spr
awie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie