eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 380/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-23
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 380/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - , Ogorzałek

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron w dniu 23 lutego 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
14 lutego 2022 r. przez
wykonawcę – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej sp.
z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz wykonawcy
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący :
………………………………


Sygn. akt: KIO 380/22

UZASADNIENIE


Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej sp. z o.o. z siedzibą
w Bielsku-
Białej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „System wnoszenia za pomocą
mobilnych kasowników opłat za przejazdy przy pomocy zbliżeniowych kart płatniczych lub
zbliżeniowych płatności mobilnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
Sp. z o.o.
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 4 lutego 2022r., pod numerem 2022/S 025-064380.

W dniu 14 lutego 2022 r. wykonawca
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec
czynności Zamawiającego polegającej na ukształtowaniu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jaką ma się wykazać wykonawca w postaci
wiedzy i doświadczenia, w sposób który ogranicza okres referencyjny tylko do 3 ostatnich lat
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415, dalej „Rozporządzenie ws.
podmiotowych środków dowodowych”) w zw. z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Oraz art. 16 pkt 1
i pkt 3 ustawy Pzp,
poprzez zawarcie w dokumencie w postaci Specyfikacja Warunków
Zamówienia w opisie warunków udziału w postępowaniu w Części V Warunki udziału w
postępowaniu pkt 2 ppkt 2.1. (odpowiednio pkt 111.1.3) ppkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu) -
wymogu wykazania się opisanym tam doświadczeniem tylko z ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert, a zatem w sposób, który nie odzwierciedla sytuacji na rynku tego
typu zamówień w ostatnich 3 latach, a jednocześnie zaniechanie wydłużenia tego okresu, a
przez to opisanie warunku udziału w sposób naruszający zasadę proporcjonalności, jak
również uczciwej konkurencji.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
zmianę w dokumencie w postaci Specyfikacja Warunków Zamówienia w opisie warunków

udziału w postępowaniu w Części V Warunki udziału w postępowaniu pkt 2 ppkt 2.1.
(odpowiednio pkt ]11.1.3) ppkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu) okresu referencyjnego
z 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert - na 5 lat przed terminem składania ofert.

I
zba ustaliła, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp nie zgłoszono
przystąpienia do postępowania odwoławczego po żadnej ze stron.

W dniu 22 lutego 2022
r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp
umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże ustawy.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący :
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie