eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 312/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-21
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 312/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 21 lutego 2022 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
7 lutego
2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Enigma
Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
oraz ITM
Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa,postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,


2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Enigma Systemy Ochrony Informacji
sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-
230 Warszawa oraz ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3,
65-
127 Zielona Góra, kwoty 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), tytułem zwrotu 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ust
awy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewo
dniczący:
……….……..…....…
KIO 312/22

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa,
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego”, numer
referencyjny: BF-
II.3710.11.2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.12.2021 r., nr 2021/S 245-644028.
Pismem z dnia 27.01.2
022 r. zamawiający przekazał odwołującemu informację
o unieważnieniu postępowania.

W dniu 07
.02.2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Enigma Systemy
Ochrony Informacji sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa oraz ITM Poland S.A.,
ul.
Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra (dalej: „odwołujący”), w którym odwołujący zarzucił
zamawiającemu naruszenie:
1) art. 255 pkt 3 w zw. z art.
28 oraz art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dale
j „ustawą Pzp”, poprzez niezasadne
unieważnienie postępowania ze względu na to, iż cena oferty z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, pomimo iż:
-
zamawiający nie przeanalizował w należyty sposób stanu faktycznego i prawnego
w kontekście możliwości zwiększenia kwoty, którą podał przed otwarciem ofert jako kwota
przeznaczona na sfinansowanie zamówienia;
-
prawidłowa analiza stanu faktycznego i prawnego prowadzi do wniosku, iż zamawiający
może zwiększyć tę kwotę i dysponuje środkami prawnymi, które pozwalają mu na
p
odjęcie działań w celu zwiększenia tej kwoty,
-
kwota ta została ustalona arbitralnie, w oderwaniu od orientacyjnej wartości zamówienia
określonej w opublikowanym planie zamówień zamawiającego na rok 2021,
2) art. 74 ust. 1 i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 oraz art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez
nieudostępnienie odwołującemu protokołu postępowania wraz z załącznikami,
w szczególności dokumentów dotyczących podstaw szacowania wartości zamówienia.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2)
udostępnienia protokołu postępowania wraz z załącznikami, w szczególności
dokumentów dotyczących podstaw szacowania wartości zamówienia,
3)
dokonania czynności badania i oceny ofert,
4) dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
KIO 312/22

Pismem z dnia 14.02.2022 r. odwołujący poinformował, że po wniesieniu odwołania
zamawiający udostępnił mu protokół postępowania.

Pismem z dnia 17.02.2022
r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o jego oddalenie w całości.

Pismem z dnia 19.02.2022 r. (tj. przed terminem posiedzenia wyznaczonym na
21.02.2022 r.)
odwołujący poinformował, że udostępnienie przez zamawiającego protokołu
postępowania należy uznać za uwzględnienie odwołania w zakresie zarzutu nr 2.
W przypadku
jednakże uznania przez Izbę, że zamawiający nie uwzględnił odwołania
w zakresie ww. zarzutu,
odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w całości.

Izba stwierdzi
ła, że w odpowiedzi na odwołanie zamawiający jednoznacznie wniósł o
jego oddalenie w całości, zatem nie ma podstaw do uznania, że uwzględnił je w jakiejkolwiek
części. Tym samym odwołujący podtrzymał oświadczenie o cofnięciu odwołania w całości.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 us
tawy Pzp, Izba umarza postępowania odwoławcze,
w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437):
W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Dlatego też Izba orzekła jak w sentencji i nakazała zwrócić odwołującemu 90% kwoty
uiszczonego wpisu od odwołania.

Przewo
dniczący:
……..…....……………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie