eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 278/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-02-18
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 278/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dni
u 14 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2022 r. przez
wykonawcę Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego: Gminę Księżpol


orzeka:

1. o
ddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.
w Leżajsku i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Miejski
Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący……………………Sygn. akt: KIO 278/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający: Gmina Księżpol wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol, numer ogłoszenia o zamówieniu:
2021/BZP 00278673/01.

Przedmiotowe zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22.11.2021 r. pod Nr 2021/BZP 00278673/01.

Odwołujący: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku w dniu 27.01.2022 r.
powziął wiadomość o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Biłgoraju i odrzuceniu jego oferty.

Nie zgadzając się z powyższą czynnością Zamawiającego Odwołujący w 1 lutego
2022 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej niezgodnej z przepisami
czynności Zamawiającego oraz zaniechania przez niego czynności, polegających na:
1)
odrzuceniu oferty Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Leżajsku na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz 226 ust. 1 pkt 5 PZP, pomimo braku podstaw
do dokonania takiej czynności;
2)
wyborze oferty Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Biłgoraju, pomimo braku podstaw do dokonania takiej czynności;
3)
zaniechaniu wyboru oferty Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w
Leżajsku w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol”,
pomimo iż oferta ta była najkorzystniejsza.

W
swoim odwołaniu Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 wraz ze zm.), zwanych dalej PZP
lub ustawą Pzp, które miały wpływ na wynik
niniejszego postępowania:
1)
art. 16 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz 226 ust. 1 pkt 5 PZP poprzez
odrzucenie oferty Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Leżajsku pomimo braku
przesłanek upoważniających Zamawiającego do takiego działania;
2)
art. 16 w zw. z art. 239 PZP poprzez niezasadne i niezgodne z prawem
dokonanie wyboru oferty Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Biłgoraju

jako najkorzystniejszej, pomimo, iż złożona przez niego oferta nie była ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia.

Jednocześnie Odwołujący wnosił o:
1)
uwzględnienie odwołania w całości;
2)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia rozstrzygnięcia postępowania;
3)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty
Odwołującego w oparciu o wszystkie przesłanki i podniesione zarzuty;
4)
dokonanie ponownego badania i oceny oferty Odwołującego,
5)
dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów zgromadzonych przez
Zamawiającego w aktach postępowania.

Odwołujący nie zgodził się z twierdzeniem uzasadnienia decyzji Zamawiającego o
odrzuceniu jego oferty, gdzie wskazano
, iż na dzień składania ofert wykonawca nie posiadał
uprawnień do zbierania odpadów określonych kodem 16 01 03, a tym samym nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 2 pkt 2) lit. a)
SWZ,
bowiem z art. 16 pkt PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o
udzielenie zamówienia w sposób:
1)
zapewni
ający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców;
2)
przejrzysty;
3)
proporcjonalny.

Jednocześnie Odwołujący zwrócił uwagę, że stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i
c PZP: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
b)
została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu, lub
c)
który nie złożył w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub
innych dokumentów lub oświadczeń.

Zdaniem Odwołującego - w sprawie nie jest sporne, że dla wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu przedłożył dokumenty wymagane w SWZ przez
Zamawiającego, a mianowicie zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych wydane przez Wójta Gminy Księżpol.

Według Odwołującego - niezaprzeczalnie postanowienia SWZ są wiążące dla
Zamawiającego i wykonawców. Nie mogą być one zmieniane po terminie składania ofert.
Istniejące ewentualnie wątpliwości co do sposobu rozumienia zawartych w niej postanowień
powinny być wyjaśniane przed terminem składania ofert.

Podkreślił przy tym, że w przypadku braku precyzji sformułowań SWZ powodujących
możliwość różnych jej interpretacji, wykonawcy nie mogą być obciążani ich negatywnymi
skutkami.

W związku z tym wywodził, że nawet gdyby przyjąć, że warunek określony w SWZ
mógł budzić wątpliwości interpretacyjne, to Zamawiający winien dokonać oceny spełnienia
go przez wykonawców z uwzględnieniem ww. zasad, tj. w sytuacji, gdyby uznać, że
interpretacja SWZ przy użyciu reguł gramatycznych, znaczeniowych i logicznych pozwalała
na ustalenie, iż ze spornego postanowienia można wyprowadzić kilka poprawnych, zgodnych
z przepisami i właściwymi normami rozwiązań, to takie postanowienie SWZ musi być
wykładane na korzyść wykonawców, bowiem to Zamawiający jest autorem SWZ.

Przechodząc do wyjaśnienia kwestii dotyczącej zaświadczenia, w pierwszej
kolejności zauważył, że Zamawiający w dokumentacji postępowania żądał, aby wykonawca
posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Księżpol
zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie, (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 888 ze zm.) – (Rozdział 6 ust. 1 pkt 2a SWZ).

Wyjaśnił, że powyższe zostało powtórzone w Rozdziale 8 ust. 5 pkt 2 b) SWZ,
zgodnie z którym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, zamawiający może żądać zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości stosownie do art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czy
stości i porządku w gminach( t.j. Dz. U. 2021. póz. 888).

Argumentował, że niezaprzeczalnie MZK sp. z o.o. w Leżajsku posiada wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Księżpol zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, co oznacza, iż spełnia
wymogi stawiane przez Zamawiającego do udziału w postępowaniu.

Zaznaczy
ł przy tym, iż Zamawiający wyraźnie wskazał, że wpis do rejestru dotyczyć
ma zakresu odpadów komunalnych.

Z tego wnioskował, że bez znaczenia pozostaje przy tym wymienienie kodów
odpadów umieszczonych w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2a SWZ, bowiem w tym zakresie
Zamawiający nie sprecyzował w sposób jednoznaczny, aby była to przesłanka konieczna do
udziału w postępowaniu (warunek udziału w postępowaniu), a na potwierdzenie powyższego
żądał jedynie, aby warunek ten został potwierdzony wpisem do rejestru działalności
regulowanej, co, jak już wyżej zostało wskazane, potwierdza dalsza część SWZ, w której
Zamawiający wyraźnie określił jakiego dokumentu oczekuje od wykonawców na
potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień́ do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (Rozdział 8 ust. 5 pkt 2 b)
SWZ).

Przekonywał, że dokument ten został złożony przez Odwołującego, a co za tym idzie,
spełniał on przesłanki udziału w postępowaniu. Ponadto, zauważyć należy, iż sam
Zamawiający miał wątpliwości w tym zakresie o czym świadczy czynność unieważnienia
postępowania, z której Zamawiający się wycofał na skutek odwołania złożonego przez
Odwołującego.

Zauważył, że przepis art. 226 ust. 1 PZP wymienia przesłanki odrzucenia oferty mają
charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że zamawiający nie może z innych powodów
odrzucić oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z
uwagi na restrykcyjny charakter tego przepisu wskazane w nim przesłanki nie mogą
podlegać wykładni rozszerzającej.

Dalej, wskazał, że Zamawiający działając na podstawie 226 ust. 1 pkt 5 PZP jest
zobowiązany przeprowadzić analizę porównawczą treści oferty oraz warunków zamówienia
(w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów
is
totnych dla wykonania zamówienia), które stanowią merytoryczne postanowienia
oświadczeń woli odpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu
zamówienia precyzuje i uszczegóławia, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w
spra
wie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego
świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego oferty (zdefiniowanej w art. 66 Kodeksu
cywilnego) jako najkorzystniejszej. Dokonanie takiego porównania przesądza o tym, czy
treść złożonej w postępowaniu oferty odpowiada warunkom zamówienia. Niezgodność treści
oferty z warunkami zamówienia zachodzi więc, gdy zawartość merytoryczna złożonej w

danym postępowaniu oferty nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i
zawartym w SWZ wymaganiom.
W ocenie Odwołującego - Zamawiający bezpodstawnie odrzucił jego ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Zdaniem Odwołującego - stwierdzone przez Zamawiającego rzekome wymogi,
których Odwołujący nie spełnił nie wynikają z SWZ, gdyż Zamawiający wyraźnie określił jakie
kryteria musi spełnić Wykonawca, aby o zamówienie mógł się ubiegać i jakich dokumentów
wymaga na potwierdzenie powyższego kryterium. Określenie w dokumentacji przetargowej
takich warunków (posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta
Gminy Księżpol zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie) zostało przez Odwołującego spełnione. Nie zachodziły zatem
podstawy do stwierdzenia, iż oferta Odwołującego jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający jednoznacznie wskazał w SWZ jakich zezwoleń wymaga od wykonawcy.

Podsumowując, stwierdził, że MZK sp. z o.o. w Leżajsku spełnia wszelkie wymogi
stawiane przez Zamawiającego w SWZ dla wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol”, co zostało potwierdzone
przedłożonymi na wezwanie Zamawiającego dokumentami, a złożona oferta jest ofertą
najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Pismem z dnia 10 lutego 2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie
wnosząc o jego oddalenie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności
w
oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwanej dalej SWZ, oferty Odwołującego, odwołania, wezwania Odwołującego przez
Zamawiającego z dnia 16 grudnia 2022 r. do złożenia zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej, odpowiedzi Odwołującego z dnia 20 grudnia 2022 r. na powyższe
wezwanie wraz z zaświadczeniem o wpisie z dnia 14 grudnia 2022r., informacji
Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty Odwołującego z dnia
27 stycznia 2022
r., odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie z dnia 10 lutego 2022 r., a
także na podstawie złożonych wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie oddalić.

Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego
uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego
odrzucenia.

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba nie doszukała się w
działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art. 16 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.
b) i c)
oraz 226 ust. 1 pkt 5, a także art. 239 ustawy Pzp.

Rozpoznając meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym,
istotnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia była kwestia oceny czy Odwołujący
nie spełniał warunków udziału w postępowaniu i złożył ofertę niezgodną z warunkami
zamówienia.

Izba ustaliła, że Zamawiający w rozdziale 6 ust.2 pkt 2 lit. a SWZ postanowił, że o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Księżpol zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
888 ze zm.);

zmieszane odpady komunalne
—20 03 01;

opakowania z metali
— 15 01 04, 20 01 40;

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i Il klasy toksyczności — bardzo toksyczne i
toksyczne)
— 15 01 10;

zużyte opony — 16 01 03;

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia (inne niż wymienione w 17 01 06) — 17 01 01, 17
01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02) 17 02 03, 17 04 11, 17 08 02, 17 09 04Î 20 01
38

szkło - 20 01 02, 15 01 07;


lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć — 20 Ol 21;


urządzenia zawierające freony — 20 01 23;

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (inne niż wymienione w
20 01 27) - 20 01 28;

leki (inne niż wymienione w 20 01 31) - 20 01 32;


zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23) zawierające niebezpieczne składniki — 20 01 34, 20 01 35,

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35) - 20 01 36;

tworzywa sztuczne - 20 01 39, 15 01 02;

inne odpady nieulegające biodegradacji - 20 02 03;

odpady wielkogabarytowe
— 20 03 07;

popioły z gospodarstw domowych — Ex 20 01 99;

papier i tektura
— 20 01 01, 15 01 01;

odpady ulegające biodegradacji — 20 02 01.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że w rozdziale 8 ust. 5 pkt. 2 lit. b SWZ Zamawiający
przew
idział dokumenty składane na wezwanie postanawiając, że w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może
żądać:

zezwolenie (t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 779) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości stosownie do art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach( t.j. Dz. U. 2021. poz. 888).

W ocenie Izby
– biorąc pod uwagę treść powyższych postanowień SWZ, Odwołujący
powyższego warunku udziału w postępowaniu nie spełnił, a złożona przez niego oferta była
niezgodna z
powyższym warunkiem zamówienia.

Z ustaleń Izby wynika, że Odwołujący przy piśmie z dnia 20 grudnia 2021 r.,
złożonym w następstwie wezwania Zamawiającego z dnia 16 grudnia 2021 r. do złożenia
zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierającego wpis dotyczący odpadów
komunalnych określonych kodem 16 01 03, przedłożył zaświadczenie, które tego kodu nie
zawierało.

Jednocześnie – w opinii Izby – powyższe pismo Odwołującego w istocie stanowiło
odm
owę przedłożenia wymaganego zaświadczenia potwierdzającego wpis uwzględniający,
również zużyte opony o kodzie 16 01 03, w warunkach braku zaskarżenia czynności
Zamawiającego środkiem ochrony prawnej.

Bez wątpienia wezwanie wykonawcy przez Zamawiającego do uzupełnienia
dokumentów w trybie art.128 ust.1 ustawy Pzp stanowi czynność zaskarżalną odwołaniem.

Stosownie do treści tego przepisu, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że:
1)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy
podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2)
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający miał więc prawo, a wręcz obowiązek domagania się od wykonawcy
udowodnienia posiadania wpisu regulowanego, również w odniesieniu do zużytych opon o
kodzie 16 01 03
, który to zakres został wyraźnie wskazany w powyższym warunku.

Według Izby – jeżeli Odwołujący z prawa do wniesienia środka ochrony prawnej nie
skorzystał na odpowiednim etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to był
on związany treścią wezwania i był zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że
spełnia sporny warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zdaniem Izby
– wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu określał w sposób
jednoznaczny i precyzyjny zakres wymaganego wpisu do rej
estru działalności regulowanej
dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przewidując
również odbiór zużytych opon o kodzie 16 01 03.

Powyższego poglądu Izby nie może zmienić argumentacja pełnomocnika
Odwołującego przedstawiona na rozprawie zarzucająca Zamawiającemu nieprecyzyjne
sformułowanie treści SWZ w zakresie warunku określonego w rozdziale 6 SWZ, a także jego
oświadczenie, że inaczej rozumiałby SWZ gdyby przed słowami „odpadów komunalnych” w
rozdziale 6 ust. 2 pkt 2a było słowo „wymienionych”.

W przekonaniu Izby
– powyższe brzmienie spornego warunku było przejrzyste i
wiązało wszystkich wykonawców na równych zasadach, a okoliczność wyspecyfikowania w
treści rozdziału 6 ust.2 pkt 2 lit. a SWZ zamkniętego katalogu odpadów wraz
przyporządkowaniem do nich poszczególnych kodów odpadów powinna stanowić dla
profesjonalnego wykonawcy asumpt do sprawdzenia kompletności wpisu odbieranych
odpadów na etapie dowodzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W sytuacji, gdyby jednak
na etapie przygotowania treści SWZ Odwołujący miał
wątpliwości co do powołanych wyżej postanowień SWZ, z powodu ich niejasności czy
nadmierności warunku, to miał również prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej,
czego nie uczynił.
Z tych wszystki
ch powodów, Izba stanęła na stanowisku, że Zamawiający prawidłowo
skorzystał z przepisu art.226 ust.1 pkt 2 lit. b i c ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę:
b)
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub
innych dokumentów lub oświadczeń, a także z przepisu art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, który
stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.

Ostatecznie z powyższych względów nie potwierdził również zarzut naruszenia przez
Zamawiającego przepisu art.239 ustawy Pzp, bowiem Odwołujący nie wykazał, że
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nie na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia, a także że najkorzystniejsza oferta spośród
ważnych ofert nie przedstawiała najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny lub kosztu lub
była ona ofertą inną niż oferta z najniższą ceną lub kosztem.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 553 ustawy Pzp postanowiła oddalić
odwołanie.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i art.576
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Przewodniczący:…………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie